bfg9000.platforms.target

Project Entry Point
bfg9000 cygwin
bfg9000 darwin
bfg9000 linux
bfg9000 msdos
bfg9000 posix
bfg9000 win9x
bfg9000 winnt