mypy-boto3-ecr

View on PyPIReverse Dependencies (1)

1.17.99 mypy_boto3_ecr-1.17.99-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: mypy-boto3-ecr
Version: 1.17.99
Filename: mypy_boto3_ecr-1.17.99-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 22447
MD5: ef317be2a65353a26870932f4426b6c7
SHA256: 99fa3d01a50e598f834cd33fc01a4195234d3de79bafcbd969a5234016f6b3ae
Uploaded: 2021-06-23 20:19:14 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: mypy-boto3-ecr
Version: 1.17.99
Summary: Type annotations for boto3.ECR 1.17.99 service, generated by mypy-boto3-buider 4.18.4
Author: Vlad Emelianov
Author-Email: vlad.emelianov.nz[at]gmail.com
Home-Page: https://github.com/vemel/mypy_boto3_builder
Project-Url: Documentation, https://mypy-boto3-builder.readthedocs.io/en/latest/
Project-Url: Source, https://github.com/vemel/mypy_boto3_builder
Project-Url: Tracker, https://github.com/vemel/mypy_boto3_builder/issues
License: MIT License
Keywords: boto3 ecr type-annotations boto3-stubs mypy typeshed autocomplete auto-generated
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Environment :: Console
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Natural Language :: English
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3 :: Only
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Typing :: Typed
Requires-Python: >=3.6
Requires-Dist: typing-extensions; python_version < "3.8"
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 10168 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.36.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
mypy_boto3_ecr/__init__.py sha256=4LalJefB1vS9iI-qtPzAk5j95A_FWBg2nl7n35ZJKkM 1996
mypy_boto3_ecr/__init__.pyi sha256=jAeS5YtrWHfDRysejhsRcKeeYtpvldUvPFUZo_HY_kk 1995
mypy_boto3_ecr/__main__.py sha256=NaRlNp-y9rtBiJOHxDNYgztP2VlvqMjytL8JXeHqT3s 709
mypy_boto3_ecr/client.py sha256=P4OWOHtBKV2F3_axKObUF_zL31J7qAcJcPgCTgt38cc 25588
mypy_boto3_ecr/client.pyi sha256=HKMq8uXFnnFQjU6I7bkwJw8q0HZ3HZRj6tAuG_BGkok 25540
mypy_boto3_ecr/literals.py sha256=UDc1xUgHFFLfY90PKbjGwDdSQS5Kb9qVXCXtCWXb9p8 2334
mypy_boto3_ecr/literals.pyi sha256=QFPLiQ_qsOdpnDMgEVEyB-_StqQNb2wCAzbL-MNzzUc 2332
mypy_boto3_ecr/paginator.py sha256=EsZxRJ4BKOT5rQ2F0VcRwupyAVuS0ob4Hn5916NbUYI 6603
mypy_boto3_ecr/paginator.pyi sha256=MVK00oaY1U9oUyiGv8Gs7DUNVNh2785BoBKjUwfgz-k 6598
mypy_boto3_ecr/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy_boto3_ecr/type_defs.py sha256=b_oLGAGK6XsJH-M_DvxY2WlkurmJC8nvqSzX6OR44yg 16109
mypy_boto3_ecr/type_defs.pyi sha256=rxVL26zUH6fiERVj3vV7wGnd1ptynTtHUlLgGF6RDp4 16104
mypy_boto3_ecr/version.py sha256=mRlCb31R1s5BWSekefvDmD2M_c7zTy9zdpDCkV-Istc 55
mypy_boto3_ecr/waiter.py sha256=jdOnsMJdzFe0-YZSg72hE7SXy0OHwnnX0fStPqAJn1g 2898
mypy_boto3_ecr/waiter.pyi sha256=PxSI_URXu9lW4fb6PK2Bm7yln3XyRTSNgIuUAcO-ZK8 2896
mypy_boto3_ecr-1.17.99.dist-info/METADATA sha256=d5n_6KT-vSim-B4RPl2mrRnTZqS7X-KJgyLSH9E4kA4 11591
mypy_boto3_ecr-1.17.99.dist-info/WHEEL sha256=OqRkF0eY5GHssMorFjlbTIq072vpHpF60fIQA6lS9xA 92
mypy_boto3_ecr-1.17.99.dist-info/top_level.txt sha256=iiYIiZw8hgPldum2XpdpNFoNfcpZ4gREHaVgGGKVGNc 15
mypy_boto3_ecr-1.17.99.dist-info/RECORD

top_level.txt

mypy_boto3_ecr