mypy

View on PyPIReverse Dependencies (6961)

1.9.0 mypy-1.9.0-py3-none-any.whl
mypy-1.9.0-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp39-cp39-win_amd64.whl
mypy-1.9.0-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
mypy-1.9.0-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp38-cp38-win_amd64.whl
mypy-1.9.0-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp38-cp38-macosx_11_0_arm64.whl
mypy-1.9.0-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp312-cp312-win_amd64.whl
mypy-1.9.0-cp312-cp312-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp312-cp312-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp312-cp312-macosx_11_0_arm64.whl
mypy-1.9.0-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp311-cp311-win_amd64.whl
mypy-1.9.0-cp311-cp311-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp311-cp311-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl
mypy-1.9.0-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp310-cp310-win_amd64.whl
mypy-1.9.0-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp310-cp310-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.9.0-cp310-cp310-macosx_11_0_arm64.whl

Wheel Details

Project: mypy
Version: 1.9.0
Filename: mypy-1.9.0-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 2555887
MD5: 5157614fe8cefd4ace7b7accc425a502
SHA256: a260627a570559181a9ea5de61ac6297aa5af202f06fd7ab093ce74e7181e43e
Uploaded: 2024-03-08 16:09:48 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: mypy
Version: 1.9.0
Summary: Optional static typing for Python
Author: Jukka Lehtosalo
Author-Email: jukka.lehtosalo[at]iki.fi
Home-Page: https://www.mypy-lang.org/
Project-Url: Documentation, https://mypy.readthedocs.io/en/stable/index.html
Project-Url: Repository, https://github.com/python/mypy
Project-Url: Changelog, https://github.com/python/mypy/blob/master/CHANGELOG.md
Project-Url: Issues, https://github.com/python/mypy/issues
License: MIT
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Environment :: Console
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
Classifier: Topic :: Software Development
Classifier: Typing :: Typed
Requires-Python: >=3.8
Requires-Dist: typing-extensions (>=4.1.0)
Requires-Dist: mypy-extensions (>=1.0.0)
Requires-Dist: tomli (>=1.1.0); python_version < "3.11"
Requires-Dist: psutil (>=4.0); extra == "dmypy"
Requires-Dist: pip; extra == "install-types"
Requires-Dist: setuptools (>=50); extra == "mypyc"
Requires-Dist: lxml; extra == "reports"
Provides-Extra: dmypy
Provides-Extra: install-types
Provides-Extra: mypyc
Provides-Extra: python2
Provides-Extra: reports
License-File: LICENSE
[Description omitted; length: 430 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.42.0)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
mypy/__init__.py sha256=4yp43qNAZZ0ViBpVn56Bc7MA4H2UMXe0WTVPdkODP6k 37
mypy/__main__.py sha256=OYmAgQIvrZCCYYZc1L4ZM_ZebZ5ZkcxqNeWkJG4Zg70 1061
mypy/api.py sha256=z1YRAJA2Tk5dvAspKo4yCkan0fB6OSBtQq-qKQEMEBM 2922
mypy/applytype.py sha256=yBGL9iCTk4vXsT4BCyDhafeME-NuY9mp6qlEtv80u1I 6009
mypy/argmap.py sha256=WmAj3MZSSvzDgpCif6_EgLhgYX-vzg1yR_a-zSdNZ2Q 11300
mypy/binder.py sha256=gAUsHvKu-Tganr0ipi8WfWIY38bRe769PtqgPDmf200 21037
mypy/bogus_type.py sha256=w3GrsWoj5FKbfEUsc87OVFO812HC9BvnWnSaV2T4u1c 816
mypy/build.py sha256=cW0LclcBJUfxFyx4-pEJ1oyeTxz1arxERxE22JjMFv8 144784
mypy/checker.py sha256=H9Zg30TQSJ-h1jdZTXWribkX5V1AKQNpFMRh-djNA6E 375773
mypy/checkexpr.py sha256=yanC2S4LJlSZzLxabqYDCbjZ15pqeKYqAI39YtO8s9w 288076
mypy/checkmember.py sha256=4HP38JZXMlb_R4ePUgckrHE1iMfOu7YnuCHpC912YcY 53621
mypy/checkpattern.py sha256=gT0YwJ9JkUCBBkWKMRh7oiR0qhxs1XmdtC3YlYlQgmE 32908
mypy/checkstrformat.py sha256=RRh6UYgrmRLMqEeSta9Agt1ASNqKy88IrybJOTJfkCk 46273
mypy/config_parser.py sha256=3sHjJKX8Mlltw3cmnDaoR89RbJzqvbm1DQSooy5xvQA 23389
mypy/constant_fold.py sha256=tAkvl9svLCOKMRZQnnUKdMUhU5bEBZmtBK89dtrPKmo 6071
mypy/constraints.py sha256=Z2O17Qw6WT1-knLdwjxnoBikkTyWdmIDsVyNVO7RtXk 75662
mypy/copytype.py sha256=uD1VnR8yP40osAbJZa0aAKGBp5YzJriyUV7gXE0xux4 4425
mypy/defaults.py sha256=HBMvRWdOTbR_d9jZEwYiSHbzH1GO8P31XSrZcBFJwtY 1558
mypy/dmypy_os.py sha256=nmfi-HdtYmmEa06t2516asBL-ozX048daR1OxaxFU9w 1154
mypy/dmypy_server.py sha256=7v7Oz2O8NnCz0G027-Jha4XR4Mmn-wpWPSK_wHd3HKA 44588
mypy/dmypy_util.py sha256=6TgpJ0p1Rw2ov2CfMAFSUkooiC4n-Xx2eZx9GMuMfaQ 2995
mypy/erasetype.py sha256=VqDoeiGaIeygup0whYEiAkSLlr1x_2XlH87JWgpgpdo 10382
mypy/errorcodes.py sha256=F9w70qjx_YDk-KcS8kHjle58kor9wsl8ak1TbmCkj3U 10507
mypy/errors.py sha256=Zwr4pLpdzMpnykDBv7Ca2EWcbvaPVUN3K9R1FR0j_V4 47836
mypy/evalexpr.py sha256=vbE26plXENo59eeKm_ChFieLd5nAEiiVs1a9VMOrx0c 6562
mypy/expandtype.py sha256=gpDVeiAYihY5S1VMe70OCAVBnB7j3eoR-NyEJaTB7-g 21102
mypy/exprtotype.py sha256=8MGJF1oBalx_LQpLCczfMyQ9_q2AcvLmMhY6XF265pg 7582
mypy/fastparse.py sha256=1D5hiXpiPUXSLINSlJZMveMB9N8apbIat2RX_xXXIVs 82599
mypy/find_sources.py sha256=LtHK4iJKl05aXO3oheb2Re2FkKoyFfeO68BjFwU-jTs 9362
mypy/fixup.py sha256=VWr-KTZ2iI6calNqsCB22LSXQXAXGJCRM3sbo3f0Qro 15803
mypy/freetree.py sha256=yz4_ZUq8Ja89176nbDEAiBk-Et2nP74_KXyCcaW4inA 617
mypy/fscache.py sha256=WvM25Tew6sIpSIXggPgSUS9sK0kl5pWdruDwetGx0z0 11328
mypy/fswatcher.py sha256=l4klHOpQLSPPeH1_B8OAeIVTFDXhzFM6BOpjRBbYHVI 3969
mypy/gclogger.py sha256=8-Af1sazzjueP0xkOFixPHsN77H7pbGaoIccZSCqLNo 1641
mypy/git.py sha256=FYdMg-3fTtikKjUwfFPXbWiNmpOIMG4rNgMAWIPBsLM 980
mypy/graph_utils.py sha256=HD2zzPpq80hbBJPj759W1RmTm6eDtHBirQt5ih0o_Gg 3343
mypy/indirection.py sha256=H3VHroI-TE4ZVTJhBr-93VuZwazedexbwlJPKo-uy-U 4595
mypy/infer.py sha256=i1wzXEV3QekpUXxU1Av2XXB64eSk5pzVb8987sqZ8Yc 2511
mypy/inspections.py sha256=V6XW-_ZlatqRbMk4EBKTYNSoBZCb423w5Q1YdQCcbCE 23820
mypy/ipc.py sha256=C_Hdb2HOEEdkgsGzprhaurSeRx36acLxhub1YTuvPsQ 11702
mypy/join.py sha256=TT0mEqeFtuL_cB7izn-uIPNAaTHx99BH1iN5EngwLLM 36109
mypy/literals.py sha256=mhy-7_Gq4C9U4hyCZv1TKs3pJEOITJpq6S97IQzQCs8 8749
mypy/lookup.py sha256=azRWZ_lXiK6ZN_bxslUBjAkFcqywGO0dlQgjpWaBtSg 2054
mypy/main.py sha256=AV23cvTN8iXxucI9v_m2XWNLMohhWiAYutd5M0433YU 58327
mypy/maptype.py sha256=USEg3N_4LCesekOVOLhwFoq65urhcR5CotSkprcJleU 4331
mypy/meet.py sha256=owLg7c4zyZUljFhyRVsrRJa1jAjLPvMui5lLzuWyITs 47442
mypy/memprofile.py sha256=5_FQvTONgPFZInsMhvKUHhZ979IdMZCY1nQ2303F1Mo 4153
mypy/message_registry.py sha256=7hFlKhQ5ZjVLoNgHLG6jLLy9mM4nx42YS6QeO-4P_Sk 15478
mypy/messages.py sha256=vsf7p7lzv9mBHhqku8dbddxCF5hAxevXJ_3PhRScPZ4 125104
mypy/metastore.py sha256=iqAJblXYktNBrVF2kRjEE1tcUCOU22E36FJl0RHBnyA 6708
mypy/mixedtraverser.py sha256=DaMtHVpcy6JUfve7VOaJLkbGnspCKAj_zkhpeXtyfFw 3205
mypy/modulefinder.py sha256=D-eip6SF_DNUpgL7sfBh9u-m2n738_EaqGUhVBj4JQg 37888
mypy/moduleinspect.py sha256=HCEI7yW61OkMNFqUqjuRB09HcTDpalcmtVBYjlWfxyo 6326
mypy/mro.py sha256=Mj_6Ke6W-s2ordeoLWS-LAya3-LUNTv-p2iHFcyxF1A 1993
mypy/nodes.py sha256=uFMT6tcdxfNIqCkaYQdqizSXE9rKXT8hr8hVonwSnGA 134416
mypy/operators.py sha256=BHafr2ENZYPmUytEgKOYMS1GwPKFebWBs5pnk8pyZk8 2866
mypy/options.py sha256=ekqYxy1FopNcbl0Px9cQe_1MrSlpS7DuUmFFWmeRPSs 22845
mypy/parse.py sha256=jj7RqYXwGzUCeU6s9ynMtSrk6q7PSWCbBhgt_UI6a8U 913
mypy/partially_defined.py sha256=YjZxnVX1GPuEYHjHb2uqBf-u3opp_xdlhg_loT7O258 25368
mypy/patterns.py sha256=epS_R9Fv5mnSAGsc6EtUxtmo34_DD1lJ5BevTdMn8Ak 4048
mypy/plugin.py sha256=mz3ELi2F8dfQZ_LQF4hHk9bA6M6Ph_v6GFZRVCJD9zc 35435
mypy/py.typed sha256=zlBhTdAQBRfJxeJXD-QnlXiZYsiAJYYkr3mbEsmwSac 64
mypy/pyinfo.py sha256=Ehwg91OYfin7ItkRZGBITakcEPONGkerMiGnmIw2Eqw 2941
mypy/reachability.py sha256=OGbKiojvAArwJA7-UpyYyFWE9H4zcrW8gYaF5pWHVSk 12690
mypy/refinfo.py sha256=qaWKWtkgdlYQVxNucU3KG-4U2OsOBCSG8K8lqupc2S8 2784
mypy/renaming.py sha256=SPchyfoEPjRRrrl1GlPNNz_sCabpM8IvDye6Cd93Ioo 19910
mypy/report.py sha256=Ts7JPFn9xB53F0-YKLuMer7ta86ZPkpKxg-FL4rr858 34288
mypy/scope.py sha256=eryiNXSPPgPj8E5miH8aVOa0uPKa-J8wUbQS_M_65I4 4258
mypy/semanal.py sha256=EQSqpTtBMRpfRDJkS4hkrxpTOSiZRrMNE6C_fCzZVrM 300858
mypy/semanal_classprop.py sha256=KKdpf6oOuC-Bv1t45-TqU3OBQtL5QyG75PqOOWODifw 7687
mypy/semanal_enum.py sha256=PcHcc3gSCfkl4BhWPKwut6GHlgRNWEwpAhxdSOMMoqo 9395
mypy/semanal_infer.py sha256=05i_H20jwVcECXtFXXoWAVmBAqXN5Ce2c5mdjCny01A 5180
mypy/semanal_main.py sha256=eT44A7v2aaDC4aqoTBaul4nwWKoKd19MPha3c-fOg6Y 20430
mypy/semanal_namedtuple.py sha256=_vC2hlhZRoZnN_lrgWL39YJFYnykJE3EA4dhq2zr8ow 28624
mypy/semanal_newtype.py sha256=OFhU6_2GCZcs8mb7cne0EsYHjSPEddUIoForsBtJS4M 10577
mypy/semanal_pass1.py sha256=x_PquFz46tOlSOx_0bqal46kzEHYKP0pQHKatiw6eVI 5439
mypy/semanal_shared.py sha256=q59CZoytzcP9FMGQrRTsDNRU3Sk3mYWUivl-wBiXlbc 15472
mypy/semanal_typeargs.py sha256=UnRUL3N5DqJyqg_kLif4SQb9ms3GBvsR70LGYUhA4Ek 11841
mypy/semanal_typeddict.py sha256=ah68L_lcPFG2qBL8CfHwfrTSQIU6-YgWQRqhgeFmiSQ 24085
mypy/sharedparse.py sha256=fDaWJyO37T5v6VPR8u_Hw-1sFGofK1eUx9R17MoDsoU 2102
mypy/solve.py sha256=30QHhGTmszgKvyRDXEYhGuqGicA9Q0v_L3vXot9VLZk 22796
mypy/split_namespace.py sha256=P67HianSrsMSZoeuS6F9swM5eK-B2fEBU3XJ6RFtYo0 1289
mypy/state.py sha256=okCVIeCimJ6ikTCHTg9gL2I4HIvg43YI21Upq8ZKBDA 824
mypy/stats.py sha256=kuNUse_gRHM1YNWJ4lAQ_4ULHACy-ujM7ONDBeRa4bk 16562
mypy/strconv.py sha256=ZWmx_F95TTXONtHXFjbxEzTNGqxsNLBzgqhA9EDp2NY 23394
mypy/stubdoc.py sha256=-iLSgYuuqoncwuHIS1WXZ7ggpGQjxEaj0Htb5zXrcpk 16799
mypy/stubgen.py sha256=CvpfYf8x1vtqLpOdEQSvpDbtdBAEhnkjI3abQS9hqo4 71012
mypy/stubgenc.py sha256=7-iAYbDgRzXZnwxLo3qts7HbGqZOxG4MqgKcGAPAOQI 37237
mypy/stubinfo.py sha256=0wmasSA1MosUEoo4Z0PK1JqffCLuzjHI1T8YYdjmLNg 6232
mypy/stubtest.py sha256=Z7CY3zFRiAXjRKrk_uLr95bzmJsZek3S37OZEPRPJik 82825
mypy/stubutil.py sha256=Isf3CqgQtlupIuWS7V8YALy33GOuPguE3cvVIAHFw90 30268
mypy/subtypes.py sha256=yc7QWYzRE_caDRNPeUuir7sFnwuE5_B9XnkHY-q8jpI 86045
mypy/suggestions.py sha256=0f9T6WnQVj3F4IOE8ZWRlYD9th9E51JEM1CamuxQ7rQ 38070
mypy/traverser.py sha256=s5FBKg1_B1Ynh6brpvUGgAi2zaNLzU-gm2M32Be9bo8 26863
mypy/treetransform.py sha256=O5O9ikjl8WRWScxUEZnsGjOHJhN8HxduvToOBxpYi_E 28486
mypy/tvar_scope.py sha256=g-PrV-qvv8BPIni3S-VxRrH_nFoWhnMbTHjiqtxC7IE 5099
mypy/type_visitor.py sha256=UqSr-yEr_m4mwd7dyjrByd5CLpp2OwlCYay7eRRR9t0 18092
mypy/typeanal.py sha256=oMUH8FvzkMoFn7v-YYmGdVmqgsdcjv7drp2djGMVZ64 105972
mypy/typeops.py sha256=vqL2bXu7SN4O5U6a0-w0IyfbApdcwlRRq3LBW6sPkNE 41115
mypy/types.py sha256=9bQoMIQBRqO5cwJ7YYRemI2oIoQknFzGkWDOrvzR_lg 132958
mypy/types_utils.py sha256=nHbme78MaMvvedz9y3WIvv_raTFVlt_iU3jD5vIN_eo 5671
mypy/typestate.py sha256=AbF6d2nYuRCuCHsOwqD9YxFFzcXiWvr4w_rnt_pPSf0 15736
mypy/typetraverser.py sha256=Xop8Bz5c24h0TQyELACQaM36rMxzGf6qiQ2D4J8nAYw 3724
mypy/typevars.py sha256=aIfesQc_pmLgowMahV-UXEQxxORDN-3SuzRUImz6Gag 3297
mypy/typevartuples.py sha256=QrMYuC5rXX0REGpHs4QK0o64jSfoBUU-P00SDQzw058 901
mypy/util.py sha256=SlDEm6-c7SmIlOeBHcje8swCBnBYITn9yT3_ffAwPfY 30284
mypy/version.py sha256=ljy9wwnU6FSzJrHgJSWUcZ_nIboERJauUm7HTpNQfNg 22
mypy/visitor.py sha256=FTsBCo74V8F_Q_uId10wvORCQ8rexQjuQuUWhK21XdU 15882
mypy/dmypy/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/dmypy/__main__.py sha256=u6ZYw52bfIJ11Oo88mzx7p4WD2WUo1-H9PRsT45eswU 128
mypy/dmypy/client.py sha256=wSl-VF45IvzJ2Y1G3KdGDVzyXfyAxTCIfJadG8z0oUs 24616
mypy/plugins/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/plugins/attrs.py sha256=XBq531eKye1O5ou1QRS6o7zZyq70zxPK4uvNjFSru8U 45109
mypy/plugins/common.py sha256=EZ8UrpNjFnUqzDe7IrKrczZo-0mKj3QvR2lB4TDWSug 14148
mypy/plugins/ctypes.py sha256=uB84xNCEzCVfeKjC7FHy7dFF5o55V3L-Rve9OD3YoxM 10675
mypy/plugins/dataclasses.py sha256=dreTYSoRu5ox9xiNPdKPid4SS3plQe6UkL9dJGkB4tA 45569
mypy/plugins/default.py sha256=UW1kkra9XlNhddkG6IkLSsai9wJt3XvT3xwu_DrUeIg 20704
mypy/plugins/enums.py sha256=2az1_b4C0ZPuMUaElz0gbb_Xtr8xaYL1DIkqiOn4k2I 10441
mypy/plugins/functools.py sha256=QdNwW__sgZjRdd1kojyCNJz6b6_7nSj-r81N2e5Kk1I 4004
mypy/plugins/proper_plugin.py sha256=ZR9_cQGfQDFTRcL8BXxuYZ_t6-xpNhB-2FI1qVdXIE8 6442
mypy/plugins/singledispatch.py sha256=KfHOjVVwVtCn53C35sdbr8Lh20mamYUWlJQTPOlUsQw 8446
mypy/server/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/server/astdiff.py sha256=Sgt3Yh-gm6wihmpfAnTAkphSscGBCS4Q_ziiTE3rAPM 19943
mypy/server/astmerge.py sha256=9RKGEBrQlLsGPzXv1rqO1RvIWaagRnQp9rvhudj1Y0o 20636
mypy/server/aststrip.py sha256=SwFkSq_L2YwBEZ5GYfPBtR0PNQkEF8HVoKT8n58fwD4 11293
mypy/server/deps.py sha256=l1UNlT9AhszXUbg5dG6D7pxgReB2RGg1BhqUBV0Y1C4 49736
mypy/server/mergecheck.py sha256=02e2JIC5sZQSGUkfOerHpH6s5mxbN5au1HB9Wx4ALj4 2760
mypy/server/objgraph.py sha256=Z5-jBSuoaCaV9SsOK1SmNkKv1jc1_vTA5XktJjIxwiY 3230
mypy/server/subexpr.py sha256=_PJb8UNcTesThq1ZYaUtSb2o9wQSh8rBufAD7VZNG4s 5202
mypy/server/target.py sha256=IbuK2qqtMvEPAof83BdgYJv6AGW2q_o4CQxC5TnB-Bg 273
mypy/server/trigger.py sha256=qvo4tCLyrhI48oPTfDO_nWOVZfjMcYjoMdGgWsocEKg 793
mypy/server/update.py sha256=2qxk3REfFoar15hfrNNeXjyrATyldlOFXTIZaq0u2jE 53000
mypy/test/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/test/config.py sha256=MreYObGnynJA3wO-4Yeu88PMnFwuEHKFgbkp5-9O3MA 1160
mypy/test/data.py sha256=bJerrfQwDW0QC0klF3_TkB6Dz5m8gko8cUGqGhvhD08 29976
mypy/test/helpers.py sha256=zmVKzzFhtnxDmxsAko-cJ-Q23-Wl_vcah-37TDZmSXI 16231
mypy/test/test_find_sources.py sha256=-ilBplbRWcIY5NUc6GysV5hk1VWCR7gjyEsrKl0R3z4 13684
mypy/test/test_ref_info.py sha256=hz0P6MOqKTppSCyUXWvGamUDX433v15IpfVIHKgqFJw 1432
mypy/test/testapi.py sha256=Xinte9ICqFeoe9AUweIEKiHvjbgD8H_Xv6Leck_sUoA 1447
mypy/test/testargs.py sha256=LQy4ZS7hMSdtsgTLiwhWfH_FB4R_DsobMxYpKTYMeH4 3213
mypy/test/testcheck.py sha256=PV4MZV5bs1aNKrpCwYW75HHzIVIC6tglUvBZqVB79hY 13662
mypy/test/testcmdline.py sha256=jC-krXtYY3keXAPLE7U7kIQAsnRHXHVZ9YO3H6L4C1A 5082
mypy/test/testconstraints.py sha256=1B4gdmbKdFdnFdumT-Lqu9vkf588KLjjnS_J4dlboQU 5265
mypy/test/testdaemon.py sha256=9OACkimdIGIsqx7x7yhl78Zqwz-xpD860kCh0JcfbI0 4511
mypy/test/testdeps.py sha256=TzP2p8p1kxpLPFLP8TOYPC9TQSd1TpEVAaxh1HUJ1mw 3087
mypy/test/testdiff.py sha256=HBKemEOWdfjG6B7JFx1FX6UZlhBLW44XBcIGt_sNgts 2452
mypy/test/testerrorstream.py sha256=bEAw3kMIfSJNec8G2iR2VgcsvbupguGxhW71EZ_Cias 1441
mypy/test/testfinegrained.py sha256=8lXZecoKHYrTy9s2Dwjj4o-Cy1na6Dd3DMR9E5KSEmQ 17646
mypy/test/testfinegrainedcache.py sha256=AocgzZWRs8dlNcaaKzwY3QSBwxbbdwi3xwq5qcH9XTI 580
mypy/test/testformatter.py sha256=QwuFdblCF28X2J6K43mSUw95pl_VRdwqrAfOkCQr1xM 2639
mypy/test/testfscache.py sha256=oXDObYVJmKRL1IiedVkbIkhxbwce3Duy_XTN2sOobjs 4456
mypy/test/testgraph.py sha256=uHwCol0V_tRe8eP9XnWjBpqx4NFKhdAZ5slxtm0-QeU 3094
mypy/test/testinfer.py sha256=kaiTrv5nTMnnSCacRPDK_qs7tt-IMVxKVQiKa33ORg0 13856
mypy/test/testipc.py sha256=pBz9DjZzPK_9l3EZVtrdzvUQr8aenIHCayatDi2YPuY 3966
mypy/test/testmerge.py sha256=rJKBmsvFFzmK6UNr5bSW98QYrD-pphG732J1GsBS21Q 8661
mypy/test/testmodulefinder.py sha256=38Ae7t19_k5E_AiKK5qR_4ae2FAFfsv9g2URMw45DfE 13177
mypy/test/testmypyc.py sha256=gaQS_ZFFXh8D8eCi_IPwKPvcIQvlhnxcgX5OwrXBySM 397
mypy/test/testparse.py sha256=_b9RUqwLCYHHILIJsfX02MpxFy0trPL3WWnNa6Jy6M0 3318
mypy/test/testpep561.py sha256=-IWk_PlAMsMOBd5LoDpqQeFU0uxBR286cNa8Oj8r3R0 8064
mypy/test/testpythoneval.py sha256=SMRr-IX1J5faMl-h7YtntGtrbJEXgJw5_-qWeN2CqJw 4630
mypy/test/testreports.py sha256=AHSNiKtdjwBh3ZI_WGk4dELfy8Bw6iAf1ELYyv_LbZc 1773
mypy/test/testsemanal.py sha256=5lJ41vuKkwMiMGBJMJCj6Im2w6IQlnokuD01X_uvWp4 6711
mypy/test/testsolve.py sha256=soK0v4kMo6p3gvj6lRLA1z6dO6ymnluOI4j9I-XaYB0 10031
mypy/test/teststubgen.py sha256=mgsrOUyiGFqcTowNSgPVqNv0XiZva4bTkvRxy43_PvI 52135
mypy/test/teststubinfo.py sha256=OMMxhXJ999NX0RXjni4SFIgLpGwJ7WA_AdNMJvlhRMg 368
mypy/test/teststubtest.py sha256=IerAXAUMNTAruDrStBCHv1TQerAUNBUfo_ucCQgFRa4 78347
mypy/test/testsubtypes.py sha256=y2MWDdKx_gFP4twrIFDmRhw0fsEEfWjSftwjuT2DILk 12248
mypy/test/testtransform.py sha256=TbvjWiIyS4Us5Zi82sSMAJOzTIeLCAVgOwlsaWCl7FE 2199
mypy/test/testtypegen.py sha256=NKxbG4ZVzOVdKf848GKqbyoqWWj2ifCP3i3iAKCVQ5I 3153
mypy/test/testtypes.py sha256=oejSHsJqEkPhP02e1BI5FLDyaY1MhDCrrQmjVtT1SxI 61897
mypy/test/testutil.py sha256=HqmkgHC3TBnm7VUF5059l394PKLhS-YItLheKq8htLU 4233
mypy/test/typefixture.py sha256=vMCdQxuI7lccc9jEcCykuNOdmBmbL4dF8qgPz_9nONQ 15758
mypy/test/update_data.py sha256=EEHotU9p5rij90Tvf0z4nXe3PDnHH01djlA6PKqDFX4 3676
mypy/test/visitors.py sha256=cfsPawFO9J2UnoeZGzkYbAbZcuZ8HRDc1FKGd9SV1E0 2089
mypy/test/meta/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/test/meta/_pytest.py sha256=mqeXsl91-eZxYWV0PMcRKUu-pPcQefS5t-NsURiVRqk 2267
mypy/test/meta/test_diff_helper.py sha256=ETTk0kyEvdKP_CMIKddY2sX6oSwTeUzEqNgDeBPLI6E 1692
mypy/test/meta/test_parse_data.py sha256=467QiFJsu-9-P0Yjs6yds32QI_rlZJ5ThR5RmfWwH78 1931
mypy/test/meta/test_update_data.py sha256=ywoiRYRr4dyi8gkxw5-uaRACei6NQR6f7NVL1y6UC2w 4814
mypy/typeshed/LICENSE sha256=KV-FOMlK5cMEMwHPfP8chS2ranhqjd7kceBhtA1eyr4 12657
mypy/typeshed/stdlib/VERSIONS sha256=RJxiX5YMal8yeIQFX1ZTBy9Qe4LEpU47hI1fTMO9kzM 5573
mypy/typeshed/stdlib/__future__.pyi sha256=qIwWDmjaw3XCiulKYoKBQB_eJjLxweesUKwBdpkgQkU 915
mypy/typeshed/stdlib/__main__.pyi sha256=3fBxcSppJr6EOEcUojvflG3Eegg7lv2Qp0dNQQILrP4 63
mypy/typeshed/stdlib/_ast.pyi sha256=FPa9QKnia1j6eLgyGGdeXpWZW9j_2_ouV1-fPlXm7NA 15352
mypy/typeshed/stdlib/_bisect.pyi sha256=FbUBdcUSPSGrnXSN89eA0gqCBVWMm8NlpxHKz6guO8Y 2651
mypy/typeshed/stdlib/_bootlocale.pyi sha256=vSVnoBvURsNzi7MPLR1b_wpuh-yySKzPValAwQ3OVT8 64
mypy/typeshed/stdlib/_codecs.pyi sha256=yzWtnhYuC627PNSiuucDUaIDMTYNm8RuUpGfrUF2oqA 7042
mypy/typeshed/stdlib/_collections_abc.pyi sha256=VWYwf0infGuFexg95Ak_fcJBKaO5cLh0PoCHUXHKiDU 2476
mypy/typeshed/stdlib/_compat_pickle.pyi sha256=sjo4_LT7N6KZgL68z0ojpak04NRsMN44bePUG2xDG9A 356
mypy/typeshed/stdlib/_compression.pyi sha256=hO1Jre9kkSh8zrie_PYuETpbGgJa4toWK7xbWWqVZSY 814
mypy/typeshed/stdlib/_csv.pyi sha256=MtS3kCqBTjJP_ZFAlFd6An6YrBLnApqqKBYESIC81zE 2499
mypy/typeshed/stdlib/_ctypes.pyi sha256=XYdDjvwwi99HfZzOMrTJUSTfDF3_VoHfKhyHoAK7ArQ 8144
mypy/typeshed/stdlib/_curses.pyi sha256=rqng7P2QLaH7RcnF1J08WNAlS0zXRhy4ptNJ56DgwUA 17423
mypy/typeshed/stdlib/_decimal.pyi sha256=CSpd4Uweu-eCU2IU0Y-sh4fMZEULYoT1ZF0eWq2h2y4 13776
mypy/typeshed/stdlib/_dummy_thread.pyi sha256=Y4Ys6KdPlBoQ6n84SJjpRXhVE8_eqvFARVhP1dWls64 1046
mypy/typeshed/stdlib/_dummy_threading.pyi sha256=4wFhNqq6njjBieQUtoIPg3Vlxvm3R9mUCH1lWL1ypwk 5087
mypy/typeshed/stdlib/_heapq.pyi sha256=cbdc4jO_a27XR9ZtNVyZ6s5_YzY-UXsXlx3TnqWHdMM 338
mypy/typeshed/stdlib/_imp.pyi sha256=arj7IyHTju0_cDEj-MNDTORMlwjCExmwxOyZlb-XjoU 1114
mypy/typeshed/stdlib/_json.pyi sha256=HFIXAeQDtXQZWanh-w2AbXpFjxeU8sYYII_H5a-E9m4 1452
mypy/typeshed/stdlib/_locale.pyi sha256=EzWV4PxhzsaPxU1NUZR56f2vXQCZ9WuaHJHJJTb2D2M 2268
mypy/typeshed/stdlib/_markupbase.pyi sha256=WGSjv5DRDrdgbB7rtDQoeW2g3ZASHBUSZfF5l6PEx-Y 722
mypy/typeshed/stdlib/_msi.pyi sha256=CD4qc_RxH3M8d25gtwj8KYeH1pvsuTUEaWnmK271vqU 3260
mypy/typeshed/stdlib/_operator.pyi sha256=qsyVH4YrjsR61-PKRoICdUZZXUWDkIDFlAxeXWFNzAg 6079
mypy/typeshed/stdlib/_osx_support.pyi sha256=X-2TPJrLg6nYCJ3A6ODFiIsVuN9-aRtj1VMCpy9aLCs 1865
mypy/typeshed/stdlib/_posixsubprocess.pyi sha256=fMd9wOf8nrEmgnjzsKrSiuenX3MBP_oMEeutkyWFhNM 966
mypy/typeshed/stdlib/_py_abc.pyi sha256=R0z0SRyolByTpUzBnKYU3R-Y9HgZsfYEiWGRdv0rFaY 402
mypy/typeshed/stdlib/_pydecimal.pyi sha256=ryisw8Pi3ne96GxJMFW5ViAgMqmc4PF4uJE53WP-f0M 895
mypy/typeshed/stdlib/_random.pyi sha256=_c80ak9c8eWe0WKY0aRBFPGD0WQeZ1U6Umkbor0Xx4g 405
mypy/typeshed/stdlib/_sitebuiltins.pyi sha256=XFPuPRtLAqd_gS5H83b7caPySnJpOx9a_1REEYRewYo 518
mypy/typeshed/stdlib/_socket.pyi sha256=_Pwjpe_PG5yupgXYdgu9QH3wXxxi25PLqroSf3bPgM8 21636
mypy/typeshed/stdlib/_stat.pyi sha256=JHx8K3MhY4RRHe6-behcppAWStkt6_OIs30g-MIqvsw 2902
mypy/typeshed/stdlib/_thread.pyi sha256=yF4IFKFN8p2lxFqIRCmaAa6JwllewO1Dq66Hi28bIq0 1799
mypy/typeshed/stdlib/_threading_local.pyi sha256=ZThgVxdPOLAua_HHMoReeI3flStJ0qCnFaHYcEZyyBQ 516
mypy/typeshed/stdlib/_tkinter.pyi sha256=9fDyKz_Q_G_xOV1_53wHiMPI5Usv1TF5PL-i2zMAUc4 3965
mypy/typeshed/stdlib/_tracemalloc.pyi sha256=n3ZG2Dp8lSKm_pYV2vcx_rgal-izk1nSKhoBGky8J1A 546
mypy/typeshed/stdlib/_warnings.pyi sha256=3K2O8vL7O0b2T7SjP4xv5wHpe7xXi_-Wvw48uUML2DU 1562
mypy/typeshed/stdlib/_weakref.pyi sha256=JM3GR8tdf10Cn-JFONW37ZAhF3H0AEqppQH0GKNg-B0 1426
mypy/typeshed/stdlib/_weakrefset.pyi sha256=AtZNDJp6m6_kRRbz-XHswuFAjhZ70kO-k-GeNSdOiBU 2361
mypy/typeshed/stdlib/_winapi.pyi sha256=RrOlNqOYuPc4YhvGEbE8Nh_MhNOC02aZWGE8__mvJlA 9415
mypy/typeshed/stdlib/abc.pyi sha256=hJjhC69Xi1WUCtxOrnKKrXsdw7czKe-6L6GR9W39cVk 1794
mypy/typeshed/stdlib/aifc.pyi sha256=ed7eFoiGBYTyey4YmCdECzZh92xwMSEP2hQTjseNicU 3354
mypy/typeshed/stdlib/antigravity.pyi sha256=AT_uMXdsZR3AL8NfPU7aH05CAQaYpiM7yv2pBm7F78k 123
mypy/typeshed/stdlib/argparse.pyi sha256=dLBP2U_ZbnWmrx6WDviUPM7YhosRLhfATMU81zuRsXs 21654
mypy/typeshed/stdlib/array.pyi sha256=QpY-Z3cDl_ssjHx58pwOBBceHayg3vHHH_HkZ7VdkrM 4043
mypy/typeshed/stdlib/ast.pyi sha256=Ec2cDb-Eynl3cakaiAdS7ztRcr43UdgjQyXza7c1zSw 11480
mypy/typeshed/stdlib/asynchat.pyi sha256=jFTiOSXClcmhNvWXQc9JdRD44AT5o9Cq7xSC2fbVC2k 787
mypy/typeshed/stdlib/asyncore.pyi sha256=xRANk6i8v5AshNfEgtRCInPWVEwL1NP40G7aRRqaaWs 3670
mypy/typeshed/stdlib/atexit.pyi sha256=WucU9TxdhsTUhdv4OarVmMtMikCo87HAjGiPCGiLZTY 392
mypy/typeshed/stdlib/audioop.pyi sha256=JJT_ftnNM_7YLIeILh1amX9N6kZLdf-BZyiSTl2K-TA 2141
mypy/typeshed/stdlib/base64.pyi sha256=tk3Gf3KPnPObtYkWnaa3zmFFYX5hviTqEIRUlH7FhcU 2188
mypy/typeshed/stdlib/bdb.pyi sha256=L5048IfdmfCkD-247l935ePPkn1UB8YbO8Tb-f7LZWY 4640
mypy/typeshed/stdlib/binascii.pyi sha256=4OLD2G-X4aZutm_n7ZjnupEOD8ilJhZzsK6e8n_5lVk 1517
mypy/typeshed/stdlib/binhex.pyi sha256=oA_erfzVCOoGPFhmRkjQiRoGPe-tiRQYsegznNftEew 1279
mypy/typeshed/stdlib/bisect.pyi sha256=sQn9UUS0Cw5XZMEGcEj8Ka5VKPVobL43Pex_SagjXg8 67
mypy/typeshed/stdlib/builtins.pyi sha256=RUaRFR2UMHFJv05HOcYYmxAxpfiPIZws1AHAUq7k_pM 81222
mypy/typeshed/stdlib/bz2.pyi sha256=q3uXPwMzmpysjzsVLjMTuL0iJlbn_znyq_aWE9xVhsE 4870
mypy/typeshed/stdlib/cProfile.pyi sha256=h5kJxfCKoD76nh0UoyT7ev-Ve_APN2EvrTJRvCK3cnM 1484
mypy/typeshed/stdlib/calendar.pyi sha256=ItZyYxy5EkOAzmVXT4ahc6nfLPX08XEVeQ4wZgTkXaY 7323
mypy/typeshed/stdlib/cgi.pyi sha256=fDq4QBFrF0DJRBw-TjL4bmw1qMhPzpFc4TiGq5tp62E 3699
mypy/typeshed/stdlib/cgitb.pyi sha256=l7aliv3yXrfw0MM15pXDdgeNpbIK1N1e84OjSEt2TFU 1394
mypy/typeshed/stdlib/chunk.pyi sha256=691YVfWjwx20ngjDSBGS5Pjs7IrLViQinuTBg8ddmX4 614
mypy/typeshed/stdlib/cmath.pyi sha256=DDQp2FD0LUi-WDoY69Ob1V0iTdqedWXE_QQQv5ieXj0 1157
mypy/typeshed/stdlib/cmd.pyi sha256=b6jZ42AQYmq_xl7dXJp_q-dBTB4OLzJ4AI0Tk7uQjPI 1725
mypy/typeshed/stdlib/code.pyi sha256=bCi9Kmcv189tCNmJ0jawDbQKY34WAAC4zBdeghyRxlM 1481
mypy/typeshed/stdlib/codecs.pyi sha256=bYzxjuVsTD5zZ1oPNmtqL7hDbOzNo4oECf1cbXRSx1g 11816
mypy/typeshed/stdlib/codeop.pyi sha256=BshEWu9RnM658m5FO9jt4flB20HIf80Ykr3sZrKxhT0 466
mypy/typeshed/stdlib/colorsys.pyi sha256=o1mphr041ViW0Iw-diYI36c3wTP2D8x3KZ9oi2_SPoA 648
mypy/typeshed/stdlib/compileall.pyi sha256=LjnR50_yt9fukXcsn5AzetUz8A0nXRCx6mYzlGDYjSg 3440
mypy/typeshed/stdlib/configparser.pyi sha256=Imsubz8StJgO2f0vzxiYRb5zPYmOGi9LqvgJq6A5HCw 12657
mypy/typeshed/stdlib/contextlib.pyi sha256=FX-k4bnG0HEOCaEU_m6GFw8CIeV9NmIjvhmJ2B-sHUg 8938
mypy/typeshed/stdlib/contextvars.pyi sha256=9DyD5W-IhOKpUIyCiYF0W7mVhhNGgGkcQWM1cekyo8w 2160
mypy/typeshed/stdlib/copy.pyi sha256=iR27xJZfwjPi8T4sj3lynCv86Eo_b4Qfd6tD79Z17n0 350
mypy/typeshed/stdlib/copyreg.pyi sha256=59YPSECQJ5ppsEmYJxcvb1NOac6UTAu5CqP3SMd6VL4 983
mypy/typeshed/stdlib/crypt.pyi sha256=hIS4DwxYD1ocrl3s6uFffA5A2xX63YL73oHg8NH4NUg 383
mypy/typeshed/stdlib/csv.pyi sha256=8w7_ta7kxdUEGgAepZCXcz_zEtBEkjABkkdYlytO3uM 4323
mypy/typeshed/stdlib/dataclasses.pyi sha256=_rYFoAUKrdyiOr8dCvovwRUeHHOINqt1edT7L8QusvE 9152
mypy/typeshed/stdlib/datetime.pyi sha256=b-cRYujTxzFsd538FTmDtm6fELr6_180GerUGuxZ-ug 10561
mypy/typeshed/stdlib/decimal.pyi sha256=Ovcm6bcpLZyxOWrrmdnZkdYVVB4DRZzyJlKYVDyynmk 117
mypy/typeshed/stdlib/difflib.pyi sha256=XZ6VGIbRP6A2C2a0fJ7L6XqkLSRueVMB-ZJqvzRLwwU 4504
mypy/typeshed/stdlib/dis.pyi sha256=aq9ywTXgwOE1Pi9WMak45xQlz_ymaStqkZMbqxNz_Sk 4646
mypy/typeshed/stdlib/doctest.pyi sha256=Sarb7Lbg2teXeq-Xs_ZKgMLwxdMBXNpdrh6H4l5jsJA 7401
mypy/typeshed/stdlib/dummy_threading.pyi sha256=ZI04ySfGgI8qdlogWtA8USUTFGfzm32t2ZxL5Ps53O8 79
mypy/typeshed/stdlib/enum.pyi sha256=NaO6IQmp4Rr-NLs7l4G41TKDdydhXvFxx5xJb30PUc0 11271
mypy/typeshed/stdlib/errno.pyi sha256=Xts6o5Z1LT1N2OHAI0Bhp3Hy4R7ZsDNUz6iEJ8b8Vpo 3957
mypy/typeshed/stdlib/faulthandler.pyi sha256=jn6gMdF0GEZljfFTc1splgef8zIo99X1H44qgWxU8sE 644
mypy/typeshed/stdlib/fcntl.pyi sha256=APvYxOA0Gc3tSdsose361Zc1vYngy7QiQadaT0j9WII 3830
mypy/typeshed/stdlib/filecmp.pyi sha256=EHL82gJWIESxLEmBZXeW3Ir69DQGUSjvyG678vjR_QQ 1936
mypy/typeshed/stdlib/fileinput.pyi sha256=4zfc-ySxpfwkXtwiAUBv91tp88_RiAKsJSSU-3BSAi4 7161
mypy/typeshed/stdlib/fnmatch.pyi sha256=BdxrklLHztHBzg2Ob26Q0axULmgd-Z82xRNvY9hh_5Y 339
mypy/typeshed/stdlib/formatter.pyi sha256=PoCFa7jJ7efz-ZO-IJU73MK_O9t7mjbYwjxBaSppqpU 3711
mypy/typeshed/stdlib/fractions.pyi sha256=Z0JcgbNRqdAiEOL0slkxjrZBEeZpYPTtXpmsvorVMzM 5091
mypy/typeshed/stdlib/ftplib.pyi sha256=dcxViUWyslSZRsuTo5vsASri8emUqYEHqON-hfD6tCo 6491
mypy/typeshed/stdlib/functools.pyi sha256=PleKwSdSLK4VUXacRlnwiPLyVzECw0GRHP4XMOS3UhQ 7334
mypy/typeshed/stdlib/gc.pyi sha256=vyfoMy8jdWC15bFn7cxKIU9EmlmH4e_1irMoYtqoXZM 1197
mypy/typeshed/stdlib/genericpath.pyi sha256=l_BnUXhXxrsoD3IqoJCTc4wvOur9HQK6q2bIYkJtGQ0 1924
mypy/typeshed/stdlib/getopt.pyi sha256=-4KTGgePwlf-_mHrgy5uxrJb0l8UxM0zBNCfrHqz_70 439
mypy/typeshed/stdlib/getpass.pyi sha256=HHVTCLX2MOEjVm1Hhf8l1SHi0S3kAUBWcT0dHy27wZ8 227
mypy/typeshed/stdlib/gettext.pyi sha256=g01i9OTGiFGY5qgTlxv-klB6-epHZZ1vRyR2z0dfMn4 6121
mypy/typeshed/stdlib/glob.pyi sha256=sjh3z3zHQ-yG9qh7RJpMwakq1y5XOhnHoXqCw_w1B6I 1421
mypy/typeshed/stdlib/graphlib.pyi sha256=pAiBbKU2aBWlIpq53Fksc9FISuDjn80fZUqn_C37J-U 914
mypy/typeshed/stdlib/grp.pyi sha256=gvOYPkWrfSu3BcVFgYsrbzYFyPZ4EDkXB9ZsadOtygU 701
mypy/typeshed/stdlib/gzip.pyi sha256=oRbqsp6lV_wEJGdLjZaTeWRTIH14wgaycKqLs-QTaQg 4858
mypy/typeshed/stdlib/hashlib.pyi sha256=JLZtAus9mad3goIz-vMGU9H0jmCjf_upYTI2AWJfb4s 5006
mypy/typeshed/stdlib/heapq.pyi sha256=3PP_NDlAPvbBFFCz0GCkN5a_kBvX67q6dbNVCQy3GKc 759
mypy/typeshed/stdlib/hmac.pyi sha256=p9ORZT-3Cb-PF8lUz01oSWoUZc_iDf6OGzvr7OAo1bA 1345
mypy/typeshed/stdlib/imaplib.pyi sha256=VMiEMQHZHL0r5H39c5ojQKFINk6R-jG77RJYX0JdUz4 7857
mypy/typeshed/stdlib/imghdr.pyi sha256=wbmSFqEHc12geqlP3MabD7_b6YZ5JmJ_eRpGyZPHxtU 505
mypy/typeshed/stdlib/imp.pyi sha256=HhEtqRAcpYrv8OO_fJv87Kjp-qtC1aZUMUUUcPjZphk 2386
mypy/typeshed/stdlib/inspect.pyi sha256=qXWKK4GUiCUaTxFhqjPbnzGyeKxbKTWC5ysEK_2hKUc 20239
mypy/typeshed/stdlib/io.pyi sha256=skEgK-Ff8gNKYduWEvkhVe2put0NPuDeGO5mTszBtoQ 8156
mypy/typeshed/stdlib/ipaddress.pyi sha256=k_hBcaSMIZZa9ngdCwNNRUMdI9YquVHJusB-hie-5ic 7328
mypy/typeshed/stdlib/itertools.pyi sha256=BdKPSqydgkpVdRQ7zYbE3ql7qbz4eJ8CgDxcDUum1A8 11637
mypy/typeshed/stdlib/keyword.pyi sha256=-p50eMrwinwQwjmO24AsOOjBX9bLeuUUAWWhy8IS5oc 565
mypy/typeshed/stdlib/linecache.pyi sha256=9MQPCkBEhtgqvCkBedB-hgDst2dcLML5u2QfNY_DLlQ 958
mypy/typeshed/stdlib/locale.pyi sha256=Z0I4TRQ_hV5mrDB6m9gySdix0LD2XnctbSZenIrM5Zk 4341
mypy/typeshed/stdlib/lzma.pyi sha256=dO9wwxqFYpNQah2Oh-nY_oCsiMnkjBqaPl-bqt0QsqA 5342
mypy/typeshed/stdlib/mailbox.pyi sha256=tiKaMtKElDkFqr5uUuZ73CSqw9gkMvqYImXiEWxpRUc 10459
mypy/typeshed/stdlib/mailcap.pyi sha256=h3wCqy9SD2DA8-aB5k7vW17ShyhlL-AZV6iYKpRTyP4 388
mypy/typeshed/stdlib/marshal.pyi sha256=vhtCdF0NOC0aFkBtigcLPfFQfutGsm7_n367POUooz4 841
mypy/typeshed/stdlib/math.pyi sha256=BMli6e_JVmqpQ23ToX6zLOmFtK3gRjXMlu2q0SKgoZU 4808
mypy/typeshed/stdlib/mimetypes.pyi sha256=T1xrJGpUOGTeaUwqqL2FuJ624jWHHfQ2UHayXu1R8IM 1672
mypy/typeshed/stdlib/mmap.pyi sha256=9u8HhtvsfTFUXap5Mv4yi3q88Z7J-SjCJ3LSq6Q5FS0 3999
mypy/typeshed/stdlib/modulefinder.pyi sha256=6gAMqG4d5qqggEw-ZFbHTwwi80sILJp6LZJVNwkew78 3294
mypy/typeshed/stdlib/msvcrt.pyi sha256=h8qeOLSdwIoZFjRDwlzj8IC-H_jq5qgj9cDZdS-EDk4 1165
mypy/typeshed/stdlib/netrc.pyi sha256=tvfrFw9uqNzt6Xt_fJVlbF2uXIoJy7YXEAOzveB8AEo 745
mypy/typeshed/stdlib/nis.pyi sha256=jnKh2Xj3mroOTpZpm-C7BYPVe5M18UAIVeh66AFGyw0 293
mypy/typeshed/stdlib/nntplib.pyi sha256=LEW4hVdI-AwyLXysRzwPK4P2aCChw1yYxWlw3l9Dmv4 4490
mypy/typeshed/stdlib/nt.pyi sha256=XQYqWqSW_HoC0AxpsMIO83HGhR2Xv2b5tUcpc7QVK38 3273
mypy/typeshed/stdlib/ntpath.pyi sha256=An6tvHnBuRjaiH7VM-Ui8GC-3F8IDc9stIei4mFsWjw 2870
mypy/typeshed/stdlib/nturl2path.pyi sha256=E4_g6cF1KbaY3WxuH-K0-fdoY_Awea4D2Q0hQCFf3pQ 76
mypy/typeshed/stdlib/numbers.pyi sha256=E6Rox9tEBbB1X6UzJkVQpBZBjPCnu6HvRvBj1JQbapo 5481
mypy/typeshed/stdlib/opcode.pyi sha256=owS94_M4b11UDWzGN956FN8lyjrQgm_FId3pWPAOXH8 1273
mypy/typeshed/stdlib/operator.pyi sha256=tYdNrYQHPWJRxg8tpq3tBoPIzxjXNp4_YGzReH04NiU 1644
mypy/typeshed/stdlib/optparse.pyi sha256=1VTQ2_uVELLVWuCp5GamcjLgYGOGrn1YyDrzh22YNWc 10286
mypy/typeshed/stdlib/ossaudiodev.pyi sha256=j1opCPZBIQMNhCvSDwkIDC0RoNbuSri3yBEeJ5BLziw 3589
mypy/typeshed/stdlib/parser.pyi sha256=sAXk9ajaMltig6ZgRn8DnwJgV5-eAoiE0KGL0ZOuhrU 1017
mypy/typeshed/stdlib/pathlib.pyi sha256=LWBJBYjoCYRKtk1B9Dvhs_e8vTUIuQsdxskYDiYKuho 9020
mypy/typeshed/stdlib/pdb.pyi sha256=Q4UW0X-5j_Uk-qCcaKZU5fn6ua3xlVwbbdtpEmcZC5A 7549
mypy/typeshed/stdlib/pickle.pyi sha256=wncZhSVu5hR9VvKP7qMBGrx9tHofNrX9DcrCcynq_3E 5719
mypy/typeshed/stdlib/pickletools.pyi sha256=hfV2HoaGStXhWZ9jta9NAqCJDa6ws9YeAU34k3Fz9-s 3813
mypy/typeshed/stdlib/pipes.pyi sha256=FvE1GTA5YU-JHBIO-mCAIfrAARL7g2Ck0HmgJ765gNc 502
mypy/typeshed/stdlib/pkgutil.pyi sha256=H_Ng_anUtVpgupERZQuaOVzaiKC24J5tlvjqCrcvjp4 1914
mypy/typeshed/stdlib/platform.pyi sha256=YuLOdbcIjVNoFxX7hfsaswdDd6GZegaE3SMQrtcG47s 1660
mypy/typeshed/stdlib/plistlib.pyi sha256=TjA-IEwA1E7qgKgNEfx1iEpJvKWjJXR2NaPaoExk6UM 3724
mypy/typeshed/stdlib/poplib.pyi sha256=FKtzUscuBfuJPB3WiMs1WtR_mKbTBQuSIJzDrCQ8N9Y 2487
mypy/typeshed/stdlib/posix.pyi sha256=WUJhcLQD-7tTtRRQ2R0mtar-Wl1Is-d3nXr4WA_diT0 12035
mypy/typeshed/stdlib/posixpath.pyi sha256=Pd93wL2R12V8poIQKwab7lLUGNnw7IW9cW6BRCpBbQI 4640
mypy/typeshed/stdlib/pprint.pyi sha256=H5Og_tEKGr9ellbyQIKXDYS5z0c0QKUrZM09BaUY2OQ 2984
mypy/typeshed/stdlib/profile.pyi sha256=VpPS5rX-U-fcd_c6RqY61jExGMMUtzY_QKV_Et0er6o 1400
mypy/typeshed/stdlib/pstats.pyi sha256=fPocmVAz1lu_nOoONRMXcnAVzByjszI2AzvKceZs3zM 2794
mypy/typeshed/stdlib/pty.pyi sha256=2eqzzeIOIazVAWGBL8WvvkZyMBGYmuSEEdWTkz-KlZs 697
mypy/typeshed/stdlib/pwd.pyi sha256=0418dhInVae4wF-VSyzk47xvmVMTGFxsroE7szfh79E 902
mypy/typeshed/stdlib/py_compile.pyi sha256=RDneINea_xhqvlpQiVyN_su-gThuERjClDQnelpnRic 897
mypy/typeshed/stdlib/pyclbr.pyi sha256=xZ2POHrJZT7xe7eaueO6wxdgpFFkdf1BePdF0PuSbqc 2284
mypy/typeshed/stdlib/pydoc.pyi sha256=OUt8PU8kmQ74zdk4c2zxvr5zsXFZ6vDi8cJo5LjeUQs 10881
mypy/typeshed/stdlib/queue.pyi sha256=Uvl7OyniSZunXc-pGwZcgI2oC9_gl9j36WtnM06jEXw 2042
mypy/typeshed/stdlib/quopri.pyi sha256=dS5VRBZNFkbcr7iEbgkiZzaVMBikOVqqerPCYxtunjY 635
mypy/typeshed/stdlib/random.pyi sha256=tk5Zfqr5Ls02BvHPFsE7HjvDNqr3rcRc9ddR99apCpI 5012
mypy/typeshed/stdlib/re.pyi sha256=8FhaLvA7hg4V6ZGnA35tpvog8bpj52n4miVpYWJs4cI 11305
mypy/typeshed/stdlib/readline.pyi sha256=IZlPSsDps5e06s_ScKfJxSaepjwpKPydrsETGOS78wQ 1862
mypy/typeshed/stdlib/reprlib.pyi sha256=usKrUhRcCNeOVdYy3S6I8njRORXIQ9rXrGme00uGJd4 1986
mypy/typeshed/stdlib/resource.pyi sha256=mmWFX2TDpzBYz04q3PGHUToWdoEolTSEuJ4jMIEZbk0 2807
mypy/typeshed/stdlib/rlcompleter.pyi sha256=FtTt0Z1sNrWz6EMCyowIRAq8tzAeTpee6rUVJ5b-Tsw 322
mypy/typeshed/stdlib/runpy.pyi sha256=hrHtuhkdU-vJb7E6trWXD-ITI33AOQT_HH5CEsURVdQ 811
mypy/typeshed/stdlib/sched.pyi sha256=B8FhorZyvm0qvFqQ0kXb1kDQq4IhUFwDCqV3Q5Hinnk 1333
mypy/typeshed/stdlib/secrets.pyi sha256=GTDHK_EMcCaMZ9h-8OploY5SQiAaqTDRbh3ROug0M4I 624
mypy/typeshed/stdlib/select.pyi sha256=TzOi24zvOinhon8JX2K23E5pKvXI-GgNICUaAjBXF44 4538
mypy/typeshed/stdlib/selectors.pyi sha256=wNZwMYv5eLvWa7vEkXhOpXJ-rXM9QBcAGKR9N-ZtCEw 2782
mypy/typeshed/stdlib/shelve.pyi sha256=tAihZ-myy-PZ9bEDf7Jou17M7FHuyrXpoZP79rQ8jsM 1892
mypy/typeshed/stdlib/shlex.pyi sha256=GCD8I9l0Fab9CETf6J_1htRCVNhpyU9cPBrU2I2HSE0 1371
mypy/typeshed/stdlib/shutil.pyi sha256=c8wBltWy9bDC828QM52BhIWjWXsxZDzQPqEEHhZwWmY 6750
mypy/typeshed/stdlib/signal.pyi sha256=xxmKXKBQFpZREFzFW9UdaWBuaPWbjoTWmyDlYLbCs6g 5642
mypy/typeshed/stdlib/site.pyi sha256=VLUjy224HMBMxypap1nqsUxzApffnonquUkMXDEvmwE 1358
mypy/typeshed/stdlib/smtpd.pyi sha256=ce_-rXeXmh2tgsxOR_tJJOPFQWLiQYqsnSggBP69huQ 2998
mypy/typeshed/stdlib/smtplib.pyi sha256=_77J9mXij4zgj6B5HbRqHMTKYjXn_4t9pGngqniZ_CY 6722
mypy/typeshed/stdlib/sndhdr.pyi sha256=4boTiWWf2o3VW6QhITP8JNEePP734AlxyMeU1cn74CM 353
mypy/typeshed/stdlib/socket.pyi sha256=C80ezkN4N9ne7ta50ApTlQocMqbn1I7y5Y28bOioTLQ 29303
mypy/typeshed/stdlib/socketserver.pyi sha256=NMFHSpFLxzQcbUVfRdkKgc1AWO7IaR_i4la05-ydbFA 6732
mypy/typeshed/stdlib/spwd.pyi sha256=InQJhlt2R9qEqpr5wsnmFTRlZNU5532YAwttLhlsDyY 1151
mypy/typeshed/stdlib/sre_compile.pyi sha256=yc1nsmNzAJbfAUFaKTMoik99gA4TgPwx92ux45r2VEA 332
mypy/typeshed/stdlib/sre_constants.pyi sha256=z7gyetbR-CCQlJZlAnER6fT1TD4dwLW67As3eEVZClw 3986
mypy/typeshed/stdlib/sre_parse.pyi sha256=9PT58-Q2oMDqtejzbWG2D5-UiBo8mQnptiAevjW7ZyQ 3790
mypy/typeshed/stdlib/ssl.pyi sha256=UsZ7W2qDvW-cJnrUaABwCIPOMxnD0mZ_hZhqulNJbyw 18909
mypy/typeshed/stdlib/stat.pyi sha256=H9gX7m5DJt9cT5h4xk3JwIDAVDdzSt_cHfoeVG_B2Ko 20
mypy/typeshed/stdlib/statistics.pyi sha256=UXPJkm1NqllcJNwx99O-DZ-eUogHtGYVvxVmc-SU2LU 4808
mypy/typeshed/stdlib/string.pyi sha256=zES75mTdIJQiklC5SZEXuyWHQPFU9y0EoI0y7bVK1kY 3097
mypy/typeshed/stdlib/stringprep.pyi sha256=Zcj538_tsMh7ijQYUgxe01Qhdu0YUzWtYk2Hl9cT-tw 910
mypy/typeshed/stdlib/struct.pyi sha256=VHGwv1FizhOZu9fTSpnMwTceXkTCrdEudLzoibejGas 1271
mypy/typeshed/stdlib/subprocess.pyi sha256=nkE5SeM2dK35Nd8VXPgO4BwH8dp961rTCvVz1R3vPvY 90836
mypy/typeshed/stdlib/sunau.pyi sha256=vlhIYEKS7WifFVYe5uWTeoBc7zs7s-UqpHXiIT_wfAI 2937
mypy/typeshed/stdlib/symbol.pyi sha256=CRvfBBbEX_MceSZhoywjffBS1OAafBtemHNP0KoXWVI 1467
mypy/typeshed/stdlib/symtable.pyi sha256=9BmoR0gA8_SAdFO4hHHnocciu8Hw57hjp7b4o_o1edQ 2146
mypy/typeshed/stdlib/sysconfig.pyi sha256=pHNEtCguMV6zCyWMbh9zMM1wByHZkaWxsGAq7USR6TM 1370
mypy/typeshed/stdlib/syslog.pyi sha256=XkhbmyL419QtfcT_-Olad5tWqzm7sAB2qm7yfVXNOkQ 1344
mypy/typeshed/stdlib/tabnanny.pyi sha256=qBHW9MY44U92xKdFbYgrSXljglOVtAY0GYTa41BHwbE 514
mypy/typeshed/stdlib/tarfile.pyi sha256=tx_JNvtvI6IX9YJfyxOXxSPCV4E8KrZ4GrHtWDUvuEs 14143
mypy/typeshed/stdlib/telnetlib.pyi sha256=IbpWjfdDW68IFUdmgaL_OoGLGqIqGNbI2W1S1h_BAw0 2862
mypy/typeshed/stdlib/tempfile.pyi sha256=QDiJYV7iB3h3CU-oD_h72_E07sVXJjPWPjR7BteyI6E 16449
mypy/typeshed/stdlib/termios.pyi sha256=RpfOjQxx8lCfP6mODCZNsWnIs0eyVK7cnWdtF_79peM 5172
mypy/typeshed/stdlib/textwrap.pyi sha256=6eEGWUkmDRU_-fA-aOIWWse9-1GIq8T89S4Vaf9aJ7Y 3233
mypy/typeshed/stdlib/this.pyi sha256=qeiwAiqbPK8iEcH4W--jUM_ickhZFNnx8cEvTqVPvCY 25
mypy/typeshed/stdlib/threading.pyi sha256=7bM6ruLJ15hnGE2htWH1tTuw98G5T9gAbhqDhJrFwzE 5932
mypy/typeshed/stdlib/time.pyi sha256=hf4yi9tEPhvjgpU0nWSHuH2cxD1tYvXTjrw8WCiKRLI 3681
mypy/typeshed/stdlib/timeit.pyi sha256=4yMgBR4T5Ame22l3SkRnXrq134Jivk3bJIclXNsp6lo 1240
mypy/typeshed/stdlib/token.pyi sha256=qPgWdOOtujNEPmclCOUpolA-Aon6NEKguYPFr-1eoUg 2494
mypy/typeshed/stdlib/tokenize.pyi sha256=NDpI-Gxe_LqiqWJ334NXMRGoYx6bGQ1rfDNK6nYVg4A 4268
mypy/typeshed/stdlib/tomllib.pyi sha256=8PrxthyKN9Ki3Bz9XP0hCXwrXfvNInW_iwJQB6lKVvE 374
mypy/typeshed/stdlib/trace.pyi sha256=qcLFZ2YKGlLnANkfmadnYtvXak8Pa7nUw50Hm3mwdNw 3447
mypy/typeshed/stdlib/traceback.pyi sha256=mjvmtNBWjsMJ_QX4_sp0dS8OFKWan80u_e8KNEcVW88 8954
mypy/typeshed/stdlib/tracemalloc.pyi sha256=FXchj_ZEpT2Ft30krFJqmuDgbSyxiZaXnMjYT32S0VA 4575
mypy/typeshed/stdlib/tty.pyi sha256=G5Gf_9SNhZHaE7G-OIh9nIW1JCvZvsFxULlB8h1aSyk 822
mypy/typeshed/stdlib/turtle.pyi sha256=uvajDgOaJenIf4BTa2qVHYVJrmw6GaaENgCpeX1teB8 22749
mypy/typeshed/stdlib/types.pyi sha256=OvcjEMF9nz_5Ptuv5N2leEA2TrxbWq8xy92OuIqIQKI 20245
mypy/typeshed/stdlib/typing.pyi sha256=OdmKJ_JyUVABUtzy4jdO4jrMw9KYTwqfwfVBicMPfCg 33638
mypy/typeshed/stdlib/typing_extensions.pyi sha256=UajcAGhX_tkbuLlu2XTtGDiG7l036gZ_sfYcTzgEqaQ 15035
mypy/typeshed/stdlib/unicodedata.pyi sha256=6pa12lBhQlCwKoGf6NSyygRHckmzcg-EQOI89997f-k 2434
mypy/typeshed/stdlib/uu.pyi sha256=yMt5ZRAepWSra-qWti133ZGibCtrJXkMZg5kKJe-MdM 431
mypy/typeshed/stdlib/uuid.pyi sha256=smrMATi22fL4z2QrQojy39wROuBVzYMFFSRzHtLu1Q0 2677
mypy/typeshed/stdlib/warnings.pyi sha256=hVhJHgMWcoR9OjOFijaRA_QJzhuv7mVxxGcqyTlpkoQ 3682
mypy/typeshed/stdlib/wave.pyi sha256=9RSWcERVmNiKfWcHYSHZfnHuTUGc6GRZc53e-AuNFDc 3240
mypy/typeshed/stdlib/weakref.pyi sha256=NBSMtC7TvRZSI7Z0G7_JJvoH37oGCIazTA7kIEXrV1s 6424
mypy/typeshed/stdlib/webbrowser.pyi sha256=-H3s9k5TsMxgZ7CIVHhJUYbXTpy7NEapWkW6z7ODrXc 2563
mypy/typeshed/stdlib/winreg.pyi sha256=S4f9rDwbgknFI5f5i-Bltri0GBXbEMa7kTesu2hAcC8 4439
mypy/typeshed/stdlib/winsound.pyi sha256=psbIikYmhTj3gBrDO6CwHCJMk7hU6rqw94lmO2jwzgQ 956
mypy/typeshed/stdlib/xdrlib.pyi sha256=wxJVHCfO5rju29ihBF96XgK3dj5b-LbsVGeotGgp15k 2368
mypy/typeshed/stdlib/xxlimited.pyi sha256=aZ7ZC93XyfGZHjFPh3Bd76x08Sp1-8JuFaJBUO5Tr58 423
mypy/typeshed/stdlib/zipapp.pyi sha256=gOkFhcdfGpy6PIboXe45wODMw-94YtC1ypUTCxBxTfU 553
mypy/typeshed/stdlib/zipimport.pyi sha256=GugZHeBRMCTQfmg8B-RYb-uDwQepHRv54ESWV3aNq7A 1349
mypy/typeshed/stdlib/zlib.pyi sha256=QBDHGPCDo97piAiWyd5klk_Yw-nCNi8HJ0zhE6d-9Bs 1776
mypy/typeshed/stdlib/_typeshed/__init__.pyi sha256=Rtv12fuJ5lqzwMZVffysIorA-8AnDeHqvrnLrvyVOds 11385
mypy/typeshed/stdlib/_typeshed/dbapi.pyi sha256=DeU6U1Pthzsff0fR8Edji3tY68uVwxtVFeP2cV2pfM4 1638
mypy/typeshed/stdlib/_typeshed/wsgi.pyi sha256=G3kPBIPIQONoBQfiC3wXVrNjmavM0sthuj9Hiapure8 1635
mypy/typeshed/stdlib/_typeshed/xml.pyi sha256=OorpstwPE0W6XZNV07sB3eLpfy2ldWFTRX7ZbsNfeQc 506
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/__init__.pyi sha256=3F3MqFgp9sHI_lFljbFV9Be-Dm3sHLUlipaMz62HceQ 1181
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/base_events.pyi sha256=1AWiF5ggVHEi-F5xFHrx1EzQQ4GhQK_EN1Io_2w5CZs 17849
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/base_futures.pyi sha256=uM1I3ZnN0tRD7oczfM-VAsxYVvzCaFXTso07dXRx8Xw 719
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/base_subprocess.pyi sha256=CjBQyvXQcYWcmmVfWAq3z6ZY3MhXntxMh_xgtJhwKUQ 2680
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/base_tasks.pyi sha256=1qMENIsXTar5-dVXn33qy8hpWzOtFOs_I-kf5I92dsI 404
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/constants.pyi sha256=eP6xw0IKAQYjvTPptRFYWyu1aGTe07gBWB0zZmWM8G0 568
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/coroutines.pyi sha256=wfOcyuEHiSzve1DZMEmG_DVdlxFGrBOI6AYoua6jVrU 1031
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/events.pyi sha256=KkELSdWf7NUvUN-M7f7B0MbVEfWohPsBDVjDAS_CebE 21824
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/exceptions.pyi sha256=f6XVtjjmDgx1qWBDSceeR87PRm64-hJi2jT2fiNVEkY 1099
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/format_helpers.pyi sha256=pqidJZJBMxN17PB9i3WKeAiZ7vbrfW-7b94xk53es28 887
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/futures.pyi sha256=Qz28vPcl6kkO3OD5bdsYUqV4XmQqocv3scC3eoLylKc 2325
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/locks.pyi sha256=0kZO1vFgBsHEuRxWZ6cFCEfvDDyMYPi1-17LDHgl1o4 4288
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/log.pyi sha256=Ql97njxNKmNn76c8-vomSAM7P-V14o-17SOIgG47V-U 39
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/mixins.pyi sha256=YqQRvFzqgxJ0BvStd6F56A4DaIEM3KvD4fDELKCYhco 215
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/proactor_events.pyi sha256=VTZgFMBqk6IuGbY3WcPuxqEZWzYe3p2J5rZR0-1JBlA 2532
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/protocols.pyi sha256=7ec4bMbkO0Xd05dsLFooOCp5rMwg8mNu2ePuvu3wiVk 1631
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/queues.pyi sha256=lyTJx_zgwUEyiqSetbOxEhzow8ldAbhfboVlcrhbIHc 1544
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/runners.pyi sha256=N7otk344x70gXyVsogk6_RBc4c8WjCTmOM4YreSsMO0 1141
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/selector_events.pyi sha256=V2A71DnovAWTNDBxU4kUlB6m2i4GvN7ZzzvTLOCIuXo 223
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/sslproto.pyi sha256=sfZj5sdu9WAwUlR67MZ7NeGJM0CaCWQQhm9AeiKDPfg 6286
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/staggered.pyi sha256=vtlD5Xfya4AEfvkwJmIL9zXXgRlsI8MmGOFitDK9h7g 341
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/streams.pyi sha256=sfbDaHvG2btvZqa4mkVzc29fPDg0mme5TdgB6Z28fCM 5659
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/subprocess.pyi sha256=ts8h14ZoT16uWX7MHw-T0jvkOmzOPnfgctOiJqxCncs 9237
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/taskgroups.pyi sha256=nPGSVSM_YzK4N7mbJTaUJ-NDb3xr8gfkK19m_IofpS0 794
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/tasks.pyi sha256=cx1Cn1jNbygahgLaZJGFz93vxpyu8NjBCnydnA95AW4 18364
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/threads.pyi sha256=f_9nq2fb0eZ8uUWY82DgtdBnEGeQStvQu0xXgp0TQ44 265
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/timeouts.pyi sha256=0vX-OEsZREaaCbCzR1y-eAAtF58_1JnYsUkIUWVqN04 653
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/transports.pyi sha256=8kLgFY7IK3nNPdq4eCaB61mVKui7juFEh2o47k2moXI 2040
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/trsock.pyi sha256=pLt4Vb1eAcMb_-ZEAkjPxU4xWKrWqHjkqYYcbxKpKO4 4703
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/unix_events.pyi sha256=gDPhnklR3taSeyrx8COt210mFt4K-ir9dbhI5TcmS4Y 8477
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/windows_events.pyi sha256=Zf3_Q43aphqztF7NNevrlmsq2hQDRb_duVUcYlnNoQE 4068
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/windows_utils.pyi sha256=Lqfw9C7ubM0H_Lc7mNEmIID1sHQyPzASsUxIbP0zZus 1941
mypy/typeshed/stdlib/collections/__init__.pyi sha256=xWoZLwyYK-AXxvAnxdcUuls_o4P5NhARgq0iJu2sLLw 22788
mypy/typeshed/stdlib/collections/abc.pyi sha256=kBiZAN0VPf8qpkInbjqKZRRe0PXrZ7jxNmCGs4o5UOc 79
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/futures/__init__.pyi sha256=2j3ItM1HQpJDQ1Y2FUCLBZ8VjDtsTsEKGhYw6BNDOPg 818
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/futures/_base.pyi sha256=wVxVMdFVj_8k7TrGI_NVQG_0R49qrxilUYMzdaD42WM 4375
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/futures/process.pyi sha256=F3gea0Tiq9RZcRmgvUwO_1QXtAEBYOpol4YsKH9OTrg 7977
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/futures/thread.pyi sha256=PBKhiYUHs-apnYr6lN_iIaz_u9zRxRrZ3otM7Q6DxVM 2326
mypy/typeshed/stdlib/ctypes/__init__.pyi sha256=zoObz5TA7bUCHA0m42isos8kuN96w0UzgjdHZTl-UM8 6646
mypy/typeshed/stdlib/ctypes/_endian.pyi sha256=V5852UiKvWNTVYf1dl4_kzqGbDiea4901mcSw5mX8fY 757
mypy/typeshed/stdlib/ctypes/util.pyi sha256=Lf_nOeoLmPYs5DJ00UmxbAlTex7Z8bwByM3bSg4wg1w 129
mypy/typeshed/stdlib/ctypes/wintypes.pyi sha256=aNtl75X0bZjqMx9Z3jxRw1FLPKlYWW80QPu086GfVRs 6341
mypy/typeshed/stdlib/curses/__init__.pyi sha256=w2qNwsrgzVou78UsaLJGQKuQyQqb7oCtkMmmBvcLQNQ 573
mypy/typeshed/stdlib/curses/ascii.pyi sha256=6QYkjrJkj0h_zuFWKViJRxv5pAZ7sKR_Sd3EMLOuqEY 1393
mypy/typeshed/stdlib/curses/has_key.pyi sha256=1cQk4unAogRYYX0g6_1Q6Kbincq8V30kACec7zHeUZc 84
mypy/typeshed/stdlib/curses/panel.pyi sha256=YhKmDC4vSBMdHzpjKcWD_Hw7sDIqLr2Z5R_MA_egFyo 931
mypy/typeshed/stdlib/curses/textpad.pyi sha256=fUs_A09jazJOAta4pzdzwHY88mhxMoasV4uYkQaRa1M 514
mypy/typeshed/stdlib/dbm/__init__.pyi sha256=74zQbyAsfOd-vOcSz4KYmP_4a4uc2_3ZXvcqXvgdQt0 1787
mypy/typeshed/stdlib/dbm/dumb.pyi sha256=Jl40HJzDQL90nBJX5Gt-_RXqzqqsAUBrDf8FKq-aSPY 1287
mypy/typeshed/stdlib/dbm/gnu.pyi sha256=kh-w9ny1KS0Tj1DSNkiQv2pk-tcVYLf3UsXDwQu562o 1665
mypy/typeshed/stdlib/dbm/ndbm.pyi sha256=oMAr_PcWWvCWhc73DER9-DXyxBQqm0zCmDhIcEzXdC8 1451
mypy/typeshed/stdlib/distutils/__init__.pyi sha256=o-D0LAC_8LmRTahqNjjRUXycRSMyJ537NHeFaduZKVc 351
mypy/typeshed/stdlib/distutils/archive_util.pyi sha256=MaH28V7MYRGIRO-t1fuXeqVfl9zeM-du9AiRUdDvMZQ 545
mypy/typeshed/stdlib/distutils/bcppcompiler.pyi sha256=fge2cMbG4jp--o0I2zNcwykh24tJWZtk6leQgAH2NJw 78
mypy/typeshed/stdlib/distutils/ccompiler.pyi sha256=UAMqlekjUq-ROkMAl3FBrM4uHShC9ree01IYwUGNuYo 6346
mypy/typeshed/stdlib/distutils/cmd.pyi sha256=crtZybjdq_hjrprEiPeTem_Co-ZvimnIdwUpknQ-0jE 2896
mypy/typeshed/stdlib/distutils/config.pyi sha256=Bmpm5-txSuUYd92XnDnfpAevSl9bk5YfXO-I_wXC2QI 497
mypy/typeshed/stdlib/distutils/core.pyi sha256=Pm-PZ9owP8e7Sr1d7xcRE0jUmHMGI8UmTgRmSENVgHE 1841
mypy/typeshed/stdlib/distutils/cygwinccompiler.pyi sha256=KnssyrciHduf8Ia43vkxULUZV88sc-WOTgqVVEv8lco 534
mypy/typeshed/stdlib/distutils/debug.pyi sha256=MPYhYD0EJVkAAiL_6t7_Xfd2ctbMia2QEsy0D-HhLDY 19
mypy/typeshed/stdlib/distutils/dep_util.pyi sha256=TAeLwrEamwS67ykJBm8kV6fGy2a0FiY5RHnBqJOfYS4 224
mypy/typeshed/stdlib/distutils/dir_util.pyi sha256=gWjFQqveLrdnLvdd593ZEwZNhQdy8IaU4J8hG71BeZQ 510
mypy/typeshed/stdlib/distutils/dist.pyi sha256=MfmIPU7fERFXX8l0eKdp1xm2azC15EuYjrMgtORqwr0 5879
mypy/typeshed/stdlib/distutils/errors.pyi sha256=l1W_FgoP9L-D-hEPFA2BzZuybjN0lV4WBXl0VJ-k7J8 852
mypy/typeshed/stdlib/distutils/extension.pyi sha256=KosWjLSvvyfdQTtOCu3fibblHyiFIXm8iHHWrWk916E 1236
mypy/typeshed/stdlib/distutils/fancy_getopt.pyi sha256=XtlTxwRpJcDPvHrmyFH0_XFbty7r_NSc_4gdA71Oj_8 1162
mypy/typeshed/stdlib/distutils/file_util.pyi sha256=l7rfxgTQXO64_jYXB_uAtPHPd1DXzPpqChAq0Z5LeiI 429
mypy/typeshed/stdlib/distutils/filelist.pyi sha256=7x2cBdCIlNaO9Yptx4p8BqcAXnd_PRAn39R_uUhlIcs 2175
mypy/typeshed/stdlib/distutils/log.pyi sha256=SV3wrT_9-Emn66QuN6htDFVeEoc4hEaljLOPgIQp_G4 843
mypy/typeshed/stdlib/distutils/msvccompiler.pyi sha256=qQLr26msfhjz-omJutWcRHik3shLh1CIt7CDI3jBd3I 78
mypy/typeshed/stdlib/distutils/spawn.pyi sha256=oaH_dzZkyOOHR6a3EHZBFj9RxX540tNpMltTAI4ME3w 187
mypy/typeshed/stdlib/distutils/sysconfig.pyi sha256=XnioDAEApQhL01IeAc4upSe4w6DFmy-Xj-e4Fhl2cXU 791
mypy/typeshed/stdlib/distutils/text_file.pyi sha256=bWqk509MdjmhUI6QPk9mVpZ0QFBFPMdWEW62d5fMozs 682
mypy/typeshed/stdlib/distutils/unixccompiler.pyi sha256=R3VKldSfFPIPPIhygeq0KEphtTp0gxUzLoOHd0QoWW8 79
mypy/typeshed/stdlib/distutils/util.pyi sha256=iqn6ZpjTOv3Ww7CwId6r4Pe2pzFAuxUvkK2sfp-UnQU 1550
mypy/typeshed/stdlib/distutils/version.pyi sha256=yIGp2uvie77qTBWlT2ffBGNXIKJmPfJLPzaE2zua1fc 1308
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist.pyi sha256=AdLrhg0m_8Mj6qknF1ygbDdOUHC3EN5-yVdBsvK0iVk 540
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_dumb.pyi sha256=8QnGTsOKkYvgBHnflEcmI4VD-CTLUZD68d-ZvZM-vMc 450
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_msi.pyi sha256=-D04M4rDkMeVFhjtaOBqsISagr2GLzyNgv1IrFAvj8Q 1494
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_packager.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_rpm.pyi sha256=FddCkOBAFRN42HORJjs6QYs-TbECyhtmI1nIwbm58mM 1104
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_wininst.pyi sha256=Juj3Vb3fhsEVtNppLp4xmfGYgIP5VL23CP9UGziT8Sg 639
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build.pyi sha256=BBENKWeYOUx87wVwVreSFz_7pAE2PRDuxQApH7GyxP4 711
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build_clib.pyi sha256=SU1h7-fsfz_tsQMhvQh7ahYlfpq3tHhSmNjLO3Cuefg 668
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build_ext.pyi sha256=JqiTAAQWy_th3ZGRpsf5zwVmvN4mnGx4hxHHpdtMIFM 1293
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build_py.pyi sha256=VvmnDGrXs-iUxiFMFJhFz0hSvlZtjQZqGiRjIuehFOg 1442
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build_scripts.pyi sha256=tG65N9cNLUcejDyGrpqbazEXgRnv3LPkSnJp10rlvCk 574
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/check.pyi sha256=4tsIp-xVK-HiMpcPYLUAMJju0RL1A6JTEVIZpQsv5qY 1092
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/clean.pyi sha256=voT57WZHfvCRRrAoZWwS8_RYcmBejf7HMIiE0omvDjo 377
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/config.pyi sha256=dxBf56elIwn4IyQW1Pth6hF6oKAyx5WhKIbwUzEqaWc 2679
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install.pyi sha256=uEOlKn1k5mrci3Cn2TUjCGtPSq1qlAdlAaK2XnmSkVM 1689
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_data.pyi sha256=7icf2pxCX6WjLoXqQAzo0In50qVzQWhRmBUeVo4N6xM 436
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_egg_info.pyi sha256=BfFJ1Su5HgAXYwpvq8_1cPWO2gkiLho12YzNSmLRnAA 490
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_headers.pyi sha256=rT-1sQqlc8J2nqs_gf9RKmNBOorb5EAhC6qs8nUpfis 387
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_lib.pyi sha256=tHZ-f7Ulj7Z-K6tolL4Mtpa4jD9OmeG7-Kv5UU8QDq4 598
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_scripts.pyi sha256=okwcG_xRAomZj1zWLUHMhHoJpycTEMmgaI0ibbfNOeI 426
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/register.pyi sha256=KG_UraoJa6x0_iGya4WGQ3InY0RuuiqvQ1Sz5c5tW7E 570
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/sdist.pyi sha256=tJkV01XU2RKeqVvBWOtHk6d4kwPPFtoObcAX9Q0QHng 1118
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/upload.pyi sha256=TsjsCOSOxh4S4M_SonwMai2DG68WTyPeuymzmqtszeY 462
mypy/typeshed/stdlib/email/__init__.pyi sha256=a--ccM_KLv044YhJ9UdgPBV4BDqr-m6axEsBnp4sMjs 1054
mypy/typeshed/stdlib/email/_header_value_parser.pyi sha256=BI_alIvEZKn9_zzWxF7dqqRRD3ou4A-DoFxhkn87Ppg 11135
mypy/typeshed/stdlib/email/_policybase.pyi sha256=GZPRwPgNMZ6yfJg3xP71PnFRbZ6EYrumENCWPwEOiqM 1971
mypy/typeshed/stdlib/email/base64mime.pyi sha256=g98A7lvsErIaif8dVjP_LyoVFSXd6lNuJ_pOiTHudqs 559
mypy/typeshed/stdlib/email/charset.pyi sha256=VtNYicy6WtvnA9dCQlz0UK5CswcCjsQbo994J-3s7QU 1273
mypy/typeshed/stdlib/email/contentmanager.pyi sha256=UwmeUcRuRTCDHXVEDzDASBN4lEtVG1A9BonNaMmv0b8 480
mypy/typeshed/stdlib/email/encoders.pyi sha256=dJc5t6R6TtZGffzRC_ji2O2KNj9n_fJHzkAnKWTbfcQ 293
mypy/typeshed/stdlib/email/errors.pyi sha256=ynSYv-EvzwFIpxnJv6n0D_A33bbhMI9hAdM4qLmoWbk 1533
mypy/typeshed/stdlib/email/feedparser.pyi sha256=gcSAUxqhpG9Coso6DaAwjKWzimnz1kejVMLXBsZvLgM 956
mypy/typeshed/stdlib/email/generator.pyi sha256=m37jgKtezrebkOME2GhUtmQaX5rFXL7A8YGU8Vfrjtk 1175
mypy/typeshed/stdlib/email/header.pyi sha256=2Y72KRnu5SyQK6Vy_lcvw6VGIqXmMFMs8Jqn8SN0Vi0 1264
mypy/typeshed/stdlib/email/headerregistry.pyi sha256=4q6gdgwiTupud4YpDZeCnCUJcw5FTB6dliMtA5sJtzo 6129
mypy/typeshed/stdlib/email/iterators.pyi sha256=Vou7LSsfU52ckW-lKx4i49KGi0rd54LctjXHimRblrc 648
mypy/typeshed/stdlib/email/message.pyi sha256=7-E_6fJHKnHHgiueei3tuUDGmFbgRsmudkMWb4QTdMA 8170
mypy/typeshed/stdlib/email/parser.pyi sha256=FWcbxX0V408Zabk1EPsJ2utlcbOcV-AGEUtPsdX9aj4 1328
mypy/typeshed/stdlib/email/policy.pyi sha256=dQeYfYUSyhgd0C5qa7ereHqpjSIPEimlwPKhUq2nsLY 1390
mypy/typeshed/stdlib/email/quoprimime.pyi sha256=bSFnFlSadE1pXHmqDzvAEnWwNyeWSLm-i21Kczwrt6A 835
mypy/typeshed/stdlib/email/utils.pyi sha256=woNGF7i2312ZZd5XqpherFkP1njQMuAYrSGkG0EJzz4 2367
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/application.pyi sha256=PkqCQXJMdIRSXBV14unvCnpQTuNcEQO23W8CJ8hhtAc 498
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/audio.pyi sha256=hsnNC5xAaI2pvS7DYMr58Y46U-hv4MjAKUF0wXWnDfs 482
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/base.pyi sha256=zMUOzyzRFw00inwMFYk-GG8ap-SM9dtp1GRTxjfAiWU 271
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/image.pyi sha256=E3zejA7f_g0NY09tvTj8y1jzGQ0IPrhsKDAofd6ZObA 482
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/message.pyi sha256=obSuhQRP3v-8BeLonA8MWIuomlk7ywUcLEu5mVl6OMU 294
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/multipart.pyi sha256=xeTg6yNg93HdN3OOIQk85d-nw8Rr-RW-kVH5kdwtDak 485
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/nonmultipart.pyi sha256=YW7_zxIBEwStGGAuw7nQEYYS7Yz_TMuTW4-ZIFpIpM4 108
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/text.pyi sha256=YQOSm74Bk8ngTj4y8PaucRTyxkREUT89UnBmVyyV6Z0 293
mypy/typeshed/stdlib/encodings/__init__.pyi sha256=mjHeGjmXCdZHm-KK-XvpvSIf5rY8DOCyKZ_Ot-BJT30 309
mypy/typeshed/stdlib/encodings/utf_8.pyi sha256=pP3w9phIJOSOw_8I6o2BttSVIiuk8snVD3983_ZpJmE 904
mypy/typeshed/stdlib/encodings/utf_8_sig.pyi sha256=CAvKrplGLrXKmpdEW4-PjihiA5UICRtcD8YaJX5dhiM 1059
mypy/typeshed/stdlib/ensurepip/__init__.pyi sha256=8tmoDM1Cy7ojGznNaYzp_-zzoTYP_FunKhPvKpsVU4I 264
mypy/typeshed/stdlib/html/__init__.pyi sha256=TKNt2K9D-oAvCTmt9_EtgRndcpb--8rawxYFMPHTSC0 157
mypy/typeshed/stdlib/html/entities.pyi sha256=h-6Ku1fpOhkthtjVMXLTkVwKmc-yZwY4hZN3GkaLaMg 182
mypy/typeshed/stdlib/html/parser.pyi sha256=DpUIH4HLOZc9J3VyIrHf8JDwoN11H7lFpbaJZdboeaQ 1714
mypy/typeshed/stdlib/http/__init__.pyi sha256=mYqM0LLWCHcNk5fSkGGS-4ELTtO4zWPwkaet3B2hs18 2674
mypy/typeshed/stdlib/http/client.pyi sha256=sinrJQMqvOU6PFVt2VVRoKuKvtnZCCoH6xsEolkV9Vc 8396
mypy/typeshed/stdlib/http/cookiejar.pyi sha256=QmcrjY2yiP9XQRDa64qP1cQ7cwteIDk1XYkl95UnPSQ 6688
mypy/typeshed/stdlib/http/cookies.pyi sha256=6l5OrZ7owJpCjzW1cszq7cEEAB491P7J5quj7zYk3mA 2312
mypy/typeshed/stdlib/http/server.pyi sha256=NuZNU_OyZlaM3ZgQN4MQCvZIl0xGEeqST2qMEAq6fcA 3471
mypy/typeshed/stdlib/importlib/__init__.pyi sha256=TqnVGBhSmSATLvpghGkCG4khBrO_s629ulOdH96Iphw 849
mypy/typeshed/stdlib/importlib/_abc.pyi sha256=ZlV-LilTyGYXuY0tdJAOcUPPCKFw2dpF61h2XLhKfDI 609
mypy/typeshed/stdlib/importlib/abc.pyi sha256=zIms7bDYLpyF0JJu_U74pHlH7bz0I7AbjubiG8fsi5g 6888
mypy/typeshed/stdlib/importlib/machinery.pyi sha256=oSvzbHaylvvqAxVOzbN8RkKMEGlgzQivA47Ma335i3I 7004
mypy/typeshed/stdlib/importlib/readers.pyi sha256=_opfnlskd41lvw2f9oa4GkY9ssGxPhkKhEeAzDvMF0M 2584
mypy/typeshed/stdlib/importlib/simple.pyi sha256=Px9D1mMPoXrh__Iy1JacqIN2AEUSTLHrV2fVGRRkTZI 354
mypy/typeshed/stdlib/importlib/util.pyi sha256=MEmOqOw3UDf7aKOTwltFNsQk5pPC8JZbhNlAnoNusO4 1826
mypy/typeshed/stdlib/importlib/metadata/__init__.pyi sha256=npJzHRadnc_uErM10U6d0ivGfmTMWQVhuOn69JvvvC8 9020
mypy/typeshed/stdlib/importlib/metadata/_meta.pyi sha256=4_blrwp-s9u91fhlMh-kcA-D051ZSj_RrjIhLdVvmlk 1471
mypy/typeshed/stdlib/importlib/resources/__init__.pyi sha256=VkHJ9xC6qtuU2w1L4hTwyy7j-F0VWRLT9g7bmQIPaqQ 1678
mypy/typeshed/stdlib/importlib/resources/abc.pyi sha256=uLq0IrUI45F5H19i5EhQvTQV34jW-ffft_W5_cJ_iTM 476
mypy/typeshed/stdlib/importlib/resources/readers.pyi sha256=L9ISdjyiVx8ppnP2bTSjbdd_dzvr1lY3_aRn6ZfitsM 398
mypy/typeshed/stdlib/importlib/resources/simple.pyi sha256=sXP_Af0zHXFNTAQQGmt_0lFbNpdgojCmedkL8s4b7aw 2149
mypy/typeshed/stdlib/json/__init__.pyi sha256=XhcpH-7ynXInaWJyf2TG0DKKt3fC_1Owvn2s6E6aefY 2061
mypy/typeshed/stdlib/json/decoder.pyi sha256=XdU0nhYShlWZbSXpxGdsgurtM3S_l0C9mDYCV9Tfaik 1117
mypy/typeshed/stdlib/json/encoder.pyi sha256=DFPWZRLUTpXXmBpD712DgBqeEsaqplsFo1B0_sse8H8 1073
mypy/typeshed/stdlib/json/tool.pyi sha256=d4f22QGwpb1ZtDk-1Sn72ftvo4incC5E2JAikmjzfJI 24
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/btm_matcher.pyi sha256=zWMSDahNavhi40hkU1rK-3lPsSgvlsDJtwhQfqAlmSU 860
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixer_base.pyi sha256=hoOL2ssJKf7F6TJDX8eXWOKc_eLeyhStE6ACBXy-Crg 1693
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/main.pyi sha256=MgUWnovV8WODrjmnR55Xgej8tjBSg3p9gOK1GRbVkJs 1532
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pygram.pyi sha256=cMDHpJNWgsy0aJVrG2e2uBDq9DbXd30htXQBMjAO_pA 2253
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pytree.pyi sha256=DgmAdSt5KPg1laF5lX1Y4DDx5lmsFM0_bGaAfixGHq8 4118
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/refactor.pyi sha256=vhGguYDE5gxdbUxG_LKxVPZ9KhkbryDjRT_hK7FSZ1U 3946
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_apply.pyi sha256=xMqbvuWy1ujOd9odCGJi3UpeSLmlYk6jNK9L5jydnAc 215
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_asserts.pyi sha256=RvQ20PHvkQQEwxF4j-j7KRiNuxGky2tzzjLKQgn8lXE 245
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_basestring.pyi sha256=lY1h20fQ_HpI-54CXXjhRpazbh-I8PMasjxPau1iJjc 240
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_buffer.pyi sha256=RysLZN7QX0ouBHx4bD5sRCTtV_p6GQlF-PKTFpePqHo 224
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_dict.pyi sha256=qcbZRE3X7cFCwAQ-BH_0Nkxk0wEvS04tPUOfJbcae4c 424
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_except.pyi sha256=Df6KW8jrbtYWU_kWAqlY5FRLc8drkCgE8pmpp1S14Lo 415
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_exec.pyi sha256=2qmp1Dmizd6ZgyeC8J5HvjLXpYBYT5oBBGCD9C7idWg 214
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_execfile.pyi sha256=Ms7SLIU2e4kOB_ozEAs7Q5Oo86ka1k214dr8Iw_dQnc 218
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_exitfunc.pyi sha256=gtX9wmo7ARiCUZdcYTFfmNsnbOXTudXM6yUzXf0Hui8 445
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_filter.pyi sha256=J4qoUbRK8teogKnr91NZA17UlcWexU8YhcM8OCpYG60 280
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_funcattrs.pyi sha256=2gPueWngu_FThhvFNXCbHzJzJfdez0m88wdfu_FBrCg 227
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_future.pyi sha256=D2C_mtrnL2BZofMuWARTRX21Is6U1oKTUSy5T7-98d0 216
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_getcwdu.pyi sha256=tredl7rFWBAEJs2ZPtiEd5jD0FP0Hyr7sQkwlms554A 225
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_has_key.pyi sha256=oCI0xQcAIh4X8qW6ZF952bMpHCgp3lOJVFZLVwdTmDA 216
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_idioms.pyi sha256=te7CgTuPd8xYPTLI-iE4XYht7TPG_PRKs5bmKbEt0-A 438
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_import.pyi sha256=atLYbUa9wDEYsm8ImyHmmlfT6WVdiddPK0FUr0jtS8o 507
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_imports.pyi sha256=wrGKoOfOCAjUKWhWOK0ncIq6bYgp5PAko7tTpIdOG44 639
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_imports2.pyi sha256=pzGySeACcI5dKnjkxYjQniR1_b2tb9Scnim3p4xZaxY 117
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_input.pyi sha256=QYFs7CJ4jZZ-JwEVl1tjfFdPZsyACH9VfYoY2GWkW-I 269
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_intern.pyi sha256=kmI0_JFByQJiRnumNO6lHjHpVZqdiw0Qs-vVFoix2nk 252
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_isinstance.pyi sha256=LCDztGYxR0NBoLaNfU6kBxBUUG_VInMqccPxIQ3LOA8 228
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_itertools.pyi sha256=LMCpC8O9x9EmdL2QLy5QUHnCG3nMhx0hrW8KMsNgx60 245
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_itertools_imports.pyi sha256=RSOaZS-pyByKNWYwmD91NHE51PCNZp8BkoR7V8N4K3k 230
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_long.pyi sha256=DFYBWAAkdgf09ftU0Hkdv7X3KPiJgHVf6URHpnyCyCQ 240
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_map.pyi sha256=LPR5jxzCxakicFoFqCKGF1iM4wQbSM1ZfO-gl2OiwRc 274
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_metaclass.pyi sha256=vr0_fJbfJEDXgt0RGMprEsR3Jwq934IHVOYitO-Yvbk 587
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_methodattrs.pyi sha256=WedoXu6YFsRI6S2TJ_RbarB-mIxsmZJnFXpAyTLMdzs 250
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_ne.pyi sha256=za5_699UQ5u7gExpW0rFQWLoz0gBWiaL2bdM-Uk8XkE 217
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_next.pyi sha256=4OdBIkvhFM1Ek3QWe9ACAUW2aqBE48SLKiY69RIG9YA 518
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_nonzero.pyi sha256=BJ-vs3pK9DLUFfA-BjFExiPExmcDwyoNofwrY0ZPu4I 225
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_numliterals.pyi sha256=DA_3aqN1HEiG2MaxlQYmmwGFX3UkxGoTlq2ipJskiTk 226
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_operator.pyi sha256=Qph9PS3cZMsJBpxSnyqvdLXm4Wz6MRoM9OhIChvkBBw 312
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_paren.pyi sha256=LHA6O3-Pc0iVRgFxTnk5SwdrhzD9ibtsb2xYVjxN5zw 223
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_print.pyi sha256=PCnNJjkjn32OyMZDGt9I-tyuNF2rDeulcCHPaCdnN1Y 334
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_raise.pyi sha256=kWLdHKgrCjNgWxy8_S8t1GLE_-RmCxzdV6EUDPGFRLA 215
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_raw_input.pyi sha256=6JYhq6treAVEVMIJWogmw7a_7b7OQnGQCTdSTPaUhJM 226
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_reduce.pyi sha256=gx_ts6bc5MOHO2RI_uK5WsH-ibfTHoqewnOq6bMCttI 264
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_reload.pyi sha256=jDt5tEFPpe5bpW2_xX_K7g2mXZHBgD5daf1YLq1xrgk 252
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_renames.pyi sha256=pCd0nNhKNiwi0_b1V-We5pCaI0t7LgcI9QqKfqNFPok 486
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_repr.pyi sha256=91OLJrm0eK1k1FzpE4563_J_RnHfERocHeSrj6DE8qw 214
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_set_literal.pyi sha256=b-wHK26YV2c2R5cBOhIU63gf25JYqXbycta1zHqyrik 224
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_standarderror.pyi sha256=RQP7prg227V7Lm5grhrzD7MHg3ApogLcb5SlgyR7DzI 223
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_sys_exc.pyi sha256=izheZTCqKPd-Fl2aZWzhhcFOtdMIY4F_lVqtOmcdtng 250
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_throw.pyi sha256=Ayft1UP88mwxNDsP3KXuyEUfacJ9myhP07vP3lXHL28 223
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_tuple_params.pyi sha256=uMiL4D_XYRzJBy7zhcwiVzYH10HG5821JvLiZBSPUxI 505
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_types.pyi sha256=p3quhtHggwMg-KDc2dmO8c9oTT6SOZLTG1feVPqXuVw 215
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_unicode.pyi sha256=JLJpXUOkse9R3HKKG3CnS-G_m0QlhGrcx2iLVBkGbpA 468
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_urllib.pyi sha256=AqLKT51ozMDzM1zydumMM7QG7-HbXiPFe7pZ7JJyWho 542
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_ws_comma.pyi sha256=7WECM-TvzSNknzhW7fy7Q1RAAwLNsncFNP_ujjHKPZA 304
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_xrange.pyi sha256=IE05vQKlmMkk9tPbvH-I3FOfSNd-XP1XLvdBX8K0Rb8 726
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_xreadlines.pyi sha256=aXv8cGy3hLrtZerMtHLAiNQaSAQQGke3C6WJR-8A_Ok 228
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_zip.pyi sha256=Qw4i-Jn3A2LoG-jSpHJ8BoUSHk38iegK1FyxtUqngD8 274
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/__init__.pyi sha256=J1r7O6-RC55RX9XuIU4QcT8sm-7ySY0eowiibNJz0kE 287
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/driver.pyi sha256=PNvewWFDcgWCmmEwYEKtBrKrHkukMZqkryr6WauQZ1w 1067
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/grammar.pyi sha256=dG17yFsbtkiDsvKCyWRZvc0zmaCLF83m_naTZzUziRU 682
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/literals.pyi sha256=TtrXnXJiXUTSBXIP_3hJUoKM2h_rSNg5aTqQcL5tZIc 151
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/parse.pyi sha256=dSjInOriPq4H6YhXCvsW0lUeCZKMV81mYmYc9ZbEh4Y 1133
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/pgen.pyi sha256=YwRE2n1QaIFGzAxDqUnI_83kLPg8rNZ1VRP87IINFXc 2206
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/token.pyi sha256=k1QtetXMmv43tbZLjQ_sYeIQ49aqe7yL4dC_mI_HRkw 958
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/tokenize.pyi sha256=mdjbHoIgTIFWGaGKpky1FqxpY6Ugih514SvAlNUT-8k 1972
mypy/typeshed/stdlib/logging/__init__.pyi sha256=lvXIgbwe_8cxWSHBhyqmAzl6so5SPD1qfM6NR3O1Fco 19919
mypy/typeshed/stdlib/logging/config.pyi sha256=9riqGfvtw3aMg4SiaxI7hitOiz0qNAksmV1jNDEbcWQ 5742
mypy/typeshed/stdlib/logging/handlers.pyi sha256=sbdZ4kKHddfnJWckNcZ20R2u5MAdcSeCl-FrKqRoTBc 9606
mypy/typeshed/stdlib/msilib/__init__.pyi sha256=WwONFfZpfki5SLx15Vd61L5B1e2nRbTebzHpzvEeBZk 5852
mypy/typeshed/stdlib/msilib/schema.pyi sha256=hRHjm9DavaKkp9xDvvtbMaYjuRkOaPouAiUp9YGvPHU 2141
mypy/typeshed/stdlib/msilib/sequence.pyi sha256=Kr3fzhLlB_ejF3yzrW6G0U709ejvr7g1B2IwBZgtczE 362
mypy/typeshed/stdlib/msilib/text.pyi sha256=8HffYG4YsY1IfxxTyLlhpd0DW4Sl4hiAWiC6SBE_1lM 170
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/__init__.pyi sha256=KafkEHitV2NmXHJS956RawcoMZhXV6_mZ-io0ZpMSv4 3132
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/connection.pyi sha256=aEQRiEyHLFhEdvXOHwioqemSJRcrQgfLsWcJ0it9ogw 2969
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/context.pyi sha256=PKx1b3sgxVKlC9aapB32GMT1USF04UfyPBZHODxhMiw 7786
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/forkserver.pyi sha256=S_67nMlJq7QCV2XLHPoqy6k4C_OAdcxpa_Z9JKPm-nw 1058
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/heap.pyi sha256=UdBz1JsRfJdZMGAi5fdcWy1LUhCNLKJhC5EddcKI1cc 1046
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/managers.pyi sha256=MqtecdNqsyIIJ3JCWM3d9PgvSZ7o1xBfRHmvx9RqMWE 8886
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/pool.pyi sha256=BSs9eGnn6RT-3elvKE7U1qP-wLqXap_zO_wtJlamTBM 3888
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/popen_fork.pyi sha256=mheawsbB0-LZ2gJmYvsMhCt06yXWCtg8tClPJJNKJ0Y 724
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/popen_forkserver.pyi sha256=-f851cHQEbM_L9oXaw6PrUHI6bKAVasRR17OirOSd60 353
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/popen_spawn_posix.pyi sha256=kuKZmJxw4id8R5dTTp-B7E-5qDWTSexAOkCqStEMoKo 524
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/popen_spawn_win32.pyi sha256=t-0UShNiEUqeKfLEEt7tRM8eF1iRaxdaFKP_c0TXDNc 738
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/process.pyi sha256=ys5dydqBBOoSL73rB51ywdRzzQArEhLd087HDtksgK4 1177
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/queues.pyi sha256=59kIwC-rl7eL8GoaqwGhMgXJFSM2k3SomZ0Y0TD3H-w 1486
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/reduction.pyi sha256=mIL-cXKAO9_1MN4ISmPopg6zNnoaLAUnr92nQW7KDUo 3134
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/resource_sharer.pyi sha256=d9OjiE5L4aC3-u2-WC7csArCtkqs_IMOhhOVMEi6UjY 420
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/resource_tracker.pyi sha256=w2BBEY5ehBV36E_tZ2gOOcmpdCVYn3W3iNLjsf047dg 635
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/shared_memory.pyi sha256=ZvMn743e7Ldf2gQ2zC-iq7gPgAGgQqUnWDXKHIoBd38 1389
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/sharedctypes.pyi sha256=SpoUNNUmVxYDgGrNIU0GXIWMXQSy2nL6ArPYP_oxXfo 4023
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/spawn.pyi sha256=qyGvnY6Byy0tHwPsz86lF1wAAL02B_vb6wu64vCsgNk 861
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/synchronize.pyi sha256=g7ruX6xPaJs5DAxRYhGwpjvcu1wNAO-P4wFNBhwbcc4 2128
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/util.pyi sha256=6AHRutz7qvA15q36ZsE9-ZOlQ_PLD4WTAaPl94q3xOw 2227
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/dummy/__init__.pyi sha256=Oj54atey235ySe4VUgL1aOKtnkchWCLzDdr8QgDBpog 1935
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/dummy/connection.pyi sha256=WNsr78HeHz67VG14qLrc6xUkFNQkKt18jw95amhFBQg 1282
mypy/typeshed/stdlib/os/__init__.pyi sha256=a4wIP6F0gbhU5W580yZwMFJzo8j8sY6gbrgER3C7I_U 39824
mypy/typeshed/stdlib/os/path.pyi sha256=G76tJbvlG1_kzFd8gnCqS4Mht3gPzlC1ihIBqzurxDM 186
mypy/typeshed/stdlib/pydoc_data/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/pydoc_data/topics.pyi sha256=e6t5ek6ktCuHqVHsBY_gFm5Lzj4BupyBch13u0t2JVc 23
mypy/typeshed/stdlib/pyexpat/__init__.pyi sha256=B5tLCZXNPRTOQDX_9ZLVgqgQEXjMS5ccjCoSVW6wspo 3396
mypy/typeshed/stdlib/pyexpat/errors.pyi sha256=X8RDjOTN_gpDtmIZMIkMump2fA-wBWRLQ9PCWAN43Ac 1477
mypy/typeshed/stdlib/pyexpat/model.pyi sha256=LlBMaLvt3TBD1JQSAQTYUrHKAfKNEeQYaDw5GsJA--g 205
mypy/typeshed/stdlib/sqlite3/__init__.pyi sha256=gceY1jvHvHiZ45SMdArnWeyTcRGArLc2PK28jNbtbXU 29
mypy/typeshed/stdlib/sqlite3/dbapi2.pyi sha256=hNH1PulclfygTdgb15oeB4DwbqkYrWgUjgfsWlrz4HE 17192
mypy/typeshed/stdlib/sys/__init__.pyi sha256=7w1U1yuSpXML4NDTyIG-bXwo4u9QPuzWGGwf_AiXMI0 12333
mypy/typeshed/stdlib/sys/_monitoring.pyi sha256=zgBiUflpydFRQofaFoHH0ujgMOzVBA_D1Jh9lMbUgOU 1498
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/__init__.pyi sha256=t6NAyKKihQcOSu7XeZ0yhrSy0koqrswFTGEOpCDIBtY 137019
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/colorchooser.pyi sha256=XEQaC9ihB5nJr6yGUmxGMZYct_9Vn0mXTncq59rtKOk 654
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/commondialog.pyi sha256=AEiY_bOF0XKQNltMTeEao6OzvOkU2HRrBnJYwEw7gA8 436
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/constants.pyi sha256=NspDokhZ5e8Elgxzj7Y1VWetXfBacVhhc_2Dpp3jHsU 1875
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/dialog.pyi sha256=Zx4Lp6NNRdSdmQeu_rTE8RBmfyVmD8HIXrNmHoFxkuA 413
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/dnd.pyi sha256=eAE7-0TTXcYbAoWp4GfHbvBEEIrFL6lODGarMsT2Vf4 787
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/filedialog.pyi sha256=gz1wn9aUyeyYlTFDpGO84TTKzscIb3Vatxo60IYvHtk 5203
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/font.pyi sha256=2C5aCgAHRm0Jaur9e8GfNqH4N3PYkJZYw4swFKXQuTc 4342
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/messagebox.pyi sha256=v-AB9-m9M1yTzZAV__Y_wDjNIbb2z_OS06STV0j5lsQ 1321
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/scrolledtext.pyi sha256=hx0HadZ4WRUK6Vf4vh4kRnWJIAtgo3GO8EmfeSsHWcg 347
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/simpledialog.pyi sha256=ZZxYKT7uNQ7t1FJ4RqlXX5BCJg9Zcs93e3uFRqt-bSU 1596
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/tix.pyi sha256=asW0L2aGs8LhYl2DP70ziEtQ_mA2kBPiDQoSPiw6GDw 14405
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/ttk.pyi sha256=RgJUJe8SJYN_3qL_x7LU0-47noGNMJKbg39Xicu_498 45070
mypy/typeshed/stdlib/unittest/__init__.pyi sha256=tn8RPj7FOkT8aVjQD_wEgVf7JZWM7u-3ekUA7gJ5nWc 1813
mypy/typeshed/stdlib/unittest/_log.pyi sha256=QnmSKoFS_D1bcRLqFAvfJinXn2-0-DjyBSqH_92vr4g 912
mypy/typeshed/stdlib/unittest/async_case.pyi sha256=ktdNWzQiaKd6zj9rXwE2f07-2WqAE9IDvxUZtUjpUPM 737
mypy/typeshed/stdlib/unittest/case.pyi sha256=rfQfVXrPUikx6N2W-l4jHD-fVlPe_aBtEVp7yZDtq5Y 14659
mypy/typeshed/stdlib/unittest/loader.pyi sha256=GuPlzX9ohHzv3OQuq9NdCoujlQ0AgaV362twfS3zJsA 2181
mypy/typeshed/stdlib/unittest/main.pyi sha256=gQbr78qopGorzAlAa-H5XsAU-TeZpuvEPOWsnzBbSDI 2429
mypy/typeshed/stdlib/unittest/mock.pyi sha256=an0SWItfRZZDW-rIpTLQeZAOEUiAv0-2hmbc5m2KUk0 14563
mypy/typeshed/stdlib/unittest/result.pyi sha256=GUMYu2LwjxIcwpiii1CLCW5FMGRLBGiS7LlctKdWBsw 2028
mypy/typeshed/stdlib/unittest/runner.pyi sha256=XLE_xkkMuHUIy0vn0c8F49xLVlJ0O-4hYJiNWhhXXkg 2506
mypy/typeshed/stdlib/unittest/signals.pyi sha256=6rqsVHXOvSPHSkeF_vYPf5sUaLgqqFSmFihkaDqPhSw 488
mypy/typeshed/stdlib/unittest/suite.pyi sha256=gu8_zNvsjXQSRvMSC7prG0RZCymHJMQx096BIPN91U4 983
mypy/typeshed/stdlib/unittest/util.pyi sha256=p3Dvc-Nr4gIqCsZRVJDrqGGo0C-jyP5OqdU0sSNbF1k 1009
mypy/typeshed/stdlib/urllib/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/urllib/error.pyi sha256=I-uhiBMZN9tuYrjeZWczbBT5Mwe7X-Eupqf74_4eXgo 816
mypy/typeshed/stdlib/urllib/parse.pyi sha256=fCRrgWFd0u93DV9iPTo0HxvhGoKHbi1zG-M4M6ALEs8 6532
mypy/typeshed/stdlib/urllib/request.pyi sha256=d8h3_E4bm6kzPQ88asteom20Oy-fhvtYy2Ob4e7zaZI 18000
mypy/typeshed/stdlib/urllib/response.pyi sha256=h9tp8P36JESKrg5ewOXt-0GbD5AhxU9hdkKLE1WXjcY 1635
mypy/typeshed/stdlib/urllib/robotparser.pyi sha256=sA7npNj2rB3b_aFOhXqGlQNh-G7kGmyYaZ3wz__N96o 683
mypy/typeshed/stdlib/venv/__init__.pyi sha256=aKgJDxdGYcVUVH-VkdZhcKW21JVBYL_6Rgal_6PN2qs 2665
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/handlers.pyi sha256=d4qMJ3ZNLNAnDk1I___l8nIUK9uxDol-bXsjtc9BsX0 3068
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/headers.pyi sha256=rw-QVHeN939ReRhzZTvPABuQQo4L5k35EYsBS2uU2yE 1036
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/simple_server.pyi sha256=-nQD3wVKCs_VDpTeehZ8CdKILXm0Hec0ZeGRdCSZJjs 1398
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/types.pyi sha256=OXMbejbY89BqvXfn1yTqD7iBLERExvXclEi5v0a5xU0 1258
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/util.pyi sha256=OaPZRbiITLo8QbXqiW5tRJtzXNM5fQbaRyyUPOCxZaQ 995
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/validate.pyi sha256=NCpbRPP9fTt21peGNlXLgegq6U1yZaeAxFO-SUfBlng 1737
mypy/typeshed/stdlib/xml/__init__.pyi sha256=1v5PXkWd1I909FrHSGV42z-AW-79lZBHfSIrbB3DeW8 35
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/NodeFilter.pyi sha256=bi0L5SEOxk4FyEhf18oU-I8Msf9S9o_tJt-mVc93f28 457
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/__init__.pyi sha256=p3WpjR2_q3xdrf0_xp5vsEdiZkhXQRAB9Mw_wad4OYk 1889
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/domreg.pyi sha256=LNRgIl78O0eH3m7E5GFqG0BKQ0JSsHxTBnwr5KznZvI 418
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/expatbuilder.pyi sha256=vJRZwYGT5ufRjNqAqi7VvhjU1Hewx1bL1eQjVoAUN5I 4847
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/minicompat.pyi sha256=B05TSy1z80NZh65yaIc5jNc-QS4E2u2p2LYXcs-4TFE 678
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/minidom.pyi sha256=sXvp_RFdO22LmUB0XhDRrZdxgandAHvbwot05yhu59k 15038
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/pulldom.pyi sha256=uEH_glzOjuIDiltMReXeVEXb1JWJz7FxxOT5IOlWzZ0 3453
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/xmlbuilder.pyi sha256=RUGkjrzB_QjDmJ2wY7GV3w7izhoOY5yvQ9J2aVzEzkY 4206
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/ElementInclude.pyi sha256=j-auBTW6n_Ady1Ikya3Epum8Uq3AvJ3gejRakI2jd2g 983
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/ElementPath.pyi sha256=lcIxOcA8hTuptcicWV6vDioMDPK0fG3AryHTitElC34 1636
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/ElementTree.pyi sha256=ZySrw6JchWx-i_4cPWV-sZ5MKTvDN8NZ6y4Yk3aZKsY 12341
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/cElementTree.pyi sha256=iYR7ebpdB3g9zfBvICnV1VzvQktMya-Dh6lX4C9u4Uo 36
mypy/typeshed/stdlib/xml/parsers/__init__.pyi sha256=PS75lzF6CFuo_xdO83zK-IOQrnoJQ3FkUoMSOMdwWJM 39
mypy/typeshed/stdlib/xml/parsers/expat/__init__.pyi sha256=qmz8tuPGbZ2rBfRrfYANxDZNxn9BTQXdd9AugF5wDW0 22
mypy/typeshed/stdlib/xml/parsers/expat/errors.pyi sha256=mH9YRZuV4quzksDMLEmxiisAFgNhMOhl8p07ZzlS2XE 29
mypy/typeshed/stdlib/xml/parsers/expat/model.pyi sha256=M7GVdd-AxOh6oGw6zfONEATLMsxAIYW2y9kROXnn-Zg 28
mypy/typeshed/stdlib/xml/sax/__init__.pyi sha256=fFuGtgf6FfI7X4piOK9Iavkk92E9JGRuBJp_MKrNQpY 1148
mypy/typeshed/stdlib/xml/sax/_exceptions.pyi sha256=2A6XuBvZ07OwdVacWxFnF-8Zti1t80TTgNr_XVLkbAA 755
mypy/typeshed/stdlib/xml/sax/handler.pyi sha256=GuQLgUMdQLYcE6D56o2ZebeNEz9Q2g6JC65S8_Yccxk 2102
mypy/typeshed/stdlib/xml/sax/saxutils.pyi sha256=0-Gjsyr9HO5EjRAwimx6JF7EdEJvl0ImmDJWNbe3xNg 3187
mypy/typeshed/stdlib/xml/sax/xmlreader.pyi sha256=554M5Je2Xz7RfhXI2zWq2dAaW_Ju1WpzBIDM0Hdck1I 3829
mypy/typeshed/stdlib/xmlrpc/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/xmlrpc/client.pyi sha256=oxyyF529GN16KdHAyY6zEctcllnpBEFWgfpyQ9Ksl3s 11757
mypy/typeshed/stdlib/xmlrpc/server.pyi sha256=-EeIIcQM0Vho-4uKelSAr3pTdn8LJdoXy2xKpvPxdEI 6073
mypy/typeshed/stdlib/zipfile/__init__.pyi sha256=Bzy4ktbnKmF2cq3FJ39QVOLcYssgWtdk_JjO35DucyY 10208
mypy/typeshed/stdlib/zipfile/_path.pyi sha256=APwEPcvvOl6X1DOedOdpFAqAmzbn8PxLWG0ir091XpE 3640
mypy/typeshed/stdlib/zoneinfo/__init__.pyi sha256=x2bw7ohsupcJs7XMiVmzzHGi-u6N3Oo6ANbaqLe5X0k 1513
mypy/typeshed/stubs/mypy-extensions/mypy_extensions.pyi sha256=M00bMpf1XZOilHhHPjPrdRK7a9qw35DqOWh0PeT8aj4 8892
mypy/xml/mypy-html.css sha256=-e3IQLmSIuw_RVP8BzyIIsgGg-eOsefWawOg2b3H2KY 1409
mypy/xml/mypy-html.xslt sha256=19QUoO3-8HArENuzA1n5sgTiIuUHQEl1YuFy9pJCd3M 3824
mypy/xml/mypy-txt.xslt sha256=r94I7UBJQRb-QVytQdPlpRVi4R1AZ49vgf1HN-DPp4k 4686
mypy/xml/mypy.xsd sha256=RQw6a6mG9eTaXDT5p2xxLX8rRhfDUyCMCeyDrmLIhdE 2173
mypyc/README.md sha256=w3R9pi9pyvr407c4sONjsXzfdwDOBco0ERuEawL90PU 4131
mypyc/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/__main__.py sha256=RJyB6omzvsoctyMV5M0ATIYCH6lNqfVvkSdnl4VBbIk 1503
mypyc/build.py sha256=_nUlpQIZT9PNXS7_LREVujrqB9M0DmrGj223WtT-n80 22161
mypyc/common.py sha256=RFtkbjakDXoBEvZTQCMcynLMy4bNPmo2ftdim6JwqCE 4233
mypyc/crash.py sha256=ofNC_TLq7VaBMj0bPIcAMlFQ-xQY_1IERFke0pAxD6E 926
mypyc/errors.py sha256=0peshMAH657cILI2cTPGCMrGZIbfy9DchbDdmqVjtWU 945
mypyc/namegen.py sha256=lzE0Ayjs74N4xU9ObiVyZBJ1QnNrdE9sMHapbJHKKyY 4372
mypyc/options.py sha256=6eXorVbf8VMSPO92mcP3nHGPFN2hwiGpo12DRGmSqJs 1158
mypyc/rt_subtype.py sha256=rAoZ_IRp7MFVmd_xtbgL6wTeU9h0pxjlYjhldfgZEc4 2448
mypyc/sametype.py sha256=T3wXw8XjNk-W2W2CW9giAjYtFYdrh2HBjsam9-jwvmU 2464
mypyc/subtype.py sha256=Tg3pYSXWBiDRMHKnfgDKPFiFyPYHiShnnA1vOhkECbg 2757
mypyc/analysis/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/analysis/attrdefined.py sha256=LGN9MzcAz-WYyrl6lhzKoX0_LxaupBcfZ1Ch8Ew_-O4 15369
mypyc/analysis/blockfreq.py sha256=CjdVRFXgRdsuksk6e11cqbsFdj4e1z_8GHvvnY_Pgb8 1004
mypyc/analysis/dataflow.py sha256=reSaGRZOWvFV_nI852DBuTMFARg0fdSzOeonn9G1eww 19540
mypyc/analysis/ircheck.py sha256=V8ZTGD6JqWS4pWuO4gL_efdmtYOPls8a8fmulRPXDUY 13448
mypyc/analysis/selfleaks.py sha256=SD4E3k0-EniKWsVMZeopR5b1LLI4wOx6gE4Xc7m9YUI 5630
mypyc/codegen/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/codegen/cstring.py sha256=yB_SJmahDpTC7Xq3vlCstPZhhyLpRzEy9yHBwdqdIa4 2004
mypyc/codegen/emit.py sha256=tzjWTQXiFkHziRA3E2bsqa2zdp1hNL1bZJnWzu1O8Ig 47274
mypyc/codegen/emitclass.py sha256=imymj8VW0LBd8KldrMfv2qIvRD9PXBiDnsZFX1tKQHg 42127
mypyc/codegen/emitfunc.py sha256=9DuEOLgJNRZ-sdcmfTYb5XzbwLJNXC4KLmiYfLC5QP0 32268
mypyc/codegen/emitmodule.py sha256=WYFqJ7dDKGj1EDVtzP1JofUh8lSB5Sbd3kWmtfB1Ntg 45392
mypyc/codegen/emitwrapper.py sha256=6vTMPueAEk0tlpjb9TDAiqKoLhjQBznccmsqJ0FjFrI 37920
mypyc/codegen/literals.py sha256=q9tpKsilOaZE2oa34tRp1hpVgQvSPzTnLJZLVMKxtrI 10629
mypyc/doc/Makefile sha256=i2WHuFlgfyAPEW4ssEP8NY4cOibDJrVjvzSEU8_Ggwc 634
mypyc/doc/bool_operations.rst sha256=wJPFzR26eSaqxtPopRiGw9f_zC-q1-RIE8W2u36b9Ro 373
mypyc/doc/compilation_units.rst sha256=TXycr64XYsR8fCkDo5EI0wugy_UA8bQieM_Mh8dhdKw 826
mypyc/doc/conf.py sha256=BTuVcVJR1WASjuVwjnbsgeE9oYxMhFlwPEtX6OVBuSg 2196
mypyc/doc/cpython-timings.md sha256=XX2UCU8eITd8NbQ6hPaw5WyOMiIfugZFCIUYtOKhHrM 830
mypyc/doc/dev-intro.md sha256=V9o4MG7G1Gctyc36Pomaz3UkV6RplPT2vApRZGDtonY 22695
mypyc/doc/dict_operations.rst sha256=Zit3bGFlkfbdqOfp15JPcXN5npbIQUwBN8u6guHM7Ew 870
mypyc/doc/differences_from_python.rst sha256=y4PLIE1Tk4I-ITOwDPYqmGs_mEnR0UrZ4REZf8xAHhw 10060
mypyc/doc/float_operations.rst sha256=lNdL0aoSUePhGNomoA69qYL3ZAgQDgzzDQFufBrpMmk 1066
mypyc/doc/future.md sha256=b7HAYGmE6hoLMUG_sGZK7EvNAZa-yG2NYSCdFAO4ekw 1431
mypyc/doc/getting_started.rst sha256=fa_tqKjHO3kc95dq8EN1rt3BdFlgbkZGqZuzVIw8bvo 6740
mypyc/doc/index.rst sha256=_TIxEFzf5BYkQVggf9CQPhpxeWl0UCqEGu2PJdtCQ-U 1213
mypyc/doc/int_operations.rst sha256=bzn2KuIWCgL0SNW52i5HQAzReHxJd-jOZuzF2jV4xkc 4589
mypyc/doc/introduction.rst sha256=sRnOzHtT4Kw9b7YxAEc6oMB04S1Jkr4HMaUMu8OcUds 5821
mypyc/doc/list_operations.rst sha256=e1kZyc2y0UZ-oZot9QBJc5C6krJB1vKpWfgyIAs7DMY 1029
mypyc/doc/make.bat sha256=xxfN3a_rN9HJSTHJDfhwV9HRJ2I0Mg3cyhj28ZqU4fk 800
mypyc/doc/native_classes.rst sha256=a2XSjRgirZuuZl5tri4sS00eBc8kAJR6eRKufZ22F3Y 5436
mypyc/doc/native_operations.rst sha256=nfN8LLywQ7uUaagHfSUTawv7d0MD5HwLO3dJyO1i42o 1190
mypyc/doc/performance_tips_and_tricks.rst sha256=a_aTWrSyHhlWgc91hhi7aEapCXLEx9KH32f7AgOTrOM 8262
mypyc/doc/set_operations.rst sha256=u5mposJ9vbUi6uyv1lrK-86O4MUEUVybUNzcTWny_4o 672
mypyc/doc/str_operations.rst sha256=N6xjFRMuet6GEadaJNRaF6Kd4IfZ_XHQSOUBiu0jv9Q 738
mypyc/doc/tuple_operations.rst sha256=UA1ry-YZQDoXGxVmzRYehyvVs_HMHZfjIKMXhq5vQLA 732
mypyc/doc/using_type_annotations.rst sha256=1U7GeujG46so5sQj1QpQmaM1TM_iTwfthfSB2ULJO7A 14274
mypyc/external/googletest/LICENSE sha256=lwLefkEXqOKyDa-rEf_aWMGYrt4GZAZJa-9nDUCiITg 1475
mypyc/external/googletest/README.md sha256=U653TFRb1xzoRcOl0nc8aQsaa9MOKNq3eeUg-MG-3VA 10524
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-death-test.h sha256=oEAXpmp8n6BNppNEOdWJ5SFx6TsTHx9Ooilzu6pvd7A 11523
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-message.h sha256=ZinCUfHjDlLyLei-DRUMLEO3v2x1iO6Dse8IaRvcIQo 9186
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-param-test.h sha256=qfY-n6X0BZJmdAgfgtEl2e89jco1EKIeNCZ4SFxLOlI 77062
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-param-test.h.pump sha256=NpyIfKfS1aiReGrDVwF0g1kZfb7H46dnOx2V1LL6OzQ 20042
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-printers.h sha256=4xoLRppoMmDFco3penSRrfIfeniw8rwNrUbEKd4nF1k 36806
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-spi.h sha256=URXVqM7TaiC4zsA0gS97DSrCDVEaFH-b7qmw7yfZS1Y 9952
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-test-part.h sha256=UbiqNBwPxmdu8nwpcwv9ist_EVH_6z1iWdwC-E4m1lc 6509
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-typed-test.h sha256=Z86zBBVbIko-TQUfa3UTwrPFUEqBfdSbUbyCFZ3PXyA 10459
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest.h sha256=YR-JIlT5RmQ_sfoFo4LZMgPrbcnQTS8RZmHY9bprHfc 85459
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest_pred_impl.h sha256=O4O-7-rsRr_-QPxziHCzEKhlF_9DahV-TH5dzVGUrWU 15145
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest_prod.h sha256=Spmj2YakW01tmzr1SAnwFcVKqYJ0eTpK4XP1AQ0K0zw 2324
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-death-test-internal.h sha256=pH-Yt0nFOuGSo9UOMpouliTV_jLfQt9pISjxeiNz_qs 13429
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-filepath.h sha256=ITSxHGDTFSN-jrr5WsTsR6X8SK41zCG-I4v3XmTdUSM 9603
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-internal.h sha256=k3o-3UCdXmdGL6iR6BnultJQSm8q-y9ynBkCBdh2f_I 47284
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-linked_ptr.h sha256=E1eNfe1J3hQOvx15nt5TXy7Xr7DDxhUcHepURGNjE6w 8424
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-param-util-generated.h sha256=M080D-k0YIwk0URIfMIuVmNX4wl24cks6FoARFPdr-k 192177
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-param-util-generated.h.pump sha256=1vBEXfV8A9hDH8UZGz7O0OIC4c_tOkW7xHjMBip_gX4 9107
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-param-util.h sha256=s2epfRNAs6GAYFD44u0YEjMEFTCj0vL3LguF_gB4dLg 27892
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-port-arch.h sha256=0w_3w9C720YzqfrUfRKHLFV9e_40sgYTM8gzDM7ceiE 3471
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-port.h sha256=UzvP2W4v_SY3iKh56J_tICcS7xWdxvPwOpTfJdzSK3c 90022
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-string.h sha256=b3V_AjXC4N96oGvKZNDQWlsoJsHFzHT5ApjUaN9QtEQ 6968
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-tuple.h sha256=tWJY6_-meMw_DO-_yLRK7OBuCZw-mfaZQBHzvMLWFOw 28617
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-tuple.h.pump sha256=dRNxezLu4o3s-ImlghK6aHwlH5Lw1eyNDwsLRvRId6g 9620
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-type-util.h sha256=fCjK3R_2eofApDo6BtW-2YGaegpfKQIvtpK5iRDs4fM 185666
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-type-util.h.pump sha256=hnSm--oNlLE4imhstBWvnV1NwaSc8pLhRXefDCFO-f0 9317
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest-port.h sha256=bxpA0nM8YLVd-LFDycgUfpSw88hFonF-tFxCnY-VizI 3143
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest-printers.h sha256=UhZH8767CA5tdvbOuXaTdySmVroCsqSR6ga4drHSk7w 2099
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest.h sha256=d9pZKYTaGQGi8ZrlaG8z8j5_5ma27M7WyQYH9CsfV9k 1995
mypyc/external/googletest/make/Makefile sha256=uEze2Zn577H-Noy4YpRoBUKk0MUWRaEvioyWKyp95f4 2045
mypyc/external/googletest/src/gtest-all.cc sha256=VorBGfXmQY8fvPvfGF1yRlfX81ObR4ItoimsXQFWJrI 2161
mypyc/external/googletest/src/gtest-death-test.cc sha256=dMzpg4yQnBrtozU4BLDHPLXS-cvedFhLT_vCGmw1rQo 50942
mypyc/external/googletest/src/gtest-filepath.cc sha256=05oi5GoRLWlzPzaB5j4YmOkBneI5sctPTGGtesLotYA 14553
mypyc/external/googletest/src/gtest-internal-inl.h sha256=CZx7w7raKAVq1INo4ziPFuZSvurmXTbq5ppdim7D4Qc 45475
mypyc/external/googletest/src/gtest-port.cc sha256=zGE4VEMYbGEqFw0YfZdtnq2qJ7RigoOWwHWyNsEdQKk 42985
mypyc/external/googletest/src/gtest-printers.cc sha256=TisATnhXjqHwvy05beB8qTuRYuF0h8etw09mslZLwN0 12625
mypyc/external/googletest/src/gtest-test-part.cc sha256=CIP7dtg-ULF6U-ylbW3n5l_MHTmB_Lc24Sm59dAyfAk 4163
mypyc/external/googletest/src/gtest-typed-test.cc sha256=vzF19TTkXlZeegs7mur5dLCnLRqDwoChUKAfvGV39AI 3960
mypyc/external/googletest/src/gtest.cc sha256=paFL0Z5CjSmSTB-FqAR5zi7AcVShmdLpL7_rTS0Fz-8 195751
mypyc/external/googletest/src/gtest_main.cc sha256=oTO8TSAEXgIZqqJEFhoAJuN0h0pVsRZ6JZGYjr-_x18 1765
mypyc/ir/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/ir/class_ir.py sha256=9XViIfJRFdzd-KODfaEcW0dF8uWxgbP4RZGlqFSK_UQ 21421
mypyc/ir/func_ir.py sha256=Rjv1WDFjvqkofDiQJiaGCZdhQUT5fm-T0Dgnlw7kQv4 11705
mypyc/ir/module_ir.py sha256=SihVUwh0OcDQpAgCzY3SRaHltCV5YZTZBLdYz6YHjxM 3222
mypyc/ir/ops.py sha256=94U8vpfo-vsKVdYmiO-kzZv-wAbD-LU3sLoqqDfZas0 47923
mypyc/ir/pprint.py sha256=TSATFDZj217LtX4Cjr4ROtAdH7AzwDO7gH5hnfkbKPg 17421
mypyc/ir/rtypes.py sha256=jGoi8OROe_uGmp8-vZtvQff3faqSBzgioPOxUGj9tHc 33428
mypyc/irbuild/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/irbuild/ast_helpers.py sha256=wlIJOXi3fOPfX3_kXXYvMcw7qQZECqZ3PwyHhIAtpnY 4239
mypyc/irbuild/builder.py sha256=38zpkRQ9kdI-SdOMRrX7RZ9PMaxKw7UhhZTdom0lj28 56832
mypyc/irbuild/callable_class.py sha256=xXaBjVUwZ504xaKRie8ECjRoVoTjIxZsfUfueCkPI2o 7319
mypyc/irbuild/classdef.py sha256=Qa9nq8O8LBWpGrfUJXUSrihQhWpMD57LVcOHjuSzYQQ 34040
mypyc/irbuild/constant_fold.py sha256=uvrLBOm4rhZGkIADlGQA-BTGUNFbBMMaEG8yiz8fwpo 3307
mypyc/irbuild/context.py sha256=jGNgpzIr7NpCaCZMeU3ekE0aIUjC8kKjCSLruOJvej0 6753
mypyc/irbuild/env_class.py sha256=BPKwbbAx8j4FzQLuOsOclIpwH6cXwhAskZA-EMjFEh0 9143
mypyc/irbuild/expression.py sha256=8lxgJ5YOuP1pQ2Ev65VkfPtxWO6FcF5GTi5DChQsfmw 38669
mypyc/irbuild/for_helpers.py sha256=BcFF7kMyY-lk7FF90Xrg3KPKCLXpluWrQSV9vFInTBg 39520
mypyc/irbuild/format_str_tokenizer.py sha256=d0mH9h6zkSVZzp0KBvFZYyh2E20i5Rfgz2iZtc6Cb5Q 8740
mypyc/irbuild/function.py sha256=Nyy-bfIGGcoCwq0VJK4heOtCOfcshq8n93CWVvURrf4 42757
mypyc/irbuild/generator.py sha256=0dS-pPuIDxJglr3Y34mOvRjj5GgaRQ4sL2Rw_lOeGys 13595
mypyc/irbuild/ll_builder.py sha256=SddllJlqaCrkvSzU2gWM_vmF-Lblwnw8PawdMXxFSzg 100468
mypyc/irbuild/main.py sha256=tW41NsTmuxX7E2kBzYLL1KpvsSGQiA_wOsKSGISnVcU 4687
mypyc/irbuild/mapper.py sha256=qFQBgeAl7fYtJZPRDLOVtBwHx9ujZiMD4Tnmx-EDszo 8689
mypyc/irbuild/match.py sha256=dRnM95b5JFFAO3GxD-3OhvbsN0dM3oOBOPJaxFiuvvU 11977
mypyc/irbuild/nonlocalcontrol.py sha256=BSLj3nYM0quIlZYzvQQWk1gVnwNrq6DMAy8VpECxfEM 7216
mypyc/irbuild/prebuildvisitor.py sha256=DV5ui_97oXPpyvIRIPTdhPYtuGycscOPPNXr0ZgwWWE 8078
mypyc/irbuild/prepare.py sha256=Ptvi86NTTtFW0M7923DGDmlee4bW6wFFc3cfGsWKhA8 24756
mypyc/irbuild/specialize.py sha256=h0Uc1_MjF0qjGwVQr1_XF9g5puWzhNgNoHoo7rnil8s 29249
mypyc/irbuild/statement.py sha256=fPeF3GikYJ9V7WW50rDq3CaxWcMWHgQVCMOwYKfcvys 36444
mypyc/irbuild/targets.py sha256=QmIjNRbZVgWFXlN8N-_9UgWxzP2w1ba2aIBa8dg73Ro 1825
mypyc/irbuild/util.py sha256=wCEeShIvXNlIOV8X66JmT4bQN1sv_e31UbMUD_jscVw 5722
mypyc/irbuild/visitor.py sha256=ynPOkWxBKQD5JskMNnf7Otdwc-3RA3ox8PFg903cdCs 12810
mypyc/irbuild/vtable.py sha256=nuibAGp_OVSxX1Mpwq4qRPV92k1d5TrczwGNzkNMQk8 3304
mypyc/lib-rt/CPy.h sha256=ZFAI0hoHJqBgPN_3jQaKbZgX1TEEr6688D6-xsn4ugg 24051
mypyc/lib-rt/bytes_ops.c sha256=CJLRRdkStkYlYfs4K_l_3Bh40fM5w6qcU-4RuE6deVM 4914
mypyc/lib-rt/dict_ops.c sha256=gGsa_sTqhTvBVesCGr9OVcljaU6gKWxb_FQdXdF6q7g 12681
mypyc/lib-rt/exc_ops.c sha256=thwzyDvdb_jg3UdVlL0rqGSPIau-p1p_9P2aSuEkW1U 8283
mypyc/lib-rt/float_ops.c sha256=37WK_fIsnPqm2W16BJiWlX3JZlZHJNGvS5LKWJz-A7s 5017
mypyc/lib-rt/generic_ops.c sha256=rMTlTphKs6parq9DFylBOG5V8M5F_ZjFI2z0iwBY6J8 1844
mypyc/lib-rt/getargs.c sha256=AQTvAS7LNn7ajr4ZwcZrhKHu9sD_gu2B2aC0cjY8Jis 15739
mypyc/lib-rt/getargsfast.c sha256=UQ-45NrXyAJzmB4UNSumRogyLLUANNTS3dqZrJsupt4 18812
mypyc/lib-rt/init.c sha256=yeF-Uoop1jMX1-ntOOO8-YQiW_7evfdAjyVkWAw-Ap8 473
mypyc/lib-rt/int_ops.c sha256=URcI1LVjcDXLy8bA6Lnx9CR_BG418Zq__ov54O1scaI 24673
mypyc/lib-rt/list_ops.c sha256=avqCw7AuKkoCfgFe4FvgHaA9liSEzwDLxf_87PSMXcQ 10049
mypyc/lib-rt/misc_ops.c sha256=9GT0HVeUbVoAhFILEEIVXoayWTf7yjLObWbUHrXN4Qc 29536
mypyc/lib-rt/module_shim.tmpl sha256=jOXsy3GTuo7uA4hBCNWWAZrwSz03Gc6EHiJR--t7PkA 522
mypyc/lib-rt/mypyc_util.h sha256=xfvyVqKXRlBuqeh02lDqV1e5HPGlJ8jT449GoYVv_XI 3692
mypyc/lib-rt/pythoncapi_compat.h sha256=spH18KGaQTg6CP-VbEgmfQ_R2Q7xGFRclzyl676rTMA 13662
mypyc/lib-rt/pythonsupport.h sha256=U_F6x172Sm85Eoh0BzuN4sK4L9P9PWU6tQH3O7arwmA 15167
mypyc/lib-rt/set_ops.c sha256=-fImDML6Aobq7-NCbb28O19g6C2YyHkGJ6NF1gueHJM 351
mypyc/lib-rt/setup.py sha256=Lvv7qVMeFQjUMUG7eXAtIF670LmqfSWbr6Rbuk3kEm0 1902
mypyc/lib-rt/str_ops.c sha256=jUdLnZVrMhEWVDbqQdWYIewEi7LLEtEvcMPUaW0NTxo 8074
mypyc/lib-rt/test_capi.cc sha256=m9BcwiGWaegosfT5WOIhnvAlv0tMMTAIxCTUNDRMRd0 19484
mypyc/lib-rt/tuple_ops.c sha256=xodLF2mCIIknpFZy-KHoL2eEVdKUh5m8rmTl0V2hQnE 1985
mypyc/primitives/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/primitives/bytes_ops.py sha256=KDUPvnYS1DTY0DQ3sVux5vvykpi1C2sSZTNdXqx2ITk 2425
mypyc/primitives/dict_ops.py sha256=RtyIrLIR0hRjZa9eZhyLO2H8T0iQVR8XZad5DPXuNnQ 8220
mypyc/primitives/exc_ops.py sha256=9CRKfNJ3BlezzE3VnWxCvY-SyG4YFRr007GYMDHk9ag 3284
mypyc/primitives/float_ops.py sha256=3q30iwOlSKchTu2ak77lvy9W5EIPoLjm_qTjOmQB_6g 3838
mypyc/primitives/generic_ops.py sha256=o2hgmZ0GXsfvn-tEbdbDF-LTw3PK_Ja-znymGE6lGnc 10523
mypyc/primitives/int_ops.py sha256=ARoNvliSE1vy22qZi0EKtGn6zBOldgkS7x1_hZEkbbI 9279
mypyc/primitives/list_ops.py sha256=CRJnx2T-LSJZ-5d_5M7NHolCjERJ0J6dcnIsZDwLnCs 7491
mypyc/primitives/misc_ops.py sha256=AOE6HgMIYtR7bcok67b1MF8Ryl03AWpmVNPYQ8qZv-E 7576
mypyc/primitives/registry.py sha256=sQADv8KeIT6VmoBgR1WNVULAQogigkvAa1irAFJm5Iw 10039
mypyc/primitives/set_ops.py sha256=V2VFyHZHz0oMxfm0uGRhaJdBLycE-i0vA6FzyQvfryY 2774
mypyc/primitives/str_ops.py sha256=R3iQ9DVTYzjLQE4hf_hgNMMqnWyaIU0JwXMka_oOKb4 5723
mypyc/primitives/tuple_ops.py sha256=8eFeTLcWJOemeFGezgt0LlgKeXCHyLhUXG1uX3r_XtU 2375
mypyc/test/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/test/config.py sha256=ZnruYrojiT_ZG4RrYzoESoNTiZY1bWuk0SQ2CFZHTQA 406
mypyc/test/test_alwaysdefined.py sha256=r1ar0OGCoZZKBiBY-2GjIyw-5BJz4II2ANziN4SYY6s 1525
mypyc/test/test_analysis.py sha256=XOCAxn-pn5a5N_gb02HAtZsLh_eXZDVlkHjVXWOFHWE 3259
mypyc/test/test_cheader.py sha256=lAKvmxQadjR3f6yyinrmCe1d_e3tJCf5gb8ew_l8zaE 1630
mypyc/test/test_commandline.py sha256=ULYaN9gmgBXwnGUVYIui_x8Ybny3Wy5KKHpuJaeXxFs 2823
mypyc/test/test_emit.py sha256=10ApluEgCshILz_EK6xqS2AcEE4mUP3OEGzrKPQZkGc 2840
mypyc/test/test_emitclass.py sha256=DE9sG9K-05LjbDvT6CWidDJB-onab7O0t8l2GVhjYlM 1228
mypyc/test/test_emitfunc.py sha256=1NVwBqBEPRaOv7NUb9nAO7vn33IJC-YZ-WDRptYcUfU 32815
mypyc/test/test_emitwrapper.py sha256=yl-uO-yZLeYf44LzMzltCSnIASbZjAWLVlY5kOjbx3w 2213
mypyc/test/test_exceptions.py sha256=CvvGhQybOJxcxzH2lwWJPaxAbthE9aJcROpl22bZ5LE 2133
mypyc/test/test_external.py sha256=3E3Y4EUyJsKNY62OPHzmA210321GwfBDT9T8cIdYC1g 1715
mypyc/test/test_irbuild.py sha256=AY19Ycj81AtepFslZy3H8R28bHGAN0NcTllCKVtB0pA 2618
mypyc/test/test_ircheck.py sha256=OxY-wNKtyD9CMvSRuzPLBrboKPlCOUXI1Ai41e1Jutc 6868
mypyc/test/test_literals.py sha256=VospqX81-sNRhInwnnwC81Kzk9z1hr7UsnIDjC1NXhs 3325
mypyc/test/test_namegen.py sha256=j0A_uauQ6QkBK-g0zwMVONuQ2Zm-3xTMrxVk6vhd5DE 1805
mypyc/test/test_pprint.py sha256=6kfSLDyEvNXPGmdbvDojM4wEdWFoi-6Oh23AHOjx-v4 1281
mypyc/test/test_rarray.py sha256=eVIfBeR2t6F-16QXznpycEN5DkRGYAvR-hNbkIkaRPw 1488
mypyc/test/test_refcount.py sha256=dZbntAtDE5TAv2wxRRRVaUVaR--8PoHQeDjQooDSPEc 2052
mypyc/test/test_run.py sha256=Ja3i3VvU6i50KwnWnnsdJPlmuiXO_IKRqWjFStIrsHE 15172
mypyc/test/test_serialization.py sha256=RcY1tx44PKApqinIQGnju3jvbZbYzqqBei68JqbiYEY 4059
mypyc/test/test_struct.py sha256=EEfu868uSm1wJmwowq1S_g1wInUaURX8tIhoPqGzs8w 3903
mypyc/test/test_tuplename.py sha256=P03_NcIw1n-g4vFOig_aKX5RgLqoBkO3xh7M2Zzerkg 1044
mypyc/test/test_typeops.py sha256=FQvUfsjTKL_eIPbBxcchG6zrsVJvgWpb5U316NrvFCw 3935
mypyc/test/testutil.py sha256=jD8Y5zZzRUNL5zMqg6kYDcRplNkQfWs5FIK7kiEhMZk 9415
mypyc/test-data/alwaysdefined.test sha256=_HZG3I9dg-SDwexC812QiEXTere50UjwK160Pij0X8I 15266
mypyc/test-data/analysis.test sha256=1t-1MxefLi3XHzan_hF-tFbW0sp3K4YjCZH6lCTiFpA 13799
mypyc/test-data/commandline.test sha256=Z-in5HZ4yZrEcMRzOZnqEi-XEONQtUWuPPfBMBWhB0k 5517
mypyc/test-data/exceptions-freq.test sha256=rJoHRfL3-OxL5K5hPssN98CSAVvy2zOyqupu-jUcfGg 2135
mypyc/test-data/exceptions.test sha256=X9-8rnzT7G2RcR2YqW-GjutrHdsj5QLEKSuqgp2_b5g 13123
mypyc/test-data/irbuild-any.test sha256=ArqXUkLB9-ifGbAyT5oj1Btko7Mr5lbnV-0O2iZrh3o 4357
mypyc/test-data/irbuild-basic.test sha256=fpgp0qDj6SSFaAO5hoovLmcdUNZG8lMM4ahTow6y1QI 70271
mypyc/test-data/irbuild-bool.test sha256=44q00ARXkzIEKXQP4jq8Gm29vZqaIrMnQRN-pFphFiI 8403
mypyc/test-data/irbuild-bytes.test sha256=wWqmkJh9vFQrcvGBWBUDy8Hhay8DoF1HE2Cwr8NTsvQ 3669
mypyc/test-data/irbuild-classes.test sha256=RId-qq2pe_rJnVmpQP5UUie7OEoHM8kurFOhGP6nXnE 25611
mypyc/test-data/irbuild-constant-fold.test sha256=t6EHwrg2KF7mV7J5TubiJInmp-VZ8LoxlJOoSiQ9J1Y 9765
mypyc/test-data/irbuild-dict.test sha256=BpD5YmavBSjlv8wtCmAoxX_vYjLgS-YUPi_EydG9bUo 11152
mypyc/test-data/irbuild-dunders.test sha256=9H689nlQXn7WGeBx5pLWMy_jWOKtXutQ_Ukp8Gk8wH8 3682
mypyc/test-data/irbuild-float.test sha256=cXUP_fDKbu8f82bhYNkJgH_Wb20-m9FO3YjtTirjU2Q 9321
mypyc/test-data/irbuild-generics.test sha256=oTCglW1n0t-ER4-xZGG6ipxFbVL4gECcTySYaNYD4Z0 2676
mypyc/test-data/irbuild-glue-methods.test sha256=saSWPCS7N9nwCm0wln37e7dsJHSlXEcD92s0PHFsdts 9679
mypyc/test-data/irbuild-i16.test sha256=FjFrtPo-NZEAg8HqZt356uczfxaESWvDcFXzsELn6pY 9145
mypyc/test-data/irbuild-i32.test sha256=h2sqKgkw8bHXLFnY6LWMuug0_OEc2j4K4D3gMmndXis 10256
mypyc/test-data/irbuild-i64.test sha256=_cJdLZwvtF5RwsznXVcNSODfKxYQBAaSCmT0zTJIP-8 35838
mypyc/test-data/irbuild-int.test sha256=dxi0hdKwfnYjbAGc_RMQbS5ySp5_a3rmQinRrNBOmSU 3634
mypyc/test-data/irbuild-isinstance.test sha256=iXTsqLqTIA8UHmFfUWfgW8MS2OBTOJDDRAiomRubmQE 2281
mypyc/test-data/irbuild-lists.test sha256=Yv4r2Wvm_XF5fs8Aw7CH0fE1KJv5a3LhE7xiTvBZpwk 10559
mypyc/test-data/irbuild-match.test sha256=HM3VC9UEZn0GJZF0WkPX6B6h6pWeV6fcb96YqCRLTvk 34938
mypyc/test-data/irbuild-math.test sha256=fYR0xPO4XjLoE1MHIvcSq_jwgCZ0pNFKxtsFFCdpHNA 855
mypyc/test-data/irbuild-nested.test sha256=LyuJNZGbUH8aZajiKKa6tuW08mpCIx3AS3__BNri8lk 18916
mypyc/test-data/irbuild-optional.test sha256=YTluUUnzMstk_ySeiQI1R1HQjtL_2J5BggphmcgPIkI 9166
mypyc/test-data/irbuild-set.test sha256=jU-Tq1ydjBhjvVYSc90FI4c50e6VoHOAa7oMKg40Sxo 15826
mypyc/test-data/irbuild-singledispatch.test sha256=oQlvEbGqrkDqUAmEDC8vjcRZQXsI9hEu8GQ6IbJm5j4 5700
mypyc/test-data/irbuild-statements.test sha256=XD57C_EjZbWB0NIOWXVUOrz5ph95lq7dO7wCwY29u-Y 20846
mypyc/test-data/irbuild-str.test sha256=TV2JqXJRA84r6RgSlwOM0ESRj_PrJq-QdQnbw1otawQ 6779
mypyc/test-data/irbuild-strip-asserts.test sha256=-00qr21AtEcp1-PWanXoWLevyvuUjo498s5G9ChnF0Y 152
mypyc/test-data/irbuild-try.test sha256=D2gDS2vNcKqm1Jgl7-1W2M-2XCERlMkZPJtx_U-Ac9w 10638
mypyc/test-data/irbuild-tuple.test sha256=G4q0E_QQLT8pv0_5pXu_J4oAintlENZWLTtmQP6rDGo 8613
mypyc/test-data/irbuild-u8.test sha256=GE95fm8se7wcKVGKNOBxHv0lq8PgCw_gzPeVjO4-fPA 9272
mypyc/test-data/irbuild-unreachable.test sha256=XomN-thctRFlbiRqiWUMKm11MASb__aAycz-4RhhKGA 4241
mypyc/test-data/irbuild-vectorcall.test sha256=qI1hHq_07SsI3kkUFYxYvhzNODC1oiMJQqlw0nXwLoQ 3193
mypyc/test-data/refcount.test sha256=7Zog3_0twLVss9Su-HAuu2UvrcQZDqfESzN3S4dFD38 25716
mypyc/test-data/run-async.test sha256=Xx0hbeQl1TMhcjUT2zmq07TpZWAbsXfwsRhT8WXmzqk 3360
mypyc/test-data/run-attrs.test sha256=FmF5xIdOOOPBgLy1EZjkuLzz3O_xhU5ysnUwW8OfRdk 7472
mypyc/test-data/run-bench.test sha256=dCKvWAGTVQrMCYG8cHzGtum05nTBTK6IcFHpDVHP0u0 5633
mypyc/test-data/run-bools.test sha256=HyU61eDOIg3BzuBKZGG9dxtg3LG_lys7hd6sLiM5dyw 5360
mypyc/test-data/run-bytes.test sha256=FqS1Q64h1KxZ7QzEV9RvRTeYCY2Mf9et5wnJQnAovv4 8619
mypyc/test-data/run-classes.test sha256=3KpFZ9Rp3mqk9NRU7-emPfiPo24sPhJZcedjP_WwmQs 49291
mypyc/test-data/run-dicts.test sha256=JRXJLCNLhM3Ho1Zcm5QYvOUoV45hxFejm0Jjv3KsU2c 7793
mypyc/test-data/run-dunders.test sha256=TtVjK9mC4L0sNPFdQoeA2SJ0v81bdS-4bMQ0mjOtrw0 21000
mypyc/test-data/run-exceptions.test sha256=7QzUa1VjaR1xgTNevaUNNaw443rxjoKawSlFT41rQiw 8038
mypyc/test-data/run-floats.test sha256=GfpYrgHiAimumP_71zEnzmvRdbkUTmKR1qc8y20gaso 13551
mypyc/test-data/run-functions.test sha256=scXHYAkdylOjUFgdffKjG5o_-Af2rLQxyGkHqxrJ_m0 31195
mypyc/test-data/run-generators.test sha256=AjV-s6eCfInyxzGEbzEaxKJzPvrOjHCH3cWJLOiWifk 15644
mypyc/test-data/run-i16.test sha256=-ULlpY1hIGqdIsm4WVYNZ4EM_gcFKt-mRV8GeX4C_jw 9306
mypyc/test-data/run-i32.test sha256=iP1Rllu3mRfPwH2uc_r-nAF3K-w2Uqx7rGwWW_ca1aI 9301
mypyc/test-data/run-i64.test sha256=gcrMCUxvdCmyz5uvySpcqxzc5AUMPHVGCFifM2wkooE 35857
mypyc/test-data/run-imports.test sha256=g447WTJ7ifXMLS4WZUep3BO96VTax4mIeGJ_uJs9a14 5294
mypyc/test-data/run-integers.test sha256=GuQx7OQ2SGLT4PQa5XV_kfy1TdqLJwlTGWDhXhbxP2s 14839
mypyc/test-data/run-lists.test sha256=zYjoa46IorIF0B6LHsZKDTbLRmx8Fl12-5vXGRKHuPs 9119
mypyc/test-data/run-loops.test sha256=wxKsZ5bnVvejxoWOOJyGJ25KuEIUkO4Y1Du1ns_Fbv4 9311
mypyc/test-data/run-match.test sha256=6fOoGLqRykNO1tqAIlvVNKqy2zx5ketH3i8Ce22-Azc 5103
mypyc/test-data/run-math.test sha256=ZWxtzOmMvMbAAYc_X3_E0lQyzCELcs5NdBycbGshrjk 3606
mypyc/test-data/run-misc.test sha256=gBd_aU-KIOkV2VUqU-Ud8BGZqyjy6uHycztn9oyNf3M 24770
mypyc/test-data/run-multimodule.test sha256=r_V5Nl71zoL5MqlX1UEwWfhpNHf20HQY2kTozX2pqRU 14723
mypyc/test-data/run-mypy-sim.test sha256=gEFbly0ydcW6ks-ZlIIRdLrszt1UTH1bqpYiXX5611o 3984
mypyc/test-data/run-primitives.test sha256=bmhNzK4hCC3CVg8-bLao3Mbnt55y3RZdStSUOWj9Qwc 8028
mypyc/test-data/run-python37.test sha256=s20VHaTRwcQveafl_WJFE4OVOpbee6JG69pUQQF2RxQ 3874
mypyc/test-data/run-python38.test sha256=80qSVb1outZVHu1ekex9Ugem_k0mpbY1VAiehbuyl3Y 1970
mypyc/test-data/run-sets.test sha256=aYZ4EOBO1c0YuHa36UkCzf-Nn9dPz2w8Rb6EdrGZQjQ 3288
mypyc/test-data/run-singledispatch.test sha256=BMMFI5qw566gqCb8y0r_OCYFkJvCogUC9hzhhNx-Avc 14527
mypyc/test-data/run-strings.test sha256=utRTZLLE92qUv2p5e3xmSCL_nmm9kcyURKPOkX6wBc4 24090
mypyc/test-data/run-traits.test sha256=35wAgnsnDI6rxnF2UYrhW46igBFtJpAdHGKkEcWOsJc 5989
mypyc/test-data/run-tuples.test sha256=78bSkpeciu-aKEkmkbLfVSHGn9K0r0rOtkZF_acK_sY 5918
mypyc/test-data/run-u8.test sha256=7ltTAz2puFYThjQ9eYbqWe43FSMj2HdozylM06qLvDU 7496
mypyc/test-data/driver/driver.py sha256=AVo8AqvNNvYmuAhKULgwpVa9wq4VyWzSXUhU5MerJrs 1405
mypyc/test-data/fixtures/ir.py sha256=UjnkDyVHGNoDnY0LKDDp77KS5nHQG0WsE1Ryn653aNE 13995
mypyc/test-data/fixtures/testutil.py sha256=alt2YuCvuOrRJIwspAm8-z2CPbVZVZFgHTzi296AhNM 3022
mypyc/test-data/fixtures/typing-full.pyi sha256=lpMSYyc7pqwTdXaYj_17aMlQbBSJ3m7XA4vQRy4R0oI 4969
mypyc/transform/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/transform/exceptions.py sha256=K2z1piHIamVECHwNNgJLKyVpYZMSjEUDn6vStbR8JUk 6414
mypyc/transform/refcount.py sha256=K6dPkNxp0m30aKAwSp5CdLktdH6SyQ09_ZkNktlTh54 10013
mypyc/transform/uninit.py sha256=YKc6sCp2IB7xPsR8w6r5XJpkHa49V7fxTctb9pvt9tI 6819
mypy-1.9.0.dist-info/LICENSE sha256=3jQfbgMdAhqrnrJ733E8xvuETe6DLvO81GiL_1UXIgs 11328
mypy-1.9.0.dist-info/METADATA sha256=KEJACrLWbMGOaDjtxOqViEX5uNtfqVj_0EOiwm8g8co 1898
mypy-1.9.0.dist-info/WHEEL sha256=oiQVh_5PnQM0E3gPdiz09WCNmwiHDMaGer_elqB3coM 92
mypy-1.9.0.dist-info/entry_points.txt sha256=DKRnGYlnjnz9_6jxYhHskdeZLwNC69R-ZPVxv3b9dpc 179
mypy-1.9.0.dist-info/top_level.txt sha256=gdz5XLe8-vYL_KT_2ka2B7fsxk4bZs6swFIZsuuXEGk 11
mypy-1.9.0.dist-info/RECORD

top_level.txt

mypy
mypyc

entry_points.txt

dmypy = mypy.dmypy.client:console_entry
mypy = mypy.__main__:console_entry
mypyc = mypyc.__main__:main
stubgen = mypy.stubgen:main
stubtest = mypy.stubtest:main