mypy

View on PyPIReverse Dependencies (5617)

1.5.1 mypy-1.5.1-py3-none-any.whl
mypy-1.5.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp39-cp39-win_amd64.whl
mypy-1.5.1-cp39-cp39-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp39-cp39-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp39-cp39-macosx_11_0_arm64.whl
mypy-1.5.1-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp38-cp38-win_amd64.whl
mypy-1.5.1-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp38-cp38-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp38-cp38-macosx_11_0_arm64.whl
mypy-1.5.1-cp312-cp312-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp312-cp312-win_amd64.whl
mypy-1.5.1-cp312-cp312-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp312-cp312-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp312-cp312-macosx_11_0_arm64.whl
mypy-1.5.1-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp311-cp311-win_amd64.whl
mypy-1.5.1-cp311-cp311-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp311-cp311-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp311-cp311-macosx_11_0_arm64.whl
mypy-1.5.1-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp310-cp310-win_amd64.whl
mypy-1.5.1-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp310-cp310-musllinux_1_1_x86_64.whl
mypy-1.5.1-cp310-cp310-macosx_11_0_arm64.whl

Wheel Details

Project: mypy
Version: 1.5.1
Filename: mypy-1.5.1-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 2483733
MD5: f535b49f92b471a464b3f120a8f067cf
SHA256: f757063a83970d67c444f6e01d9550a7402322af3557ce7630d3c957386fa8f5
Uploaded: 2023-08-16 16:52:59 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: mypy
Version: 1.5.1
Summary: Optional static typing for Python
Author: Jukka Lehtosalo
Author-Email: jukka.lehtosalo[at]iki.fi
Home-Page: https://www.mypy-lang.org/
Project-Url: News, https://mypy-lang.org/news.html
Project-Url: Documentation, https://mypy.readthedocs.io/en/stable/index.html
Project-Url: Repository, https://github.com/python/mypy
License: MIT License
Classifier: Development Status :: 5 - Production/Stable
Classifier: Environment :: Console
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.9
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.10
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.11
Classifier: Topic :: Software Development
Classifier: Typing :: Typed
Requires-Python: >=3.8
Requires-Dist: typing-extensions (>=4.1.0)
Requires-Dist: mypy-extensions (>=1.0.0)
Requires-Dist: tomli (>=1.1.0); python_version < "3.11"
Requires-Dist: psutil (>=4.0); extra == "dmypy"
Requires-Dist: pip; extra == "install-types"
Requires-Dist: lxml; extra == "reports"
Provides-Extra: dmypy
Provides-Extra: install-types
Provides-Extra: python2
Provides-Extra: reports
License-File: LICENSE
[Description omitted; length: 430 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.41.1)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
mypy/__init__.py sha256=4yp43qNAZZ0ViBpVn56Bc7MA4H2UMXe0WTVPdkODP6k 37
mypy/__main__.py sha256=OYmAgQIvrZCCYYZc1L4ZM_ZebZ5ZkcxqNeWkJG4Zg70 1061
mypy/api.py sha256=z1YRAJA2Tk5dvAspKo4yCkan0fB6OSBtQq-qKQEMEBM 2922
mypy/applytype.py sha256=yyJ-k_d8i5eYeC1suyMugaIqITmJi30ziuvdzq1R1IA 7149
mypy/argmap.py sha256=9-1UG9F1s5Q4FL-LbViYwFHfNQTkuPLvwnDp9z8YkSw 10207
mypy/binder.py sha256=vUjcTq3dOxLb4T14bUy6v0twgE3Y9UM9USA-VqJVXoI 17975
mypy/bogus_type.py sha256=w3GrsWoj5FKbfEUsc87OVFO812HC9BvnWnSaV2T4u1c 816
mypy/build.py sha256=d7UO2oVK-tLL6miP0fxuU7TSoBPBOOfKsl19T47glYY 144182
mypy/checker.py sha256=w61qvkFADlIj4Fy3rYwTCdjrQFXaRXV1n3NXdOl-ZkQ 348573
mypy/checkexpr.py sha256=D5opW6gm-yLF8qTwigUTTCGzQlK7d1mKA9FOrdJJUME 257342
mypy/checkmember.py sha256=ZESYJMhB-PGX05sKe05Mdgf2t8T9XCGvUDDnKvquXCE 51652
mypy/checkpattern.py sha256=6DQWoJIKRtmM0RrRu8VKX5jCbf-fuW8t_eTRJKdzyl0 28648
mypy/checkstrformat.py sha256=A_udye824EjyuvMH_yKcDFPC9yiCfb2wWUcuTu33MTI 45859
mypy/config_parser.py sha256=h8T4zLf2Cy2b2PYWFvNakNF4-HqUIE1XCbVLYmZ9z-c 21669
mypy/constant_fold.py sha256=tAkvl9svLCOKMRZQnnUKdMUhU5bEBZmtBK89dtrPKmo 6071
mypy/constraints.py sha256=HpARwqGV_p534zdrYBR_uFsA2nfSgVqzz_4pGVuxgNU 55851
mypy/copytype.py sha256=uD1VnR8yP40osAbJZa0aAKGBp5YzJriyUV7gXE0xux4 4425
mypy/defaults.py sha256=PX4EN2kAHAA7dqL8BA3qcRav584mEFEcSff8Tl5PxKM 1544
mypy/dmypy_os.py sha256=nmfi-HdtYmmEa06t2516asBL-ozX048daR1OxaxFU9w 1154
mypy/dmypy_server.py sha256=LpsEui2kK20LR1saRhRjmlRPIsdAIL1oyZcJUHelDfA 42835
mypy/dmypy_util.py sha256=4noiuknq06s4sv992uuyMNjhHtcNPXUuN7MjIzI5pFY 846
mypy/erasetype.py sha256=fuUAoaqWVybi5nfxRet5nHrKK_sD9C-h4rhqJN_JeoA 8035
mypy/errorcodes.py sha256=HDILJ0Q2CUUtIkXO8OtfdBIYhHRIjrbhqLuWN_NJnpw 9462
mypy/errors.py sha256=SZ6Ljg4ikXoOoY1OnnHexGuYpBwT26K2NI0l62RlwC4 47620
mypy/evalexpr.py sha256=viRAzjVZ411NRdE0Jy7gJpUUuW-FrzGWtvDQxlvRtPs 6561
mypy/expandtype.py sha256=O3Q2aliR3kttlfb4bMEtt_QEA67tK_oi-ks27SQDJWw 24921
mypy/exprtotype.py sha256=YY8MI5L28XDWiU91nRMOhFoLIQkVxHTgkCq057Ltq-U 7182
mypy/fastparse.py sha256=uFu5FWk5yUud_PfzlsyEMSybcfnJHEpxn_DwrbZnUPQ 80839
mypy/find_sources.py sha256=LtHK4iJKl05aXO3oheb2Re2FkKoyFfeO68BjFwU-jTs 9362
mypy/fixup.py sha256=kgAMZq-FklDXawlfiUFh_syhAry80w9wIDIa1YS2WBg 14638
mypy/freetree.py sha256=yz4_ZUq8Ja89176nbDEAiBk-Et2nP74_KXyCcaW4inA 617
mypy/fscache.py sha256=WvM25Tew6sIpSIXggPgSUS9sK0kl5pWdruDwetGx0z0 11328
mypy/fswatcher.py sha256=l4klHOpQLSPPeH1_B8OAeIVTFDXhzFM6BOpjRBbYHVI 3969
mypy/gclogger.py sha256=8-Af1sazzjueP0xkOFixPHsN77H7pbGaoIccZSCqLNo 1641
mypy/git.py sha256=FYdMg-3fTtikKjUwfFPXbWiNmpOIMG4rNgMAWIPBsLM 980
mypy/graph_utils.py sha256=HD2zzPpq80hbBJPj759W1RmTm6eDtHBirQt5ih0o_Gg 3343
mypy/indirection.py sha256=H3VHroI-TE4ZVTJhBr-93VuZwazedexbwlJPKo-uy-U 4595
mypy/infer.py sha256=XOcSyCoNMNlkpkO2XjCZLiOILOU3PS2EQipTuj8lREc 2334
mypy/inspections.py sha256=p_qDf9_pDTg22jpwgLK4ZVIUnmVJNPrCkRlt_vnGUpg 23663
mypy/ipc.py sha256=tGBz58bPOUc4Wu3V4fOgmvdjU6zgRS_Mds-1kSyeXBg 9877
mypy/join.py sha256=hveC2MjP4Z1MIalR4vKWrstMhMXzr2YVGCf6XR97k14 26580
mypy/literals.py sha256=mhy-7_Gq4C9U4hyCZv1TKs3pJEOITJpq6S97IQzQCs8 8749
mypy/lookup.py sha256=azRWZ_lXiK6ZN_bxslUBjAkFcqywGO0dlQgjpWaBtSg 2054
mypy/main.py sha256=2nHbHLi3y-61iKOJuLWuwlBfPIkiEss3lC2Wt5_0ja0 57526
mypy/maptype.py sha256=dnbblcwy6ZXvFoHO-uvtDZmiSTR4on6L6JKTmqXQw9A 4836
mypy/meet.py sha256=VcqWYWf6IAW7HuFmebVY6BKT6WTf465u1V8Osi-kpQo 40534
mypy/memprofile.py sha256=5_FQvTONgPFZInsMhvKUHhZ979IdMZCY1nQ2303F1Mo 4153
mypy/message_registry.py sha256=9bKgreQutO6nZy0f3a2tyL_yn6JCMfnt0xtt9iEkCME 15039
mypy/messages.py sha256=nx8C-_umeejrWfvwzX3Xpgu7F31HszmYBfuSnP3fg3g 123276
mypy/metastore.py sha256=oen-1iJsl0IUTNYuFrVyV6EgmqL3GaL5n4oJLfgIZ0I 6717
mypy/mixedtraverser.py sha256=FMVLlo0kwOZwtbB0OWSP_vK0zhKF8XA53zrA5HTQlMI 3198
mypy/modulefinder.py sha256=E4vzkrKelsRRpt0QwTLXYyBYXP5rsnnzJIOa_Gj_UW8 38812
mypy/moduleinspect.py sha256=srtb0EXK2ekqLHjC6YXDdN5ZoGpt9gW35rS7jknlHvQ 6050
mypy/mro.py sha256=Mj_6Ke6W-s2ordeoLWS-LAya3-LUNTv-p2iHFcyxF1A 1993
mypy/nodes.py sha256=OhtSlwOWnyW5xQwfqhTKL1FripINLVAKkl1q16cFzIM 133905
mypy/operators.py sha256=UHBxRVc47T4trm0vCDt4ZbvyYt57M5ZoRIelwRkzwp4 2440
mypy/options.py sha256=vJWZGteTkYvRKncnGSaBOfqsKGv1l7132IoVyOE27Kw 22070
mypy/parse.py sha256=V5E_zv7IsdBcSKZCirOzvTPBepQJf6Froxqtk7e9WXA 778
mypy/partially_defined.py sha256=XcslzVgo0y_ptYOZlS7iUGL7UgdmFxO6RtDvhlssoIY 25354
mypy/patterns.py sha256=lLy0h7ALe15iR1J18zM61ViPJ9lzLBwB7Ml5QOrENk8 3974
mypy/plugin.py sha256=jpWmM8vzH1OvU72TlWAQYHFxJIHoC6WdK-AZaAvV27c 35435
mypy/py.typed sha256=zlBhTdAQBRfJxeJXD-QnlXiZYsiAJYYkr3mbEsmwSac 64
mypy/pyinfo.py sha256=Ehwg91OYfin7ItkRZGBITakcEPONGkerMiGnmIw2Eqw 2941
mypy/reachability.py sha256=OGbKiojvAArwJA7-UpyYyFWE9H4zcrW8gYaF5pWHVSk 12690
mypy/refinfo.py sha256=qaWKWtkgdlYQVxNucU3KG-4U2OsOBCSG8K8lqupc2S8 2784
mypy/renaming.py sha256=tlgsqrz9qhQwnLuJs2AGO0kfGeIX8k02sgM8dZNaL7c 19915
mypy/report.py sha256=5-wYCtRP80aCBnx-XuqEmVHBeYJMmIw4OstzUAnEOxM 34136
mypy/scope.py sha256=eryiNXSPPgPj8E5miH8aVOa0uPKa-J8wUbQS_M_65I4 4258
mypy/semanal.py sha256=JlVb8BgUr8z2cya6pFjAtnxiMfeoDotUq1BqDdZesTc 296677
mypy/semanal_classprop.py sha256=1ONhN38A46tPtM-99LLuycSknq4RP957onYJQNMxRQw 7663
mypy/semanal_enum.py sha256=q2OeCQNFyWzpV-WBEP-Dy4yqx7MyXgtWwDs-CjZpWpM 9310
mypy/semanal_infer.py sha256=05i_H20jwVcECXtFXXoWAVmBAqXN5Ce2c5mdjCny01A 5180
mypy/semanal_main.py sha256=2-k6wpQkwdhnqBhVs7Clj7pqFT7l2d_p03iCRMl3s_Y 20353
mypy/semanal_namedtuple.py sha256=pBCDjwTlzrl1YI8O2kmlK5crD9MScfCq0Z2hvcXiVJM 28632
mypy/semanal_newtype.py sha256=RhYoxPVXu4dWiV0DKfuLcg7s6rRi8eLF8sAe4WCC0vM 10607
mypy/semanal_pass1.py sha256=3WuVBB8tyR33CxR-BBp_RfaS4Ef6eob3apR8yFD_vE0 5455
mypy/semanal_shared.py sha256=dBXRq4WphZ2l-OT3-qKUpM3hql8q8neVAJ7NaI_q1ig 14826
mypy/semanal_typeargs.py sha256=gPEXsVolQLFau4p3p-ABPgFpWRlyCASmhopi_Mn8uTY 11105
mypy/semanal_typeddict.py sha256=wSi1_pP-LYL9l-cr3GWYcaxuuwAfCOeXbbs0G6v92JY 22917
mypy/sharedparse.py sha256=fDaWJyO37T5v6VPR8u_Hw-1sFGofK1eUx9R17MoDsoU 2102
mypy/solve.py sha256=gIV1cPf9LFVQvas8RZuk4epp40MWm1vjMe8IN_lx6nI 15346
mypy/split_namespace.py sha256=P67HianSrsMSZoeuS6F9swM5eK-B2fEBU3XJ6RFtYo0 1289
mypy/state.py sha256=okCVIeCimJ6ikTCHTg9gL2I4HIvg43YI21Upq8ZKBDA 824
mypy/stats.py sha256=eidwWKXy8eiuAG_pHe8Rp3LPjuEWVPOUG05s9npF4d8 16662
mypy/strconv.py sha256=3rLUG2NZT3kpRUoDmgewudZaF7Gegguou5FrCavfjuU 23387
mypy/stubdoc.py sha256=b0HQ2N0x5Tx6AMiXZISYqY41rJA5wYxZAYUCMWTq9JI 13938
mypy/stubgen.py sha256=MKHlkVMcPSxYaVYXDFduzkLllWb23IdmyGiij2wqFT8 75538
mypy/stubgenc.py sha256=FDiGgReUx8HHsiqXkMpmbo274YHq3Hd5vpaqMDBU2D0 24848
mypy/stubinfo.py sha256=MLEzcUvhQg1iqowVKYkxCPxljytvmJHGAW-KbW_bFlY 6617
mypy/stubtest.py sha256=ZvUBLZnhm9H0ArApjGMIh0LWEVybQoBEuCf1iBMZaW8 75013
mypy/stubutil.py sha256=0yv_S7p3AYHDF3KiBbyM6orPmhQwH7RigFta1M-ooQo 6386
mypy/subtypes.py sha256=w8CJp2aMtf21WscKjbJkgemzj1DRfkmcUzmMMdvSdXE 78742
mypy/suggestions.py sha256=XAtCVZGD51Ae0UfCkyPNZtxCVxs9sw4OkWrQR13AppE 38046
mypy/traverser.py sha256=Nyi59M7EbAHaginvcl5PsELd_d6lJz1UChChe2wUzOs 26849
mypy/treetransform.py sha256=O5O9ikjl8WRWScxUEZnsGjOHJhN8HxduvToOBxpYi_E 28486
mypy/tvar_scope.py sha256=g-PrV-qvv8BPIni3S-VxRrH_nFoWhnMbTHjiqtxC7IE 5099
mypy/type_visitor.py sha256=F2LfsDkSw8nwgTPfDQRBjri9t6Vecr3j5NsIk5nHDQA 18082
mypy/typeanal.py sha256=TBff9tPRbgUduruonV_LdZZa3rYG73lxmg96LkhFRsA 88214
mypy/typeops.py sha256=4Jb0ubetiBkPKK1gvepaWn72xK7mpRvQqbK3TKt9K9A 39890
mypy/types.py sha256=qGBACrPl_PdLR9hqQYxSqQlim7xr6gPVKkL4TlWLyH8 123962
mypy/types_utils.py sha256=n89PKk9WOD2n2pStFMjR-xOwV1cso4nXacOINkpgjVA 5321
mypy/typestate.py sha256=ozFH6U1ZtDSwoPQPLQjR_eQ4jW30ovimSikI-MyL2r0 15744
mypy/typetraverser.py sha256=Xop8Bz5c24h0TQyELACQaM36rMxzGf6qiQ2D4J8nAYw 3724
mypy/typevars.py sha256=QnTkilTsz6KHprkJ0YQOYpvpefQLGm-DGaVRQ5KGmok 2670
mypy/typevartuples.py sha256=VbMsW2W9PN5ZP24wT2JcZonxSy8toj4PkYcD6LBKez8 5646
mypy/util.py sha256=tSLGQq_3LoHwtHDR_9BlRWX8cuTv8R0Nc-CR9H3Twyw 28892
mypy/version.py sha256=8rmxh34XkVT7yu5zgYupipfDrKs2hgGCjOMEIK3E4oI 22
mypy/visitor.py sha256=FTsBCo74V8F_Q_uId10wvORCQ8rexQjuQuUWhK21XdU 15882
mypy/dmypy/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/dmypy/__main__.py sha256=u6ZYw52bfIJ11Oo88mzx7p4WD2WUo1-H9PRsT45eswU 128
mypy/dmypy/client.py sha256=B5xoRr9yRe40QVD0bNhdnrWnOagt5LCbM9FaQw5yKUw 24162
mypy/plugins/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/plugins/attrs.py sha256=lVt2xxushdLIEYB_bm2-QsBmB_aBJ0uhZd_65XfghU0 42386
mypy/plugins/common.py sha256=aF8x9BLOLF83-iiMAHQTL-ZXg1-Tu0u0mmjdq1iz_Nk 11213
mypy/plugins/ctypes.py sha256=uB84xNCEzCVfeKjC7FHy7dFF5o55V3L-Rve9OD3YoxM 10675
mypy/plugins/dataclasses.py sha256=XITUNACqwqrX2-8Vjf_clQJNVNamxxD-AxnHbKTqzJg 46259
mypy/plugins/default.py sha256=OL2tu3PNt7IM2JpVtX5Oj7lUqggNotfPInmwDmeDzYU 20182
mypy/plugins/enums.py sha256=-oOxzTkK8-yMb1YpxQP_53Bk5fR3hh6dFlFiiqpXfQs 10444
mypy/plugins/functools.py sha256=9C3y2_LDunzjkMiMyWi-IBAlJ0F4ZESKGbW3sP_9YPM 4003
mypy/plugins/singledispatch.py sha256=KfHOjVVwVtCn53C35sdbr8Lh20mamYUWlJQTPOlUsQw 8446
mypy/server/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/server/astdiff.py sha256=L2AYR18dH_5xFD3oSVJ6jOsffpOUIVOwI8LpAj_zPPk 19864
mypy/server/astmerge.py sha256=-B7q3xE6RJRWMdj1kVF-VXRqr7Cp9Nq9l3vYGf8TeaA 20752
mypy/server/aststrip.py sha256=SwFkSq_L2YwBEZ5GYfPBtR0PNQkEF8HVoKT8n58fwD4 11293
mypy/server/deps.py sha256=sD1mL66ZxG0YEfBoE4S4yJHs5UJahsEZSM7j_TdlebQ 49729
mypy/server/mergecheck.py sha256=02e2JIC5sZQSGUkfOerHpH6s5mxbN5au1HB9Wx4ALj4 2760
mypy/server/objgraph.py sha256=Z5-jBSuoaCaV9SsOK1SmNkKv1jc1_vTA5XktJjIxwiY 3230
mypy/server/subexpr.py sha256=_PJb8UNcTesThq1ZYaUtSb2o9wQSh8rBufAD7VZNG4s 5202
mypy/server/target.py sha256=IbuK2qqtMvEPAof83BdgYJv6AGW2q_o4CQxC5TnB-Bg 273
mypy/server/trigger.py sha256=qvo4tCLyrhI48oPTfDO_nWOVZfjMcYjoMdGgWsocEKg 793
mypy/server/update.py sha256=2qxk3REfFoar15hfrNNeXjyrATyldlOFXTIZaq0u2jE 53000
mypy/test/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/test/config.py sha256=MreYObGnynJA3wO-4Yeu88PMnFwuEHKFgbkp5-9O3MA 1160
mypy/test/data.py sha256=h0SYRz0iyaJd_s9xDMZ3QNnlVMj5Udgk4QHJTr0A_fE 29920
mypy/test/helpers.py sha256=bMulqdjvGCGan2pDAFHDyX24W5t5gGFi02F-VedfsHQ 15936
mypy/test/test_find_sources.py sha256=-ilBplbRWcIY5NUc6GysV5hk1VWCR7gjyEsrKl0R3z4 13684
mypy/test/test_ref_info.py sha256=hz0P6MOqKTppSCyUXWvGamUDX433v15IpfVIHKgqFJw 1432
mypy/test/testapi.py sha256=Xinte9ICqFeoe9AUweIEKiHvjbgD8H_Xv6Leck_sUoA 1447
mypy/test/testargs.py sha256=rBfuUIyyHESbfiqOYokY6_AVKhyu_AtFVx-QONibmm0 3212
mypy/test/testcheck.py sha256=PH6RTv4eqgR8tA63Fo9eLOIYF60-Rk8zjkM3TiyfHs4 13681
mypy/test/testcmdline.py sha256=O98d9t0T_7wjhB8BL4np7dkwWoXWxLYcDWtcWTxkTnw 5074
mypy/test/testconstraints.py sha256=5VJFK420k7MCoeqb8efZghtyHLoHEHb9NV85EyRePiA 5796
mypy/test/testdaemon.py sha256=9OACkimdIGIsqx7x7yhl78Zqwz-xpD860kCh0JcfbI0 4511
mypy/test/testdeps.py sha256=TzP2p8p1kxpLPFLP8TOYPC9TQSd1TpEVAaxh1HUJ1mw 3087
mypy/test/testdiff.py sha256=HBKemEOWdfjG6B7JFx1FX6UZlhBLW44XBcIGt_sNgts 2452
mypy/test/testerrorstream.py sha256=ZKNOBoAWVjyRJJnHIH4-dfRkgUAaSV6uKdnQ09SV0Bc 1418
mypy/test/testfinegrained.py sha256=ZyibRcH7WDDovgMZeQB8djBBR1M1s9s_E8Yl1397XtU 17700
mypy/test/testfinegrainedcache.py sha256=AocgzZWRs8dlNcaaKzwY3QSBwxbbdwi3xwq5qcH9XTI 580
mypy/test/testformatter.py sha256=-0l59KcEx65YySrlHK5DiAoaGvhuSoWQSPiWXimemfU 2645
mypy/test/testfscache.py sha256=oXDObYVJmKRL1IiedVkbIkhxbwce3Duy_XTN2sOobjs 4456
mypy/test/testgraph.py sha256=Ix9xaT6zhjyJqkpWUGxYfKYbvS2Z2iWQkLpHoUTuIVA 3084
mypy/test/testinfer.py sha256=kaiTrv5nTMnnSCacRPDK_qs7tt-IMVxKVQiKa33ORg0 13856
mypy/test/testipc.py sha256=n54MoCHb4um75HTiE0aaXwj5AvuOBhewzJxjaQ9qCCE 2275
mypy/test/testmerge.py sha256=rJKBmsvFFzmK6UNr5bSW98QYrD-pphG732J1GsBS21Q 8661
mypy/test/testmodulefinder.py sha256=38Ae7t19_k5E_AiKK5qR_4ae2FAFfsv9g2URMw45DfE 13177
mypy/test/testmypyc.py sha256=gaQS_ZFFXh8D8eCi_IPwKPvcIQvlhnxcgX5OwrXBySM 397
mypy/test/testparse.py sha256=Pw3CEdZMw0TnKIsIHortg5Frc8sIA7I7Ik0FF7ek_Gk 3109
mypy/test/testpep561.py sha256=pLObdKGOUwVgSGzmUJzIYrIZIWduhqX_vJVKmXju6o0 8092
mypy/test/testpythoneval.py sha256=up7D5qCYDylSAW5bX_dZYLxFmugXG1Tb3SP9sG-fu98 4583
mypy/test/testreports.py sha256=UR5hNxOajvtEYB-n5yTbaMk1IBKlYiAk7ASq2lGSALs 1756
mypy/test/testsemanal.py sha256=yJHfSyk3XD6bB0bZVSys3b-QTyDi4gGl8aWlrYFTnCc 6800
mypy/test/testsolve.py sha256=mrU2t9C1_NyFKsCDwJR5nw1xH2MOpd9zkWQsY5KCCFA 5284
mypy/test/teststubgen.py sha256=Cq6Nq0TVi1Guvwu6kgINXbQvrXW7yDHSklCWAxjya7g 53233
mypy/test/teststubinfo.py sha256=OMMxhXJ999NX0RXjni4SFIgLpGwJ7WA_AdNMJvlhRMg 368
mypy/test/teststubtest.py sha256=DBjeU4k8xPNFxbL9_l89e54sGrIUt3JgbdxlWurHynQ 64452
mypy/test/testsubtypes.py sha256=STzcfTUoXmPGBLzWnC4obJkks9mLa_tSIR36eR72GR8 14820
mypy/test/testtransform.py sha256=sBsLd_HeGIR-2JLZrYI0tOlgbHwed3oy1AQB6NGUiws 2316
mypy/test/testtypegen.py sha256=NKxbG4ZVzOVdKf848GKqbyoqWWj2ifCP3i3iAKCVQ5I 3153
mypy/test/testtypes.py sha256=NNAzXBZt4mLfDPOW8kqk9ObSlI2kyCTbI1OHnJjUknY 58237
mypy/test/testutil.py sha256=Ci60em4yJKe8rxFh2XqyRRDsxzdV2WzFA60xk08MWzw 629
mypy/test/typefixture.py sha256=KHghULAGiIqGIk46KYhcJEmPGEy13qZ4W6e7PBCwhmg 15401
mypy/test/update_data.py sha256=EEHotU9p5rij90Tvf0z4nXe3PDnHH01djlA6PKqDFX4 3676
mypy/test/visitors.py sha256=cfsPawFO9J2UnoeZGzkYbAbZcuZ8HRDc1FKGd9SV1E0 2089
mypy/test/meta/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/test/meta/test_parse_data.py sha256=nRRiOyNBFO-DDXCVSoA3uhdf9cwvEAKq4mlTX_M2usE 2744
mypy/test/meta/test_update_data.py sha256=jkGbA4YsIQ4mw7CGz4GBGsuEoI-EGWDJ2PvERah-FkM 5619
mypy/typeshed/LICENSE sha256=KV-FOMlK5cMEMwHPfP8chS2ranhqjd7kceBhtA1eyr4 12657
mypy/typeshed/stdlib/VERSIONS sha256=OUMkkkoMNtFYtgu7gzeGRmAO85xyt-OTVtFqPraq3bo 5254
mypy/typeshed/stdlib/__future__.pyi sha256=qIwWDmjaw3XCiulKYoKBQB_eJjLxweesUKwBdpkgQkU 915
mypy/typeshed/stdlib/__main__.pyi sha256=3fBxcSppJr6EOEcUojvflG3Eegg7lv2Qp0dNQQILrP4 63
mypy/typeshed/stdlib/_ast.pyi sha256=UkO9sK-xuEZ2vbQOh-5X8dTel68jm5KhdIZ_b5jOsKo 16037
mypy/typeshed/stdlib/_bisect.pyi sha256=FbUBdcUSPSGrnXSN89eA0gqCBVWMm8NlpxHKz6guO8Y 2651
mypy/typeshed/stdlib/_bootlocale.pyi sha256=vSVnoBvURsNzi7MPLR1b_wpuh-yySKzPValAwQ3OVT8 64
mypy/typeshed/stdlib/_codecs.pyi sha256=cOPe_Bh1vQjCTL6GnZwUKAQB3ItZFjfbCRqtanFoTh0 7280
mypy/typeshed/stdlib/_collections_abc.pyi sha256=I02Ck2dKVEiIVBcS1zHObCybRYEFnTy4qWhv7CI6gPg 2424
mypy/typeshed/stdlib/_compat_pickle.pyi sha256=sjo4_LT7N6KZgL68z0ojpak04NRsMN44bePUG2xDG9A 356
mypy/typeshed/stdlib/_compression.pyi sha256=hO1Jre9kkSh8zrie_PYuETpbGgJa4toWK7xbWWqVZSY 814
mypy/typeshed/stdlib/_csv.pyi sha256=EhO1CFf_BOCg21DGmbPb_5svCrGhTnr0nHHHN1oh3Cg 2499
mypy/typeshed/stdlib/_ctypes.pyi sha256=aN5SKHIuJ7RA1cWDxZrh6tUOo_zbmskRr23uS6j7Gkg 7494
mypy/typeshed/stdlib/_curses.pyi sha256=c_nTmCbxpfiRs7F6Q3CvjvfPDufBLeEim6bRJyZVt6I 17328
mypy/typeshed/stdlib/_decimal.pyi sha256=SPje3ceejvT7ff0EVtHeA9fNeU7EdznupLIczvkQl2w 13741
mypy/typeshed/stdlib/_dummy_thread.pyi sha256=Y4Ys6KdPlBoQ6n84SJjpRXhVE8_eqvFARVhP1dWls64 1046
mypy/typeshed/stdlib/_dummy_threading.pyi sha256=fp5j7Z6E5FYNvf3hlmEixnqFK8RfquAP27w8LM39BSg 5215
mypy/typeshed/stdlib/_heapq.pyi sha256=NvwWd6-ExFetJeTLKqMRUoxtfLoRtYbN4NnTo09pEqI 367
mypy/typeshed/stdlib/_imp.pyi sha256=arj7IyHTju0_cDEj-MNDTORMlwjCExmwxOyZlb-XjoU 1114
mypy/typeshed/stdlib/_json.pyi sha256=Bs258jyFiWHGFm0x6ydUm3fuxIVbTyufmAMkbAppHjs 1481
mypy/typeshed/stdlib/_markupbase.pyi sha256=WGSjv5DRDrdgbB7rtDQoeW2g3ZASHBUSZfF5l6PEx-Y 722
mypy/typeshed/stdlib/_msi.pyi sha256=xJElfKaJaWALQ7-GNJHadsDIYBvfTzbnjdew97AkULM 3225
mypy/typeshed/stdlib/_operator.pyi sha256=avbN1FurJvBb1mjmqa33VZXKqHy_tTGvmt204N0YY2o 6585
mypy/typeshed/stdlib/_osx_support.pyi sha256=FBwXcEZ0RiSBcJSnx4PcFDOZGtjTHR0fVtLbwqYMens 1996
mypy/typeshed/stdlib/_posixsubprocess.pyi sha256=2IvkhVM05N7TpXjrMa3ieaCovlqUc4UTOEsillGjHps 1009
mypy/typeshed/stdlib/_py_abc.pyi sha256=R0z0SRyolByTpUzBnKYU3R-Y9HgZsfYEiWGRdv0rFaY 402
mypy/typeshed/stdlib/_pydecimal.pyi sha256=ryisw8Pi3ne96GxJMFW5ViAgMqmc4PF4uJE53WP-f0M 895
mypy/typeshed/stdlib/_random.pyi sha256=_c80ak9c8eWe0WKY0aRBFPGD0WQeZ1U6Umkbor0Xx4g 405
mypy/typeshed/stdlib/_sitebuiltins.pyi sha256=r3FOOxK3-kK3OB8RHCdBRn8snHq-NqcZ7QazSqJ8nSw 547
mypy/typeshed/stdlib/_socket.pyi sha256=R9LTSG9QExmyb5OsWmJ_gOKH8hi-MHmTpmeziC1pAzg 19294
mypy/typeshed/stdlib/_stat.pyi sha256=RUXZ9AEbvpHbNj2VN-XYUre6HXu3O3vam1QBIqfKyVg 2944
mypy/typeshed/stdlib/_thread.pyi sha256=xGkM_K9C4YixwwrF-UBkD87ZJSVpCRgcAqHhnFEwUFM 1725
mypy/typeshed/stdlib/_threading_local.pyi sha256=ZThgVxdPOLAua_HHMoReeI3flStJ0qCnFaHYcEZyyBQ 516
mypy/typeshed/stdlib/_tkinter.pyi sha256=7DbOOjNoBxL1PbfxBbVFjL8BtrOm-JO94zh3BlR1UvQ 4382
mypy/typeshed/stdlib/_tracemalloc.pyi sha256=n3ZG2Dp8lSKm_pYV2vcx_rgal-izk1nSKhoBGky8J1A 546
mypy/typeshed/stdlib/_warnings.pyi sha256=Esoyeo22Si1KfOPkjeyJZAmBs028j2SF94iZ9r12Jbw 1026
mypy/typeshed/stdlib/_weakref.pyi sha256=vEQNVQHp7eas3UurUURHXsmD9u7NYuPcn3GwwpUGoC4 1238
mypy/typeshed/stdlib/_weakrefset.pyi sha256=qV_rcSqhrQRAqhw_8IEym4p6l2v5dsfNzTmxxdIn6lc 2383
mypy/typeshed/stdlib/_winapi.pyi sha256=lojLoM-ldpmvv39M9JVG7gQsEzKEv1ViiKU7vLFG5Jg 9713
mypy/typeshed/stdlib/abc.pyi sha256=zq2uP3LvwhQ3NJmwc6AacCbC--yFLEiDJ-xLrVyyO2c 1773
mypy/typeshed/stdlib/aifc.pyi sha256=zFQeQmq0e5W02ZabrEqhX1wQJnwgUAs1igMQBA0nKWc 3354
mypy/typeshed/stdlib/antigravity.pyi sha256=AT_uMXdsZR3AL8NfPU7aH05CAQaYpiM7yv2pBm7F78k 123
mypy/typeshed/stdlib/argparse.pyi sha256=bW2w0EqqP9bLjh58ed0nf-1METj5NJ7qBrUbxbS1USg 21263
mypy/typeshed/stdlib/array.pyi sha256=NtKjh29IHQK5ZI_c81ACvymNB_qruhL7mDZEL6KzP-c 3843
mypy/typeshed/stdlib/ast.pyi sha256=dBSz38KsXrt1TOcc8mVXtFMbaWa7nbkPyzG268IJzqI 12061
mypy/typeshed/stdlib/asynchat.pyi sha256=jFTiOSXClcmhNvWXQc9JdRD44AT5o9Cq7xSC2fbVC2k 787
mypy/typeshed/stdlib/asyncore.pyi sha256=CQ9U-vJyEFrR5-lCOstjFJQ62-tNUIzTc49mHr-ZIkY 3631
mypy/typeshed/stdlib/atexit.pyi sha256=WucU9TxdhsTUhdv4OarVmMtMikCo87HAjGiPCGiLZTY 392
mypy/typeshed/stdlib/audioop.pyi sha256=JJT_ftnNM_7YLIeILh1amX9N6kZLdf-BZyiSTl2K-TA 2141
mypy/typeshed/stdlib/base64.pyi sha256=tLy_2P5-_DIE25O_6fvHGwDx30iYwCVC5GvkVJ1cDws 2167
mypy/typeshed/stdlib/bdb.pyi sha256=-9DFKMIMH7sQXECANntIWsidN0rjeo6gpxHCziQAJCY 4610
mypy/typeshed/stdlib/binascii.pyi sha256=uvR4Sh6iymvu6B0A4xg7xx0KSAU6gI6xMHvipy4t-G0 1739
mypy/typeshed/stdlib/binhex.pyi sha256=l2tnH6FCXMiJrcwVrs6CiaaSa7IKG3MgHM1_YVevX7U 1279
mypy/typeshed/stdlib/bisect.pyi sha256=sQn9UUS0Cw5XZMEGcEj8Ka5VKPVobL43Pex_SagjXg8 67
mypy/typeshed/stdlib/builtins.pyi sha256=fs0nRaQJrtmtxfO1Rr9Bxc0_O8nbtMw0JQa63jC05hI 83882
mypy/typeshed/stdlib/bz2.pyi sha256=QBvgpFNVordw5CMD7owfjKXzW90Jl8YSRs9Ta7xgtrg 4870
mypy/typeshed/stdlib/cProfile.pyi sha256=5nIaAgaIqmedBRrfuEyen-mueYur_8W02bvQgHH9u1M 1538
mypy/typeshed/stdlib/calendar.pyi sha256=za-HIKKPGPWsVv5wm8aIv7H8LjYBAgQ9zQUwcSjJS-g 7323
mypy/typeshed/stdlib/cgi.pyi sha256=5BuEH5RV0EGQpWS7U6UtsXp3sz5aazYn7d6xDQs_UaI 4127
mypy/typeshed/stdlib/cgitb.pyi sha256=Yt0CBL6-EFUPMZuSq9xQV6d7GNrRPvyenS-sCDqfEzE 1423
mypy/typeshed/stdlib/chunk.pyi sha256=691YVfWjwx20ngjDSBGS5Pjs7IrLViQinuTBg8ddmX4 614
mypy/typeshed/stdlib/cmath.pyi sha256=wXsGj-URtKQALMlwtxC0Re9NZfjLvf3-I8rdsaO1Jmg 1326
mypy/typeshed/stdlib/cmd.pyi sha256=q2USCtjmDTP1gx-mwW96rQQNceWKB5y9wJV7gs_BEI0 1754
mypy/typeshed/stdlib/code.pyi sha256=bCi9Kmcv189tCNmJ0jawDbQKY34WAAC4zBdeghyRxlM 1481
mypy/typeshed/stdlib/codecs.pyi sha256=HEjBp9P2RJayV4KaOSjn-BJk1t_5qENKZsteE_-CyTc 12012
mypy/typeshed/stdlib/codeop.pyi sha256=BshEWu9RnM658m5FO9jt4flB20HIf80Ykr3sZrKxhT0 466
mypy/typeshed/stdlib/colorsys.pyi sha256=o1mphr041ViW0Iw-diYI36c3wTP2D8x3KZ9oi2_SPoA 648
mypy/typeshed/stdlib/compileall.pyi sha256=lAWm30z1mTQLgJNGz6wEvAOFCVMZXN0ndey1sVt5elE 3438
mypy/typeshed/stdlib/configparser.pyi sha256=MvGrvzmJdRvLWpxW2DHbBV4z-rFNtD5iLVUzmopFiH4 11805
mypy/typeshed/stdlib/contextlib.pyi sha256=xGVqsLhVw67ZCwkDYiMzavLSjOj3sAKILAzUlx11hRE 8986
mypy/typeshed/stdlib/contextvars.pyi sha256=xzC9d8x2yrx_ZBhKM5DyYq8CF6ac3hCB7dtqmdKswsE 2044
mypy/typeshed/stdlib/copy.pyi sha256=iR27xJZfwjPi8T4sj3lynCv86Eo_b4Qfd6tD79Z17n0 350
mypy/typeshed/stdlib/copyreg.pyi sha256=59YPSECQJ5ppsEmYJxcvb1NOac6UTAu5CqP3SMd6VL4 983
mypy/typeshed/stdlib/crypt.pyi sha256=hIS4DwxYD1ocrl3s6uFffA5A2xX63YL73oHg8NH4NUg 383
mypy/typeshed/stdlib/csv.pyi sha256=N_sLlKIK5cqtNtkCbEVCgE3za5WDF3FwlZonNh8Kjmw 4577
mypy/typeshed/stdlib/dataclasses.pyi sha256=PGCqYmqCPs_99oqOGFZQa4691MBzz_BjZLT2GeSJtak 9397
mypy/typeshed/stdlib/datetime.pyi sha256=DGD0ODGx99Crz7RTv0_MLULcejetj_4Nc0TwR6bsuH4 11534
mypy/typeshed/stdlib/decimal.pyi sha256=Ovcm6bcpLZyxOWrrmdnZkdYVVB4DRZzyJlKYVDyynmk 117
mypy/typeshed/stdlib/difflib.pyi sha256=XZ6VGIbRP6A2C2a0fJ7L6XqkLSRueVMB-ZJqvzRLwwU 4504
mypy/typeshed/stdlib/dis.pyi sha256=U4240SQsLz2T6G-EKUmDbxxR1p5UsZgZbbpKJG9-T20 4494
mypy/typeshed/stdlib/doctest.pyi sha256=BXWgrbqPB0yrRLHW0Pg9cyLFFBl0w-Fi4h1QivK2f6A 7290
mypy/typeshed/stdlib/dummy_threading.pyi sha256=ZI04ySfGgI8qdlogWtA8USUTFGfzm32t2ZxL5Ps53O8 79
mypy/typeshed/stdlib/enum.pyi sha256=pXweoXrBDJIaxm7Ec_7601w9lEaCFQSM6lEPJRTbIv8 10833
mypy/typeshed/stdlib/errno.pyi sha256=vQQB9ZjEpks2rsFIMBj-XVlepslb3q2D3F512wklonw 3911
mypy/typeshed/stdlib/faulthandler.pyi sha256=jn6gMdF0GEZljfFTc1splgef8zIo99X1H44qgWxU8sE 644
mypy/typeshed/stdlib/fcntl.pyi sha256=rd6Ni82C7Y6JWDLayu0e6OtsXVUMiHnhNGFwQA6DRH0 3780
mypy/typeshed/stdlib/filecmp.pyi sha256=TuGPwCEY_P9IbAqJou_C3nDEUjyeY1uD6Mn3rMdvc84 1965
mypy/typeshed/stdlib/fileinput.pyi sha256=PDLWh7pnyb3NHAWu4k2Bpf1P8WBcXrWVq-67F54SaLU 11114
mypy/typeshed/stdlib/fnmatch.pyi sha256=BdxrklLHztHBzg2Ob26Q0axULmgd-Z82xRNvY9hh_5Y 339
mypy/typeshed/stdlib/formatter.pyi sha256=PoCFa7jJ7efz-ZO-IJU73MK_O9t7mjbYwjxBaSppqpU 3711
mypy/typeshed/stdlib/fractions.pyi sha256=xlRbpQ1KH1kGp3CX9ZDeUWd_YCpdKlHq_f2OOHBwGag 5592
mypy/typeshed/stdlib/ftplib.pyi sha256=Fh9Hnm70VfMWUMtOCL_j8QvJiAlPcIt8xpyLseAhcNk 6484
mypy/typeshed/stdlib/functools.pyi sha256=KQFoCundZqP7F3YXTrvlzxrI94iseN09-ECElq0c31A 7816
mypy/typeshed/stdlib/gc.pyi sha256=tTSNtCeCKrD7mmE_zSCsrOJw94MwcTuzd1Z6jzg73pw 1281
mypy/typeshed/stdlib/genericpath.pyi sha256=UNRas_1vatwqaaAK5IheDBI-nnc-49M2Z2jpm55uj70 1756
mypy/typeshed/stdlib/getopt.pyi sha256=-4KTGgePwlf-_mHrgy5uxrJb0l8UxM0zBNCfrHqz_70 439
mypy/typeshed/stdlib/getpass.pyi sha256=HHVTCLX2MOEjVm1Hhf8l1SHi0S3kAUBWcT0dHy27wZ8 227
mypy/typeshed/stdlib/gettext.pyi sha256=Bbz7_j5bo-FlYKaf-uugLh47gQ54UyvQjMRGFzBvxXk 6274
mypy/typeshed/stdlib/glob.pyi sha256=sjh3z3zHQ-yG9qh7RJpMwakq1y5XOhnHoXqCw_w1B6I 1421
mypy/typeshed/stdlib/graphlib.pyi sha256=pAiBbKU2aBWlIpq53Fksc9FISuDjn80fZUqn_C37J-U 914
mypy/typeshed/stdlib/grp.pyi sha256=zHteSa6HGgfqdSEmSDpu3dIR3PoM8_XAeI-FJd-rHF8 730
mypy/typeshed/stdlib/gzip.pyi sha256=ipwZrl88c9D-33hcEys4KZNYrX0UZ98wYl9bsNqdkIg 5068
mypy/typeshed/stdlib/hashlib.pyi sha256=-pXm5zweb3zYsxAZtzkYmleuRSaVHVfO6yKCF8w4CfU 5551
mypy/typeshed/stdlib/heapq.pyi sha256=Gwenj3-2NvVdRP_SvN65F1AJItQ4tKRY1h3wZQdIoos 788
mypy/typeshed/stdlib/hmac.pyi sha256=ZyB9PlM7ECKYQlxicC6pzy7YDPxtwE15ByGyOMbhgeM 1747
mypy/typeshed/stdlib/imaplib.pyi sha256=qJ7bHJOwJZI7g3QrVqqnkUMP0wYdU5lj9pMBMD5kwCE 7609
mypy/typeshed/stdlib/imghdr.pyi sha256=zKdymGE7sXhMhNoes35IgaOiDRmDvYcmpv7rAIoIPdg 501
mypy/typeshed/stdlib/imp.pyi sha256=2jpRVeGOQyYOD_vD4qhkWSJ6pNkJyIya9OGdETLxPgA 2380
mypy/typeshed/stdlib/inspect.pyi sha256=f6sjYomDIAjg5iEnS-a7gvwk3dfDe0nQcdy23L01dhk 21322
mypy/typeshed/stdlib/io.pyi sha256=C0GtJPqkmsIODIwNC_Ij_33ozo6kT-AeOkossfNjBU0 7875
mypy/typeshed/stdlib/ipaddress.pyi sha256=5R_io7ROd8CJ-AQTsCr9CAHEDhxURyaERGqU6diT4HE 7052
mypy/typeshed/stdlib/itertools.pyi sha256=_Jqfl_fuQicY0eiCAKlFzC1FLIDSVeZFzFj29aMK8dc 10920
mypy/typeshed/stdlib/keyword.pyi sha256=tMj4zQZ8F6WE8NyF1oJXtSofryQGDX-BAm-gnXBTGn0 576
mypy/typeshed/stdlib/linecache.pyi sha256=H3c8IE4fcSOi88r-ydi7PPQ0eSdLIlhD9VZmfhkIvKE 945
mypy/typeshed/stdlib/locale.pyi sha256=Zwj6M5_lHO2C-1SOO4Bdv6z1olKPVTKR0cSztbYU2Xk 3819
mypy/typeshed/stdlib/lzma.pyi sha256=0gH1o9lG0Vup2EN0V7Hr9bUn43cZjHC5LIC-lSmpI9U 5323
mypy/typeshed/stdlib/macpath.pyi sha256=T1F0CQemy12Qp0VR-ffx23KKc0tUnZSaTa7glIHMmM0 2405
mypy/typeshed/stdlib/mailbox.pyi sha256=6OxWyPRlCIouPkW_f-0rCiDvS3Bpt51engIGFV1DL0I 10459
mypy/typeshed/stdlib/mailcap.pyi sha256=h3wCqy9SD2DA8-aB5k7vW17ShyhlL-AZV6iYKpRTyP4 388
mypy/typeshed/stdlib/marshal.pyi sha256=vhtCdF0NOC0aFkBtigcLPfFQfutGsm7_n367POUooz4 841
mypy/typeshed/stdlib/math.pyi sha256=E7yJZAhnJFBRn6SRdlZLmNmz0bYxmPp9SExtAt_k0aU 5295
mypy/typeshed/stdlib/mimetypes.pyi sha256=5zlCIfTn4q5telJgsb4wTceOtiP9SyD8ZYEVW8xBXzM 1998
mypy/typeshed/stdlib/mmap.pyi sha256=iaz2-GAPO6p5ZKwV3Ugm-wzd_eRetPti5VfnLf6SGe4 4135
mypy/typeshed/stdlib/modulefinder.pyi sha256=y58n3BJ8sPSB4j4R5XWfElNav27UJcf4ry4zvnSe2dA 3604
mypy/typeshed/stdlib/msvcrt.pyi sha256=1Kdi3IfdtyhtoKvbOZ3sBO-4KhlXmk7xGvYhhR2ntZg 995
mypy/typeshed/stdlib/netrc.pyi sha256=tvfrFw9uqNzt6Xt_fJVlbF2uXIoJy7YXEAOzveB8AEo 745
mypy/typeshed/stdlib/nis.pyi sha256=jnKh2Xj3mroOTpZpm-C7BYPVe5M18UAIVeh66AFGyw0 293
mypy/typeshed/stdlib/nntplib.pyi sha256=NzKy303qNUX47T9Rxfasi6mdDLMmLx2l9UMZR-6W_SQ 4490
mypy/typeshed/stdlib/ntpath.pyi sha256=Vj-Qpb3dqa43cjUtO_SQFABIf7_iAV3KhnWCb4ZHOhs 2687
mypy/typeshed/stdlib/nturl2path.pyi sha256=E4_g6cF1KbaY3WxuH-K0-fdoY_Awea4D2Q0hQCFf3pQ 76
mypy/typeshed/stdlib/numbers.pyi sha256=qinqUryHx19YkhH6OClOLMG8c1yX9PozHrr_KOXyy4Q 3914
mypy/typeshed/stdlib/opcode.pyi sha256=9FFbIQByV3VdwYO_mNBNUskDjasfGsWhM3qW5OLeWEQ 1402
mypy/typeshed/stdlib/operator.pyi sha256=tYdNrYQHPWJRxg8tpq3tBoPIzxjXNp4_YGzReH04NiU 1644
mypy/typeshed/stdlib/optparse.pyi sha256=1VTQ2_uVELLVWuCp5GamcjLgYGOGrn1YyDrzh22YNWc 10286
mypy/typeshed/stdlib/ossaudiodev.pyi sha256=KlSY0YMwJ4GhwRykTgJLA1X3l9uvezLYSA7GoEQG1zY 3618
mypy/typeshed/stdlib/parser.pyi sha256=niYW6rP8Ec_LPEwkT0R172ylS56mYdsoo1OzoIJ8OcI 1046
mypy/typeshed/stdlib/pathlib.pyi sha256=cttMTj6EbBh_N6oplIBsPNM-ctGWay7llU9jzomUuIM 8857
mypy/typeshed/stdlib/pdb.pyi sha256=Yz2xTexiBJSdiBesLiOEiBOFM7kfIHRiq0jK8ie2ybs 7415
mypy/typeshed/stdlib/pickle.pyi sha256=lECwhkVkIrAPDIB-QisRc9ZVSv-YvzGevA6cM-C74Vw 6898
mypy/typeshed/stdlib/pickletools.pyi sha256=hfV2HoaGStXhWZ9jta9NAqCJDa6ws9YeAU34k3Fz9-s 3813
mypy/typeshed/stdlib/pipes.pyi sha256=FvE1GTA5YU-JHBIO-mCAIfrAARL7g2Ck0HmgJ765gNc 502
mypy/typeshed/stdlib/pkgutil.pyi sha256=wQO0412Zh54qP6X6sY0YOqU3f-NMdtDcg141H9v571k 1699
mypy/typeshed/stdlib/platform.pyi sha256=IOmVCfbnZeVv6o6_k3XhVpXxI_3Ar5nKUOMj79F-vEQ 2375
mypy/typeshed/stdlib/plistlib.pyi sha256=PNso6sFX3yIFsbSUZQFQ51efd467GXO1EFaTWGKXoP0 3104
mypy/typeshed/stdlib/poplib.pyi sha256=DHIoO9sIXcFCuRbPSA0_2XCVlw-rkrSYYmFDHUoy9p8 2171
mypy/typeshed/stdlib/posix.pyi sha256=_S2z1Et-0bSF3YKc3yBq51LxJnJDMz6Xg9r4LdMagGs 10549
mypy/typeshed/stdlib/posixpath.pyi sha256=4prwuNkHrRT7ahvo_5UTd9gOzKLxTDnxPn2bC1cn5TA 4270
mypy/typeshed/stdlib/pprint.pyi sha256=eKR-SVXORiPTH6u-T25vDdlZhUeTU66kb_LDBU82Kk8 3857
mypy/typeshed/stdlib/profile.pyi sha256=VpPS5rX-U-fcd_c6RqY61jExGMMUtzY_QKV_Et0er6o 1400
mypy/typeshed/stdlib/pstats.pyi sha256=qx3KiOBJPKy__dWfqJHMdf4djvUZs-LY4G5bglSZCC8 2809
mypy/typeshed/stdlib/pty.pyi sha256=pz6Mkf2jC_-4VAg5Xjl8StYz7AsmVFH-u5rOQe8mroc 679
mypy/typeshed/stdlib/pwd.pyi sha256=KBcXx1wI9FnT3_Pxgpc_pWCO4RwOnXzw8BoWHFW6_vs 931
mypy/typeshed/stdlib/py_compile.pyi sha256=PIqaC0dYXtXkn2P4bNjlGmnTbKWxah-gY2NFxDZCVeg 1234
mypy/typeshed/stdlib/pyclbr.pyi sha256=9zqUEWOZfm2eRKsOfdrze6IgBYHcOFOSeDxo2si463U 1839
mypy/typeshed/stdlib/pydoc.pyi sha256=GC7vDN3ImpgM8CKaVjct5s94VQcKpB0j9DoydMcWjFI 10809
mypy/typeshed/stdlib/queue.pyi sha256=Uvl7OyniSZunXc-pGwZcgI2oC9_gl9j36WtnM06jEXw 2042
mypy/typeshed/stdlib/quopri.pyi sha256=dS5VRBZNFkbcr7iEbgkiZzaVMBikOVqqerPCYxtunjY 635
mypy/typeshed/stdlib/random.pyi sha256=tk5Zfqr5Ls02BvHPFsE7HjvDNqr3rcRc9ddR99apCpI 5012
mypy/typeshed/stdlib/re.pyi sha256=ZiigKHJjoKkbJ0rqfc4yg2G1V_YklFTI-S95r1ZQD74 11135
mypy/typeshed/stdlib/readline.pyi sha256=IZlPSsDps5e06s_ScKfJxSaepjwpKPydrsETGOS78wQ 1862
mypy/typeshed/stdlib/reprlib.pyi sha256=usKrUhRcCNeOVdYy3S6I8njRORXIQ9rXrGme00uGJd4 1986
mypy/typeshed/stdlib/resource.pyi sha256=VK5hfm2DzqEm5AEOpdEtn93-0dXf_-JXK6y9_L5QRBA 2763
mypy/typeshed/stdlib/rlcompleter.pyi sha256=FtTt0Z1sNrWz6EMCyowIRAq8tzAeTpee6rUVJ5b-Tsw 322
mypy/typeshed/stdlib/runpy.pyi sha256=hrHtuhkdU-vJb7E6trWXD-ITI33AOQT_HH5CEsURVdQ 811
mypy/typeshed/stdlib/sched.pyi sha256=B8FhorZyvm0qvFqQ0kXb1kDQq4IhUFwDCqV3Q5Hinnk 1333
mypy/typeshed/stdlib/secrets.pyi sha256=GTDHK_EMcCaMZ9h-8OploY5SQiAaqTDRbh3ROug0M4I 624
mypy/typeshed/stdlib/select.pyi sha256=Ljdjkz2zJVFvgErZf46vv9Ta55cQxTaFrzrCKMFNNew 4523
mypy/typeshed/stdlib/selectors.pyi sha256=0kj3kq1KTVfcDUYzvbJFkw6Di6Qa5u6k_lP-kzUh7mU 3729
mypy/typeshed/stdlib/shelve.pyi sha256=r7AlnyCRzUETyAagweOwWdiJeNeWUXH6oi55t284ji8 1741
mypy/typeshed/stdlib/shlex.pyi sha256=tgaHCMRHxb5cq1XmsNnqYoQk6slIZGWIF-r_X2Wc6RQ 1502
mypy/typeshed/stdlib/shutil.pyi sha256=tHW6wzBNrYvtrovIDaf-sZF-yetpSw8yKkcssiv-PQI 7634
mypy/typeshed/stdlib/signal.pyi sha256=5eaDUBa5fUjO1OVckME6j3ui5KNCWG7xZaTtNHyJYO8 5346
mypy/typeshed/stdlib/site.pyi sha256=VLUjy224HMBMxypap1nqsUxzApffnonquUkMXDEvmwE 1358
mypy/typeshed/stdlib/smtpd.pyi sha256=ce_-rXeXmh2tgsxOR_tJJOPFQWLiQYqsnSggBP69huQ 2998
mypy/typeshed/stdlib/smtplib.pyi sha256=IHHzP3zVn_1zHZArcnDfuO1AymUVlEZ_Z0w9XCpgHHU 6156
mypy/typeshed/stdlib/sndhdr.pyi sha256=4boTiWWf2o3VW6QhITP8JNEePP734AlxyMeU1cn74CM 353
mypy/typeshed/stdlib/socket.pyi sha256=ka8C4aCM14f5NUPZFlwDS4iR3BSz3Qypyej05n3RHgM 29507
mypy/typeshed/stdlib/socketserver.pyi sha256=4Xn5icyBtZXOgRUx8q28PUTvb193W6KpQHFkEKc3GSk 6734
mypy/typeshed/stdlib/spwd.pyi sha256=ns6VO7ch2oLddqPkxl7WWZuMmI_B3SZKYGqAQhotgpk 1180
mypy/typeshed/stdlib/sre_compile.pyi sha256=yc1nsmNzAJbfAUFaKTMoik99gA4TgPwx92ux45r2VEA 332
mypy/typeshed/stdlib/sre_constants.pyi sha256=z7gyetbR-CCQlJZlAnER6fT1TD4dwLW67As3eEVZClw 3986
mypy/typeshed/stdlib/sre_parse.pyi sha256=OLaoGeVEtYTscbcEApP65qd_JEf8FOm8cOdS7CN8gCI 4069
mypy/typeshed/stdlib/ssl.pyi sha256=u7wQp1LzlFTZXeLSsYjMFS3J_NbUA24KxYJn9KUGB2A 18327
mypy/typeshed/stdlib/stat.pyi sha256=H9gX7m5DJt9cT5h4xk3JwIDAVDdzSt_cHfoeVG_B2Ko 20
mypy/typeshed/stdlib/statistics.pyi sha256=VljvkYS_tpLl0FYRCPWnFRHgmTQvBl4Fx15HPP8-u1E 5105
mypy/typeshed/stdlib/string.pyi sha256=zES75mTdIJQiklC5SZEXuyWHQPFU9y0EoI0y7bVK1kY 3097
mypy/typeshed/stdlib/stringprep.pyi sha256=Zcj538_tsMh7ijQYUgxe01Qhdu0YUzWtYk2Hl9cT-tw 910
mypy/typeshed/stdlib/struct.pyi sha256=VHGwv1FizhOZu9fTSpnMwTceXkTCrdEudLzoibejGas 1271
mypy/typeshed/stdlib/subprocess.pyi sha256=1LoNJfcyFTyAA8ZQ4SFV-AMybtD6xCgbJ9hx9WpQzTQ 91091
mypy/typeshed/stdlib/sunau.pyi sha256=sH5NN1qSPh-NnDTPzRDEmJ6XSELdwaKa7X4W8k_sqNY 2867
mypy/typeshed/stdlib/symbol.pyi sha256=lyGzaMWeP5QnH3ktpjdbX149vWbryIGvA4Z-i_v3gnI 1531
mypy/typeshed/stdlib/symtable.pyi sha256=NWXnsX_VGAxivxJIKVKr_zWIZhSzvJwpLc0O_LJwNWA 2359
mypy/typeshed/stdlib/sys.pyi sha256=NWgrDkwT5A51JmGsG84diDpeU4ujlkMEZ2F6yom8xgM 12507
mypy/typeshed/stdlib/sysconfig.pyi sha256=a5EQEJRM3dXboAWOFVwcArzJvt3kVTsfBKmlTkb__Wg 1399
mypy/typeshed/stdlib/syslog.pyi sha256=TDpOA4Ie8T_05WKIt2n2WOMcPSj_eycPDvT1_pi9LN0 1357
mypy/typeshed/stdlib/tabnanny.pyi sha256=qBHW9MY44U92xKdFbYgrSXljglOVtAY0GYTa41BHwbE 514
mypy/typeshed/stdlib/tarfile.pyi sha256=kdLUt9ptYURXqIjHWtD4hyEro0u3XOLeG85Mic-ebAI 14977
mypy/typeshed/stdlib/telnetlib.pyi sha256=yZydgLEan7JJJV33MT_5bqe_PE4QRjCeeCvh4EvTWRU 2827
mypy/typeshed/stdlib/tempfile.pyi sha256=s7CSn4vX9DDsWVNUMlZk7cxHA6PeAQaC2QKw2chEU3w 22824
mypy/typeshed/stdlib/termios.pyi sha256=Lw8IhEyQOyqnhtBKikiCQsIbWRL1cLXbgQ5a_H7Cm6k 5095
mypy/typeshed/stdlib/textwrap.pyi sha256=6eEGWUkmDRU_-fA-aOIWWse9-1GIq8T89S4Vaf9aJ7Y 3233
mypy/typeshed/stdlib/this.pyi sha256=qeiwAiqbPK8iEcH4W--jUM_ickhZFNnx8cEvTqVPvCY 25
mypy/typeshed/stdlib/threading.pyi sha256=9rdROg_2ppRFEY-_yr8geqLJoJknNrnW2IUBR_ZwDRs 6297
mypy/typeshed/stdlib/time.pyi sha256=ge4eUsmMwc0m16aqbVqcI9EAtOFM3XJbQFpyAYfkH4w 3663
mypy/typeshed/stdlib/timeit.pyi sha256=4yMgBR4T5Ame22l3SkRnXrq134Jivk3bJIclXNsp6lo 1240
mypy/typeshed/stdlib/token.pyi sha256=9Eb65Fw8MX2uji_EXg3DuWtRTX7x393EDxaMrKtJ3po 2608
mypy/typeshed/stdlib/tokenize.pyi sha256=z-5IGr-pNh47Hv3otvejDhu-C6W9GVzoSXF8iQrOnLw 4372
mypy/typeshed/stdlib/tomllib.pyi sha256=8PrxthyKN9Ki3Bz9XP0hCXwrXfvNInW_iwJQB6lKVvE 374
mypy/typeshed/stdlib/trace.pyi sha256=Q-J24b-CQ7V4gs0CW10BT2G88t7Rd21Xf5TB8JqreSU 2703
mypy/typeshed/stdlib/traceback.pyi sha256=JJcgjmuiEJk194EYTgFhZgYFB4lmus4Hd13RfAPkYqo 8906
mypy/typeshed/stdlib/tracemalloc.pyi sha256=bxyPBpWNisLSzzh1BNZ1YWM36JpeEBldP9s0SozLMGE 4400
mypy/typeshed/stdlib/tty.pyi sha256=k-rdL0AQuOWV9_SvTvxpi9bXqP5XG_rX6QB4-P2vJvg 430
mypy/typeshed/stdlib/turtle.pyi sha256=c5Wp_gQWyBXNPaDNpxJq02BUTBkMF6Tv4XlOhi9n6fY 22163
mypy/typeshed/stdlib/types.pyi sha256=P-oirLNKM_hvtOYhAGgu-oAZIvx7t8jkCBROUgHZhGQ 21290
mypy/typeshed/stdlib/typing.pyi sha256=bWbZZUadyUDrhQQSdcFuqPsHd7g7x5M0ucB5nsbdyow 33387
mypy/typeshed/stdlib/typing_extensions.pyi sha256=UTVoNMz8CqpipYypA4pH0RGs9ctAqIvYY0VF6ocwB9s 14374
mypy/typeshed/stdlib/unicodedata.pyi sha256=vHejnVd-GSPq9cXVbOebw51BXY1ccOS1m8onx3sbzdA 2511
mypy/typeshed/stdlib/uu.pyi sha256=yMt5ZRAepWSra-qWti133ZGibCtrJXkMZg5kKJe-MdM 431
mypy/typeshed/stdlib/uuid.pyi sha256=-ShHEwqhgu3eCACN2nHcZhNUb91y-X0k_Hc96tT2MsA 2619
mypy/typeshed/stdlib/warnings.pyi sha256=mpkdpsfLVQ9F79hzhewi9hpFxpURqzryWUttHOBIc0M 3682
mypy/typeshed/stdlib/wave.pyi sha256=fRzyqfDoP39s1vkXf4rHeT6IzXTsgZG3fB-ZSuVAaBs 2758
mypy/typeshed/stdlib/weakref.pyi sha256=vWkIaJcFPfOn2z9TI59L3EF-WHfIMNR8tnQwRlKjyGM 6014
mypy/typeshed/stdlib/webbrowser.pyi sha256=Nk8mSmJaK0z83HeXcNwo0YwzSvqS7EQvaXKB_iF9xwc 2574
mypy/typeshed/stdlib/winreg.pyi sha256=1-y9o9Nx2eYXm69l-59XC6F14k73poJLuYTWHbSYhng 4345
mypy/typeshed/stdlib/winsound.pyi sha256=XF1e0kTWVsK8Qky02khQJWIdMX2dj_XFfx6Vcwagacs 951
mypy/typeshed/stdlib/xdrlib.pyi sha256=wxJVHCfO5rju29ihBF96XgK3dj5b-LbsVGeotGgp15k 2368
mypy/typeshed/stdlib/xxlimited.pyi sha256=lJRSdSHHY2wiZol2efBzvrCUCknkEaSB8hmyF-ccQps 338
mypy/typeshed/stdlib/zipapp.pyi sha256=gOkFhcdfGpy6PIboXe45wODMw-94YtC1ypUTCxBxTfU 553
mypy/typeshed/stdlib/zipfile.pyi sha256=lNitRlOhHPfLCYvhokShCVZbPP-CH3hI-Or3cjh-T5U 9406
mypy/typeshed/stdlib/zipimport.pyi sha256=cTfr4m5AjreaU2JchaB9NLDmdYQ-igXTD5QC0qRP_kk 1384
mypy/typeshed/stdlib/zlib.pyi sha256=XPqtuDyY-6_HsW9061pqiOMq05EtG52Jp4iYPtPmqOM 1787
mypy/typeshed/stdlib/_typeshed/__init__.pyi sha256=ORCajY7UFMF2oColRESbqD7rdDyNwkryuvOb2TQUYCk 10083
mypy/typeshed/stdlib/_typeshed/dbapi.pyi sha256=DeU6U1Pthzsff0fR8Edji3tY68uVwxtVFeP2cV2pfM4 1638
mypy/typeshed/stdlib/_typeshed/wsgi.pyi sha256=fN8hZBoc5Mh9K1AP7C2XbTGwk6ZI1mLjtJOy_s9BGoo 1633
mypy/typeshed/stdlib/_typeshed/xml.pyi sha256=ZsCZUHRN6hswgU32qOaxG4ODenZHxWSacH-4c_n2qI4 490
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/__init__.pyi sha256=ZB6DIp0K2gi7TPowY-C6Ft5gfYQPJamVdSKU0AB3quM 1217
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/base_events.pyi sha256=jfAglfLKzVbbRax4pTkeAmDcZ8sYOQ3K6DSrnfgOVCs 17307
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/base_futures.pyi sha256=5D2qWnRrHaDRgvlRYZbjHp0vJeyIys7B7aWdi5cFkVo 748
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/base_subprocess.pyi sha256=eAtCQYLCEDzV9YQ9nLzREGeiXNwVTzyHs4VSioJFpI4 2645
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/base_tasks.pyi sha256=1qMENIsXTar5-dVXn33qy8hpWzOtFOs_I-kf5I92dsI 404
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/constants.pyi sha256=Nh41DNlDLjA5bIOJo1nd717qr69XVctsfk2Ouqy0c8U 509
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/coroutines.pyi sha256=27ayJdF53unjE6G1IYdqyQWHcomVQOr7Vo2ZcLkBeUU 1092
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/events.pyi sha256=cEFhyf4H-u2MkSkqLO2YTs1nqGF8u8w92Kn4ivjpd2Y 23108
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/exceptions.pyi sha256=bQiiiV49ZInjR0fIXInLq3J3mcIdt4huqVGWQZXZ-0I 1001
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/format_helpers.pyi sha256=pqidJZJBMxN17PB9i3WKeAiZ7vbrfW-7b94xk53es28 887
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/futures.pyi sha256=BbfbmNKNcEDLaL7Sv6x_ZV_UhFUiYeiFqcn9GIjmaxg 2644
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/locks.pyi sha256=ZOIyhz6_JUWfWSdGVN9o2wPESFcqgSUIke_G2NztNXo 4072
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/log.pyi sha256=Ql97njxNKmNn76c8-vomSAM7P-V14o-17SOIgG47V-U 39
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/mixins.pyi sha256=YqQRvFzqgxJ0BvStd6F56A4DaIEM3KvD4fDELKCYhco 215
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/proactor_events.pyi sha256=3KbenyD40hMRKWEb14IKEbVeI1TPabNY--dYG7GtEhE 2935
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/protocols.pyi sha256=7ec4bMbkO0Xd05dsLFooOCp5rMwg8mNu2ePuvu3wiVk 1631
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/queues.pyi sha256=kLR78xfdH_vpDLQ2VA_lyQYRMXxGVFafDAXIXkhA8Go 1270
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/runners.pyi sha256=4JFKKIMuC-MVezGAj_Rhlr3ulQT2ko3CLGrylT8nDLU 1253
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/selector_events.pyi sha256=V2A71DnovAWTNDBxU4kUlB6m2i4GvN7ZzzvTLOCIuXo 223
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/sslproto.pyi sha256=3gzemOQMMRy93PQb1iUa8AC5OhSbT4G4b1c5BuxmNfY 6250
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/staggered.pyi sha256=vtlD5Xfya4AEfvkwJmIL9zXXgRlsI8MmGOFitDK9h7g 341
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/streams.pyi sha256=r4Qu1TN5l0TqdhnSYbYruYmhBUerD_ZxX4jU0GrQ42c 6258
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/subprocess.pyi sha256=dy6b33TqSilxV9YVe6S-wvvizUb_6mOM5PF8zc6672o 9322
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/taskgroups.pyi sha256=1x0xnS_Nks_2-7C6LEghD0IDCMvuX8dYMHfAU0kErww 588
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/tasks.pyi sha256=q12YazFwW12ezuXo99Zpl0fRp8cnjYwpD0_P9ufsXOQ 13426
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/threads.pyi sha256=f_9nq2fb0eZ8uUWY82DgtdBnEGeQStvQu0xXgp0TQ44 265
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/timeouts.pyi sha256=4v2d55B807McvC3sClLAxH_3ckhI_I6YfFQ-yQjTXuQ 635
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/transports.pyi sha256=8kLgFY7IK3nNPdq4eCaB61mVKui7juFEh2o47k2moXI 2040
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/trsock.pyi sha256=pLt4Vb1eAcMb_-ZEAkjPxU4xWKrWqHjkqYYcbxKpKO4 4703
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/unix_events.pyi sha256=MfSifWOxgYCV2r8laW4TD5Vvc91GzkUSDnngs6WyBL0 5720
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/windows_events.pyi sha256=ltq1x9bnJvdR1s6tDAm65MekVo6c-XMaSbm-rJigBCE 3535
mypy/typeshed/stdlib/asyncio/windows_utils.pyi sha256=yvfgULt6CA8EAdsqL729VCpNvNKcufDYgGKPDCfMVY8 2273
mypy/typeshed/stdlib/collections/__init__.pyi sha256=OAkjiCNcp4VliTWbAb9Y1aDCZw5DiEeM88HsuhL7k-s 20998
mypy/typeshed/stdlib/collections/abc.pyi sha256=kBiZAN0VPf8qpkInbjqKZRRe0PXrZ7jxNmCGs4o5UOc 79
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/futures/__init__.pyi sha256=8OswZuD6b09cWrtdIYRXwg-Gnr-2dx_4pdomGfNmBLQ 880
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/futures/_base.pyi sha256=1XRrFcrM5wruEehiXR8S-_O2qUJqtPiHuf3lwnxHesQ 3614
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/futures/process.pyi sha256=9xGIh9--Zpjb1uT9HmqCiTCcewunkIZ-1tXApJ1LlB8 6617
mypy/typeshed/stdlib/concurrent/futures/thread.pyi sha256=0SarSjF2vA3yqiS41VVbw4OGQzd_6zxVxuO-W-IeMjY 1749
mypy/typeshed/stdlib/ctypes/__init__.pyi sha256=yWWMIxC4zVx0O3shrE9FNU-JKqsjnkfouQLeAkGCRm0 6392
mypy/typeshed/stdlib/ctypes/util.pyi sha256=Lf_nOeoLmPYs5DJ00UmxbAlTex7Z8bwByM3bSg4wg1w 129
mypy/typeshed/stdlib/ctypes/wintypes.pyi sha256=3v7rBzxDxjRd6yKo0l34GYFEXEdU_r3O7P_88q1JRDU 5284
mypy/typeshed/stdlib/curses/__init__.pyi sha256=w2qNwsrgzVou78UsaLJGQKuQyQqb7oCtkMmmBvcLQNQ 573
mypy/typeshed/stdlib/curses/ascii.pyi sha256=6QYkjrJkj0h_zuFWKViJRxv5pAZ7sKR_Sd3EMLOuqEY 1393
mypy/typeshed/stdlib/curses/has_key.pyi sha256=1cQk4unAogRYYX0g6_1Q6Kbincq8V30kACec7zHeUZc 84
mypy/typeshed/stdlib/curses/panel.pyi sha256=YhKmDC4vSBMdHzpjKcWD_Hw7sDIqLr2Z5R_MA_egFyo 931
mypy/typeshed/stdlib/curses/textpad.pyi sha256=fUs_A09jazJOAta4pzdzwHY88mhxMoasV4uYkQaRa1M 514
mypy/typeshed/stdlib/dbm/__init__.pyi sha256=OUefuueS01fdL_zcGVEoxWPlESkcgtHfxK5RUIeOby4 1762
mypy/typeshed/stdlib/dbm/dumb.pyi sha256=Jl40HJzDQL90nBJX5Gt-_RXqzqqsAUBrDf8FKq-aSPY 1287
mypy/typeshed/stdlib/dbm/gnu.pyi sha256=kh-w9ny1KS0Tj1DSNkiQv2pk-tcVYLf3UsXDwQu562o 1665
mypy/typeshed/stdlib/dbm/ndbm.pyi sha256=oMAr_PcWWvCWhc73DER9-DXyxBQqm0zCmDhIcEzXdC8 1451
mypy/typeshed/stdlib/distutils/__init__.pyi sha256=o-D0LAC_8LmRTahqNjjRUXycRSMyJ537NHeFaduZKVc 351
mypy/typeshed/stdlib/distutils/archive_util.pyi sha256=MaH28V7MYRGIRO-t1fuXeqVfl9zeM-du9AiRUdDvMZQ 545
mypy/typeshed/stdlib/distutils/bcppcompiler.pyi sha256=fge2cMbG4jp--o0I2zNcwykh24tJWZtk6leQgAH2NJw 78
mypy/typeshed/stdlib/distutils/ccompiler.pyi sha256=PHtfphiyCzg-Rmn_2YV8Q3cX9x-Sgo-ameRm06Su4lA 6340
mypy/typeshed/stdlib/distutils/cmd.pyi sha256=crtZybjdq_hjrprEiPeTem_Co-ZvimnIdwUpknQ-0jE 2896
mypy/typeshed/stdlib/distutils/config.pyi sha256=Bmpm5-txSuUYd92XnDnfpAevSl9bk5YfXO-I_wXC2QI 497
mypy/typeshed/stdlib/distutils/core.pyi sha256=Pm-PZ9owP8e7Sr1d7xcRE0jUmHMGI8UmTgRmSENVgHE 1841
mypy/typeshed/stdlib/distutils/cygwinccompiler.pyi sha256=HylOkCpcmW32AHArKYyHMtW-KeEZQxSacYXbNFmUpak 545
mypy/typeshed/stdlib/distutils/debug.pyi sha256=MPYhYD0EJVkAAiL_6t7_Xfd2ctbMia2QEsy0D-HhLDY 19
mypy/typeshed/stdlib/distutils/dep_util.pyi sha256=TAeLwrEamwS67ykJBm8kV6fGy2a0FiY5RHnBqJOfYS4 224
mypy/typeshed/stdlib/distutils/dir_util.pyi sha256=gWjFQqveLrdnLvdd593ZEwZNhQdy8IaU4J8hG71BeZQ 510
mypy/typeshed/stdlib/distutils/dist.pyi sha256=MfmIPU7fERFXX8l0eKdp1xm2azC15EuYjrMgtORqwr0 5879
mypy/typeshed/stdlib/distutils/errors.pyi sha256=l1W_FgoP9L-D-hEPFA2BzZuybjN0lV4WBXl0VJ-k7J8 852
mypy/typeshed/stdlib/distutils/extension.pyi sha256=KosWjLSvvyfdQTtOCu3fibblHyiFIXm8iHHWrWk916E 1236
mypy/typeshed/stdlib/distutils/fancy_getopt.pyi sha256=XtlTxwRpJcDPvHrmyFH0_XFbty7r_NSc_4gdA71Oj_8 1162
mypy/typeshed/stdlib/distutils/file_util.pyi sha256=l7rfxgTQXO64_jYXB_uAtPHPd1DXzPpqChAq0Z5LeiI 429
mypy/typeshed/stdlib/distutils/filelist.pyi sha256=fQMPMvxrR3iolf9WvUJ8DpjI5oRCOo8Ka0RWO3mG-UI 2204
mypy/typeshed/stdlib/distutils/log.pyi sha256=SV3wrT_9-Emn66QuN6htDFVeEoc4hEaljLOPgIQp_G4 843
mypy/typeshed/stdlib/distutils/msvccompiler.pyi sha256=qQLr26msfhjz-omJutWcRHik3shLh1CIt7CDI3jBd3I 78
mypy/typeshed/stdlib/distutils/spawn.pyi sha256=oaH_dzZkyOOHR6a3EHZBFj9RxX540tNpMltTAI4ME3w 187
mypy/typeshed/stdlib/distutils/sysconfig.pyi sha256=XnioDAEApQhL01IeAc4upSe4w6DFmy-Xj-e4Fhl2cXU 791
mypy/typeshed/stdlib/distutils/text_file.pyi sha256=bWqk509MdjmhUI6QPk9mVpZ0QFBFPMdWEW62d5fMozs 682
mypy/typeshed/stdlib/distutils/unixccompiler.pyi sha256=R3VKldSfFPIPPIhygeq0KEphtTp0gxUzLoOHd0QoWW8 79
mypy/typeshed/stdlib/distutils/util.pyi sha256=AYZ0jqplKuhv-HajMLvcxzFmbw0t9TuGoGfb2wgN4gI 1626
mypy/typeshed/stdlib/distutils/version.pyi sha256=yIGp2uvie77qTBWlT2ffBGNXIKJmPfJLPzaE2zua1fc 1308
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist.pyi sha256=AdLrhg0m_8Mj6qknF1ygbDdOUHC3EN5-yVdBsvK0iVk 540
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_dumb.pyi sha256=8QnGTsOKkYvgBHnflEcmI4VD-CTLUZD68d-ZvZM-vMc 450
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_msi.pyi sha256=-D04M4rDkMeVFhjtaOBqsISagr2GLzyNgv1IrFAvj8Q 1494
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_packager.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_rpm.pyi sha256=FddCkOBAFRN42HORJjs6QYs-TbECyhtmI1nIwbm58mM 1104
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/bdist_wininst.pyi sha256=Juj3Vb3fhsEVtNppLp4xmfGYgIP5VL23CP9UGziT8Sg 639
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build.pyi sha256=BBENKWeYOUx87wVwVreSFz_7pAE2PRDuxQApH7GyxP4 711
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build_clib.pyi sha256=SU1h7-fsfz_tsQMhvQh7ahYlfpq3tHhSmNjLO3Cuefg 668
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build_ext.pyi sha256=JqiTAAQWy_th3ZGRpsf5zwVmvN4mnGx4hxHHpdtMIFM 1293
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build_py.pyi sha256=VvmnDGrXs-iUxiFMFJhFz0hSvlZtjQZqGiRjIuehFOg 1442
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/build_scripts.pyi sha256=tG65N9cNLUcejDyGrpqbazEXgRnv3LPkSnJp10rlvCk 574
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/check.pyi sha256=4tsIp-xVK-HiMpcPYLUAMJju0RL1A6JTEVIZpQsv5qY 1092
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/clean.pyi sha256=voT57WZHfvCRRrAoZWwS8_RYcmBejf7HMIiE0omvDjo 377
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/config.pyi sha256=dxBf56elIwn4IyQW1Pth6hF6oKAyx5WhKIbwUzEqaWc 2679
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install.pyi sha256=uEOlKn1k5mrci3Cn2TUjCGtPSq1qlAdlAaK2XnmSkVM 1689
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_data.pyi sha256=7icf2pxCX6WjLoXqQAzo0In50qVzQWhRmBUeVo4N6xM 436
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_egg_info.pyi sha256=BfFJ1Su5HgAXYwpvq8_1cPWO2gkiLho12YzNSmLRnAA 490
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_headers.pyi sha256=rT-1sQqlc8J2nqs_gf9RKmNBOorb5EAhC6qs8nUpfis 387
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_lib.pyi sha256=tHZ-f7Ulj7Z-K6tolL4Mtpa4jD9OmeG7-Kv5UU8QDq4 598
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/install_scripts.pyi sha256=okwcG_xRAomZj1zWLUHMhHoJpycTEMmgaI0ibbfNOeI 426
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/register.pyi sha256=KG_UraoJa6x0_iGya4WGQ3InY0RuuiqvQ1Sz5c5tW7E 570
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/sdist.pyi sha256=tJkV01XU2RKeqVvBWOtHk6d4kwPPFtoObcAX9Q0QHng 1118
mypy/typeshed/stdlib/distutils/command/upload.pyi sha256=TsjsCOSOxh4S4M_SonwMai2DG68WTyPeuymzmqtszeY 462
mypy/typeshed/stdlib/email/__init__.pyi sha256=a--ccM_KLv044YhJ9UdgPBV4BDqr-m6axEsBnp4sMjs 1054
mypy/typeshed/stdlib/email/_header_value_parser.pyi sha256=6NhWVY3OMpvJE2_fuK1KuS0ZrebNzTT3DemEyYg4BOQ 11297
mypy/typeshed/stdlib/email/base64mime.pyi sha256=g98A7lvsErIaif8dVjP_LyoVFSXd6lNuJ_pOiTHudqs 559
mypy/typeshed/stdlib/email/charset.pyi sha256=frlG5m-R1INwR5fPy-VgM1H9VVy3ZVoOVETmU_zUkdc 1077
mypy/typeshed/stdlib/email/contentmanager.pyi sha256=UwmeUcRuRTCDHXVEDzDASBN4lEtVG1A9BonNaMmv0b8 480
mypy/typeshed/stdlib/email/encoders.pyi sha256=dJc5t6R6TtZGffzRC_ji2O2KNj9n_fJHzkAnKWTbfcQ 293
mypy/typeshed/stdlib/email/errors.pyi sha256=ynSYv-EvzwFIpxnJv6n0D_A33bbhMI9hAdM4qLmoWbk 1533
mypy/typeshed/stdlib/email/feedparser.pyi sha256=LZOzHbmFtOu_30OKdLks4IjpKapCqrx3d5uuMzTeYEM 965
mypy/typeshed/stdlib/email/generator.pyi sha256=m37jgKtezrebkOME2GhUtmQaX5rFXL7A8YGU8Vfrjtk 1175
mypy/typeshed/stdlib/email/header.pyi sha256=2Y72KRnu5SyQK6Vy_lcvw6VGIqXmMFMs8Jqn8SN0Vi0 1264
mypy/typeshed/stdlib/email/headerregistry.pyi sha256=8l_KnUirCw48LVSQOJodf9jLN9LlYz9ZWXm2-LLX1no 6228
mypy/typeshed/stdlib/email/iterators.pyi sha256=Vou7LSsfU52ckW-lKx4i49KGi0rd54LctjXHimRblrc 648
mypy/typeshed/stdlib/email/message.pyi sha256=di4WbQnhOZYaQCuhOoqquwxcvQEK981vViFQ2Gs9b08 6116
mypy/typeshed/stdlib/email/parser.pyi sha256=FWcbxX0V408Zabk1EPsJ2utlcbOcV-AGEUtPsdX9aj4 1328
mypy/typeshed/stdlib/email/policy.pyi sha256=nRRRJvFLfkVEVfuF_ilz8aXs0gWI4P0Unq15gyEe2nU 3088
mypy/typeshed/stdlib/email/quoprimime.pyi sha256=bSFnFlSadE1pXHmqDzvAEnWwNyeWSLm-i21Kczwrt6A 835
mypy/typeshed/stdlib/email/utils.pyi sha256=ffSYfN13dXu3i8mTSF7k9jR5HVRoSYj_s07w5OTPIqA 2312
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/application.pyi sha256=PkqCQXJMdIRSXBV14unvCnpQTuNcEQO23W8CJ8hhtAc 498
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/audio.pyi sha256=hsnNC5xAaI2pvS7DYMr58Y46U-hv4MjAKUF0wXWnDfs 482
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/base.pyi sha256=zMUOzyzRFw00inwMFYk-GG8ap-SM9dtp1GRTxjfAiWU 271
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/image.pyi sha256=E3zejA7f_g0NY09tvTj8y1jzGQ0IPrhsKDAofd6ZObA 482
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/message.pyi sha256=obSuhQRP3v-8BeLonA8MWIuomlk7ywUcLEu5mVl6OMU 294
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/multipart.pyi sha256=xeTg6yNg93HdN3OOIQk85d-nw8Rr-RW-kVH5kdwtDak 485
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/nonmultipart.pyi sha256=YW7_zxIBEwStGGAuw7nQEYYS7Yz_TMuTW4-ZIFpIpM4 108
mypy/typeshed/stdlib/email/mime/text.pyi sha256=YQOSm74Bk8ngTj4y8PaucRTyxkREUT89UnBmVyyV6Z0 293
mypy/typeshed/stdlib/encodings/__init__.pyi sha256=mjHeGjmXCdZHm-KK-XvpvSIf5rY8DOCyKZ_Ot-BJT30 309
mypy/typeshed/stdlib/encodings/utf_8.pyi sha256=pP3w9phIJOSOw_8I6o2BttSVIiuk8snVD3983_ZpJmE 904
mypy/typeshed/stdlib/encodings/utf_8_sig.pyi sha256=CAvKrplGLrXKmpdEW4-PjihiA5UICRtcD8YaJX5dhiM 1059
mypy/typeshed/stdlib/ensurepip/__init__.pyi sha256=8tmoDM1Cy7ojGznNaYzp_-zzoTYP_FunKhPvKpsVU4I 264
mypy/typeshed/stdlib/html/__init__.pyi sha256=TKNt2K9D-oAvCTmt9_EtgRndcpb--8rawxYFMPHTSC0 157
mypy/typeshed/stdlib/html/entities.pyi sha256=h-6Ku1fpOhkthtjVMXLTkVwKmc-yZwY4hZN3GkaLaMg 182
mypy/typeshed/stdlib/html/parser.pyi sha256=DpUIH4HLOZc9J3VyIrHf8JDwoN11H7lFpbaJZdboeaQ 1714
mypy/typeshed/stdlib/http/__init__.pyi sha256=gXJf8CiYayBaKwPBiy7J_MwJs7dCNL8B-CBIQjBKOPo 2724
mypy/typeshed/stdlib/http/client.pyi sha256=lwJ9r-CClACqoKK_qD-KNMnxw0hseDFoX28E40llNrg 6988
mypy/typeshed/stdlib/http/cookiejar.pyi sha256=MLr8jbOYo6luufRHy9Js07t7nPtGGZniIiyvYiTTB44 7628
mypy/typeshed/stdlib/http/cookies.pyi sha256=p_Z4HI5SkgS4__gdFS7GmC-e9Fx3Q92jKRlgqCP-KJQ 2301
mypy/typeshed/stdlib/http/server.pyi sha256=n0oVq9-9cU2lMZTs09tle0-4i7VSF7LpiW9L5fyFIn0 3450
mypy/typeshed/stdlib/importlib/__init__.pyi sha256=k-6tW7wJF4HqK0xDFELd6d6NX2aOFLDSd57VvXoeGRQ 801
mypy/typeshed/stdlib/importlib/abc.pyi sha256=LvPnzU9X13MO9GJQK2gICVcqSeshuVVXhKV0SrTnDD8 7380
mypy/typeshed/stdlib/importlib/machinery.pyi sha256=2NZcNnqwt5TEHBAeIgDkFx0NFH36SThb6RzdlY22_B0 5621
mypy/typeshed/stdlib/importlib/util.pyi sha256=imUe5o1FYHnEVtvdjasg62NPo6VPMBocBAgeQGvZr_s 1769
mypy/typeshed/stdlib/importlib/metadata/__init__.pyi sha256=rkIq-B7_A9wD7fLvX4VOMsabayPrttdBXhFlEhBBpUA 6736
mypy/typeshed/stdlib/importlib/metadata/_meta.pyi sha256=K-a2f2ioc65l14fT9pj9r3hxhggoJDpebXR9EwXF_6Q 842
mypy/typeshed/stdlib/importlib/resources/__init__.pyi sha256=EnOIG5c5szMg0-QlLeLP9Rt_5Y_gkZqeWPhTpE-3-pM 1515
mypy/typeshed/stdlib/importlib/resources/abc.pyi sha256=uLq0IrUI45F5H19i5EhQvTQV34jW-ffft_W5_cJ_iTM 476
mypy/typeshed/stdlib/json/__init__.pyi sha256=stSGpZp2CXo0E3iPmVdjpzvFdKPlNj3kWhc2hrFrdwM 2374
mypy/typeshed/stdlib/json/decoder.pyi sha256=XdU0nhYShlWZbSXpxGdsgurtM3S_l0C9mDYCV9Tfaik 1117
mypy/typeshed/stdlib/json/encoder.pyi sha256=DFPWZRLUTpXXmBpD712DgBqeEsaqplsFo1B0_sse8H8 1073
mypy/typeshed/stdlib/json/tool.pyi sha256=d4f22QGwpb1ZtDk-1Sn72ftvo4incC5E2JAikmjzfJI 24
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/btm_matcher.pyi sha256=zWMSDahNavhi40hkU1rK-3lPsSgvlsDJtwhQfqAlmSU 860
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixer_base.pyi sha256=LeWkZHLIWJdjampO-OjBzs-tjM8tFTmzirpb9BQ3B6w 1722
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/main.pyi sha256=iuGAaZ5uQe5lmVOQ3L6kFlEcb7VPSE0KuCA7dD5QmVc 1561
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pygram.pyi sha256=3BvaX2_4NJpKlneYuai6Q9KSavCUVpCRY7yCgfhDkG4 2300
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pytree.pyi sha256=pmZAhOwiYJ0TavdEUB1cFdfmaaDIoPfcq3gk97dLLww 4100
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/refactor.pyi sha256=Ycijp2PcLpoUPLQtePFKgzSy64-A9vdO9KUm6G8iO_U 3975
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_apply.pyi sha256=fMwyUW7M8pNtX5jsjxOBXuh4gCCOQwrYH2fNFaQK7Fw 244
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_asserts.pyi sha256=E8PjT1AHkF_vKPPdAFtvgO3dclTC8YjbqnV9P7plCN4 274
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_basestring.pyi sha256=sHleX1PbQPoMim8CNtnqcea4eiVGIhRUmNGZZ7r5epw 269
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_buffer.pyi sha256=K80GV8ziMMziiuuuFUBQDHu5Yas7Wd2WoXTRg62PNuY 253
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_dict.pyi sha256=Qrd1EoXh5UhfzdXgB1Wds-57qV24Ahh5Gpz9nSp1m40 453
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_except.pyi sha256=waLonSperau9qZnZXk3WdudZkCl9_Nu_AnAoWYtZu8Q 444
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_exec.pyi sha256=fvSzFTx0oelJQfWkz92JI3ch0aawMHbBhrQIZvWntOU 243
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_execfile.pyi sha256=WLLKgPe3DLdf3_iyeixCnEzwua4GidrBf92EtPCRyNg 247
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_exitfunc.pyi sha256=T94Ss9lrrJhKL7OJQe3y6zC_T9FhyqCdKnCBE7rNPaw 474
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_filter.pyi sha256=cUIaI8lXGcaRr7M2TxMvuNPjV0yLWh1Rd_CRp71RNsQ 309
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_funcattrs.pyi sha256=wpNVS7qiCfOa-ntH1Xn_vmdtKREQxFdtMc3lwPyJw2E 256
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_future.pyi sha256=VzKv4eBNNA9yHxMpUmXy1enJhhWfsiZDzCEDtTnJocw 245
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_getcwdu.pyi sha256=s8r0T5SH32FFLeFqKhLROljaM0tTe5WqWkhNCJg7SjY 254
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_has_key.pyi sha256=U89OcromnfM6Xznu53mowROUNG0WhgYaQcj8Yk399C4 245
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_idioms.pyi sha256=9Km3gsJ2egZ_V1wUnxyA15BVyCN1ngNrAfRY93YQlvI 467
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_import.pyi sha256=v4kcca0ESMyQTWq_t3zVzJ2nT1EwQ6DSQUJAeyb29Kc 536
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_imports.pyi sha256=Zs69-jLRHCH93Hp2MyuPDuZk-p4q8NoFfUk3aZbWFS0 668
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_imports2.pyi sha256=pzGySeACcI5dKnjkxYjQniR1_b2tb9Scnim3p4xZaxY 117
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_input.pyi sha256=tHVWYMRwlfKTZJF42KLHZ7GCi5N1-UFShIcjPeW_xvc 298
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_intern.pyi sha256=VRTpFS__Y1ATU6FW71Iy6Tzc7XVz9D4rFnmSjXYGYsY 281
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_isinstance.pyi sha256=__drE1gI79IudseaaKLhYyxS_hdVHAJWEZGJepvnqHk 257
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_itertools.pyi sha256=VgbVFWHLCWvtuvd4gk1dVwcl_8q-6UV-Q97_Z26xbNE 274
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_itertools_imports.pyi sha256=aTParR-cgGVHB8E6Ls3S-FwjMjvr9fqJkhgJ9PEYkIY 259
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_long.pyi sha256=hwk6vJ3ATD3bEULIiHR9SrfBg3Ymz1zS50EICcdGxQw 269
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_map.pyi sha256=b26jZyZrMl8PY1PUjyWl85Ea-Kg85g0xmGhR65VNOpk 303
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_metaclass.pyi sha256=Ux8QCZdYcYyXaWYMNF58LsGIkROO0nHx4f2G1nex2yo 616
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_methodattrs.pyi sha256=iNl6xU9hwP_IUi8FZAEdVH9pmjeT3r9L0u8wsMX6orc 279
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_ne.pyi sha256=5BdSijTtOciULlXEr0ifqQslbaJQA6aQSlOhIajvwQM 246
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_next.pyi sha256=mSMyIwsro09GMIgLjQfG4Wa-g_ZIU7sC3U0_v1e1Pdg 547
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_nonzero.pyi sha256=gOYlqMr3QVHiFnZWmP2sMJfOLsAYkPiYhwF8afXC1l8 254
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_numliterals.pyi sha256=XVmq4JjqU6ECsqEtC-pzb3YzYReb3iA5gKZIDsas-Kc 255
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_operator.pyi sha256=RafNpVfcOuMmJ0aMLWRaep3HTFlKsC_LFRhfta-gdq4 341
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_paren.pyi sha256=FwfM-6nRRnuVjY_Cp4JC5o6YhFzpDCZMEINylw6Xz6I 252
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_print.pyi sha256=tBgB1zWSdovU4q3zYSQmUhnouaaY5O1WbzmP3sAwVSk 363
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_raise.pyi sha256=MTDB5qFflcqSNrsG5ZJRA7ZneGYeuVDWZtLxnBIT2VU 244
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_raw_input.pyi sha256=pVVF8YEBD9W0YBJ8Awm4-WPbmGRjM5AHoHl0VMmfrPk 255
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_reduce.pyi sha256=9ek2-PH8ImOmdewvFdyPfS5YlEpLQ7AxA96Q39Ae13o 293
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_reload.pyi sha256=EDwHdKE_r8jYesybzPCpR5N_zdfiiuZ-YKg0yTCCW-s 281
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_renames.pyi sha256=X23XjhnLgYSDdSYJLVc-4dL7xVBsu7uRkMlTpiOjivM 515
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_repr.pyi sha256=PArHIegabn3u3_RS9TKMwIc2AKLWiZXGKDDhWcdqk80 243
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_set_literal.pyi sha256=HPkiRIj6NDVqb7h0MBBsEJnoH1hYN5C0rSWKmP51ysc 253
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_standarderror.pyi sha256=HCaqBbCEhaOjE-mYjpglgjxzbQS2-Y0DkdVO6O3MhfU 252
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_sys_exc.pyi sha256=VErzcgJ2H9APFKsJ3YdPZN8wmDjlZgjPfsPwXizf_L8 279
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_throw.pyi sha256=bch-j5etGJ_CoibmQdAGzeXPBp0MUN3m3bQna6vjK7A 252
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_tuple_params.pyi sha256=uKdcVzeKZwildQvhp4oUIG_VVKoiU8oXHrBeGY6V9No 534
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_types.pyi sha256=dnZVek0XD6uZHI-mYLftaBaQPm26aMI2DF72wh4429Y 244
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_unicode.pyi sha256=9k0MhheVdShwzv3Eyv07MZw9RgPAwQBNxYs6gXeu2sc 497
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_urllib.pyi sha256=sV7M68z03O3vvwuqSUPLx1NKMpt4E78nBmltA83gif8 553
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_ws_comma.pyi sha256=wsFjaaDkheetk0lJN2QDJ-ZyFF4durul2Wd8g4-6wCQ 333
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_xrange.pyi sha256=8vXa2s9ME7wQ831LwX-4n1OJV1l_0P7yq4oOsO5n-jg 755
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_xreadlines.pyi sha256=MWrTb-ZbLcISSHGVU__wg3g64K6PkHcoKJoeDKQi-XM 257
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/fixes/fix_zip.pyi sha256=Box7R_l6R_V3WBi2G-YVSc1LViMxiXStJRRoiVzuRUc 303
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/__init__.pyi sha256=J1r7O6-RC55RX9XuIU4QcT8sm-7ySY0eowiibNJz0kE 287
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/driver.pyi sha256=PNvewWFDcgWCmmEwYEKtBrKrHkukMZqkryr6WauQZ1w 1067
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/grammar.pyi sha256=dG17yFsbtkiDsvKCyWRZvc0zmaCLF83m_naTZzUziRU 682
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/literals.pyi sha256=TtrXnXJiXUTSBXIP_3hJUoKM2h_rSNg5aTqQcL5tZIc 151
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/parse.pyi sha256=dSjInOriPq4H6YhXCvsW0lUeCZKMV81mYmYc9ZbEh4Y 1133
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/pgen.pyi sha256=YwRE2n1QaIFGzAxDqUnI_83kLPg8rNZ1VRP87IINFXc 2206
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/token.pyi sha256=k1QtetXMmv43tbZLjQ_sYeIQ49aqe7yL4dC_mI_HRkw 958
mypy/typeshed/stdlib/lib2to3/pgen2/tokenize.pyi sha256=mdjbHoIgTIFWGaGKpky1FqxpY6Ugih514SvAlNUT-8k 1972
mypy/typeshed/stdlib/logging/__init__.pyi sha256=eVmMFQUcRl9TqJaJSeHabykK4t5b1wgKL_Zwk6XWLtQ 27009
mypy/typeshed/stdlib/logging/config.pyi sha256=s438xN7uHUvkjCbyiGoM3-hwHmn5QPqOFVNQjIGZbNc 6063
mypy/typeshed/stdlib/logging/handlers.pyi sha256=PVzD_jXDS79YT4jh85Pdce_CmQ38PGT0gl4BpzXyXts 9534
mypy/typeshed/stdlib/msilib/__init__.pyi sha256=kM9w94mBqf1zFRjVy0dQWovjSHvUdG5916uhZKVbpFA 5881
mypy/typeshed/stdlib/msilib/schema.pyi sha256=hRHjm9DavaKkp9xDvvtbMaYjuRkOaPouAiUp9YGvPHU 2141
mypy/typeshed/stdlib/msilib/sequence.pyi sha256=Kr3fzhLlB_ejF3yzrW6G0U709ejvr7g1B2IwBZgtczE 362
mypy/typeshed/stdlib/msilib/text.pyi sha256=gj20tE12dECwfdxJt4gqIsfSJcc6VY_BVuDesFqUxOE 154
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/__init__.pyi sha256=kbXttawGSBDTJzrovepJLfHZYKfm4siac-c-kjPMf5U 3241
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/connection.pyi sha256=WFMXLGxGqsrsUhdHGHZwgpSXTB4FImH9y3cNwF_jgi0 2934
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/context.pyi sha256=-KX1nm2HA0BM9-ZGGD3qvC7H0QHd3YsB8McG83O-NTA 7970
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/forkserver.pyi sha256=S_67nMlJq7QCV2XLHPoqy6k4C_OAdcxpa_Z9JKPm-nw 1058
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/heap.pyi sha256=UdBz1JsRfJdZMGAi5fdcWy1LUhCNLKJhC5EddcKI1cc 1046
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/managers.pyi sha256=bxI0XtL88ovb91wzqFC71f1q7RMpjHjEWJRAx3bBmuU 8859
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/pool.pyi sha256=B0f6vdrtjMP7uGfPnq8H87l33AGhcHDiWk2_RksCmG0 4751
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/popen_fork.pyi sha256=mheawsbB0-LZ2gJmYvsMhCt06yXWCtg8tClPJJNKJ0Y 724
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/popen_forkserver.pyi sha256=-f851cHQEbM_L9oXaw6PrUHI6bKAVasRR17OirOSd60 353
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/popen_spawn_posix.pyi sha256=kuKZmJxw4id8R5dTTp-B7E-5qDWTSexAOkCqStEMoKo 524
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/popen_spawn_win32.pyi sha256=t-0UShNiEUqeKfLEEt7tRM8eF1iRaxdaFKP_c0TXDNc 738
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/process.pyi sha256=Oi25pZLuhmaOVdTjOxbBWl4uZdUFwLvMiirkFcuam34 1333
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/queues.pyi sha256=59kIwC-rl7eL8GoaqwGhMgXJFSM2k3SomZ0Y0TD3H-w 1486
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/reduction.pyi sha256=P_DhZp89BFfQi0nKm-7XHQANKCMEiElNAZ32YsMIAzY 3330
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/resource_sharer.pyi sha256=d9OjiE5L4aC3-u2-WC7csArCtkqs_IMOhhOVMEi6UjY 420
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/resource_tracker.pyi sha256=w2BBEY5ehBV36E_tZ2gOOcmpdCVYn3W3iNLjsf047dg 635
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/shared_memory.pyi sha256=1qcmGOD2rKo6L2cwpD5GjfQG6Ve216XQQrupVeXcIyg 1354
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/sharedctypes.pyi sha256=wWZWXWSJjmlr77ljgBKeYV-Bd1iq3dCWGX1mKNMkpAA 4048
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/spawn.pyi sha256=qyGvnY6Byy0tHwPsz86lF1wAAL02B_vb6wu64vCsgNk 861
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/synchronize.pyi sha256=g7ruX6xPaJs5DAxRYhGwpjvcu1wNAO-P4wFNBhwbcc4 2128
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/util.pyi sha256=MrGcQ3DTwm3ZUJTvWbMRJNA4WdADyebKJ22eeSadxlw 2427
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/dummy/__init__.pyi sha256=zIF0EveYbA3TfaqugU39MWFZbcBiikyM-Uqg_I78oko 1964
mypy/typeshed/stdlib/multiprocessing/dummy/connection.pyi sha256=WNsr78HeHz67VG14qLrc6xUkFNQkKt18jw95amhFBQg 1282
mypy/typeshed/stdlib/os/__init__.pyi sha256=Q_CryJNsVz3-_QSuGF50pvyOrBvmWg2qrzJzA9jcSG4 36995
mypy/typeshed/stdlib/os/path.pyi sha256=G76tJbvlG1_kzFd8gnCqS4Mht3gPzlC1ihIBqzurxDM 186
mypy/typeshed/stdlib/pydoc_data/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/pydoc_data/topics.pyi sha256=e6t5ek6ktCuHqVHsBY_gFm5Lzj4BupyBch13u0t2JVc 23
mypy/typeshed/stdlib/pyexpat/__init__.pyi sha256=2tNGsAw-Owb0Kq9fT3XdCxWlGODZ9YTXavZBVsfIek4 3396
mypy/typeshed/stdlib/pyexpat/errors.pyi sha256=X8RDjOTN_gpDtmIZMIkMump2fA-wBWRLQ9PCWAN43Ac 1477
mypy/typeshed/stdlib/pyexpat/model.pyi sha256=LlBMaLvt3TBD1JQSAQTYUrHKAfKNEeQYaDw5GsJA--g 205
mypy/typeshed/stdlib/sqlite3/__init__.pyi sha256=gceY1jvHvHiZ45SMdArnWeyTcRGArLc2PK28jNbtbXU 29
mypy/typeshed/stdlib/sqlite3/dbapi2.pyi sha256=jx5XwmbT1QbDJBmeUGYsLMY5sW3sC16rF4TCS52oDJ0 16736
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/__init__.pyi sha256=WXiq2p6rrGrh80X8q8r94csQbOoq51M7axJt5fA68pI 134288
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/colorchooser.pyi sha256=XEQaC9ihB5nJr6yGUmxGMZYct_9Vn0mXTncq59rtKOk 654
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/commondialog.pyi sha256=AEiY_bOF0XKQNltMTeEao6OzvOkU2HRrBnJYwEw7gA8 436
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/constants.pyi sha256=WfBSeKTB52NfPVFdsdaRrnsmDOvT3FoP8j4QK1T3yxU 1886
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/dialog.pyi sha256=Zx4Lp6NNRdSdmQeu_rTE8RBmfyVmD8HIXrNmHoFxkuA 413
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/dnd.pyi sha256=hTMdgJxSAmnjhJX_DzIq96Od6efr3nuuKStfQ6jzWvA 748
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/filedialog.pyi sha256=mYX_j-6CLUKBrLFF_rGUE8latcOgphKLAd1yDiAaOAw 5232
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/font.pyi sha256=122mjZBpmDxWHWtZuOmB5eibxZsVyOshO0xycsxkZpk 4056
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/messagebox.pyi sha256=v-AB9-m9M1yTzZAV__Y_wDjNIbb2z_OS06STV0j5lsQ 1321
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/scrolledtext.pyi sha256=hx0HadZ4WRUK6Vf4vh4kRnWJIAtgo3GO8EmfeSsHWcg 347
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/simpledialog.pyi sha256=ZZxYKT7uNQ7t1FJ4RqlXX5BCJg9Zcs93e3uFRqt-bSU 1596
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/tix.pyi sha256=UEYf32dC2wwFbnRkWNeTf43ySGQQGjDgDHPF2fAtVnk 14434
mypy/typeshed/stdlib/tkinter/ttk.pyi sha256=h6bx-EVBrsYQyDbwHFB7RavRaHNhO6fBZsJIXtitwMg 44712
mypy/typeshed/stdlib/unittest/__init__.pyi sha256=26L4TsNk8c_5DYr8jEHAtoFbRR8uFpfIK2HGvXWUC3U 1871
mypy/typeshed/stdlib/unittest/_log.pyi sha256=KXpRo2YT_82EvO93LD8N0P21ehqazFRKcoQEaGR9low 892
mypy/typeshed/stdlib/unittest/async_case.pyi sha256=7yqlBVkBDTEk6fAAPBf5zYuVn0xz2BV_5AqwujwhiAg 663
mypy/typeshed/stdlib/unittest/case.pyi sha256=LolrEJMMC9iEmj5rTFhOfrqSZfhe_v-guiSi5zKolns 13905
mypy/typeshed/stdlib/unittest/loader.pyi sha256=_sA0l3OilNSuQ6R2eGLUEF6W6I1xQ-HvBVEGz0l3AUU 1990
mypy/typeshed/stdlib/unittest/main.pyi sha256=8VDvlDjlkePWKfDu_XsyNsGFKNjgoQPtFXdLFWtVQwI 1544
mypy/typeshed/stdlib/unittest/mock.pyi sha256=Qvms8nzBSF1OLopdkVqAdcAamUsgKMoVyFuB_0-YH4A 15234
mypy/typeshed/stdlib/unittest/result.pyi sha256=w8hNFXqyBM07ALP69NZMyFrVD9YiFFqAMs3iN40x52c 1721
mypy/typeshed/stdlib/unittest/runner.pyi sha256=ODV9p4ULZoYnUD1XTLDlVFpEn0YL-7no1jJfOCDgru8 1353
mypy/typeshed/stdlib/unittest/signals.pyi sha256=6rqsVHXOvSPHSkeF_vYPf5sUaLgqqFSmFihkaDqPhSw 488
mypy/typeshed/stdlib/unittest/suite.pyi sha256=gu8_zNvsjXQSRvMSC7prG0RZCymHJMQx096BIPN91U4 983
mypy/typeshed/stdlib/unittest/util.pyi sha256=KpMwCEXOSHtZ7nIilXkPe5D7KdEiDqgHWUGpHlZsYGI 978
mypy/typeshed/stdlib/urllib/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/urllib/error.pyi sha256=I-uhiBMZN9tuYrjeZWczbBT5Mwe7X-Eupqf74_4eXgo 816
mypy/typeshed/stdlib/urllib/parse.pyi sha256=koen8iL7qLwmh5E_OZAaE8LqXwBjgVj48gOXIncCt9E 6532
mypy/typeshed/stdlib/urllib/request.pyi sha256=g_9PErn_aTeMgW5KwrcO_Pz3tbJsDiAgeNBBOA22YCk 17570
mypy/typeshed/stdlib/urllib/response.pyi sha256=K_lbdNdeEsOfeThsidKvJ9A0EQAoh-dURwPcC6zrHgE 2302
mypy/typeshed/stdlib/urllib/robotparser.pyi sha256=xuV1t5bvnO8ogw1v4TDiFP3VLfRMdN4ISkJdGhqwscM 733
mypy/typeshed/stdlib/venv/__init__.pyi sha256=aKgJDxdGYcVUVH-VkdZhcKW21JVBYL_6Rgal_6PN2qs 2665
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/handlers.pyi sha256=d4qMJ3ZNLNAnDk1I___l8nIUK9uxDol-bXsjtc9BsX0 3068
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/headers.pyi sha256=rw-QVHeN939ReRhzZTvPABuQQo4L5k35EYsBS2uU2yE 1036
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/simple_server.pyi sha256=-nQD3wVKCs_VDpTeehZ8CdKILXm0Hec0ZeGRdCSZJjs 1398
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/types.pyi sha256=OXMbejbY89BqvXfn1yTqD7iBLERExvXclEi5v0a5xU0 1258
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/util.pyi sha256=OaPZRbiITLo8QbXqiW5tRJtzXNM5fQbaRyyUPOCxZaQ 995
mypy/typeshed/stdlib/wsgiref/validate.pyi sha256=NCpbRPP9fTt21peGNlXLgegq6U1yZaeAxFO-SUfBlng 1737
mypy/typeshed/stdlib/xml/__init__.pyi sha256=1v5PXkWd1I909FrHSGV42z-AW-79lZBHfSIrbB3DeW8 35
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/NodeFilter.pyi sha256=bi0L5SEOxk4FyEhf18oU-I8Msf9S9o_tJt-mVc93f28 457
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/__init__.pyi sha256=p3WpjR2_q3xdrf0_xp5vsEdiZkhXQRAB9Mw_wad4OYk 1889
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/domreg.pyi sha256=LNRgIl78O0eH3m7E5GFqG0BKQ0JSsHxTBnwr5KznZvI 418
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/expatbuilder.pyi sha256=vJRZwYGT5ufRjNqAqi7VvhjU1Hewx1bL1eQjVoAUN5I 4847
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/minicompat.pyi sha256=wZCjy4-kA-uW5ym2T_S9fnF2XhXIOtbGdUAO6MJrbeI 707
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/minidom.pyi sha256=Y18h7WpzX8-KSQGmestkcnZcPK1-qrCw6JTC2UmhEjs 15038
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/pulldom.pyi sha256=GXJ865exnLgs7JFlPr_1zB0RkIh3alhNuT01X-VS9Ho 3435
mypy/typeshed/stdlib/xml/dom/xmlbuilder.pyi sha256=c07EzVhYJIxBL23IZz9nbrV7sHJnIazDeKxC2iafjso 4206
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/ElementInclude.pyi sha256=j-auBTW6n_Ady1Ikya3Epum8Uq3AvJ3gejRakI2jd2g 983
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/ElementPath.pyi sha256=lcIxOcA8hTuptcicWV6vDioMDPK0fG3AryHTitElC34 1636
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/ElementTree.pyi sha256=ZguADuSuJzVdb5mFS-dCp91TllTmSuSaYgkoLjp4aE0 14360
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/xml/etree/cElementTree.pyi sha256=iYR7ebpdB3g9zfBvICnV1VzvQktMya-Dh6lX4C9u4Uo 36
mypy/typeshed/stdlib/xml/parsers/__init__.pyi sha256=PS75lzF6CFuo_xdO83zK-IOQrnoJQ3FkUoMSOMdwWJM 39
mypy/typeshed/stdlib/xml/parsers/expat/__init__.pyi sha256=qmz8tuPGbZ2rBfRrfYANxDZNxn9BTQXdd9AugF5wDW0 22
mypy/typeshed/stdlib/xml/parsers/expat/errors.pyi sha256=mH9YRZuV4quzksDMLEmxiisAFgNhMOhl8p07ZzlS2XE 29
mypy/typeshed/stdlib/xml/parsers/expat/model.pyi sha256=M7GVdd-AxOh6oGw6zfONEATLMsxAIYW2y9kROXnn-Zg 28
mypy/typeshed/stdlib/xml/sax/__init__.pyi sha256=3STINoHubXI0MlWJL-0695gRDV8IhPfMCVETwaNE7VM 1844
mypy/typeshed/stdlib/xml/sax/handler.pyi sha256=PJ-wNvSIlXWbpRhISKp6Pfcc7RcGfjfOCm3DyAX0UcM 1799
mypy/typeshed/stdlib/xml/sax/saxutils.pyi sha256=8GyLUYCIsDRexN0G27iXfZoVUC7nX8zKZxnmwDbnI9E 2505
mypy/typeshed/stdlib/xml/sax/xmlreader.pyi sha256=1aHmtd2kGF1-PM0FVysnTr5-DRJA9XLYLLYSueBsw_I 2408
mypy/typeshed/stdlib/xmlrpc/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/xmlrpc/client.pyi sha256=m-BYsvGMDm2o_SvpU5r-VpSn10eCsNEedVQjcaZRf68 12644
mypy/typeshed/stdlib/xmlrpc/server.pyi sha256=-EeIIcQM0Vho-4uKelSAr3pTdn8LJdoXy2xKpvPxdEI 6073
mypy/typeshed/stdlib/zoneinfo/__init__.pyi sha256=x2bw7ohsupcJs7XMiVmzzHGi-u6N3Oo6ANbaqLe5X0k 1513
mypy/typeshed/stubs/mypy-extensions/mypy_extensions.pyi sha256=M00bMpf1XZOilHhHPjPrdRK7a9qw35DqOWh0PeT8aj4 8892
mypy/xml/mypy-html.css sha256=-e3IQLmSIuw_RVP8BzyIIsgGg-eOsefWawOg2b3H2KY 1409
mypy/xml/mypy-html.xslt sha256=19QUoO3-8HArENuzA1n5sgTiIuUHQEl1YuFy9pJCd3M 3824
mypy/xml/mypy-txt.xslt sha256=r94I7UBJQRb-QVytQdPlpRVi4R1AZ49vgf1HN-DPp4k 4686
mypy/xml/mypy.xsd sha256=RQw6a6mG9eTaXDT5p2xxLX8rRhfDUyCMCeyDrmLIhdE 2173
mypyc/README.md sha256=w3R9pi9pyvr407c4sONjsXzfdwDOBco0ERuEawL90PU 4131
mypyc/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/__main__.py sha256=RJyB6omzvsoctyMV5M0ATIYCH6lNqfVvkSdnl4VBbIk 1503
mypyc/build.py sha256=MogjyuueVnYK5LZMW13mk-9NzZSyij13ByflNnoMHVM 22155
mypyc/common.py sha256=d-xzzd_062wKr4MrzDOK5hxCQAhdk1kue5ZCjjqNN2s 4402
mypyc/crash.py sha256=ofNC_TLq7VaBMj0bPIcAMlFQ-xQY_1IERFke0pAxD6E 926
mypyc/errors.py sha256=0peshMAH657cILI2cTPGCMrGZIbfy9DchbDdmqVjtWU 945
mypyc/namegen.py sha256=lzE0Ayjs74N4xU9ObiVyZBJ1QnNrdE9sMHapbJHKKyY 4372
mypyc/options.py sha256=6eXorVbf8VMSPO92mcP3nHGPFN2hwiGpo12DRGmSqJs 1158
mypyc/rt_subtype.py sha256=rAoZ_IRp7MFVmd_xtbgL6wTeU9h0pxjlYjhldfgZEc4 2448
mypyc/sametype.py sha256=T3wXw8XjNk-W2W2CW9giAjYtFYdrh2HBjsam9-jwvmU 2464
mypyc/subtype.py sha256=Tg3pYSXWBiDRMHKnfgDKPFiFyPYHiShnnA1vOhkECbg 2757
mypyc/analysis/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/analysis/attrdefined.py sha256=LGN9MzcAz-WYyrl6lhzKoX0_LxaupBcfZ1Ch8Ew_-O4 15369
mypyc/analysis/blockfreq.py sha256=CjdVRFXgRdsuksk6e11cqbsFdj4e1z_8GHvvnY_Pgb8 1004
mypyc/analysis/dataflow.py sha256=olyxdQuhaetdeDJsP_0sE-zFX6_xFQwJKx8mCPnd00I 19512
mypyc/analysis/ircheck.py sha256=FAmhmtGpfmL9bLdNJfsuDnmBji3U09DrsRwsAsmVZDg 13367
mypyc/analysis/selfleaks.py sha256=JG_GxBAdwNHIufo2OkH2lQgopz8mt6OZgOKlHwylacs 5536
mypyc/codegen/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/codegen/cstring.py sha256=yB_SJmahDpTC7Xq3vlCstPZhhyLpRzEy9yHBwdqdIa4 2004
mypyc/codegen/emit.py sha256=aMqmt_hgHJNzswkCFmza7dZjca6_3Wn66LkOxl0Sq9w 47292
mypyc/codegen/emitclass.py sha256=Bh3KG65sZQ9ht5nnGw8IgTOx30Pb3uFahmu1yHhG6bw 42135
mypyc/codegen/emitfunc.py sha256=DFGzqJBe6D7hKyGj4K-ePr_0p9KwPy04_J8EKAxQnec 32072
mypyc/codegen/emitmodule.py sha256=WoJ5UE6zBK1Bes_2IaNbxgJrTHsSUY-Ns9J_uURr2RQ 45491
mypyc/codegen/emitwrapper.py sha256=TKX-QdD72GAl5EEZarsDS4txJ_q-Yv43rtd0_G2DsIc 37928
mypyc/codegen/literals.py sha256=q9tpKsilOaZE2oa34tRp1hpVgQvSPzTnLJZLVMKxtrI 10629
mypyc/doc/Makefile sha256=i2WHuFlgfyAPEW4ssEP8NY4cOibDJrVjvzSEU8_Ggwc 634
mypyc/doc/bool_operations.rst sha256=wJPFzR26eSaqxtPopRiGw9f_zC-q1-RIE8W2u36b9Ro 373
mypyc/doc/compilation_units.rst sha256=TXycr64XYsR8fCkDo5EI0wugy_UA8bQieM_Mh8dhdKw 826
mypyc/doc/conf.py sha256=BTuVcVJR1WASjuVwjnbsgeE9oYxMhFlwPEtX6OVBuSg 2196
mypyc/doc/cpython-timings.md sha256=XX2UCU8eITd8NbQ6hPaw5WyOMiIfugZFCIUYtOKhHrM 830
mypyc/doc/dev-intro.md sha256=V9o4MG7G1Gctyc36Pomaz3UkV6RplPT2vApRZGDtonY 22695
mypyc/doc/dict_operations.rst sha256=Zit3bGFlkfbdqOfp15JPcXN5npbIQUwBN8u6guHM7Ew 870
mypyc/doc/differences_from_python.rst sha256=y4PLIE1Tk4I-ITOwDPYqmGs_mEnR0UrZ4REZf8xAHhw 10060
mypyc/doc/float_operations.rst sha256=lNdL0aoSUePhGNomoA69qYL3ZAgQDgzzDQFufBrpMmk 1066
mypyc/doc/future.md sha256=b7HAYGmE6hoLMUG_sGZK7EvNAZa-yG2NYSCdFAO4ekw 1431
mypyc/doc/getting_started.rst sha256=lN1Zb19oglT8rNiAEIdF52Lpo9ovG1Qx_Th-Gy1mOkg 6722
mypyc/doc/index.rst sha256=_TIxEFzf5BYkQVggf9CQPhpxeWl0UCqEGu2PJdtCQ-U 1213
mypyc/doc/int_operations.rst sha256=bzn2KuIWCgL0SNW52i5HQAzReHxJd-jOZuzF2jV4xkc 4589
mypyc/doc/introduction.rst sha256=sRnOzHtT4Kw9b7YxAEc6oMB04S1Jkr4HMaUMu8OcUds 5821
mypyc/doc/list_operations.rst sha256=e1kZyc2y0UZ-oZot9QBJc5C6krJB1vKpWfgyIAs7DMY 1029
mypyc/doc/make.bat sha256=xxfN3a_rN9HJSTHJDfhwV9HRJ2I0Mg3cyhj28ZqU4fk 800
mypyc/doc/native_classes.rst sha256=a2XSjRgirZuuZl5tri4sS00eBc8kAJR6eRKufZ22F3Y 5436
mypyc/doc/native_operations.rst sha256=nfN8LLywQ7uUaagHfSUTawv7d0MD5HwLO3dJyO1i42o 1190
mypyc/doc/performance_tips_and_tricks.rst sha256=a_aTWrSyHhlWgc91hhi7aEapCXLEx9KH32f7AgOTrOM 8262
mypyc/doc/set_operations.rst sha256=u5mposJ9vbUi6uyv1lrK-86O4MUEUVybUNzcTWny_4o 672
mypyc/doc/str_operations.rst sha256=N6xjFRMuet6GEadaJNRaF6Kd4IfZ_XHQSOUBiu0jv9Q 738
mypyc/doc/tuple_operations.rst sha256=UA1ry-YZQDoXGxVmzRYehyvVs_HMHZfjIKMXhq5vQLA 732
mypyc/doc/using_type_annotations.rst sha256=1U7GeujG46so5sQj1QpQmaM1TM_iTwfthfSB2ULJO7A 14274
mypyc/external/googletest/LICENSE sha256=lwLefkEXqOKyDa-rEf_aWMGYrt4GZAZJa-9nDUCiITg 1475
mypyc/external/googletest/README.md sha256=U653TFRb1xzoRcOl0nc8aQsaa9MOKNq3eeUg-MG-3VA 10524
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-death-test.h sha256=oEAXpmp8n6BNppNEOdWJ5SFx6TsTHx9Ooilzu6pvd7A 11523
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-message.h sha256=ZinCUfHjDlLyLei-DRUMLEO3v2x1iO6Dse8IaRvcIQo 9186
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-param-test.h sha256=qfY-n6X0BZJmdAgfgtEl2e89jco1EKIeNCZ4SFxLOlI 77062
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-param-test.h.pump sha256=NpyIfKfS1aiReGrDVwF0g1kZfb7H46dnOx2V1LL6OzQ 20042
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-printers.h sha256=4xoLRppoMmDFco3penSRrfIfeniw8rwNrUbEKd4nF1k 36806
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-spi.h sha256=URXVqM7TaiC4zsA0gS97DSrCDVEaFH-b7qmw7yfZS1Y 9952
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-test-part.h sha256=UbiqNBwPxmdu8nwpcwv9ist_EVH_6z1iWdwC-E4m1lc 6509
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest-typed-test.h sha256=Z86zBBVbIko-TQUfa3UTwrPFUEqBfdSbUbyCFZ3PXyA 10459
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest.h sha256=YR-JIlT5RmQ_sfoFo4LZMgPrbcnQTS8RZmHY9bprHfc 85459
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest_pred_impl.h sha256=O4O-7-rsRr_-QPxziHCzEKhlF_9DahV-TH5dzVGUrWU 15145
mypyc/external/googletest/include/gtest/gtest_prod.h sha256=Spmj2YakW01tmzr1SAnwFcVKqYJ0eTpK4XP1AQ0K0zw 2324
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-death-test-internal.h sha256=pH-Yt0nFOuGSo9UOMpouliTV_jLfQt9pISjxeiNz_qs 13429
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-filepath.h sha256=ITSxHGDTFSN-jrr5WsTsR6X8SK41zCG-I4v3XmTdUSM 9603
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-internal.h sha256=k3o-3UCdXmdGL6iR6BnultJQSm8q-y9ynBkCBdh2f_I 47284
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-linked_ptr.h sha256=E1eNfe1J3hQOvx15nt5TXy7Xr7DDxhUcHepURGNjE6w 8424
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-param-util-generated.h sha256=M080D-k0YIwk0URIfMIuVmNX4wl24cks6FoARFPdr-k 192177
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-param-util-generated.h.pump sha256=1vBEXfV8A9hDH8UZGz7O0OIC4c_tOkW7xHjMBip_gX4 9107
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-param-util.h sha256=s2epfRNAs6GAYFD44u0YEjMEFTCj0vL3LguF_gB4dLg 27892
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-port-arch.h sha256=0w_3w9C720YzqfrUfRKHLFV9e_40sgYTM8gzDM7ceiE 3471
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-port.h sha256=UzvP2W4v_SY3iKh56J_tICcS7xWdxvPwOpTfJdzSK3c 90022
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-string.h sha256=b3V_AjXC4N96oGvKZNDQWlsoJsHFzHT5ApjUaN9QtEQ 6968
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-tuple.h sha256=tWJY6_-meMw_DO-_yLRK7OBuCZw-mfaZQBHzvMLWFOw 28617
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-tuple.h.pump sha256=dRNxezLu4o3s-ImlghK6aHwlH5Lw1eyNDwsLRvRId6g 9620
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-type-util.h sha256=fCjK3R_2eofApDo6BtW-2YGaegpfKQIvtpK5iRDs4fM 185666
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/gtest-type-util.h.pump sha256=hnSm--oNlLE4imhstBWvnV1NwaSc8pLhRXefDCFO-f0 9317
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest-port.h sha256=bxpA0nM8YLVd-LFDycgUfpSw88hFonF-tFxCnY-VizI 3143
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest-printers.h sha256=UhZH8767CA5tdvbOuXaTdySmVroCsqSR6ga4drHSk7w 2099
mypyc/external/googletest/include/gtest/internal/custom/gtest.h sha256=d9pZKYTaGQGi8ZrlaG8z8j5_5ma27M7WyQYH9CsfV9k 1995
mypyc/external/googletest/make/Makefile sha256=uEze2Zn577H-Noy4YpRoBUKk0MUWRaEvioyWKyp95f4 2045
mypyc/external/googletest/src/gtest-all.cc sha256=VorBGfXmQY8fvPvfGF1yRlfX81ObR4ItoimsXQFWJrI 2161
mypyc/external/googletest/src/gtest-death-test.cc sha256=dMzpg4yQnBrtozU4BLDHPLXS-cvedFhLT_vCGmw1rQo 50942
mypyc/external/googletest/src/gtest-filepath.cc sha256=05oi5GoRLWlzPzaB5j4YmOkBneI5sctPTGGtesLotYA 14553
mypyc/external/googletest/src/gtest-internal-inl.h sha256=CZx7w7raKAVq1INo4ziPFuZSvurmXTbq5ppdim7D4Qc 45475
mypyc/external/googletest/src/gtest-port.cc sha256=zGE4VEMYbGEqFw0YfZdtnq2qJ7RigoOWwHWyNsEdQKk 42985
mypyc/external/googletest/src/gtest-printers.cc sha256=TisATnhXjqHwvy05beB8qTuRYuF0h8etw09mslZLwN0 12625
mypyc/external/googletest/src/gtest-test-part.cc sha256=CIP7dtg-ULF6U-ylbW3n5l_MHTmB_Lc24Sm59dAyfAk 4163
mypyc/external/googletest/src/gtest-typed-test.cc sha256=vzF19TTkXlZeegs7mur5dLCnLRqDwoChUKAfvGV39AI 3960
mypyc/external/googletest/src/gtest.cc sha256=paFL0Z5CjSmSTB-FqAR5zi7AcVShmdLpL7_rTS0Fz-8 195751
mypyc/external/googletest/src/gtest_main.cc sha256=oTO8TSAEXgIZqqJEFhoAJuN0h0pVsRZ6JZGYjr-_x18 1765
mypyc/ir/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/ir/class_ir.py sha256=Lqpv0xF1Hc63d2PHQ-UWrLejpHR74RFHVYPN5KwEOUo 21398
mypyc/ir/func_ir.py sha256=Rjv1WDFjvqkofDiQJiaGCZdhQUT5fm-T0Dgnlw7kQv4 11705
mypyc/ir/module_ir.py sha256=SihVUwh0OcDQpAgCzY3SRaHltCV5YZTZBLdYz6YHjxM 3222
mypyc/ir/ops.py sha256=9JkTbXU5XD6BwyCaKi2YTxwei92VxHgRgYJ9e7OUhNQ 45951
mypyc/ir/pprint.py sha256=fNFWdkZI0qU61-jdub5Ds90rUY8NsFFizh5NcxFm8-8 17146
mypyc/ir/rtypes.py sha256=zrdtdBbyiFwGbFbZ-kxDZqK0d8b5EfOQpN8AgrQ2-Q0 33428
mypyc/irbuild/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/irbuild/ast_helpers.py sha256=wlIJOXi3fOPfX3_kXXYvMcw7qQZECqZ3PwyHhIAtpnY 4239
mypyc/irbuild/builder.py sha256=J13FkQeGwh0jHfpAwgPVkbG1jwnUXTPp-l7Jjbs30jU 55790
mypyc/irbuild/callable_class.py sha256=xXaBjVUwZ504xaKRie8ECjRoVoTjIxZsfUfueCkPI2o 7319
mypyc/irbuild/classdef.py sha256=Qa9nq8O8LBWpGrfUJXUSrihQhWpMD57LVcOHjuSzYQQ 34040
mypyc/irbuild/constant_fold.py sha256=uvrLBOm4rhZGkIADlGQA-BTGUNFbBMMaEG8yiz8fwpo 3307
mypyc/irbuild/context.py sha256=cXVImSH1tzkDGjFsWdus3nLgXb6tW3ajoakkQFqjHYk 6643
mypyc/irbuild/env_class.py sha256=0lG8menRA5k0Ho3HZyq320ujK2buiQKkdBWEmEtJwjI 9107
mypyc/irbuild/expression.py sha256=8lxgJ5YOuP1pQ2Ev65VkfPtxWO6FcF5GTi5DChQsfmw 38669
mypyc/irbuild/for_helpers.py sha256=BcFF7kMyY-lk7FF90Xrg3KPKCLXpluWrQSV9vFInTBg 39520
mypyc/irbuild/format_str_tokenizer.py sha256=d0mH9h6zkSVZzp0KBvFZYyh2E20i5Rfgz2iZtc6Cb5Q 8740
mypyc/irbuild/function.py sha256=31eZlLoOjPUfUSpTjEja_Q5VCOiJDRL3qilDd3K6Fn4 41812
mypyc/irbuild/generator.py sha256=0dS-pPuIDxJglr3Y34mOvRjj5GgaRQ4sL2Rw_lOeGys 13595
mypyc/irbuild/ll_builder.py sha256=0Bf90UjOLBsMmSHqsqUpDnqpKdeP8Co85BK1Wtjp7fM 100339
mypyc/irbuild/main.py sha256=tW41NsTmuxX7E2kBzYLL1KpvsSGQiA_wOsKSGISnVcU 4687
mypyc/irbuild/mapper.py sha256=R5TOg3TbCohnoGlArf_8VHBACkrZY9F9_29B2z10Z8s 8550
mypyc/irbuild/match.py sha256=dRnM95b5JFFAO3GxD-3OhvbsN0dM3oOBOPJaxFiuvvU 11977
mypyc/irbuild/nonlocalcontrol.py sha256=7AN24AR7_sm9SESO5HkxMLGHxQk31citmcL2lJIjvIA 7224
mypyc/irbuild/prebuildvisitor.py sha256=7dkJztN22BsYXkivYfzrzVonACtKBZBMo0adli_iqqA 8042
mypyc/irbuild/prepare.py sha256=x32mqx_ZC6E7I2hReJ8odhlf5jgjoEQ2CzVbPS8ja7c 24771
mypyc/irbuild/specialize.py sha256=h0Uc1_MjF0qjGwVQr1_XF9g5puWzhNgNoHoo7rnil8s 29249
mypyc/irbuild/statement.py sha256=MTnyt9mxXwkSBedE4npuqsD427d_5nEhR0OcvGrfQsI 35303
mypyc/irbuild/targets.py sha256=QmIjNRbZVgWFXlN8N-_9UgWxzP2w1ba2aIBa8dg73Ro 1825
mypyc/irbuild/util.py sha256=wCEeShIvXNlIOV8X66JmT4bQN1sv_e31UbMUD_jscVw 5722
mypyc/irbuild/visitor.py sha256=tx5wdNmLPYFsSUwc3N_u_d49GKZJ-SPdZtuyZgNGeo8 12626
mypyc/irbuild/vtable.py sha256=nuibAGp_OVSxX1Mpwq4qRPV92k1d5TrczwGNzkNMQk8 3304
mypyc/lib-rt/CPy.h sha256=ZFAI0hoHJqBgPN_3jQaKbZgX1TEEr6688D6-xsn4ugg 24051
mypyc/lib-rt/bytes_ops.c sha256=CJLRRdkStkYlYfs4K_l_3Bh40fM5w6qcU-4RuE6deVM 4914
mypyc/lib-rt/dict_ops.c sha256=gGsa_sTqhTvBVesCGr9OVcljaU6gKWxb_FQdXdF6q7g 12681
mypyc/lib-rt/exc_ops.c sha256=thwzyDvdb_jg3UdVlL0rqGSPIau-p1p_9P2aSuEkW1U 8283
mypyc/lib-rt/float_ops.c sha256=37WK_fIsnPqm2W16BJiWlX3JZlZHJNGvS5LKWJz-A7s 5017
mypyc/lib-rt/generic_ops.c sha256=rMTlTphKs6parq9DFylBOG5V8M5F_ZjFI2z0iwBY6J8 1844
mypyc/lib-rt/getargs.c sha256=AQTvAS7LNn7ajr4ZwcZrhKHu9sD_gu2B2aC0cjY8Jis 15739
mypyc/lib-rt/getargsfast.c sha256=UQ-45NrXyAJzmB4UNSumRogyLLUANNTS3dqZrJsupt4 18812
mypyc/lib-rt/init.c sha256=yeF-Uoop1jMX1-ntOOO8-YQiW_7evfdAjyVkWAw-Ap8 473
mypyc/lib-rt/int_ops.c sha256=URcI1LVjcDXLy8bA6Lnx9CR_BG418Zq__ov54O1scaI 24673
mypyc/lib-rt/list_ops.c sha256=avqCw7AuKkoCfgFe4FvgHaA9liSEzwDLxf_87PSMXcQ 10049
mypyc/lib-rt/misc_ops.c sha256=9GT0HVeUbVoAhFILEEIVXoayWTf7yjLObWbUHrXN4Qc 29536
mypyc/lib-rt/module_shim.tmpl sha256=jOXsy3GTuo7uA4hBCNWWAZrwSz03Gc6EHiJR--t7PkA 522
mypyc/lib-rt/mypyc_util.h sha256=xfvyVqKXRlBuqeh02lDqV1e5HPGlJ8jT449GoYVv_XI 3692
mypyc/lib-rt/pythoncapi_compat.h sha256=spH18KGaQTg6CP-VbEgmfQ_R2Q7xGFRclzyl676rTMA 13662
mypyc/lib-rt/pythonsupport.h sha256=U_F6x172Sm85Eoh0BzuN4sK4L9P9PWU6tQH3O7arwmA 15167
mypyc/lib-rt/set_ops.c sha256=-fImDML6Aobq7-NCbb28O19g6C2YyHkGJ6NF1gueHJM 351
mypyc/lib-rt/setup.py sha256=JSmjV4gQe_wObsoBRLN4LajdzpydWi44YbfYbzKWH_I 1133
mypyc/lib-rt/str_ops.c sha256=jUdLnZVrMhEWVDbqQdWYIewEi7LLEtEvcMPUaW0NTxo 8074
mypyc/lib-rt/test_capi.cc sha256=m9BcwiGWaegosfT5WOIhnvAlv0tMMTAIxCTUNDRMRd0 19484
mypyc/lib-rt/tuple_ops.c sha256=xodLF2mCIIknpFZy-KHoL2eEVdKUh5m8rmTl0V2hQnE 1985
mypyc/primitives/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/primitives/bytes_ops.py sha256=KDUPvnYS1DTY0DQ3sVux5vvykpi1C2sSZTNdXqx2ITk 2425
mypyc/primitives/dict_ops.py sha256=RtyIrLIR0hRjZa9eZhyLO2H8T0iQVR8XZad5DPXuNnQ 8220
mypyc/primitives/exc_ops.py sha256=9CRKfNJ3BlezzE3VnWxCvY-SyG4YFRr007GYMDHk9ag 3284
mypyc/primitives/float_ops.py sha256=3q30iwOlSKchTu2ak77lvy9W5EIPoLjm_qTjOmQB_6g 3838
mypyc/primitives/generic_ops.py sha256=o2hgmZ0GXsfvn-tEbdbDF-LTw3PK_Ja-znymGE6lGnc 10523
mypyc/primitives/int_ops.py sha256=ARoNvliSE1vy22qZi0EKtGn6zBOldgkS7x1_hZEkbbI 9279
mypyc/primitives/list_ops.py sha256=CRJnx2T-LSJZ-5d_5M7NHolCjERJ0J6dcnIsZDwLnCs 7491
mypyc/primitives/misc_ops.py sha256=AOE6HgMIYtR7bcok67b1MF8Ryl03AWpmVNPYQ8qZv-E 7576
mypyc/primitives/registry.py sha256=OnFfFN4XvbOc6ZMWJC9_NGvw8oJRCnuxnEHEdVqP-C0 9649
mypyc/primitives/set_ops.py sha256=V2VFyHZHz0oMxfm0uGRhaJdBLycE-i0vA6FzyQvfryY 2774
mypyc/primitives/str_ops.py sha256=R3iQ9DVTYzjLQE4hf_hgNMMqnWyaIU0JwXMka_oOKb4 5723
mypyc/primitives/tuple_ops.py sha256=8eFeTLcWJOemeFGezgt0LlgKeXCHyLhUXG1uX3r_XtU 2375
mypyc/test/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/test/config.py sha256=ZnruYrojiT_ZG4RrYzoESoNTiZY1bWuk0SQ2CFZHTQA 406
mypyc/test/test_alwaysdefined.py sha256=r1ar0OGCoZZKBiBY-2GjIyw-5BJz4II2ANziN4SYY6s 1525
mypyc/test/test_analysis.py sha256=XOCAxn-pn5a5N_gb02HAtZsLh_eXZDVlkHjVXWOFHWE 3259
mypyc/test/test_cheader.py sha256=lAKvmxQadjR3f6yyinrmCe1d_e3tJCf5gb8ew_l8zaE 1630
mypyc/test/test_commandline.py sha256=ULYaN9gmgBXwnGUVYIui_x8Ybny3Wy5KKHpuJaeXxFs 2823
mypyc/test/test_emit.py sha256=10ApluEgCshILz_EK6xqS2AcEE4mUP3OEGzrKPQZkGc 2840
mypyc/test/test_emitclass.py sha256=DE9sG9K-05LjbDvT6CWidDJB-onab7O0t8l2GVhjYlM 1228
mypyc/test/test_emitfunc.py sha256=1NVwBqBEPRaOv7NUb9nAO7vn33IJC-YZ-WDRptYcUfU 32815
mypyc/test/test_emitwrapper.py sha256=yl-uO-yZLeYf44LzMzltCSnIASbZjAWLVlY5kOjbx3w 2213
mypyc/test/test_exceptions.py sha256=CvvGhQybOJxcxzH2lwWJPaxAbthE9aJcROpl22bZ5LE 2133
mypyc/test/test_external.py sha256=voULWHFEoqU0W_NgDgtacLqNIjjzci2t5PvK1PNcM_E 1862
mypyc/test/test_irbuild.py sha256=AY19Ycj81AtepFslZy3H8R28bHGAN0NcTllCKVtB0pA 2618
mypyc/test/test_ircheck.py sha256=OxY-wNKtyD9CMvSRuzPLBrboKPlCOUXI1Ai41e1Jutc 6868
mypyc/test/test_literals.py sha256=VospqX81-sNRhInwnnwC81Kzk9z1hr7UsnIDjC1NXhs 3325
mypyc/test/test_namegen.py sha256=j0A_uauQ6QkBK-g0zwMVONuQ2Zm-3xTMrxVk6vhd5DE 1805
mypyc/test/test_pprint.py sha256=6kfSLDyEvNXPGmdbvDojM4wEdWFoi-6Oh23AHOjx-v4 1281
mypyc/test/test_rarray.py sha256=eVIfBeR2t6F-16QXznpycEN5DkRGYAvR-hNbkIkaRPw 1488
mypyc/test/test_refcount.py sha256=dZbntAtDE5TAv2wxRRRVaUVaR--8PoHQeDjQooDSPEc 2052
mypyc/test/test_run.py sha256=rBKKLzhU5pMYHsBWlZoHvhQwf5G0MnrM5vCZ-ul-Jr8 15322
mypyc/test/test_serialization.py sha256=RcY1tx44PKApqinIQGnju3jvbZbYzqqBei68JqbiYEY 4059
mypyc/test/test_struct.py sha256=EEfu868uSm1wJmwowq1S_g1wInUaURX8tIhoPqGzs8w 3903
mypyc/test/test_tuplename.py sha256=P03_NcIw1n-g4vFOig_aKX5RgLqoBkO3xh7M2Zzerkg 1044
mypyc/test/test_typeops.py sha256=FQvUfsjTKL_eIPbBxcchG6zrsVJvgWpb5U316NrvFCw 3935
mypyc/test/testutil.py sha256=rd1CR9zeKlc7PQrCUV7xlE6fuhzNzxTSJifOW-YVYpQ 9415
mypyc/test-data/alwaysdefined.test sha256=_HZG3I9dg-SDwexC812QiEXTere50UjwK160Pij0X8I 15266
mypyc/test-data/analysis.test sha256=1t-1MxefLi3XHzan_hF-tFbW0sp3K4YjCZH6lCTiFpA 13799
mypyc/test-data/commandline.test sha256=Z-in5HZ4yZrEcMRzOZnqEi-XEONQtUWuPPfBMBWhB0k 5517
mypyc/test-data/exceptions-freq.test sha256=rJoHRfL3-OxL5K5hPssN98CSAVvy2zOyqupu-jUcfGg 2135
mypyc/test-data/exceptions.test sha256=X9-8rnzT7G2RcR2YqW-GjutrHdsj5QLEKSuqgp2_b5g 13123
mypyc/test-data/irbuild-any.test sha256=ArqXUkLB9-ifGbAyT5oj1Btko7Mr5lbnV-0O2iZrh3o 4357
mypyc/test-data/irbuild-basic.test sha256=-X_9nHpJhO968_2PG1za4xL0UcJR9S0FrZMx7LOrH_A 70628
mypyc/test-data/irbuild-bool.test sha256=44q00ARXkzIEKXQP4jq8Gm29vZqaIrMnQRN-pFphFiI 8403
mypyc/test-data/irbuild-bytes.test sha256=wWqmkJh9vFQrcvGBWBUDy8Hhay8DoF1HE2Cwr8NTsvQ 3669
mypyc/test-data/irbuild-classes.test sha256=RId-qq2pe_rJnVmpQP5UUie7OEoHM8kurFOhGP6nXnE 25611
mypyc/test-data/irbuild-constant-fold.test sha256=t6EHwrg2KF7mV7J5TubiJInmp-VZ8LoxlJOoSiQ9J1Y 9765
mypyc/test-data/irbuild-dict.test sha256=BpD5YmavBSjlv8wtCmAoxX_vYjLgS-YUPi_EydG9bUo 11152
mypyc/test-data/irbuild-dunders.test sha256=9H689nlQXn7WGeBx5pLWMy_jWOKtXutQ_Ukp8Gk8wH8 3682
mypyc/test-data/irbuild-float.test sha256=cXUP_fDKbu8f82bhYNkJgH_Wb20-m9FO3YjtTirjU2Q 9321
mypyc/test-data/irbuild-generics.test sha256=oTCglW1n0t-ER4-xZGG6ipxFbVL4gECcTySYaNYD4Z0 2676
mypyc/test-data/irbuild-glue-methods.test sha256=saSWPCS7N9nwCm0wln37e7dsJHSlXEcD92s0PHFsdts 9679
mypyc/test-data/irbuild-i16.test sha256=FjFrtPo-NZEAg8HqZt356uczfxaESWvDcFXzsELn6pY 9145
mypyc/test-data/irbuild-i32.test sha256=h2sqKgkw8bHXLFnY6LWMuug0_OEc2j4K4D3gMmndXis 10256
mypyc/test-data/irbuild-i64.test sha256=_cJdLZwvtF5RwsznXVcNSODfKxYQBAaSCmT0zTJIP-8 35838
mypyc/test-data/irbuild-int.test sha256=dxi0hdKwfnYjbAGc_RMQbS5ySp5_a3rmQinRrNBOmSU 3634
mypyc/test-data/irbuild-isinstance.test sha256=iXTsqLqTIA8UHmFfUWfgW8MS2OBTOJDDRAiomRubmQE 2281
mypyc/test-data/irbuild-lists.test sha256=Yv4r2Wvm_XF5fs8Aw7CH0fE1KJv5a3LhE7xiTvBZpwk 10559
mypyc/test-data/irbuild-match.test sha256=HM3VC9UEZn0GJZF0WkPX6B6h6pWeV6fcb96YqCRLTvk 34938
mypyc/test-data/irbuild-math.test sha256=fYR0xPO4XjLoE1MHIvcSq_jwgCZ0pNFKxtsFFCdpHNA 855
mypyc/test-data/irbuild-nested.test sha256=-CZkKvz3UFINotaJ8519Myu8cfzGxjE67tjUCPjy4bM 20164
mypyc/test-data/irbuild-optional.test sha256=YTluUUnzMstk_ySeiQI1R1HQjtL_2J5BggphmcgPIkI 9166
mypyc/test-data/irbuild-set.test sha256=jU-Tq1ydjBhjvVYSc90FI4c50e6VoHOAa7oMKg40Sxo 15826
mypyc/test-data/irbuild-singledispatch.test sha256=oQlvEbGqrkDqUAmEDC8vjcRZQXsI9hEu8GQ6IbJm5j4 5700
mypyc/test-data/irbuild-statements.test sha256=hSZ0oyXxPCxTsCA4xfUUT6o7M3k4yqNmURczaslS6dQ 20236
mypyc/test-data/irbuild-str.test sha256=TV2JqXJRA84r6RgSlwOM0ESRj_PrJq-QdQnbw1otawQ 6779
mypyc/test-data/irbuild-strip-asserts.test sha256=-00qr21AtEcp1-PWanXoWLevyvuUjo498s5G9ChnF0Y 152
mypyc/test-data/irbuild-try.test sha256=D2gDS2vNcKqm1Jgl7-1W2M-2XCERlMkZPJtx_U-Ac9w 10638
mypyc/test-data/irbuild-tuple.test sha256=G4q0E_QQLT8pv0_5pXu_J4oAintlENZWLTtmQP6rDGo 8613
mypyc/test-data/irbuild-u8.test sha256=GE95fm8se7wcKVGKNOBxHv0lq8PgCw_gzPeVjO4-fPA 9272
mypyc/test-data/irbuild-unreachable.test sha256=fgEfat_WYWFYgIQ6DYt0I4PD-lv0kf_H0NqkkYMpt-8 2112
mypyc/test-data/irbuild-vectorcall.test sha256=qI1hHq_07SsI3kkUFYxYvhzNODC1oiMJQqlw0nXwLoQ 3193
mypyc/test-data/refcount.test sha256=gTQpEmOP5umszGA40eeGhFu3t6yohbP-eQlKjZAWCVE 24759
mypyc/test-data/run-async.test sha256=Xx0hbeQl1TMhcjUT2zmq07TpZWAbsXfwsRhT8WXmzqk 3360
mypyc/test-data/run-attrs.test sha256=FmF5xIdOOOPBgLy1EZjkuLzz3O_xhU5ysnUwW8OfRdk 7472
mypyc/test-data/run-bench.test sha256=dCKvWAGTVQrMCYG8cHzGtum05nTBTK6IcFHpDVHP0u0 5633
mypyc/test-data/run-bools.test sha256=HyU61eDOIg3BzuBKZGG9dxtg3LG_lys7hd6sLiM5dyw 5360
mypyc/test-data/run-bytes.test sha256=FqS1Q64h1KxZ7QzEV9RvRTeYCY2Mf9et5wnJQnAovv4 8619
mypyc/test-data/run-classes.test sha256=3KpFZ9Rp3mqk9NRU7-emPfiPo24sPhJZcedjP_WwmQs 49291
mypyc/test-data/run-dicts.test sha256=JRXJLCNLhM3Ho1Zcm5QYvOUoV45hxFejm0Jjv3KsU2c 7793
mypyc/test-data/run-dunders.test sha256=TtVjK9mC4L0sNPFdQoeA2SJ0v81bdS-4bMQ0mjOtrw0 21000
mypyc/test-data/run-exceptions.test sha256=7QzUa1VjaR1xgTNevaUNNaw443rxjoKawSlFT41rQiw 8038
mypyc/test-data/run-floats.test sha256=GfpYrgHiAimumP_71zEnzmvRdbkUTmKR1qc8y20gaso 13551
mypyc/test-data/run-functions.test sha256=hCXMaZk6eAmMNUCy6IQQZ4IHeUxEPuKyR1dD5uICpic 30039
mypyc/test-data/run-generators.test sha256=AjV-s6eCfInyxzGEbzEaxKJzPvrOjHCH3cWJLOiWifk 15644
mypyc/test-data/run-i16.test sha256=-ULlpY1hIGqdIsm4WVYNZ4EM_gcFKt-mRV8GeX4C_jw 9306
mypyc/test-data/run-i32.test sha256=iP1Rllu3mRfPwH2uc_r-nAF3K-w2Uqx7rGwWW_ca1aI 9301
mypyc/test-data/run-i64.test sha256=gcrMCUxvdCmyz5uvySpcqxzc5AUMPHVGCFifM2wkooE 35857
mypyc/test-data/run-imports.test sha256=g447WTJ7ifXMLS4WZUep3BO96VTax4mIeGJ_uJs9a14 5294
mypyc/test-data/run-integers.test sha256=GuQx7OQ2SGLT4PQa5XV_kfy1TdqLJwlTGWDhXhbxP2s 14839
mypyc/test-data/run-lists.test sha256=zYjoa46IorIF0B6LHsZKDTbLRmx8Fl12-5vXGRKHuPs 9119
mypyc/test-data/run-loops.test sha256=wxKsZ5bnVvejxoWOOJyGJ25KuEIUkO4Y1Du1ns_Fbv4 9311
mypyc/test-data/run-match.test sha256=6fOoGLqRykNO1tqAIlvVNKqy2zx5ketH3i8Ce22-Azc 5103
mypyc/test-data/run-math.test sha256=ZWxtzOmMvMbAAYc_X3_E0lQyzCELcs5NdBycbGshrjk 3606
mypyc/test-data/run-misc.test sha256=mwtxbYg7jFp8fK443KsZLptSE5FOMnBGar3I7SKLFBc 24844
mypyc/test-data/run-multimodule.test sha256=r_V5Nl71zoL5MqlX1UEwWfhpNHf20HQY2kTozX2pqRU 14723
mypyc/test-data/run-mypy-sim.test sha256=gEFbly0ydcW6ks-ZlIIRdLrszt1UTH1bqpYiXX5611o 3984
mypyc/test-data/run-primitives.test sha256=bmhNzK4hCC3CVg8-bLao3Mbnt55y3RZdStSUOWj9Qwc 8028
mypyc/test-data/run-python37.test sha256=s20VHaTRwcQveafl_WJFE4OVOpbee6JG69pUQQF2RxQ 3874
mypyc/test-data/run-python38.test sha256=80qSVb1outZVHu1ekex9Ugem_k0mpbY1VAiehbuyl3Y 1970
mypyc/test-data/run-sets.test sha256=aYZ4EOBO1c0YuHa36UkCzf-Nn9dPz2w8Rb6EdrGZQjQ 3288
mypyc/test-data/run-singledispatch.test sha256=BMMFI5qw566gqCb8y0r_OCYFkJvCogUC9hzhhNx-Avc 14527
mypyc/test-data/run-strings.test sha256=utRTZLLE92qUv2p5e3xmSCL_nmm9kcyURKPOkX6wBc4 24090
mypyc/test-data/run-traits.test sha256=35wAgnsnDI6rxnF2UYrhW46igBFtJpAdHGKkEcWOsJc 5989
mypyc/test-data/run-tuples.test sha256=78bSkpeciu-aKEkmkbLfVSHGn9K0r0rOtkZF_acK_sY 5918
mypyc/test-data/run-u8.test sha256=7ltTAz2puFYThjQ9eYbqWe43FSMj2HdozylM06qLvDU 7496
mypyc/test-data/driver/driver.py sha256=AVo8AqvNNvYmuAhKULgwpVa9wq4VyWzSXUhU5MerJrs 1405
mypyc/test-data/fixtures/ir.py sha256=UjnkDyVHGNoDnY0LKDDp77KS5nHQG0WsE1Ryn653aNE 13995
mypyc/test-data/fixtures/testutil.py sha256=alt2YuCvuOrRJIwspAm8-z2CPbVZVZFgHTzi296AhNM 3022
mypyc/test-data/fixtures/typing-full.pyi sha256=lpMSYyc7pqwTdXaYj_17aMlQbBSJ3m7XA4vQRy4R0oI 4969
mypyc/transform/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/transform/exceptions.py sha256=K2z1piHIamVECHwNNgJLKyVpYZMSjEUDn6vStbR8JUk 6414
mypyc/transform/refcount.py sha256=K6dPkNxp0m30aKAwSp5CdLktdH6SyQ09_ZkNktlTh54 10013
mypyc/transform/uninit.py sha256=YKc6sCp2IB7xPsR8w6r5XJpkHa49V7fxTctb9pvt9tI 6819
mypy-1.5.1.dist-info/LICENSE sha256=-Y7dgWkG6YbHCZIiHjcRxzzGja0J4AuHR-E2b22zP5s 11328
mypy-1.5.1.dist-info/METADATA sha256=OqlSn_uyMAsMTfhJaDZLsg0YUvnSvxgpARHui1NqEIk 1746
mypy-1.5.1.dist-info/WHEEL sha256=5sUXSg9e4bi7lTLOHcm6QEYwO5TIF1TNbTSVFVjcJcc 92
mypy-1.5.1.dist-info/entry_points.txt sha256=DKRnGYlnjnz9_6jxYhHskdeZLwNC69R-ZPVxv3b9dpc 179
mypy-1.5.1.dist-info/top_level.txt sha256=gdz5XLe8-vYL_KT_2ka2B7fsxk4bZs6swFIZsuuXEGk 11
mypy-1.5.1.dist-info/RECORD

top_level.txt

mypy
mypyc

entry_points.txt

dmypy = mypy.dmypy.client:console_entry
mypy = mypy.__main__:console_entry
mypyc = mypyc.__main__:main
stubgen = mypy.stubgen:main
stubtest = mypy.stubtest:main