mypy-boto3-eks

View on PyPIReverse Dependencies (1)

1.17.99 mypy_boto3_eks-1.17.99-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: mypy-boto3-eks
Version: 1.17.99
Filename: mypy_boto3_eks-1.17.99-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 25540
MD5: 8a3940c10bd92d5758860550a5ddb5de
SHA256: dbea67a38986befa5adcb816c447389f2eb196f2390a483dced048661762d7bb
Uploaded: 2021-06-23 20:19:26 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: mypy-boto3-eks
Version: 1.17.99
Summary: Type annotations for boto3.EKS 1.17.99 service, generated by mypy-boto3-buider 4.18.4
Author: Vlad Emelianov
Author-Email: vlad.emelianov.nz[at]gmail.com
Home-Page: https://github.com/vemel/mypy_boto3_builder
Project-Url: Documentation, https://mypy-boto3-builder.readthedocs.io/en/latest/
Project-Url: Source, https://github.com/vemel/mypy_boto3_builder
Project-Url: Tracker, https://github.com/vemel/mypy_boto3_builder/issues
License: MIT License
Keywords: boto3 eks type-annotations boto3-stubs mypy typeshed autocomplete auto-generated
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Environment :: Console
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Natural Language :: English
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3 :: Only
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Typing :: Typed
Requires-Python: >=3.6
Requires-Dist: typing-extensions; python_version < "3.8"
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 11208 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.36.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
mypy_boto3_eks/__init__.py sha256=C1ZcnvwEx3XhBK4g3s97AUVoQS0pTFqmaiIwZGsKn1k 2891
mypy_boto3_eks/__init__.pyi sha256=0IfpLfW2eN5_1_DbtVfAsw6l-k9NJ8KEYT6CYS0CVmo 2890
mypy_boto3_eks/__main__.py sha256=RyatnGWYZzx0mj74vvxZ8MBhEaAVtJy_qLbhIXstYUM 709
mypy_boto3_eks/client.py sha256=67i4giGHK9Sv7nSY5UxpJvQkOyQDqPMmomu1GGvd8TM 27025
mypy_boto3_eks/client.pyi sha256=REx6uilQ3n4QTqaijdCfpPXYS6M3cZEyw4dDGQHfpxU 26973
mypy_boto3_eks/literals.py sha256=MnquImb1xseY5ucgGxMmEYdnZDVWyShVyOJuafa1xvI 4968
mypy_boto3_eks/literals.pyi sha256=e2mgsLFbODtCnnDPxFPKFSSjhs7i4wBDeDcd_J-hrik 4966
mypy_boto3_eks/paginator.py sha256=So3sroBgqCpvSh18fpUxKGy446kPyA1ibfcoKtH8CJ0 7895
mypy_boto3_eks/paginator.pyi sha256=gPCvM5ceg5Yxz4D2evWw5ly1qPcc3x9VUy3vYffeSRY 7888
mypy_boto3_eks/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy_boto3_eks/type_defs.py sha256=-s7KXtveOeqazzbTFTHLOdBwzICIHJtb74U2MjxbG8I 18220
mypy_boto3_eks/type_defs.pyi sha256=lZ13k73O773T-YRnpmoboGlB2SKb6jdn2_daEPUxPU4 18217
mypy_boto3_eks/version.py sha256=mRlCb31R1s5BWSekefvDmD2M_c7zTy9zdpDCkV-Istc 55
mypy_boto3_eks/waiter.py sha256=AqU632fR7o5AY77XFXFD-PA1OBWrTZqGc6luQvCj6-A 5727
mypy_boto3_eks/waiter.pyi sha256=q0iy4N9xnQEgOFeHyZ4OdoUn40cwIeBlDZNB3rczWpM 5721
mypy_boto3_eks-1.17.99.dist-info/METADATA sha256=z2dg4p0Jl7V2tlFwK_fi8JjeMEV3n3MS4-PeL_p7BPg 12631
mypy_boto3_eks-1.17.99.dist-info/WHEEL sha256=OqRkF0eY5GHssMorFjlbTIq072vpHpF60fIQA6lS9xA 92
mypy_boto3_eks-1.17.99.dist-info/top_level.txt sha256=WzyqlAH5WFvCFI-LKEMwG_Khgagcx_dFpnoibGYNbA0 15
mypy_boto3_eks-1.17.99.dist-info/RECORD

top_level.txt

mypy_boto3_eks