SSHBaseForwarder

Project Entry Point
ssh-mitm base
ssh-mitm mirrorshell
ssh-mitm noshell
ssh-mitm-plugins plugin-injectorshell
ssh-mitm-plugins plugin-puttydos
ssh-mitm-plugins plugin-scriptedshell
ssh-mitm-plugins plugin-stealthshell