mypy-boto3-opsworks

View on PyPIReverse Dependencies (1)

1.17.97 mypy_boto3_opsworks-1.17.97-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: mypy-boto3-opsworks
Version: 1.17.97
Filename: mypy_boto3_opsworks-1.17.97-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 35309
MD5: 3151689f43c339e0b2f6f6f414968044
SHA256: be6fb3b3eacd4d425614d03841922ada0eaf123b502e9c1d9b829854b54bd04f
Uploaded: 2021-06-17 20:25:30 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: mypy-boto3-opsworks
Version: 1.17.97
Summary: Type annotations for boto3.OpsWorks 1.17.97 service, generated by mypy-boto3-buider 4.18.3
Author: Vlad Emelianov
Author-Email: vlad.emelianov.nz[at]gmail.com
Home-Page: https://github.com/vemel/mypy_boto3_builder
Project-Url: Documentation, https://mypy-boto3-builder.readthedocs.io/en/latest/
Project-Url: Source, https://github.com/vemel/mypy_boto3_builder
Project-Url: Tracker, https://github.com/vemel/mypy_boto3_builder/issues
License: MIT License
Keywords: boto3 opsworks type-annotations boto3-stubs mypy typeshed autocomplete auto-generated
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Environment :: Console
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Natural Language :: English
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3 :: Only
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Typing :: Typed
Requires-Python: >=3.6
Requires-Dist: typing-extensions; python_version < "3.8"
Description-Content-Type: text/markdown
[Description omitted; length: 12831 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.36.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
mypy_boto3_opsworks/__init__.py sha256=lGGoOZETlh9hqJygOQeXlGUYtctdLr8K-q2nhmexikM 2153
mypy_boto3_opsworks/__init__.pyi sha256=Tc-dH0M9ytfGV7_khAjtFiVx-4osId7ljZYyMm32mB4 2151
mypy_boto3_opsworks/__main__.py sha256=g1euoNyVm7jllE0XYsxV9OEE2pO209jJII4yF-GDFaI 729
mypy_boto3_opsworks/client.py sha256=yBisvqjvP9wdNBlTJRYgLaNLxc7mARfn876LuoAMu-8 45787
mypy_boto3_opsworks/client.pyi sha256=WfGxMjUnd-R7MKFVyrq-IOVmolRoR_rH9jEvyYhAyxU 45699
mypy_boto3_opsworks/literals.py sha256=3S_78Vhkvi15worSuEooffffsRNsmjprkjBpO9oHd5k 4773
mypy_boto3_opsworks/literals.pyi sha256=Vyhh4swnN4EmAOlT80St87PxeSRYt2wLGWgrO8wDKFg 4771
mypy_boto3_opsworks/paginator.py sha256=85ecY7t4daN7ODV9kO8uFrhssipPJ3Co1LMx7tT7kAs 1687
mypy_boto3_opsworks/paginator.pyi sha256=mxT0rMAGWR--1ptiRkdtim0_-kK5LgjJNphDQ6luFfY 1686
mypy_boto3_opsworks/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy_boto3_opsworks/service_resource.py sha256=UUqouL1ge8xdvsuMi2Hm14d2nZXnOu2jz9K53eMKDE0 14837
mypy_boto3_opsworks/service_resource.pyi sha256=3od1R7iqbTGYa_5Y-HGNElhoRfhmVgOPMNoJDrnPE5M 14798
mypy_boto3_opsworks/type_defs.py sha256=D36JcCBO1S_4DmtGWX8K-ppIjGvtwt-oN2kUEw-TRGw 25109
mypy_boto3_opsworks/type_defs.pyi sha256=tb1a8MFwNJ7Wh0Qy2wBpTNoIX7Egumr1qhQcMKi45VE 25100
mypy_boto3_opsworks/version.py sha256=LM-LPkVfkjlITfYoeP71kLc3SDUyddU42Qwu-58e6kA 55
mypy_boto3_opsworks/waiter.py sha256=V_5EUC2Gl_gE2u9YqM4eFJB0dO2Hm8QrDhjNHPEONN0 6603
mypy_boto3_opsworks/waiter.pyi sha256=MqAgYJ63J6qQYowdd7u35TLvry_1Ysyg87vNyvYy--0 6597
mypy_boto3_opsworks-1.17.97.dist-info/METADATA sha256=EgkWYPr4HGhO0laF7WlydqcmK-3QGbU1BdydFeUo5QE 14269
mypy_boto3_opsworks-1.17.97.dist-info/WHEEL sha256=OqRkF0eY5GHssMorFjlbTIq072vpHpF60fIQA6lS9xA 92
mypy_boto3_opsworks-1.17.97.dist-info/top_level.txt sha256=g6K7Pqn-Pcp-0bpsfAkt8E5wxeZMUqgetKdt4D6ny3Q 20
mypy_boto3_opsworks-1.17.97.dist-info/RECORD

top_level.txt

mypy_boto3_opsworks