xonsh.xontribs

Project Entry Point
coconut coconut
coconut-develop coconut
jaraco.xonsh jaraco.xonsh
xontrib-avox-poetry avox_poetry
xontrib-cd cd
xontrib-commands commands
xontrib-dotdot dotdot
xontrib-homebrew homebrew