mypy-boto3-xray

View on PyPIReverse Dependencies (2)

1.24.36.post1 mypy_boto3_xray-1.24.36.post1-py3-none-any.whl

Wheel Details

Project: mypy-boto3-xray
Version: 1.24.36.post1
Filename: mypy_boto3_xray-1.24.36.post1-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 33036
MD5: 9dc0d8c781e51eb08b85a9e9c736314d
SHA256: 97b9f0686c717c8be99ac06cb52febaf71712b4e4cd0b61ed2eb5ed012a9b5fd
Uploaded: 2022-07-23 23:53:43 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: mypy-boto3-xray
Version: 1.24.36.post1
Summary: Type annotations for boto3.XRay 1.24.36 service generated with mypy-boto3-builder 7.10.0
Author: Vlad Emelianov
Author-Email: vlad.emelianov.nz[at]gmail.com
Home-Page: https://github.com/youtype/mypy_boto3_builder
Project-Url: Documentation, https://youtype.github.io/boto3_stubs_docs/mypy_boto3_xray/
Project-Url: Source, https://github.com/youtype/mypy_boto3_builder
Project-Url: Tracker, https://github.com/youtype/mypy_boto3_builder/issues
License: MIT License
Keywords: boto3 xray type-annotations boto3-stubs mypy typeshed autocomplete
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: Environment :: Console
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Natural Language :: English
Classifier: Operating System :: OS Independent
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
Classifier: Programming Language :: Python :: 3 :: Only
Classifier: Programming Language :: Python :: Implementation :: CPython
Classifier: Typing :: Typed
Requires-Python: >=3.7
Requires-Dist: typing-extensions (>=4.1.0)
Description-Content-Type: text/markdown
License-File: LICENSE
[Description omitted; length: 16395 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.37.1)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
mypy_boto3_xray/__init__.py sha256=fcuU4nANYXQjq4DtRaUe0wA5ck1L-LodC44VXFBK3MI 2114
mypy_boto3_xray/__init__.pyi sha256=zh1BwuaYvyxsJEtpiB-r00yDytXK7DLwym5k8Twpkjo 2113
mypy_boto3_xray/__main__.py sha256=tyMgHvyFYKyD0g2v_K8V9yssF3HVYpYe80RvlUltDC8 907
mypy_boto3_xray/client.py sha256=FVnNwcYs-Fctaf8ZXm9ElT4mIjrzHLFtYea2iKkwg7g 22880
mypy_boto3_xray/client.pyi sha256=FpE0bDZeknNMgDVAJu59hCx9jbX8fam2FgcXmYG2PP4 22838
mypy_boto3_xray/literals.py sha256=Tn8ad8v29v8RvZRGzpgv6Tox2ifWb1aobn5JT2TtQXQ 8647
mypy_boto3_xray/literals.pyi sha256=TgYm3KGotxZIpk8XFqtWKoq_xlxuBQXt4ORAYZVAV6c 8645
mypy_boto3_xray/paginator.py sha256=ZmiLGL5nvcbRU-0Bi2WCINPUeMwqYS7aKrlRaEx1jHo 9975
mypy_boto3_xray/paginator.pyi sha256=BIPYSFFMeJhrcoq7BoL57DdvNctZxO3Tiwn01zNBRyM 9965
mypy_boto3_xray/py.typed sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy_boto3_xray/type_defs.py sha256=wrPNwXQZT2ay5obsA6xUg72uTnz4fe1hHDOKqP9GEEU 39951
mypy_boto3_xray/type_defs.pyi sha256=Jd1nveJ5apvzdVSmo4N9JhdwgM__umc3fCzHz_Rcx9I 39908
mypy_boto3_xray/version.py sha256=YMk_zbhL1yeCJoilfFYY2PzzSzOO20ylDhDl8QQSveE 67
mypy_boto3_xray-1.24.36.post1.dist-info/LICENSE sha256=3_r9GYGd8R5pnKmlnuTg6Z-JwMQsxc6qM2WUN2eCLrw 1070
mypy_boto3_xray-1.24.36.post1.dist-info/METADATA sha256=2pKZjNUVUDKjVnXdM194NrLT47dIJ9XYrKc9_TK1nyE 17886
mypy_boto3_xray-1.24.36.post1.dist-info/WHEEL sha256=G16H4A3IeoQmnOrYV4ueZGKSjhipXx8zc8nu9FGlvMA 92
mypy_boto3_xray-1.24.36.post1.dist-info/top_level.txt sha256=LiAvfXFloSmVjBu3Zg1cCVV0W9c5bbEa0vBiFnfToEY 16
mypy_boto3_xray-1.24.36.post1.dist-info/RECORD

top_level.txt

mypy_boto3_xray