mypy

View on PyPIReverse Dependencies (649)

0.770 mypy-0.770-py3-none-any.whl
mypy-0.770-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl
mypy-0.770-cp38-cp38-win_amd64.whl
mypy-0.770-cp38-cp38-macosx_10_9_x86_64.whl
mypy-0.770-cp37-cp37m-manylinux1_x86_64.whl
mypy-0.770-cp37-cp37m-win_amd64.whl
mypy-0.770-cp37-cp37m-macosx_10_6_x86_64.whl
mypy-0.770-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
mypy-0.770-cp36-cp36m-win_amd64.whl
mypy-0.770-cp36-cp36m-macosx_10_6_x86_64.whl
mypy-0.770-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
mypy-0.770-cp35-cp35m-win_amd64.whl
mypy-0.770-cp35-cp35m-macosx_10_6_x86_64.whl

Wheel Details

Project: mypy
Version: 0.770
Filename: mypy-0.770-py3-none-any.whl
Download: [link]
Size: 1873865
MD5: b1c07b56b7eeda45e96af48913b72295
SHA256: 3b1fc683fb204c6b4403a1ef23f0b1fac8e4477091585e0c8c54cbdf7d7bb164
Uploaded: 2020-03-11 01:20:03 +0000

dist-info

METADATA

Metadata-Version: 2.1
Name: mypy
Version: 0.770
Summary: Optional static typing for Python
Author: Jukka Lehtosalo
Author-Email: jukka.lehtosalo[at]iki.fi
Home-Page: http://www.mypy-lang.org/
License: MIT License
Classifier: Development Status :: 4 - Beta
Classifier: Environment :: Console
Classifier: Intended Audience :: Developers
Classifier: License :: OSI Approved :: MIT License
Classifier: Programming Language :: Python :: 3
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.5
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.6
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.7
Classifier: Programming Language :: Python :: 3.8
Classifier: Topic :: Software Development
Requires-Python: >=3.5
Requires-Dist: typed-ast (<1.5.0,>=1.4.0)
Requires-Dist: typing-extensions (>=3.7.4)
Requires-Dist: mypy-extensions (<0.5.0,>=0.4.3)
Requires-Dist: psutil (>=4.0); extra == "dmypy"
Provides-Extra: dmypy
[Description omitted; length: 432 characters]

WHEEL

Wheel-Version: 1.0
Generator: bdist_wheel (0.34.2)
Root-Is-Purelib: true
Tag: py3-none-any

RECORD

Path Digest Size
mypy/__init__.py sha256=4yp43qNAZZ0ViBpVn56Bc7MA4H2UMXe0WTVPdkODP6k 37
mypy/__main__.py sha256=BmZeSBBWTTVKOBOJfJtW8wAu8Z0_8HaldViRZ9jB3Vs 220
mypy/api.py sha256=HrznkoeYEd_K0uZadyDE2IG-Bot0A3w_YSRxs7QXvIs 2871
mypy/applytype.py sha256=xf-_-O7Kd_10acRoeXsR1m94O8-MHk7sQ5kS7687ih4 3664
mypy/argmap.py sha256=EW3aUf5Syw-7rklb2FCgq7FlQIpUt3hJyjtwO5FQH3A 9388
mypy/binder.py sha256=sJ_O5QNEaSgjTMfLLV0DySEaD6KTPljHZfQ15mUSBj4 17363
mypy/bogus_type.py sha256=bTk0-CsLSm_tQZzE3EUM3nZs_z7kt077ZBVPwL0Y-TQ 779
mypy/build.py sha256=sU2GNZh_60JTpgLSasGtmVG402A1MTunS_rmozUJ0r4 139416
mypy/checker.py sha256=nBoQfqdM78dS7O9oYTnBSd0rplBI5bhWxM89vYM__5Q 279393
mypy/checkexpr.py sha256=-q-F8Y98EmyYu9ewNG9jw-2DkayjvW9c_ug1WrUzYL0 213668
mypy/checkmember.py sha256=Td6mc4BeAqSzdPJDVncTkvCB7EBBfUnlXk6uXHJEREE 44665
mypy/checkstrformat.py sha256=Dr5X3w3hRvd863Wwx5fERdvs0Cv3oh6UFxluQJirHjY 47099
mypy/config_parser.py sha256=s3ysUIYSZf1psQ4HqckpEGn6S3P4KSVrb4Rj0_ewtas 13418
mypy/constraints.py sha256=1X9O9dmZKW9WtR-qG1pxlKGoxx6tZE6zCEs0samI-Nw 27429
mypy/defaults.py sha256=NKkU2o7zfEAn-EQE-W3mqET5wHEevalZBs-og8wTv7Y 1127
mypy/dmypy_os.py sha256=8sLBkMG22YyJYWIThFhjX6q8KTSm6stxLeKv5cbpLMs 1208
mypy/dmypy_server.py sha256=pPFL3VhsHNfMvwT_j7sgeWbDSwK2jFPhgYpfZTcF9hw 26664
mypy/dmypy_util.py sha256=sBNJhrj2zysBSK97bNgyhu6QjxznDfEzkAcERDS0BgU 843
mypy/erasetype.py sha256=0F1wCHKA5DtgHrYU9u8VmNTT-kNzpSen0eJbClQG1sQ 5576
mypy/errorcodes.py sha256=3XF1DrveFQlnEPpztzYXWniVSphWjhnV1uo3Ezf2Tak 5161
mypy/errors.py sha256=FnmUxXGRDzdaVN-w0U17WKIJ1wKIetAO5f9BNiLpCEo 29281
mypy/expandtype.py sha256=XPQmiU7jpkXuNymHW81gjHyARVnptBD_eTZOnSJFzOs 5545
mypy/exprtotype.py sha256=HF7szIuKYlDZrzmlQ3KuEJPfb_syUXA9dEPmge7wTv0 6187
mypy/fastparse.py sha256=93LpBh7Ev0uFDqpvHqWZpkeZB351vA8S6ONkMBZFM5U 65513
mypy/fastparse2.py sha256=ZzyUuEWT3ZxGqpXy5Dz9OT2EUjQjP_p8fIw1cyrowRk 44169
mypy/find_sources.py sha256=B38kYes0k1iM2H7JdzxRtrx57qHGtpr5M_1C7Y7dL2g 6238
mypy/fixup.py sha256=nJrYUPAQ4Tg6KTNIV053ue4ypdbECuiO4JKKn5IoxHY 12588
mypy/freetree.py sha256=djtzkC5Ly0pJU3jaHKoXvIAcUyCIvoqBZ4vFEMXVEdA 581
mypy/fscache.py sha256=lNqFEHEX8Ym1doNtZKtrSNOuGUebltr-WAZRrcTErUU 10379
mypy/fswatcher.py sha256=GBGX5rSrRu5Mf5MzMQBmopCI6J6BgG0Q0zh76fC4A2A 4137
mypy/gclogger.py sha256=VNozn-ZRd4EIJLRhOsw_PUBlm81ObdYCoZ9MSpbMTV0 1632
mypy/git.py sha256=GiTxdCzFR4cHWxkYyokZXaqLkuiFQPeCj7oTi-0WNcA 5008
mypy/indirection.py sha256=xUaJEvwnz7zCanjwBfxFRxSvUbPwpoqCnpgMn8LLu94 4111
mypy/infer.py sha256=ItgpSK5FD58HPjLm-5-gd_2QU-5BnLpMNleW3MildfM 1951
mypy/ipc.py sha256=NW5LfRL3YoUkBeT4xba1N1xTX9SRKDKfxpR3c96PF-s 10573
mypy/join.py sha256=lfCDMTiJ30vE3J1R8DLCKycNKow1cDV4Vfdl8CGXTp0 22040
mypy/literals.py sha256=5xR26WRLwY8vJRaYSQZ6oF6iDBq6zjdNzQe1_uYV7-k 7812
mypy/lookup.py sha256=SukfJFiEiA135vaItnmnGgf6UeQqXD98zVJ-EcFJfos 2090
mypy/main.py sha256=jVFuJKFNzo6pwg68oAMq-qpe3EOcioJO948nzGw5SrQ 45131
mypy/maptype.py sha256=WNVuh-Q1Ch1bcLOG1sEetGFoLvNekPGaTmlEh5Rgmn4 4059
mypy/meet.py sha256=d7T7TNbK8M70PQiiWKi5XsQWnXCEaBp0b-bzuI-mFoY 34097
mypy/memprofile.py sha256=krxvQKAJL41Vq-XeSEdHa8xKZR5OrxLsGGcIMnIBNDw 3906
mypy/message_registry.py sha256=MUKAtJmid4RTu_hR1KXvqsd05O0wq16eqxOhEdEgCtk 8374
mypy/messages.py sha256=dGlBS7MDc9jiAhhKwSZhPfVlOsWjrlIVZ41rZAgajMY 97257
mypy/metastore.py sha256=SbvChhQyDky-NZ8tJz4HSPDwtrY2QVEvHMDnnuWdb7Q 6665
mypy/mixedtraverser.py sha256=gVUgwRxQ8EX91kkvSwxPZYN7PF_khVm_WoXh8BUh4d8 2841
mypy/modulefinder.py sha256=BLG6tXfaah3IM-6vg8VwrdmP2IJgDG2r5dxPeRAKDyE 26655
mypy/moduleinfo.py sha256=3GH6wGFnZORBF_VQJKjYEyv8eMRcNtAbaUDJUwbGNBs 6596
mypy/moduleinspect.py sha256=t-hJP1tSnzyO96JJKxdgCiyu-SWl44EpoIEpQBtn0m0 6209
mypy/mro.py sha256=9nLo776zR9bRvBGMw41SVoH8QncV2EdyuJRDA34Vi_M 2098
mypy/nodes.py sha256=d-J_cY4ergAwGhxP9Rh6nqgoruTDf_q56qz4nlFIYhs 113792
mypy/options.py sha256=UHR9cF6DHKCAEsYzauOO8-cs8HChZF_cfraSHKOoGQ0 16123
mypy/parse.py sha256=azOUCE0K3wtErfz33eyKgIxOUN67BEL21Z0fgex-0gc 1363
mypy/plugin.py sha256=gMzvmYkdS8a9JstdpKFdTNc2tpCaE-8MG-mbdfR4TcE 32452
mypy/py.typed sha256=zlBhTdAQBRfJxeJXD-QnlXiZYsiAJYYkr3mbEsmwSac 64
mypy/reachability.py sha256=JGo4VmJvG5SXM5udNBO3NMpVEfya3WYZPgCpyeK5-ZM 11148
mypy/renaming.py sha256=3TZ8sT8QT-eK9TZfWHRrkUYTv3jOi90-a-vxLpVTkhE 13684
mypy/report.py sha256=vGDEmrtLVS_s7_r7nwbFms0UpegwEtvT0kXUQb-wnEA 35649
mypy/sametypes.py sha256=bIk4DqeR008MxKOQJvHC2Azf9D2TZV-T3fEqkozCx0E 6608
mypy/scope.py sha256=u3_52cB24-FZzyHhTKry68q6puULTEzjlFWt8Ua33A0 4068
mypy/semanal.py sha256=Jye4wnDG84CO7Xuy8aLgodfLhDVoPB1IrFBzYaZ6bgs 226141
mypy/semanal_classprop.py sha256=rEq4urjmvBK4rCKl5uNyobtJEINWq_LCk4EiDOs-W7E 7273
mypy/semanal_enum.py sha256=EQ89ClcqS2byODTph8jj1VYChkcnx7WF-GcUrTUfYg8 7335
mypy/semanal_infer.py sha256=fZZ7C9wGlS-_xJiGf_qVBkJKD3bG_Cgoidb1ikXfCHs 5188
mypy/semanal_main.py sha256=pCtl0u4oUB6nk4fQU4y8u5qn8dKU35tvok-2CiJt_Mw 17811
mypy/semanal_namedtuple.py sha256=_X81kgcfKrjV1vX0yp5PvjZBQa3IrCP6_JPgYwS8zh8 25758
mypy/semanal_newtype.py sha256=Ix9-6ECz5Cu_PPi9Qm4VgfsJN0OG_5xGb4vlv3bcxYo 9223
mypy/semanal_pass1.py sha256=gq9cgTlk-R07CLaMCiG671uc6vjLeSlhYhx1NFTymQU 4434
mypy/semanal_shared.py sha256=TAma1BgiwFBkhgyWOf3qZTjzJouSmdXGsbnqLgILHfU 7536
mypy/semanal_typeargs.py sha256=Nw7r9VJ-WcAR8yxemSL2rejg4-WojLaUfjfK9jrrQMI 4915
mypy/semanal_typeddict.py sha256=3x8ThvMGWp8eJ_LvFwas61P-2C1kcf3QjloihdQJ68g 15358
mypy/sharedparse.py sha256=w_AjYMWjPdkK9AiSQBqmJYewj5qMKTwxtzRd52yzVLE 2082
mypy/sitepkgs.py sha256=Am8b40PLTancc2N3fwplfHNEWg_IZF-qS_FmnO37tR4 987
mypy/solve.py sha256=od7Cx-ZShxE4qe76QdnTAsQsUgKIa9SLOooOvHQE_yA 2876
mypy/split_namespace.py sha256=5kwyOJBHw_5CKnWIO2MoGt617dFWOUMytyOow7yhYbw 1259
mypy/state.py sha256=GUWgeqeDPSNvEhH9gTaYtSnSPnXVu_-kBeb5iPSxMTg 497
mypy/stats.py sha256=Jxg5JJwlil6YdAIpdpAi_FITcJxfYktTpShWxXDMp-w 17199
mypy/strconv.py sha256=7LKvRYAYWkCOH9awJRtBsiNVFZ1FGxWHB38DV1Rdeqo 21297
mypy/stubdoc.py sha256=IFbgq5L09VawD4L0209WTKsIuVIrMuRItz14XgBD0ZU 13158
mypy/stubgen.py sha256=syI0U1yO_F0ZJcpsBIty_yAxlthdeuSD2kV3nteMySU 64782
mypy/stubgenc.py sha256=TqfOZWQSJEhrXa7hokfgF508r0hmfwIvQUxalrN3FPQ 15236
mypy/stubtest.py sha256=BPqgzfyoPOsz7CiImTWqvZ1C5o_SP-Z7qAS0O5inPC0 43705
mypy/stubutil.py sha256=LWgLFyYpgBfEPH4TdOQIDi31BwupybxmSP2YgMh7Bgk 9640
mypy/subtypes.py sha256=fXrRs72iS98Qz2_9XrZoGqGCC0xZk5606ecjE-vQWHU 63387
mypy/suggestions.py sha256=WaRovQ2ohpSE-Ss_8vwhc5IuYqkBtkf0cPYfoh5CKYk 39468
mypy/traverser.py sha256=HjQGIJHXihRT2mHgFMnMbewvnA0UiCanVYLY8ZyAXzs 10477
mypy/treetransform.py sha256=3FPMU9y2UY6FSYi-jsp1ytNMEq288l3cN6cDSYgx2SY 25568
mypy/tvar_scope.py sha256=plvYh7Andc1YBQrohlsBcYNAqh4oja7G8eAWl4LdyLs 3551
mypy/type_visitor.py sha256=b_lova8Y3rOfwF40EW-7VtblohkEMQ_wfnf9ouXI20c 11160
mypy/typeanal.py sha256=CoU8bIOtJtBOSOgFS8mO6Bsez8RZg2E1Rlgi1P7nrGw 56094
mypy/typeops.py sha256=GH7Y5qYaLWrNU_GF1hB3wNavjNPBnuKA2cUlz8i1k30 28846
mypy/types.py sha256=an5qevW-Y3E0kpSIbLm2h4484zDNh9bv-Sgkhc9UOas 89422
mypy/typestate.py sha256=Nz96R8wlhXtsQ99L_CKL-91Qd3ocZWK0ddmQS02K67U 12966
mypy/typetraverser.py sha256=KptsYvSWufj_fHpLcWAcr-Nqri6e-tmcCmGxyBbPGl4 3097
mypy/typevars.py sha256=RnfVHsl1aKOsljlAOkPWDnKcTep7ks8b0CzCxhNn8jw 1694
mypy/util.py sha256=wyABXa4T9NvA8-RfIsM2XH3ZLeJHz4MgDSUkl1zA6Sw 26541
mypy/version.py sha256=EMNqbUWGpBdmWxq4hrV8ggLWDRExSVVKuIzBHJrIV9Q 22
mypy/visitor.py sha256=Otb6Jh53FAAzDzo8lzbxgYOcaS3QrehiZSzM44qnTAU 14274
mypy/dmypy/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/dmypy/__main__.py sha256=OPHdXfI4IT9tCNO_ZjoJsAfVck6EiOou_t9RX2AV8mI 92
mypy/dmypy/client.py sha256=-ALsQCHx1v1ddH_4ukoFcE8a8NT0vj-oVzLv9cbXTxU 21083
mypy/plugins/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/plugins/attrs.py sha256=NI5dSaWLJWgMB8Mc8XP1x_0Bkj9EnZv6ZEKbQsQJfho 29047
mypy/plugins/common.py sha256=aE7-zbp1l32HTs0nXg4qV-rnTjmvLwAd_TTz_f_qMp0 5605
mypy/plugins/ctypes.py sha256=1K7iqDE6CSoEgcaUHOLTdQwAxIwqEiQwTkVFttY1gkk 10639
mypy/plugins/dataclasses.py sha256=BbzZAeEyR9Wc8oL_rW02gKuYagwslLPkoZZf743FNBE 15910
mypy/plugins/default.py sha256=M986CqTeA8UVc-BlHcEoQgWddysoXGDzCjGAHqJBWq8 19067
mypy/plugins/enums.py sha256=5SaUHLnm0q9IDkvV4GYVgXQy78qyqFUDBg2hV0ULDi4 5365
mypy/server/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/server/astdiff.py sha256=os0c9290vEgfDVJhp5GUPNabxyP-4XLBCky4KP-8oh8 16024
mypy/server/astmerge.py sha256=NjiWGfWHBfJBdpKjif84i35WGMsw6LFEwGVqC3mxOpw 18620
mypy/server/aststrip.py sha256=fCQFIIJjNAsU6CqwEqiELgB8zojhV6Ay1fSV4G-fCHg 10940
mypy/server/deps.py sha256=XXm2fFo04vvVrBzEe4VMPBrcb1h8tdfPGgs7qXgOquU 48234
mypy/server/mergecheck.py sha256=4B0x0Aqs0pgkByiVGsD4W6IWJRZgfI0m2sMg79Vzm40 2808
mypy/server/objgraph.py sha256=AiIR0FZmPUhbH_CS9j30NM_h4TI3fLCQgJ1exH7ZxSk 3578
mypy/server/subexpr.py sha256=9sKKL6UfAQxcgqu2IiuI1NYhnp2YVwj-TsG-pAvi2Kk 5101
mypy/server/target.py sha256=UGl5BtedDpJx5McJAGtPlhFxtoZEbbHtxgi6AjY5IA4 236
mypy/server/trigger.py sha256=6uZG3M3oKFkld986d5SM2-t2bBKr9XcrAtvV_8UuH8E 784
mypy/server/update.py sha256=TzNWJmRQShzXPw7TcBCpK_2Le4B_r4HIFEpb0mLEbHU 47765
mypy/test/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/test/collect.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/test/config.py sha256=F1_0f5DyYKmOaqscpVj3AQuLmHHm8YQaum0JpQUVz4g 793
mypy/test/data.py sha256=XLu8bI0T5hCgDUqrXHfppm789XdmrUNWrS2UwEE2Ef8 23488
mypy/test/helpers.py sha256=KRGwRROWfmDasP6h5J1iOdc7whZwxV3a8mSBVb0jzFA 16518
mypy/test/testapi.py sha256=---IZm0oD6chHt2Swmjx_56jARDQNI6vVMlMuusZrpU 1413
mypy/test/testargs.py sha256=Pj91L1GlG-c_n7bTp1w8Uj5awULxNfpQ_A9euNc1cOA 3251
mypy/test/testcheck.py sha256=EX9sbxSdk4CSAKKOwSBZy8OYqWnf6ebXlmobe_Nu1v8 14336
mypy/test/testcmdline.py sha256=al8zE5lDyQ41gM4bXAZlvlSRr2eWgytW4wHsllF_h_g 3940
mypy/test/testdaemon.py sha256=zFD5Fy2OO8ZKnFRlZrIzPuWYjWK33Kfp0unteosUJGg 2862
mypy/test/testdeps.py sha256=LSG0glToWcRyNG18Yi1DlXCLVdoj0xHEUZNMQ_wL-6o 3951
mypy/test/testdiff.py sha256=sp-DxNjvt37sCnU5DjCdjUrvYJmGgL5L-LR2kWLNyko 2544
mypy/test/testerrorstream.py sha256=K45CGDUAWyN8licSac2q1W6xVAssdzh_goUjGyyeueo 1482
mypy/test/testfinegrained.py sha256=8NwbKoZXPsgpQ5e_Mf9OIqcSD_DyAOkjld_DOeynUYM 12679
mypy/test/testfinegrainedcache.py sha256=uuHzqvpZQ6L_u1q-toqAkLDwMFrkDaFp_msflvKqH5Q 541
mypy/test/testformatter.py sha256=HUfVEJ8QiCyN7Hcbdg8jxASBh-3DZ2HZIShcA2CHmZk 2627
mypy/test/testgraph.py sha256=flVrlci6WiraGUEElyd3CjT5ZWuOfcQd7fB1v_kwfiI 3165
mypy/test/testinfer.py sha256=HjlGYYH0FSGroGKnqWbMJBmUo7uhm5-yLoTMuv3IWeE 15641
mypy/test/testipc.py sha256=GiBTpBHnWCqvFrPxfJAo7QNHdsxsfrma9zdJp-bQN90 2273
mypy/test/testmerge.py sha256=FfJcpAAlCZUZA7UkHc0ekrU-qSQXZobM1M6QupjHoX0 9226
mypy/test/testmodulefinder.py sha256=muwaEFGgmPG2ODYkKh9EIVw_NaC2dUg9cBBE5JnI2CE 11270
mypy/test/testmoduleinfo.py sha256=neQ1eIZl9oYtmEuy_neUnDegOuL9yKcUu_KqrGYzT30 636
mypy/test/testmypyc.py sha256=X7Pd42QeaJ3HK1mbUaw-C6B6Z12N9XpbsImtdhvqmls 361
mypy/test/testparse.py sha256=43_snuVpu_CR2QR5iodpCy96Jga9xd8z1bqNG0Dn08w 2751
mypy/test/testpep561.py sha256=ZkzCJcmVdWs6v1uL2Nn_3CrAtnYjucxMhS03SxFLZBg 15618
mypy/test/testpythoneval.py sha256=quoK2z9qfY3C3PqNTMAeMuyaB18YAtk0jy7eh0UUMwA 4219
mypy/test/testreports.py sha256=lFGEioqQ228uDOulEULNsr5X5StvLdOcXbTpi_Nf-Q4 1414
mypy/test/testsamples.py sha256=It2dxoq4Gr4Y8TXu_QEHpKW7GhTZCwjID2epppWiRl0 2817
mypy/test/testsemanal.py sha256=M6M73VxpzF45rlQSEUxZb3mlu_oHMvW8EFfQrB5TRhw 7699
mypy/test/testsolve.py sha256=VBYVTZh186lnJgp7wYhMdJhR61g66h6lk1qd9013rHc 5911
mypy/test/teststubgen.py sha256=_0r2HgpJx0TF-jhSHTksVmZWd-nacFYwq1TISVg8yNU 34342
mypy/test/teststubtest.py sha256=I1LxIqlivHtDI8CzNWMQmi74Qgy8iWelL-ZV7ytESs0 21056
mypy/test/testsubtypes.py sha256=6OQsoYt8mCVYTNzW4bMAliRW_4jcNohc9mb7bZnCzHM 8842
mypy/test/testtransform.py sha256=cuxLtg92SwNY8oeahP003Vt5np5mldK3289Vqq7HoZo 2680
mypy/test/testtypegen.py sha256=B8OgZpELsIKlqJ8C6ryXiPX6mfNbl-f4yQ8mSAscXRQ 2945
mypy/test/testtypes.py sha256=48h9QKsPc0AxT3zhjvWESGj87mBLng8X1cuFzlpYRX0 44639
mypy/test/typefixture.py sha256=ZWj-V3Xb_IPTqmuayiXY8rgATk8L7RNY_WOu2-mb68c 12207
mypy/test/update.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/test/visitors.py sha256=gbwtH5Nf9z5UN7WNoeu_9SD8ksM41SSOIJloIYHv72M 2291
mypy/typeshed/stdlib/2/BaseHTTPServer.pyi sha256=Vn3aoORkJvQiWROghZboBponUuU0XcmMJUo2B7nnB7k 1864
mypy/typeshed/stdlib/2/CGIHTTPServer.pyi sha256=rdxnw2EN6dD6Pg5XTZf35L0pm-REuAx-p4Qlh2Pr3FI 227
mypy/typeshed/stdlib/2/ConfigParser.pyi sha256=ho-0DQ8rivi9g0lA2JVkMQz00N0ACtkPvYcBy0Fu6kA 3882
mypy/typeshed/stdlib/2/Cookie.pyi sha256=Ke_iU9vRRHFMkJrben9gxXLss3nTR0bw5ZPvN_abYdc 1342
mypy/typeshed/stdlib/2/HTMLParser.pyi sha256=V35P__PdBxNcAMqIkcGU5xes5G6TrIRaKwZyTU49_Ok 1067
mypy/typeshed/stdlib/2/Queue.pyi sha256=rM6dyHkpzO556CaTq3C2zWROSzHzAPE73o6c89a0q8g 925
mypy/typeshed/stdlib/2/SimpleHTTPServer.pyi sha256=f-YKJ8pTFBvLCfzHkdC64Pl68X3z-EzJCzjrFN7GXHw 689
mypy/typeshed/stdlib/2/SocketServer.pyi sha256=acFc2hus_G4L9qyKA6c_TcqDpxA6HHg4qkMki1hP9yE 5223
mypy/typeshed/stdlib/2/StringIO.pyi sha256=DnD9yzaDJBRmDSO3Izj5iLRz0XhR0ME15_rKmGCzkEE 1179
mypy/typeshed/stdlib/2/UserDict.pyi sha256=SyyOjAg89p2GxW2l2Rh5K_LywO0wJOyDIrVDF3yWMx4 1632
mypy/typeshed/stdlib/2/UserList.pyi sha256=4QnPyFgdwmENrlNqRPFl_c9h9hGQddDmlyopbCgIYt4 630
mypy/typeshed/stdlib/2/UserString.pyi sha256=66KWkG76pLfFet3ZEgeSpKl44Ln9X1tcUeun1eaIJEs 3844
mypy/typeshed/stdlib/2/__builtin__.pyi sha256=CEL1GNV0U3HATVNrxB2zg5XrXiX_IINlK3tUcs8zeV8 72231
mypy/typeshed/stdlib/2/_ast.pyi sha256=bbV7HmKQisI6P_yw61dS8eo5HTSaldhvNTHqNFAONYo 5777
mypy/typeshed/stdlib/2/_collections.pyi sha256=-8nglgcAOKkmzv4QZFAYjOczFffnanncc-Jyq9F5XUQ 1478
mypy/typeshed/stdlib/2/_functools.pyi sha256=X-Fg8iRti-ZpiUHzjlkBP6aqvy5AsKKUeZebm0fjz4s 645
mypy/typeshed/stdlib/2/_hotshot.pyi sha256=FCVHwEb2pK8iC_INUa4h4TM5BuRABrdejrhfx8EvvJM 871
mypy/typeshed/stdlib/2/_io.pyi sha256=FoP84phO0WcclH3ScbUqPGhWZR4Xv394BPto6DnVaSQ 7131
mypy/typeshed/stdlib/2/_json.pyi sha256=VkdGJetGOhdC1_e-3wjZdqwJtEmmH1oxWkbgvIukvRg 233
mypy/typeshed/stdlib/2/_md5.pyi sha256=pGqwb01a_RcSP1QRE8XtVPB0RKaoJOGuRdVk6pwvEag 300
mypy/typeshed/stdlib/2/_sha.pyi sha256=32F3_E2nGplztFti0fx5GwfPqobLiyg2rtTLHopfCw4 348
mypy/typeshed/stdlib/2/_sha256.pyi sha256=1Z5g4wLOL9-z6gasal2kMoBb7yBHPJMFSCgPts_GTRM 632
mypy/typeshed/stdlib/2/_sha512.pyi sha256=6AyOELlW_oDueP9i8yvirht0BdJO0itNx9-deuMYCeA 632
mypy/typeshed/stdlib/2/_socket.pyi sha256=6pmY5w0QnTNtTlqoljtwgqRovMX4yAwbO3-7J8tYY8Y 6309
mypy/typeshed/stdlib/2/_sre.pyi sha256=mfDfmucypU0R3GTJjHRrvq-N7wUv_0cIIzV3Je2qZG8 1976
mypy/typeshed/stdlib/2/_struct.pyi sha256=zB7QQMd3oHSGsrECKXYQM2H1IMlKLh32nktw7uTauLA 811
mypy/typeshed/stdlib/2/_symtable.pyi sha256=65zeM2TLj4T1XJ4bUsp4E6y0TQgCIP-plvkrZDtdQio 682
mypy/typeshed/stdlib/2/_threading_local.pyi sha256=HHs9DxAPqz-I_dN5h4Bv-Pq0SpYEUxFx-l1iK1jaA3Q 392
mypy/typeshed/stdlib/2/abc.pyi sha256=CcNQNUTi82hJu4vM2MwvHX9wbSm_HqozPs54vuvsdXg 1147
mypy/typeshed/stdlib/2/ast.pyi sha256=ZeErz44vozLzAXscRgNXeqCOwF8pHv0x6TjeQwOIXzk 1201
mypy/typeshed/stdlib/2/atexit.pyi sha256=RXUSKHd__cLe1yzGZ8er9pfHhGDHviF0S1LPNxCLp_Q 117
mypy/typeshed/stdlib/2/cPickle.pyi sha256=FVgtWCgzeEdiJJiIWfdEkRI5RKQvILZVdDUpSO8U_P8 801
mypy/typeshed/stdlib/2/cStringIO.pyi sha256=Cimh2tfh9f6Q0Tyf5dF6HHSHQf7x4KS6eHl03IolDus 2033
mypy/typeshed/stdlib/2/collections.pyi sha256=HUNGPxqJwjTrCe74Sv40zaNIm_SJOqrqa7JGgsxQZ0w 4986
mypy/typeshed/stdlib/2/commands.pyi sha256=512BGpfeWNdi0wFAXnH_NLFtmqsRbU3ORvZNyWPjrWg 331
mypy/typeshed/stdlib/2/compileall.pyi sha256=wT92EfMkifRVCeE6yMHcqxlOyAf-B9SRYtUjLKVVKOM 660
mypy/typeshed/stdlib/2/cookielib.pyi sha256=Q_CQUyeESJMliob9LHzxSHvzlQB5JFpCKaRfVfAaeLw 4521
mypy/typeshed/stdlib/2/copy_reg.pyi sha256=BsqFQ_hSsV_oqeJFO_GZ2J1tFl4EpnGZgx-NYmt_ZN0 726
mypy/typeshed/stdlib/2/dircache.pyi sha256=MvOj_3F6aQ5wvlvpb5pUJCSMDIknGd5dKJ0qSm4F1Y4 339
mypy/typeshed/stdlib/2/dummy_thread.pyi sha256=755Cy6AXyEo3RowYk0pQm5I5mkAIE3yQrkWImnrlHOA 794
mypy/typeshed/stdlib/2/exceptions.pyi sha256=caxfpKrLTonvEEp2cq2fA7CyGbeEE3RdY1G-TzTU7Lc 2640
mypy/typeshed/stdlib/2/fcntl.pyi sha256=TYUQrn7NB974TMJYDtPvjSmTpkjBJLqwaDnt0tmCi_k 1612
mypy/typeshed/stdlib/2/fnmatch.pyi sha256=8kgI-ZZR0lhAGSuQk0M0kt3cYrYRx29bwhIg9ESvLbs 348
mypy/typeshed/stdlib/2/functools.pyi sha256=egCoDsC6ABhatR3U0Eg_OSeMwpjxZ73--xsaVQid5aI 1276
mypy/typeshed/stdlib/2/future_builtins.pyi sha256=DbYFW8d39H2GuMb9XI4bXI23GxomislNrLbdhDqpkEo 226
mypy/typeshed/stdlib/2/gc.pyi sha256=iAjXpW2_tvA_JLuWswJT_S0UwokgA24kN8_mhR0onYc 787
mypy/typeshed/stdlib/2/getopt.pyi sha256=6hPbDzz4CuSglcyFspFGyWCNVW0AKygfMXPTD0LKI8Q 448
mypy/typeshed/stdlib/2/getpass.pyi sha256=wXXCl7EPrOCj-zmKjbUKe6wkVcdvECb6pjV91lKnsWE 192
mypy/typeshed/stdlib/2/gettext.pyi sha256=s9TQTyU5JIsWXWturgUTZnB6AXIRkdPohmRb-HzdNC8 2284
mypy/typeshed/stdlib/2/glob.pyi sha256=7Js1jrnzrtGyNCOKUL5z9RUe0ISki9kCT2ofpZFVutk 375
mypy/typeshed/stdlib/2/gzip.pyi sha256=fdKYU2jPcVb0a0XG8bhizK7xg1zoe4mxJMIzNneEKzA 1000
mypy/typeshed/stdlib/2/hashlib.pyi sha256=hy7FqcyGH1PYL4iHw1bCAe36_FKEPfNG2coF1e4Oe6I 1004
mypy/typeshed/stdlib/2/heapq.pyi sha256=Uwl92Rs8tnmAoEO_SB6UGbNgCoLdlLVkEHyMUZyF8lg 746
mypy/typeshed/stdlib/2/htmlentitydefs.pyi sha256=1dyH0i00daNQ_7gDuT-mxXzx-V_nDSRuF4q_vjkSUHg 114
mypy/typeshed/stdlib/2/httplib.pyi sha256=K5F-2VPE5Fd-Ym0WHdReg-E43Iycv-zrauPHGxTEhtg 5937
mypy/typeshed/stdlib/2/imp.pyi sha256=Nwy9qBm9V00qkJaM-H9cvcI9fTYgrjT1ofYnhLKFdFQ 1325
mypy/typeshed/stdlib/2/importlib.pyi sha256=N1OsqmcdpbeN7RTNU4s2zQgnoQhkwECT5z5bv035F-g 134
mypy/typeshed/stdlib/2/inspect.pyi sha256=FdpFo3cqL9euZQPvb1YXOM0lDJXv2rKsj7NL6nojW7Y 4589
mypy/typeshed/stdlib/2/io.pyi sha256=zU0_W_RPG8ymcyG3GnFdOGt8FGYDxSYQFs5Vv5JYS9Y 1463
mypy/typeshed/stdlib/2/itertools.pyi sha256=N6TJn6fkEfAh1QU-UlIErgoK9no0CCuQtM_Hwes5mcs 6619
mypy/typeshed/stdlib/2/json.pyi sha256=oucI1k3DW7J2sAsQA3wGNdduGFY3Zxr-n0jSUQVr-5c 3777
mypy/typeshed/stdlib/2/markupbase.pyi sha256=spypPmrwD5qV88nR7U1R28WjGvm6TG8gs6N6H4NER0Q 265
mypy/typeshed/stdlib/2/md5.pyi sha256=ujmiPT-VQ7K8Y673_oOxDFCFDaVvnRx1Yul5DKxi7EY 118
mypy/typeshed/stdlib/2/mimetools.pyi sha256=KBcWPPbifAysN1-9XBAOyscxCcohCiAnBDmr59W4Ibs 703
mypy/typeshed/stdlib/2/mutex.pyi sha256=Cqj7xmY36at4nqKKtb7th5v4HXHSVuy_5o8rVnsGIyY 426
mypy/typeshed/stdlib/2/nturl2path.pyi sha256=_u8yHiGMMnRRTjQAs37HCefvy5193SJDBUZTw1nZ0I4 115
mypy/typeshed/stdlib/2/os2emxpath.pyi sha256=rNqj6od5awwC_pZfleS-EFL8B42dbU7yo3zJDAuabcg 6160
mypy/typeshed/stdlib/2/pipes.pyi sha256=65agLGycqLLqBqNqGgiUR79o5joqm6joPBiXATRz_0Q 453
mypy/typeshed/stdlib/2/platform.pyi sha256=G_CDGpxhbuvyOSwqmhyXKcNuvJFnsyzCsU_hTQchkDA 1609
mypy/typeshed/stdlib/2/popen2.pyi sha256=QH4ryQDmuA0Sysh4YxSzDm7kS-ixHH65XFsJYvvkPn4 1000
mypy/typeshed/stdlib/2/posix.pyi sha256=pHacvlf8FcC8z8xc2V5Y6-xC0nIjRnAkveMyUo8E4Uo 6308
mypy/typeshed/stdlib/2/random.pyi sha256=iOojzd26HoN_JQBiYjwWL-_Gf2_rcNM82DlUYD7wuR0 3311
mypy/typeshed/stdlib/2/re.pyi sha256=5lrtET1RXjmitFM6RuhPG8-SYxQtpgUi4tEmNOOGZ9Y 3804
mypy/typeshed/stdlib/2/repr.pyi sha256=-ojmu6--kHSN28a_gJqMAgEpNIs_pkXgY3fo0YypwNo 1094
mypy/typeshed/stdlib/2/resource.pyi sha256=NCa0Nk2470P4HcQ_nqubB7OznbVm50B1rNiPKOkMhA0 876
mypy/typeshed/stdlib/2/rfc822.pyi sha256=-TJ5oMGTXnzLWDnJKiSDNCsHQWxh74IW8-S2eACyvtQ 2234
mypy/typeshed/stdlib/2/robotparser.pyi sha256=IpfpnvNmCtN84yyZR9TmNdCQA7F1M5MQcqbUdkwoPXQ 230
mypy/typeshed/stdlib/2/runpy.pyi sha256=D-ttE7Yt0BQGuEMaHf5GUyzWrdW_onB8qwW1Opwrn_E 541
mypy/typeshed/stdlib/2/sets.pyi sha256=9V4YpGnjbddzHk12Pvb6Maf3hrLHHqnUZeonRX57KAQ 3003
mypy/typeshed/stdlib/2/sha.pyi sha256=1xfyIpQeVx3Ph_U7m2iC6DFoUkb7OpT15sKlyxWe3U4 277
mypy/typeshed/stdlib/2/shelve.pyi sha256=4c3UMmwxKA9n_e8harfdZgs016I7J3pqsfz6ql_f72s 1585
mypy/typeshed/stdlib/2/shlex.pyi sha256=PmzwDY50DBoojp3Rk9YeX2ZIif1J4tvb29P33sagKmo 1000
mypy/typeshed/stdlib/2/signal.pyi sha256=u2h4U_43SsdgRXp9-kL-t1uftTp9S1gWzJ00WkzsB2A 1571
mypy/typeshed/stdlib/2/smtplib.pyi sha256=8wiSP1iFF9-l9IKgh8p6S0rGwLuguGQfFH3xyWPh4ec 2542
mypy/typeshed/stdlib/2/spwd.pyi sha256=BDoGUDub7DFTKhD_tzXW6DbD3uGX15Ujm2DzuFF_cvA 308
mypy/typeshed/stdlib/2/sre_constants.pyi sha256=DBRHOreKuYAN2gehIRjBr585TsiCwmAdTeXqLWh5iO4 1814
mypy/typeshed/stdlib/2/sre_parse.pyi sha256=Y5iWkibgX4tyONqkNV7X3MLxnm2tu7dqaVOLAC8TqaI 2377
mypy/typeshed/stdlib/2/stat.pyi sha256=gwl9Q2AHQqlIigVb2Zf7gEMNEa-sP2t0V7OgbjIFuK8 993
mypy/typeshed/stdlib/2/string.pyi sha256=b-Dal7fHMea8YnOgsf0JTs3nTaEw5muHcWNptTFlBO0 3706
mypy/typeshed/stdlib/2/stringold.pyi sha256=8oR2LNkfQvzePY1arCjPxA19Wy4Tn05Yms3G3EPFTkI 2077
mypy/typeshed/stdlib/2/strop.pyi sha256=DVsBbcE6F9MGzaej_40MfE-5vk6wgu7Tdp6Sdgi_qYI 1198
mypy/typeshed/stdlib/2/subprocess.pyi sha256=k64qM_UcJxGrViIWZyamwocM7RgQxMo-GHcFH_PK-C8 3819
mypy/typeshed/stdlib/2/symbol.pyi sha256=qmqdWz_h1fXHExnPWlZxn83d8OVi5Im98_Kuz110yVo 1372
mypy/typeshed/stdlib/2/sys.pyi sha256=kujsO8mbXrbsJjRV8kRGb2uqxkjt2sU0OU99pcixxHE 3665
mypy/typeshed/stdlib/2/tempfile.pyi sha256=UFDS8YGUZMBPTJ0gsQGiBSRFDoQd-dEQdy2YoaZbhFU 3758
mypy/typeshed/stdlib/2/textwrap.pyi sha256=jd_r9lmNpKCLwpkgWTWCLR0C0xhhSPWpO1ARCRRMYmM 1976
mypy/typeshed/stdlib/2/thread.pyi sha256=y3qvJAjEE-elcJx87JdYeoap1OFygoCSW6cAGLESYng 957
mypy/typeshed/stdlib/2/toaiff.pyi sha256=zrENv_VOG8LvsszFHcfYAg98QRjT6CEcq_i_zls-Y3Q 337
mypy/typeshed/stdlib/2/tokenize.pyi sha256=CWb3mWSzXxKUp7hIgexrWTANJNUf3A0QICQ2HPsTtdo 2770
mypy/typeshed/stdlib/2/types.pyi sha256=Y9Y2EkystxLUxQclDAwEarPzTX3_bg2t8ksgE1UrXFs 5316
mypy/typeshed/stdlib/2/typing.pyi sha256=WSMv0rJ6dxS83jOIsojVsMtBEAGIJMqL90uDrPbiX2c 17510
mypy/typeshed/stdlib/2/unittest.pyi sha256=1pKTDFP-0svSFTX2gndPIIgSpV8E_R1OA_C0bCElrY4 13910
mypy/typeshed/stdlib/2/urllib.pyi sha256=G6PTg4wwlOQrlu-NgGYGwwz8IjChndeGAoQt1IuxqWc 4766
mypy/typeshed/stdlib/2/urllib2.pyi sha256=QxcOpwAa1fZ4YJr5NXYTpfptQV9nu73CpWXmYAnd7sg 8337
mypy/typeshed/stdlib/2/urlparse.pyi sha256=Y6HbLPC_8CCsF1QHE_vYPWlTBRwZvPRpQhpE5yEJP60 2033
mypy/typeshed/stdlib/2/user.pyi sha256=VmUsRNZaovrIF5qoRRIADPYkRdRmyADc54WDu6KWG2E 224
mypy/typeshed/stdlib/2/whichdb.pyi sha256=L2nM6tJquFezl_wNFb-E3DatgdBdWHeHIF9FusjbwEs 150
mypy/typeshed/stdlib/2/xmlrpclib.pyi sha256=BGfW9UUhV4h2vWTk6K2aBuJbHdQgMY3XyHd3_BPceUA 9655
mypy/typeshed/stdlib/2/distutils/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2/distutils/emxccompiler.pyi sha256=oQAQE8Wj2vo56zJyq3SAO48bGYmQ9nagLIpx5jn90lo 116
mypy/typeshed/stdlib/2/email/MIMEText.pyi sha256=4Hjv1f-LZwoj-ihndmbQNHdwpjOy6wUOJoKS_axJmNo 159
mypy/typeshed/stdlib/2/email/__init__.pyi sha256=iUDv6ttU1qT359eOAubG1JtxNmrJGu8QxH_aXPvOz9w 270
mypy/typeshed/stdlib/2/email/_parseaddr.pyi sha256=oqGaUf13WZALSq7cyULZ0c_6iFKjH8rdnAfAkm6y3Hw 1072
mypy/typeshed/stdlib/2/email/base64mime.pyi sha256=hcknR5OsGAU51g8EWtU48rFXHh7z8FaahWJA-7YdIWg 300
mypy/typeshed/stdlib/2/email/charset.pyi sha256=VVEUOTe1XZ824-FhBuIBrSCB16hMAnQ1Ygseu3Noc_Q 902
mypy/typeshed/stdlib/2/email/encoders.pyi sha256=s8kQE5AG1wvh0h0qbNn3_As6ExYQccVdg6Bx2PKGu8E 143
mypy/typeshed/stdlib/2/email/feedparser.pyi sha256=qgmZtVf0k_SLOC5o-l3_tHjV8dfgRYF9rgh0YslJzYM 537
mypy/typeshed/stdlib/2/email/generator.pyi sha256=nDbQYgf4oqSinAl-xZl3HxMhGYMjESOV7fZbkjash4g 378
mypy/typeshed/stdlib/2/email/header.pyi sha256=mFq0GIZXdDQRBWI9YwfsywG6tAaC8-fF9QtBbZnd_gE 474
mypy/typeshed/stdlib/2/email/iterators.pyi sha256=vPq5eJF8HBwFQ1hS--niEmurSl4x42YOrU65TxKk0Jc 256
mypy/typeshed/stdlib/2/email/message.pyi sha256=M3XzQbdji1k8_hygt88priwEMJqWKRixQsN4qDLmfeU 1950
mypy/typeshed/stdlib/2/email/parser.pyi sha256=9QChl7gsm0KPwZHUYy5tR_kZkmQpdSnxCwuZTnp9ceo 415
mypy/typeshed/stdlib/2/email/quoprimime.pyi sha256=ZRJzHi-3Fszfa8nRpz6EpGYZdSpLyGc4K3pxr1uyMUA 490
mypy/typeshed/stdlib/2/email/utils.pyi sha256=COa7JwpxlpBZAxOU6ThwyYU7o_7Bh5L-39Qxgd9IEdw 823
mypy/typeshed/stdlib/2/email/mime/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2/email/mime/application.pyi sha256=3gseSXbGrYJqwLH7CzlZ6uClMHimFT-Sb4UCC53DXLo 427
mypy/typeshed/stdlib/2/email/mime/audio.pyi sha256=O0BQRyRkQpox5M_nbFORkWz7J_ff2o7tWYrRzXRd8hI 177
mypy/typeshed/stdlib/2/email/mime/base.pyi sha256=lG1Re_xRHsaw4WRUnLh1Jyneb4M6m8kxqa0NUfwuONg 128
mypy/typeshed/stdlib/2/email/mime/image.pyi sha256=i0OQt-93SokQjZ5qISYI1tgH7PWyXuw_fNnGvrtTfQk 177
mypy/typeshed/stdlib/2/email/mime/message.pyi sha256=5wSkIz4j47zMsBUkdxeYIHK4GYFlew2kHHlRwuCHhmA 148
mypy/typeshed/stdlib/2/email/mime/multipart.pyi sha256=1pTSK5lU6L5AJG5H35PTIQtHYIplMoipa7Kkd_m9HNQ 159
mypy/typeshed/stdlib/2/email/mime/nonmultipart.pyi sha256=C9WcyywCzQqkL9MPpSlWHgChmP04r0rrWVw3VlSVHQo 107
mypy/typeshed/stdlib/2/email/mime/text.pyi sha256=4Hjv1f-LZwoj-ihndmbQNHdwpjOy6wUOJoKS_axJmNo 159
mypy/typeshed/stdlib/2/encodings/__init__.pyi sha256=eHh1KnNO7totX2eVsIUxfn5cNE_940T8PAX4eVYgP-k 94
mypy/typeshed/stdlib/2/encodings/utf_8.pyi sha256=tgCdNX8etJQWYWmOYAIZhK8lcYm_Kn67kylKJp0SgUo 573
mypy/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/__init__.pyi sha256=XpfjArCYhOm_T5Adz62fXLzc8VgA_s9E76M-n8DyJPo 1931
mypy/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/pool.pyi sha256=ftkDdxJ5gEsSisA6dUgFoJRJrQ0aX0q4KEvGclJHk-A 2387
mypy/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/process.pyi sha256=JgII3YNCNgvsmGPA1DL6kiA-X9xHWFxQ4Dhxaujfwec 909
mypy/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/util.pyi sha256=fxZwUYlKqIXEwtNLRKqXRfL17uagU7XyWIvgQcGTyls 758
mypy/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/dummy/__init__.pyi sha256=6AorQihgpvOdhn3sBii5Y6zUXGJ2ZAFWvAsyZG7tnho 1417
mypy/typeshed/stdlib/2/multiprocessing/dummy/connection.pyi sha256=Ity8sABpKaHetJvDymCCZcseWDEUqo2uugGYTh-IcFw 674
mypy/typeshed/stdlib/2/os/__init__.pyi sha256=NnJyYj9Ht12qs2NygwA2cVbVixeRxaFVbO8h88ijKeo 13399
mypy/typeshed/stdlib/2/os/path.pyi sha256=rNqj6od5awwC_pZfleS-EFL8B42dbU7yo3zJDAuabcg 6160
mypy/typeshed/stdlib/2and3/__future__.pyi sha256=b7dmNhiJdcJM2cyLfX1i73MNfiVwTUfMmyOdZzBU2fw 587
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_bisect.pyi sha256=s3w73IvNQd0VxWKAFTgvJvuu6x1ny_-LndUjQ5vIqO4 625
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_codecs.pyi sha256=-VWZl4jnzkCnnG8JSefddmRjZR17FHrh6KgWUTCWjRU 5291
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_csv.pyi sha256=myUonJ4Cyl478ybDDmb_Z93Svx_QPGjwG_-7l6psnyQ 1575
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_curses.pyi sha256=_tlp0eQRncbDCPBKOtsYEgaf3QmoDzrqGbRAhstjYJE 13441
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_dummy_threading.pyi sha256=R6n9B1jMj7PNrVUrW8Zb4o4oNGEK8JGunqS1kZPJ_cE 6827
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_heapq.pyi sha256=9TD-IQPBIcpk6YbRPlPjxasMUhQf-3DN-VuIlI73tcc 653
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_random.pyi sha256=EE8bjymxRkUGvQtJPfpn24F1NHmNWOa5N3nh_L-phGc 499
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_types.pyi sha256=nRmDZwn9NvkgH0D2NpfiWN7tRInF84d4yuIrOGkcQrg 268
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_warnings.pyi sha256=-7CphU2vuE8ZK8N6bgztfJy3ossy0RN0PCavTPgVeq4 2218
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_weakref.pyi sha256=dsSravIF0dShEt9xDjdfpo4pVZa3uJ5TgGOsW3XjI7E 1028
mypy/typeshed/stdlib/2and3/_weakrefset.pyi sha256=iSw1zz1YN3MV2ostBxZ1EI6fpSMwBbAvF6T0H5vSq2U 2239
mypy/typeshed/stdlib/2and3/aifc.pyi sha256=z0Xnx2XORjJKLDfMvOjgDJS8O5nmUayXdEE643iBXP4 3317
mypy/typeshed/stdlib/2and3/antigravity.pyi sha256=lB-a5aBvL40Y_RzoHGr1NcZFAEOchwrhNbwBrz0WTvk 124
mypy/typeshed/stdlib/2and3/argparse.pyi sha256=erb3I3qoK99IDIuIcZKi8UhgsHU-X5cPBWrfpSOowGE 17946
mypy/typeshed/stdlib/2and3/array.pyi sha256=XpQDxbH9SxKATLXII5UyTj8iX1LZ2RTj16g_Z0hs5Ho 2898
mypy/typeshed/stdlib/2and3/asynchat.pyi sha256=9tax37YM1fG21kdUs9TKs9HHkHoD2eG3xLuXqExu-qc 1557
mypy/typeshed/stdlib/2and3/asyncore.pyi sha256=ybZO7CdHAkZHNOFm2b-ept6NeVwwOg2uPJA3Dak8x7w 5680
mypy/typeshed/stdlib/2and3/audioop.pyi sha256=9TLDsTMHX8qW-5JkVZEnsOifUXHrnZKlpRsJ-Lg7Oko 2124
mypy/typeshed/stdlib/2and3/base64.pyi sha256=7HAleViLBwCxlFA_pieREvEhlVkEYJscxTK_ETLFi1M 1586
mypy/typeshed/stdlib/2and3/bdb.pyi sha256=-EqmuD9q2K51F99mNG79WXW2LtE-sFOLrvuBH1EsYSU 4594
mypy/typeshed/stdlib/2and3/binascii.pyi sha256=ZV1RJbEKltgsF6-Q0Z4FWGSa_XJq4OFndKvCeErjVJQ 1626
mypy/typeshed/stdlib/2and3/binhex.pyi sha256=RdIA0UO1pN5uTqZlDNX24ye1C-HcJqS8gVKVdGGNxTU 1169
mypy/typeshed/stdlib/2and3/bisect.pyi sha256=vq6eCduWXo9jvChpDTSSVh_vqEeXFhCp_7sX7n5buAM 606
mypy/typeshed/stdlib/2and3/builtins.pyi sha256=CEL1GNV0U3HATVNrxB2zg5XrXiX_IINlK3tUcs8zeV8 72231
mypy/typeshed/stdlib/2and3/bz2.pyi sha256=jgxR5jG7-tFCLTmb_i4pcGjeND6m0-xBRWDUhZUTzYY 1592
mypy/typeshed/stdlib/2and3/cProfile.pyi sha256=SFnHiIY3blPl5sO-lFoT13BRAIvfvmXEchGLYDKiiNw 1284
mypy/typeshed/stdlib/2and3/calendar.pyi sha256=rFOCDD2wDoJZUp6rXGsM2SLGe751yufVgO4rUaera1Q 5772
mypy/typeshed/stdlib/2and3/cgi.pyi sha256=C-b0xl_caAV5Pql_61nMKlHTXleMPxzovmoTxBWWTjI 4998
mypy/typeshed/stdlib/2and3/cgitb.pyi sha256=B8gorWp9OEuFVBvGOQW_YT2440cL2MH-2Mq_93n2iFo 1536
mypy/typeshed/stdlib/2and3/chunk.pyi sha256=jowWsUq9mcMGDdmTHlaLlukvEQihCsuqVTVUev7KkIg 755
mypy/typeshed/stdlib/2and3/cmath.pyi sha256=yDJCSAME3JlBO7f6Jk0ga5cdJiAL9SVoDGjGbrOC5Q8 1256
mypy/typeshed/stdlib/2and3/cmd.pyi sha256=7pF_Cd38Noh73u_vhUgPKg3udqGFXNnwKbQXlHqjoSQ 1694
mypy/typeshed/stdlib/2and3/code.pyi sha256=PAczIl94ovoD81xCyBiJvMFAK4vK5nxakMKr7TfaSn8 1646
mypy/typeshed/stdlib/2and3/codecs.pyi sha256=BC90TGmUlFXZM8PMLf7QewTRPqjO5J459WnKizk8M5U 12189
mypy/typeshed/stdlib/2and3/codeop.pyi sha256=2Ewyo9P3RURy-L9JIjD93vf7tmLu2-rKBkkb780T8_8 633
mypy/typeshed/stdlib/2and3/colorsys.pyi sha256=gycPfF1f7H4--FWW-EcrA1xkFbWorJN6GH_Nlp2dK5c 600
mypy/typeshed/stdlib/2and3/contextlib.pyi sha256=hP04ak0ehl7qYm-mJGQQXEN3A9NFdTlMnH-06VVbjew 4806
mypy/typeshed/stdlib/2and3/copy.pyi sha256=Vn1-_joBr-pkOjjCau3LDjHYnD7bcYWAxkYqNLEx4YY 343
mypy/typeshed/stdlib/2and3/crypt.pyi sha256=j5hzsqJ9ZuejqS1NP9QIzaC6N25m_wHpPaLVJlNRfKQ 648
mypy/typeshed/stdlib/2and3/csv.pyi sha256=WWB4hHEKOdKgYhd-cT60FK_8Sa1W3e62y8zfF5umqAU 2758
mypy/typeshed/stdlib/2and3/datetime.pyi sha256=cXqCUhIzVUMcbFcFwD_5uTTLewDEO9oaWU1M8oiuSmc 12006
mypy/typeshed/stdlib/2and3/decimal.pyi sha256=2w5g9Cmr0453oXIQEpj7vDNSlajrw2UcFZ07thGDAcI 17739
mypy/typeshed/stdlib/2and3/difflib.pyi sha256=shPrNikqt9EG0EGoOxtFVCX1eaJdZxvIsZxNnMJkDR8 4328
mypy/typeshed/stdlib/2and3/dis.pyi sha256=DIoKGGsKgVPB47U9jQ_Q0AtxU7-CXTRuFZFwUHLOL8M 2894
mypy/typeshed/stdlib/2and3/doctest.pyi sha256=mBNFN1gzmSFELSyCQi_EPlg8vfhZ8-fvOU0-9bWWbMI 6852
mypy/typeshed/stdlib/2and3/dummy_threading.pyi sha256=eUXlP8htlaLQnj2tD0R2_p1b5jZ4f1BBXliphPhUqtM 80
mypy/typeshed/stdlib/2and3/errno.pyi sha256=6dsaKvRQODirtoYdz0wmSMhW-M0ibxf6RoPa2ibdoIw 2041
mypy/typeshed/stdlib/2and3/filecmp.pyi sha256=JSkZw4FzOBBMRTbi1yQF_HE60LxD-34-9Z9pUhF61tk 1621
mypy/typeshed/stdlib/2and3/fileinput.pyi sha256=Qxycw6jY7dspDmdRZ1eQi9O4Uxm7n3WeT_U3q4kg5is 2672
mypy/typeshed/stdlib/2and3/formatter.pyi sha256=c3uuKNVkPA3yE1Vc8_tIq3kqKScTppfAJpg_5bXDSI0 4774
mypy/typeshed/stdlib/2and3/fractions.pyi sha256=uS_jkXcIEoPoYgQaQLC9qKgGN868YQL0zozjVg9uhi0 3276
mypy/typeshed/stdlib/2and3/ftplib.pyi sha256=v_ZfXER2DeuqWyjUFwNhmKnPsiDu8r3Ja1C8CLE3sKM 5985
mypy/typeshed/stdlib/2and3/genericpath.pyi sha256=VNOzbzq_cwK7m4H__5v7cl8i0Z3ywCHG-WbhdG8ZF1E 653
mypy/typeshed/stdlib/2and3/grp.pyi sha256=fm0JOwvJ8CGCXSVWyqQuXFBPBfoVC8b5CyWTq-5fcvs 295
mypy/typeshed/stdlib/2and3/hmac.pyi sha256=LDOblpTV6wgbdj9Egy0_5q69MA_bqFLbM7HLq5Sl_do 1075
mypy/typeshed/stdlib/2and3/imaplib.pyi sha256=byWl3v0NnMFm25ruWDpRsBlaHCOGGpXi-CvXax-qsNc 6873
mypy/typeshed/stdlib/2and3/imghdr.pyi sha256=qq0yn_jEFKMIJSDwdmmd3SSy0olSQe5jLaqWpIvcsHY 403
mypy/typeshed/stdlib/2and3/keyword.pyi sha256=GHJis_Ztsrt-hX1HP8g3cu1DXR0oNfhbb8OnZawtIwE 135
mypy/typeshed/stdlib/2and3/linecache.pyi sha256=Mn3wvI9otFnkJX0ejPEg-QJ-YYNjfVuAulJvf5SBSMw 590
mypy/typeshed/stdlib/2and3/locale.pyi sha256=2UzJIz3lxAmf4Fk4-5oDDj28v6XM6K3ckFct0pTs0nE 2596
mypy/typeshed/stdlib/2and3/macpath.pyi sha256=euC6zYAoOHDqUIjAy8fh024O-PILOj6tBii9Algr074 6631
mypy/typeshed/stdlib/2and3/mailbox.pyi sha256=Vr84jZyOXYaYR3s-QPS17PgHjLdgxoEX78yNGNnINuM 7864
mypy/typeshed/stdlib/2and3/mailcap.pyi sha256=tAu_XLnDp7kbJT8epZ1JfFAL8DayNC9VCQ1HpU-Yi74 325
mypy/typeshed/stdlib/2and3/marshal.pyi sha256=vNc5SxSiVhknIgqYkJ8Z42KFwPX48G3-Drv5aki0fqM 253
mypy/typeshed/stdlib/2and3/math.pyi sha256=ONvTbMV3TDTDHG-g-wxbffY94cA-nlpu8UoxfUxs-Zg 3372
mypy/typeshed/stdlib/2and3/mimetypes.pyi sha256=du0MpCTRjGO_3Hj_UYEn2BmB32SQehMceTXTSmo9h_0 1575
mypy/typeshed/stdlib/2and3/mmap.pyi sha256=LrTMofamSCYuM-txK9MjKiJ66EuSUvxDSX7APVb1ZoE 3686
mypy/typeshed/stdlib/2and3/modulefinder.pyi sha256=IKJn0TJs7NtRyvkVXQcK36EPYFjIlvj4qU7-OtV8uKA 3502
mypy/typeshed/stdlib/2and3/msvcrt.pyi sha256=MCulhppYcsUfdd2owDHp5qVLrVJQ_MWuIcPI3jc8wQE 277
mypy/typeshed/stdlib/2and3/netrc.pyi sha256=b-5spr7aL_aO4r3x87Gt2DVPzWUX5DzVQjRRO-ctlLc 466
mypy/typeshed/stdlib/2and3/nis.pyi sha256=pkA8pWBwqIP_NKf0chQ-iLvlPayJEFVg5bauHoiOEgg 323
mypy/typeshed/stdlib/2and3/ntpath.pyi sha256=rNqj6od5awwC_pZfleS-EFL8B42dbU7yo3zJDAuabcg 6160
mypy/typeshed/stdlib/2and3/numbers.pyi sha256=GLYOksSFBTyJvuaqADa2Zpt6BCaorlK-tI5zZjSEH_c 4065
mypy/typeshed/stdlib/2and3/opcode.pyi sha256=CVA76cdiGvzlrBJICf4Uy4j6s9F1ymTNpp8dFWoghmo 601
mypy/typeshed/stdlib/2and3/operator.pyi sha256=oWKmFKJhs62xglAsTcPfs4chxQ0aQVhmYlPpnXW31hc 6703
mypy/typeshed/stdlib/2and3/optparse.pyi sha256=V3o2dL4LCUXNVLy4MWbfD0URlmx-930sQ1Xu009z78Y 10279
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pdb.pyi sha256=Evz55yHQEsvT7RY764XvSieuc0eZygBY8uj7qOP2SEQ 10338
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pickle.pyi sha256=lBsSkJ6cE91gAQcdk8g9I1mZyc1kdYGvTUACzto3HSQ 5206
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pickletools.pyi sha256=9vcrF9ha3uuyJrbZOznxvIA04N99nSCXP1MgttLhCh0 4395
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pkgutil.pyi sha256=co860uP6jr-cITm5wZvIeqsASwy4MAKXABvhOMKT_So 1369
mypy/typeshed/stdlib/2and3/plistlib.pyi sha256=RjLdHqgul-ZK9hrJQIiUuSppqs5sm7foqb1B3sqlK8A 2791
mypy/typeshed/stdlib/2and3/poplib.pyi sha256=8hzOYh0vEt5Icq75jMqYzEq_eOiWSxl8jXWYMjH_6Ig 2492
mypy/typeshed/stdlib/2and3/posixpath.pyi sha256=rNqj6od5awwC_pZfleS-EFL8B42dbU7yo3zJDAuabcg 6160
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pprint.pyi sha256=Sg38pz7qwCr0FhPa5PH3IYN9X8ZzTpFpizKYxDYm_Qs 2887
mypy/typeshed/stdlib/2and3/profile.pyi sha256=5nCnL_wdprKHDDPDB4Y0VIEFiwxbjTPsS-4IFMFyBs4 1289
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pstats.pyi sha256=IeAiUpaEC5V3vgAE0yONTJm-dOiqHIGazZ42uw9aseQ 1964
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pty.pyi sha256=ZdJ4D2e0W3mk2I7kg-niYldKAgMAV-GX66oQx2X6yZE 623
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pwd.pyi sha256=s48Hp0pbMoMBpWg6glXl1ABEcLU4zLj_wV-PloenVI0 350
mypy/typeshed/stdlib/2and3/py_compile.pyi sha256=zoerWecNVSTIjfHRHA46mlUuTZicDyuyDxbftsJVg2s 1534
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pyclbr.pyi sha256=ZwRpOEyIRE4h3NY3gImWV8DIeAYOKVlbDLdI9JblKcU 931
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pydoc.pyi sha256=0WYtqB9N5aS3k2QKFA_qCEP_CLZKf8hfRhthpgxOykY 9786
mypy/typeshed/stdlib/2and3/quopri.pyi sha256=7PML6bBx3UqKF1pHBUxkmo9Q4kh-UYdmQ4SwdQizkgA 380
mypy/typeshed/stdlib/2and3/readline.pyi sha256=ayEVs3rdNRotUGelvU7IJ0D6aQtFru5tb0FI7r2YIAU 1525
mypy/typeshed/stdlib/2and3/rlcompleter.pyi sha256=uKxlYpHPjzXoce9dIHQH7vg53rn7mKb9m4x0Yx_yjx8 334
mypy/typeshed/stdlib/2and3/sched.pyi sha256=RgJRmcHjdTx-DUDWjX0b2EsdiEKvbJhVCKec8QVQe-E 1332
mypy/typeshed/stdlib/2and3/select.pyi sha256=oCtoGs_drYrAC6kLEg4Lg5Q8YGdU06dNRxrPm4v7lB4 3907
mypy/typeshed/stdlib/2and3/shutil.pyi sha256=XtH3WySX405PXo6s7wihsA4ZaxSwcnJEbqRj708ELUc 6652
mypy/typeshed/stdlib/2and3/site.pyi sha256=jIbFW1pDqUze5Td1FOOFFkF9-KU_5RtT-5R58eVqkQw 482
mypy/typeshed/stdlib/2and3/smtpd.pyi sha256=HrEx9a0iON3Xz95TWg0y17zEX25w9eoBjSV5BOUtl2Q 2856
mypy/typeshed/stdlib/2and3/sndhdr.pyi sha256=98gAwwLN2qVXRZ-Fz5fpK75WOEsikMMIhQiIsPr1n58 635
mypy/typeshed/stdlib/2and3/socket.pyi sha256=_nZI__ipVVr3j-uySIHRAbDI_UstSQnKs2dWcYxPlcM 22269
mypy/typeshed/stdlib/2and3/sre_compile.pyi sha256=Ab61wAZxIintArRZdq1PW_RDhb3HIfG8QAb3QO4VBjg 635
mypy/typeshed/stdlib/2and3/ssl.pyi sha256=7Mv8avqmKZkweoWmhuHdHAXd4088NtlHkTKXBdOKK2Y 13230
mypy/typeshed/stdlib/2and3/stringprep.pyi sha256=aEQorjm1j79Czrsv5Sroc2UOlw1GW6mlx8M0raDASS4 858
mypy/typeshed/stdlib/2and3/struct.pyi sha256=qWo9J4eFvilOPg3FD_6m6xiRjA-WUvE8EBRXAJDcFAg 1676
mypy/typeshed/stdlib/2and3/sunau.pyi sha256=AJN73CkJIPrgsgrPH4sTu49sBxYW24o-KPozM3rG3Ss 3086
mypy/typeshed/stdlib/2and3/symtable.pyi sha256=P_OBxtiTKgCXgdc6__elUMlO4ambO7LCYd4x0uBiNuo 1645
mypy/typeshed/stdlib/2and3/sysconfig.pyi sha256=E6dMDDKqJUYBFZ-kIoEcNOMH_m_pUMwK-YdYNFMEy80 873
mypy/typeshed/stdlib/2and3/syslog.pyi sha256=bEQi8JxzO7mGssGe-QrfBPZt0jLOrmp76odixNhxfHw 822
mypy/typeshed/stdlib/2and3/tabnanny.pyi sha256=JC-r81-1nac5wCgEBmhdBNriPaVan4jQF0af-5m699U 593
mypy/typeshed/stdlib/2and3/tarfile.pyi sha256=gFhPc4cKApCwFllaNa2tPDw3tjwH3lCQbzpox4-XanE 6835
mypy/typeshed/stdlib/2and3/telnetlib.pyi sha256=bzFdnfOV3rSWVuxXtItqi5x8vf00essbXBLAD6x71rY 2723
mypy/typeshed/stdlib/2and3/termios.pyi sha256=dd_kI88y14jCzgztgOOraAyZxEtqtWStc9AtP_iI1v8 3505
mypy/typeshed/stdlib/2and3/threading.pyi sha256=R6n9B1jMj7PNrVUrW8Zb4o4oNGEK8JGunqS1kZPJ_cE 6827
mypy/typeshed/stdlib/2and3/time.pyi sha256=w5__uflRUMbuYBcEQpxAFrlmrss5yKB40KwB8MFWa2U 3889
mypy/typeshed/stdlib/2and3/timeit.pyi sha256=6r_rYvSdn5Y-oOEQL5Fcn8eqjoh8ftfDcVIevF_w9io 1634
mypy/typeshed/stdlib/2and3/token.pyi sha256=2CwxTAON40xXJfWuZVtX8LU057DaeqsS_B0QVFzdhyQ 1430
mypy/typeshed/stdlib/2and3/trace.pyi sha256=PFKnnYS9-v6K0CaDBmiUSNNxbcbMH2ipeqG6TxqpOWo 2048
mypy/typeshed/stdlib/2and3/traceback.pyi sha256=5azGN_UMAmPB2Exw8jUWcWmx2Pk4dIVRV4peo2zCoNo 5852
mypy/typeshed/stdlib/2and3/tty.pyi sha256=19RemvpbjAwcd4lC2bUPrtWzAgqPBPEeW11rUzC0jf4 305
mypy/typeshed/stdlib/2and3/turtle.pyi sha256=R-tomX4iX1P80cnS0W67ig9Yz6JYAD81yhRiu4iUl8Q 19201
mypy/typeshed/stdlib/2and3/unicodedata.pyi sha256=agOIGVwcxG8qK9zzUb3zK57v23WemcejDKcdjAtD74g 1900
mypy/typeshed/stdlib/2and3/uu.pyi sha256=evhpL6gjY62CXtOHbYwFtxnbThFL2wSIYNdRYPbX1AI 565
mypy/typeshed/stdlib/2and3/uuid.pyi sha256=Zrujooa_JIYq5Ul4pZi8UArweDUHWAMHYFQIqPM5j-s 3565
mypy/typeshed/stdlib/2and3/warnings.pyi sha256=4oh7Nxl---36RetSAoP7Av3O5x3l9J3xKfEyo2eCsts 2282
mypy/typeshed/stdlib/2and3/wave.pyi sha256=DZwEKKB3Kt4Z2veskeLzde6d5Qn6Gkp7ONe-Zb1SyKg 2654
mypy/typeshed/stdlib/2and3/weakref.pyi sha256=a7APR87XeauDS9OYux558cSmWaNZAZSt6-_yz8sPQ4U 4288
mypy/typeshed/stdlib/2and3/webbrowser.pyi sha256=xU_gF2UjxUqxOumCOb7c7iCaTAU5vz-UvuCwuio-cwA 3271
mypy/typeshed/stdlib/2and3/winsound.pyi sha256=Rbo1sNjqmRYE6o1rPpPdJ0GzteayYUVO4pyO-EJOEyU 885
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xdrlib.pyi sha256=fVlQwIUUmlgknTh3Tvsc5VaVEpRcSf-vV31l47kldlA 2353
mypy/typeshed/stdlib/2and3/zipfile.pyi sha256=5l_d5DU0naHW9Ndw6kEYV2Yv8_-PjuFFpQcsJ13MDgs 7020
mypy/typeshed/stdlib/2and3/zipimport.pyi sha256=b0SSy7kRZWmILpeCLvhizDY0qUMRE94ypLwIMAi-_Fo 1266
mypy/typeshed/stdlib/2and3/zlib.pyi sha256=vofLKH0nfW7_7xHFBXI-aji4UsS6hnXDu5ub4ofBEQ4 1666
mypy/typeshed/stdlib/2and3/ctypes/__init__.pyi sha256=E7OKoeI6Xpya8jtZLMUKo8tqkcvb0xeYH194hSkS1_M 11761
mypy/typeshed/stdlib/2and3/ctypes/util.pyi sha256=ScneHbPrwdZ3qbY_LD_kDjStl9dMFrmy1NQVtHrjmOs 187
mypy/typeshed/stdlib/2and3/ctypes/wintypes.pyi sha256=iFiDsgc33hv7Qh2fnSPH6ZrATxo852KmoGCLRN03f0s 4566
mypy/typeshed/stdlib/2and3/curses/__init__.pyi sha256=esUGCXbLy6hPzYYOf1HS6IpbXgfI_U9tfQ9MU2zWvDk 370
mypy/typeshed/stdlib/2and3/curses/ascii.pyi sha256=N7W-GodjpobQNyftBWTcdbPJDa50sRve2KRo_-jnYZM 1222
mypy/typeshed/stdlib/2and3/curses/panel.pyi sha256=Wsl42xkXk8GQesNABDijIoBVX5Nx8dGm6prO1-gxlyU 801
mypy/typeshed/stdlib/2and3/curses/textpad.pyi sha256=V-6r4xPbkITORxiUCAPV-QzWi69JZV0tZwO72HDbuU8 457
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/archive_util.pyi sha256=Cb2sF0yvhbPtCxdz6j_dEF3-9PlXKXPLrHsUiDBKjs4 525
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/bcppcompiler.pyi sha256=hbYMdSNGfHOUf9_f2vSeFUpg76hFgt71MCBp4ynppwA 115
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/ccompiler.pyi sha256=1zsRUUGL6p3ltw7nC99tOOjJw-qQqJoqHdWydQ9-kTs 7218
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/cmd.pyi sha256=zOwZ0rmmnVHhm289F3TnhC1jzTNQe5BPmvoa1HPtJ74 2588
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/core.pyi sha256=vi8TtqnwDd3SuPnjNJ1s8kVsOf5ycjcKYswDxKM_ttw 1716
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/cygwinccompiler.pyi sha256=ckHKszxakRQfSAsfxtlwYQOYzbUt5sYCCJ-U3mV2hyw 178
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/debug.pyi sha256=UTaP07MC1pSK2C1Ku4w_fPVnHoS72N18TmSaZA4Yo2M 41
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/dep_util.pyi sha256=bXprG0MdGygOD5dR_TMHepwl_8NNnZ8ky5Zk5lpxc8g 303
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/dir_util.pyi sha256=8pAEw1RcokPtwea8HOct8c7-dRtJ3uWqUecWD8v-UZo 638
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/dist.pyi sha256=i5pzVnctJsL6wkcv8ArrU5a2VPjh6sdfa0rEjr6FNTU 543
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/errors.pyi sha256=l1W_FgoP9L-D-hEPFA2BzZuybjN0lV4WBXl0VJ-k7J8 852
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/extension.pyi sha256=Yj5TMS_T49VhAKunqKt9IeKqXcRTFBqVZlWMb4D6OBM 1851
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/fancy_getopt.pyi sha256=a4ii8u9VKd7RHfbL7OAH8Qq5A4TuO4PHaDLy0eifZlg 962
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/file_util.pyi sha256=PkDa6hW8S6oXedW-VdFHtkc8VfTKq6pxiHmzkxY22M4 494
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/filelist.pyi sha256=lPEMKrnk-y7jIfMpTgJEkf9wgt6UJ8rM5ER0I-uWJHs 52
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/log.pyi sha256=8W5K1F9OHVk8rQx6NrI6eBUcZ510Cst7ethbRxUYMS4 776
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/msvccompiler.pyi sha256=XSn5lSllRGmo0x1MAWZfi64t7bLiup7Ic_Aht1PXEQM 115
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/spawn.pyi sha256=Lx3dQ5YxHa6dMBouciPrZdLZp3a0Mb96zlC6bkR9AWg 286
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/sysconfig.pyi sha256=nCXDeJFmj1mh0s2zaUApwyARYA7f4lUoS1acJaoQjEY 692
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/text_file.pyi sha256=y2b0du-gmjUE5wdZGRn9CDM_JlhJ_D-cuCuCpJR8IgE 760
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/unixccompiler.pyi sha256=Ak9WQSMgsoU-8N03ncUJRTa2hKmaWxVzPGOY61FMcks 117
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/util.pyi sha256=GxjDiLfzjyBucyKt4rZdjRX_wcvwSMEGaUAUI1VFzo0 892
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/version.pyi sha256=IdT_89jTuB9bxfgIZE_L9RG9WXP4VAOtl42SoxjFAVM 1884
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/bdist.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/bdist_dumb.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/bdist_msi.pyi sha256=sDSqH7TRcOiXC5S4VXxJ_YHB-WFPpa1fo8F8g5XeV3Y 182
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/bdist_packager.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/bdist_rpm.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/bdist_wininst.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/build.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/build_clib.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/build_ext.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/build_py.pyi sha256=d8u3XWYYW-TCNOWUqOy3y322trpVj00EUe-9Qmk6VoY 277
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/build_scripts.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/check.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/clean.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/config.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/install.pyi sha256=9zAI1cDdVfOAA_ZD5SQTRJUbznKwNaGjF_JK8Vom2Ng 340
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/install_data.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/install_headers.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/install_lib.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/install_scripts.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/register.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/distutils/command/sdist.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/ensurepip/__init__.pyi sha256=jtJ8SnDqMaDHvU_dJ__E0-J7pBJFp36dEDxvUbE6a74 444
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/__init__.pyi sha256=0ggYR5uuGf5bPw2MfRjOV-SlNLTFqvAQI2xyd9d1n5s 33
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pygram.pyi sha256=evWU9m1mfMk7l0xWWGpWOygGGAcp0whXRugDyfmZFxA 2272
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pytree.pyi sha256=ZJxW3lDbZf6TDqb2c95Dx3e8YFKzNA4PqmIl9upXjHU 3254
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pgen2/__init__.pyi sha256=GCKIgFDXUS4t9oWDYB3TY1U8utGs2GRN7i_Bv4hAo8Y 184
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pgen2/driver.pyi sha256=I6t6a8rD2kYxTTfPGWQcV7NYmO6hNQdAHOYzh553-T8 1050
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pgen2/grammar.pyi sha256=T5ogRjiiL8iyCxSqJHPKf4XxgQaH64P6EEJE-7W_6jk 785
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pgen2/literals.pyi sha256=wOFWATRmrAZ-Epxm6c67kphsmU-Z5REvb3RSynIUUmg 221
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pgen2/parse.pyi sha256=vHNzZoOdBveIwc4jjDHVaGyM_MLERTWVzEeC1FH0rfU 1160
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pgen2/pgen.pyi sha256=ktroynzH2GlVHC-OWl7LOBwYGE8nyj0tJnpIzCTyn5A 2165
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pgen2/token.pyi sha256=rTl8bJ2stp05jnK8xuK-ydeM3fcZzTWFzccTU1UHxlM 1111
mypy/typeshed/stdlib/2and3/lib2to3/pgen2/tokenize.pyi sha256=HHAAij2sz6QMDM0tk7IkHf0VFQcV5qCYa1VhMuzXblA 988
mypy/typeshed/stdlib/2and3/logging/__init__.pyi sha256=mGsuqMguo9TiMUncL-5ux_PasPbVDDwqx6g-K-ey0kQ 25886
mypy/typeshed/stdlib/2and3/logging/config.pyi sha256=eOtTCSARYosr0CWKLy1B-MUdwHvNkZzJEqa60TaCYsk 1163
mypy/typeshed/stdlib/2and3/logging/handlers.pyi sha256=-K_h1gLfxUcLt5XKFvFiQboYrQGKBskBvcr1iwj4Tg8 8096
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pyexpat/__init__.pyi sha256=aykjEGyTxd8faCQ4hYq-KZ3ZeYb3jqRUHxX1g9MDnrY 3397
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pyexpat/errors.pyi sha256=TVdXkdX10ZCjPuBYAy3yNQzUJMo5lCjsl8bv4VJ8PU0 1275
mypy/typeshed/stdlib/2and3/pyexpat/model.pyi sha256=LlBMaLvt3TBD1JQSAQTYUrHKAfKNEeQYaDw5GsJA--g 205
mypy/typeshed/stdlib/2and3/sqlite3/__init__.pyi sha256=aJu9MCNl8y9HCykdUpo1Z-LSiP3mxRSxrWkCsMxemYI 43
mypy/typeshed/stdlib/2and3/sqlite3/dbapi2.pyi sha256=xcMvuTDSUjrzCLMejn8njEfupeBrb4k392t3G2mS1JI 11243
mypy/typeshed/stdlib/2and3/wsgiref/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/wsgiref/handlers.pyi sha256=l0A6fhIcMFXTABDRawRTYzr3j068FgWBYbNy8MtN9pE 3100
mypy/typeshed/stdlib/2and3/wsgiref/headers.pyi sha256=eDrVTuY32OcH89OxOrEaW2IFVu4f6-5K5TCR86FKuHA 1250
mypy/typeshed/stdlib/2and3/wsgiref/simple_server.pyi sha256=uqXNuh-pntkPVTutUSKdCT9nCmdBQxsCwtu-gjpRVj4 1523
mypy/typeshed/stdlib/2and3/wsgiref/types.pyi sha256=ZFIK0Lidrc_3N9E9XUFwAskcpmejtSnjKjbSDmmp1W4 1742
mypy/typeshed/stdlib/2and3/wsgiref/util.pyi sha256=9ssIjy_7yKdPjdHO6emPKCzHRcTvoiyPI4KlHfxXlfA 886
mypy/typeshed/stdlib/2and3/wsgiref/validate.pyi sha256=4LfN9O2sxYoap7vzm9Nyz59usGRnjs3SX-SgUrSG3V8 1861
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/__init__.pyi sha256=BqMXnsXiYPoalMzEakn6mYDxgyW5N2UPF0Ao7xPuGVY 30
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/etree/ElementInclude.pyi sha256=sIvz9WYug0yPU9mcYoHmu79A7M9ByHJsnvt6KuR4a8s 665
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/etree/ElementPath.pyi sha256=dJVKR-ynJ-WwlNzDuKa7pzlwgU80RdBCPsb2b4l8WY8 1603
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/etree/ElementTree.pyi sha256=j0EA3OySrDvQLgOQOaKuAPrNTS7-hMVxn4gq_SOE4d4 14593
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/etree/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/etree/cElementTree.pyi sha256=ifHKVHIVZ_xrUmLINR6pD596HPTOoTjRIJ1FxAlDBiQ 99
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/parsers/__init__.pyi sha256=FHZYB9bXDrj4RiKUgrctpkuf7_Rms9PqQrGyjkn0EE4 34
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/parsers/expat/__init__.pyi sha256=qmz8tuPGbZ2rBfRrfYANxDZNxn9BTQXdd9AugF5wDW0 22
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/parsers/expat/errors.pyi sha256=mH9YRZuV4quzksDMLEmxiisAFgNhMOhl8p07ZzlS2XE 29
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/parsers/expat/model.pyi sha256=M7GVdd-AxOh6oGw6zfONEATLMsxAIYW2y9kROXnn-Zg 28
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/sax/__init__.pyi sha256=VU5PGd-iL5mznYU_lOOBPkxiYYq9X9IyMhk7Fj4_TwI 1552
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/sax/handler.pyi sha256=lzRvfmcsC4Px11th3C-OB53OJgrSxHHTkgWKkFnYYII 1391
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/sax/saxutils.pyi sha256=Ib-Jkt5-NrY5lFYHgTVT9Qnt05zagY13XyV_zQqxXqo 2774
mypy/typeshed/stdlib/2and3/xml/sax/xmlreader.pyi sha256=fUi7mG_pRgCoD0nq-QSMk6f58dC_IgGQK8DmZIxJFK0 2478
mypy/typeshed/stdlib/3/_ast.pyi sha256=wBSmqS5k3p5NBb7rxxMcOxRk43-4vP4SI11JyhLG23g 8260
mypy/typeshed/stdlib/3/_compression.pyi sha256=-xFRzAVd4S_frwekEk9VCGlX_dr5zxgW-3OqwBIulYM 445
mypy/typeshed/stdlib/3/_dummy_thread.pyi sha256=eurqRwuKXCugsXKBB_45dhYwMfGsEOI3JM36MU0_38c 800
mypy/typeshed/stdlib/3/_imp.pyi sha256=k-Xgdpet7bnbAGQeIt5zPBLmnaBGP3Nov7bSa9qpMhU 737
mypy/typeshed/stdlib/3/_importlib_modulespec.pyi sha256=rwHCcZq_YPTzkGuMT1DmexStrex3EY_21-p3jPEmDVE 1557
mypy/typeshed/stdlib/3/_json.pyi sha256=eHGHbRZlkgrYwpRoKPuF-YJpiU7hSllBsE0KbqcCpvg 1112
mypy/typeshed/stdlib/3/_markupbase.pyi sha256=_U0_k8QBbLZfh7SWSoKwFzGIcM87JSINbQ8xpc003us 257
mypy/typeshed/stdlib/3/_operator.pyi sha256=U8YT6v8bfAwbpc-Y2_EWLHVN1F8Gmi1Fu3ZS1KI8u1g 1347
mypy/typeshed/stdlib/3/_posixsubprocess.pyi sha256=MF9OFcdbTVeggcxZAhpgu9es-ABRTTdNl4Vhgh-OySc 600
mypy/typeshed/stdlib/3/_stat.pyi sha256=TN1v47l-n5g6KYdAZEoxisqhqGhPUnMUGACM4M2hOxI 1222
mypy/typeshed/stdlib/3/_subprocess.pyi sha256=uqVbboeWLiZSR4jrNlSPMOqtwOkT9Ye-v2E3GKjah3c 1279
mypy/typeshed/stdlib/3/_thread.pyi sha256=EfDgcqQB5dzuAM2GLb-vu6L_EaiJTtXp5QdCtAvB-e4 1337
mypy/typeshed/stdlib/3/_threading_local.pyi sha256=OTIwB9dVrg_cmS0Wqf25DOAlo8Vq1b9EIohc7pmjkCE 570
mypy/typeshed/stdlib/3/_tracemalloc.pyi sha256=c_1Fr_96JVx5kDJ6X78o9hrfZNCSGCtEB5X-6WCpbOc 609
mypy/typeshed/stdlib/3/_winapi.pyi sha256=lQJpTa59jIbOA7KzgqFFGC06qrCPbleiU_UK9xhWLG8 4106
mypy/typeshed/stdlib/3/abc.pyi sha256=nlQT-4gAz5QCKtxIHb2l_N2EinIRNGPD_PNkY94XNW4 613
mypy/typeshed/stdlib/3/ast.pyi sha256=aQKNHjOe0BkUin3ze2DL2zVdm2QT6Jj96_MjJzmSRuk 2753
mypy/typeshed/stdlib/3/atexit.pyi sha256=o1Mr2qp3jBDvHFG0uFRVvNoFUKxPA1LdKJ75BAAuMhE 313
mypy/typeshed/stdlib/3/compileall.pyi sha256=7x1O8qguaGoNivvjGsgjRwfE9jYelyjygpYd5zIUNZA 2237
mypy/typeshed/stdlib/3/configparser.pyi sha256=sTjtlk0NexDEZIagHPwWS5ozmBMsMgWUnZL56edvT10 8662
mypy/typeshed/stdlib/3/copyreg.pyi sha256=BsqFQ_hSsV_oqeJFO_GZ2J1tFl4EpnGZgx-NYmt_ZN0 726
mypy/typeshed/stdlib/3/enum.pyi sha256=XfR_R8MKBIaJWSF_3yL5xvM_ALBsqaC_t0h2V307f3w 2890
mypy/typeshed/stdlib/3/faulthandler.pyi sha256=pK-Ffg5tIK9ibbxWXAlRAaVwQfiem0A2w9HaZCrLFLk 685
mypy/typeshed/stdlib/3/fcntl.pyi sha256=WHdfJd3eiiABG-4B8x8sIr8abkXlg01GkKBJNcqd4z4 2428
mypy/typeshed/stdlib/3/fnmatch.pyi sha256=Ln-5P7VzP4o9hsxGqoj46sUM53RTiMeC_CNP2lVTf_I 366
mypy/typeshed/stdlib/3/functools.pyi sha256=pVnZfCGlyYqJuQKqTqovx3yb_v5Y9jvg5qwbzQQTEDI 3996
mypy/typeshed/stdlib/3/gc.pyi sha256=RuqiB7rLguS1EMfgCO87lwbLWvbVkUW5Lwjt7iyfmek 955
mypy/typeshed/stdlib/3/getopt.pyi sha256=AcIuaBf6F9jiBKpgm1bDOqC1jZamW-ylbcTOKU3VZyQ 431
mypy/typeshed/stdlib/3/getpass.pyi sha256=s81upYZ38jmRD5q6dCSCCupnROWOT0VWEnwDdwj57S8 203
mypy/typeshed/stdlib/3/gettext.pyi sha256=4p7VZ_nugOlU7IzXS5W-6piKDJLTnOlFTcHvmaQxz8M 3067
mypy/typeshed/stdlib/3/glob.pyi sha256=pnwHkg2RH5a_zHEKSMOc7vQf0tP3SD-8uO6z0ELg5BU 640
mypy/typeshed/stdlib/3/gzip.pyi sha256=AN9zrmfKdt_J6oXOe5j2mxkT0pUEtamkFUfl-LulhrQ 2052
mypy/typeshed/stdlib/3/hashlib.pyi sha256=Db73YSDqUnBkN2uJYUZ7_rtnvGcp_kVym_gtfKLKMdI 2827
mypy/typeshed/stdlib/3/heapq.pyi sha256=Tsiv0VHLhvJ5DEdVKdafRVr5K-mRuTFVb_GH_Qf5Aow 776
mypy/typeshed/stdlib/3/imp.pyi sha256=afomvRTfKCmVYpgaXPDmlU9VpL3cykp9RfUzA3V3F98 2138
mypy/typeshed/stdlib/3/inspect.pyi sha256=CdsNOIxXqM8M5fq66qVMqS4leUizQHe60uzuhpWX3Hw 10075
mypy/typeshed/stdlib/3/io.pyi sha256=bLwlQUrOgx12AO2bjWCa7xov53D2bU0mdySvvHv0_mE 8799
mypy/typeshed/stdlib/3/ipaddress.pyi sha256=4quo1X7N6PQG4NVgeR9Y-thbsBBtpfnpZOCTv5Pnoh4 5119
mypy/typeshed/stdlib/3/itertools.pyi sha256=nvmrhZDujPmvQv5Im-2XEpFE0ljTvEWuq-G9VmxIve4 4490
mypy/typeshed/stdlib/3/lzma.pyi sha256=VJ0RWmhVqpUUGFYli4I4IlYjQVL7GDzKSo2OLMKk8Wk 3273
mypy/typeshed/stdlib/3/nntplib.pyi sha256=cFohLmM-WvsBLhr0Cqsy3ZpcqKj-s9WQ5V9-UPNaayA 4232
mypy/typeshed/stdlib/3/nturl2path.pyi sha256=E4_g6cF1KbaY3WxuH-K0-fdoY_Awea4D2Q0hQCFf3pQ 76
mypy/typeshed/stdlib/3/pathlib.pyi sha256=3SlbLMSCQxIRsWPYMMFJzEL70tVFzpzY-_1iTlIr-wQ 5813
mypy/typeshed/stdlib/3/pipes.pyi sha256=D1sF3sIscYyvbhc_PKpM2WvIrmtc7L-MefgDHoNlmlI 595
mypy/typeshed/stdlib/3/platform.pyi sha256=qqSoc0KokU2aPHETPp0ALZnN-Tv5BXr0At407T9Izhs 2180
mypy/typeshed/stdlib/3/posix.pyi sha256=RE2b2rBLm46j8jnXKuHGXFV5ychUMCh30gF8HKCw07c 2234
mypy/typeshed/stdlib/3/queue.pyi sha256=GX69EDS0Emb9H8BUMvZdunhHeT5P41E5Jlmjnd4h_JA 1670
mypy/typeshed/stdlib/3/random.pyi sha256=OJUQM6blTAru-BXC6LmYd31DgsfAjH0DGHH7o9guTNg 3483
mypy/typeshed/stdlib/3/re.pyi sha256=M0wH3pu3JlJhNA3U7F79oc3QOS9g3DqofGFSQmZEzos 5127
mypy/typeshed/stdlib/3/reprlib.pyi sha256=pbEZSwWDo29vTb6s1dLTOp44KDzj45f9wvfyDNAyDb0 1259
mypy/typeshed/stdlib/3/resource.pyi sha256=RgU4m0mHN_sdRuSjluGrYoyCpPr6gmNvt3lAKiD9A6s 1181
mypy/typeshed/stdlib/3/runpy.pyi sha256=JeImZ6lLwXaVkjIHS1DbD_kUk1edxu4hNAUfxeRN5Tw 694
mypy/typeshed/stdlib/3/selectors.pyi sha256=21_ocKNba2S_kViK2BuMW30Vb_qMyXhzhszx60Aiuh4 3661
mypy/typeshed/stdlib/3/shelve.pyi sha256=36Bo_Ohg-kQnwI6Ysd3D_T1Tc_5AKgEvRkGiK3iPv5U 1578
mypy/typeshed/stdlib/3/shlex.pyi sha256=G2SVpArVj8eOkdcbH2ah6CBG30wArYN6ZAsoqC_4INk 1552
mypy/typeshed/stdlib/3/signal.pyi sha256=hMSrrLsX-lfOD0wBvnWgSSgKcNI5Vp85bW6UE736bbU 3610
mypy/typeshed/stdlib/3/smtplib.pyi sha256=UPifdCgI7NhD-OK9nRkrVreWUXQjywLzclc9nQFEg0E 5604
mypy/typeshed/stdlib/3/socketserver.pyi sha256=acFc2hus_G4L9qyKA6c_TcqDpxA6HHg4qkMki1hP9yE 5223
mypy/typeshed/stdlib/3/spwd.pyi sha256=aAmkS56-90q7hfKMkpAmUifbEQy32e2c-gW_KVHTEn8 310
mypy/typeshed/stdlib/3/sre_constants.pyi sha256=2u_vRIwIqqM6Thr2BnFNCE2oLwZCFOiGzu5538-acm8 3427
mypy/typeshed/stdlib/3/sre_parse.pyi sha256=pLlqkegrzl1Lp7nVEZhPdp06t0hAQZ6F33o1_XSPhvw 3667
mypy/typeshed/stdlib/3/stat.pyi sha256=gF7bA3x50cH0bspmkUah1KqlXvWddcS_SBKCKCszaHk 1885
mypy/typeshed/stdlib/3/statistics.pyi sha256=Pvpnvyg6x-4V0JGEWdZ4ucZ_XVP0jo0CSrsY5RZMKYk 2890
mypy/typeshed/stdlib/3/string.pyi sha256=qEYTRnXUzlNFAQKxdNVCRJoQSwrmXLARasscEc-qRYU 1571
mypy/typeshed/stdlib/3/subprocess.pyi sha256=i_i8N3jniyI3jXpdom-MojM4AHVSqWDWYsgUN0Xtvcc 46586
mypy/typeshed/stdlib/3/symbol.pyi sha256=8qlz7ijaYuwRgx7Thyobse_R0jHdXp3H1V3yLpplQmk 1460
mypy/typeshed/stdlib/3/sys.pyi sha256=7hk3RNimA7yX9kc5UagLbEpB1309blSriH6yiCUcn74 5872
mypy/typeshed/stdlib/3/tempfile.pyi sha256=aNNEXNZz8rX903Z4pRepoLtulbgeRD1ixs8VR9eyyRI 11105
mypy/typeshed/stdlib/3/textwrap.pyi sha256=K8M1vjQKX8BB9-TfmgtugEtfwSK5vWZpy3K-bVo7NGY 3457
mypy/typeshed/stdlib/3/tokenize.pyi sha256=mhlPTg7wWVfeRyH9NPXxDgp0ymcR_boy-jXn-YN4UHg 2498
mypy/typeshed/stdlib/3/tracemalloc.pyi sha256=i2eZJJQzhImw61Rek2K3C6SFPbDg_eoOysavIO4QG0E 2144
mypy/typeshed/stdlib/3/types.pyi sha256=AEhYQPAqSqM2OQUd3KEh1lniBbKdnVOhgLJxlUkBF1Q 10093
mypy/typeshed/stdlib/3/typing.pyi sha256=65sUuiiJODnu5QP8VDV61qmP3p3a8BWAgbiWk7x3hBA 23147
mypy/typeshed/stdlib/3/zipapp.pyi sha256=t0yhNzeCGDPLUfpXlH3i6cIAFmBt-T1MJXuFddiJs6w 664
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/__init__.pyi sha256=b5oZNrlaX2xQhkmVUxcl2P_fzuFQMXw6kpCAJWR9A14 4458
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/base_events.pyi sha256=zEg1-H_-zuQoDIKlOnW1ZeLxrGrcozjUxH6qEZWaSs4 13253
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/constants.pyi sha256=nIes79KdvHJZYkWBcKddYLsy9JvqlN_PEAmo1lxX6LM 278
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/coroutines.pyi sha256=sUo7_LdL-0tyiCwTjNjyaPbFRlADqzF389CbTM1nJpk 226
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/events.pyi sha256=FfH1SBAHR3xnsZMVnp1angyUidzT8ShyTrfLNf5F-Jw 17791
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/exceptions.pyi sha256=dROhdLRjCGhqH7bI3_yUbPBr7aIKBM1Ks_iWi-7HOq0 562
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/futures.pyi sha256=PowDvxnB6Eu8-FDwtcNO_QUeKy2vrGJiWPZXHPUXG6Y 2499
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/locks.pyi sha256=MQQH4OJCxyQF19UrTQkLCuLFZXWCiNMDwmdI1QTYgh0 2067
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/proactor_events.pyi sha256=gjkE7e7S6WJlekzGIW3nD07XnRdTXTKqSxACutqkH94 4210
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/protocols.pyi sha256=jQPfLncFzyNt833XBL84zzFQ4_vY9WT3jXLw24BUtOU 1021
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/queues.pyi sha256=t7mQ8wtksM2lXmcEdlvjMmPVqfLGD7OLKTaZ67iHpko 1082
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/runners.pyi sha256=F8x4Ck2ExF6a-0x6iVno1JBkvfh56wYQ5eH24jMv9HI 177
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/selector_events.pyi sha256=-KBtxNfeBd1utKmZNhOPpC0VSlTVPL8geE7OkFAnEL4 1769
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/streams.pyi sha256=pd2_43OttCswNH7POUuVXb8p-p74NkjSSP7BL9TxE2w 3899
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/subprocess.pyi sha256=jqeiT-60UiXtMZ17u0D9hcBehCTCHWrFRbckWVKDtjo 2198
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/tasks.pyi sha256=wvpY5nSg_XqfqvXPoER-5fD1sZUYQZEn1SjSyu6XLaA 6915
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/transports.pyi sha256=QkKHREaAdAEcwK7cHq6Zcuq2NYP7wOPQ7yrVIGua13E 1902
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/unix_events.pyi sha256=qCfma4dH8HuZJNqLtxKHoa6jaNrnKxqqkDLEW4yAjLg 2144
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/windows_events.pyi sha256=cq9TjsTM3jxCQjonooOLwh4aI5JPmXH9Dsb9bPByaKM 2804
mypy/typeshed/stdlib/3/asyncio/windows_utils.pyi sha256=WqkVC7o0FeJCN-SUzlJcqXxCHMT5A3krM2-QP4jy9s4 680
mypy/typeshed/stdlib/3/collections/__init__.pyi sha256=msreSWW0Bkfl5L2rFv27ncBCJgyjz1zwiXvJkARbKvc 14552
mypy/typeshed/stdlib/3/collections/abc.pyi sha256=sOPDwaNtsb9MSOGrPXF8kEXezw292skChTdS84xbBwg 945
mypy/typeshed/stdlib/3/concurrent/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/3/concurrent/futures/__init__.pyi sha256=Mo63FTaJSSUTOoqI6QqPzSs-5Zsqu1IbpBqs-kPlsI8 108
mypy/typeshed/stdlib/3/concurrent/futures/_base.pyi sha256=521_mk-Go1AaD1B3Ul1XDF_rAdqNPD2399dwMmzPCG8 3923
mypy/typeshed/stdlib/3/concurrent/futures/process.pyi sha256=mm-XGMynAtkOmTTNMIpxZhrQQZGPlKTrb9jKZ-wkARc 699
mypy/typeshed/stdlib/3/concurrent/futures/thread.pyi sha256=-9Rr7NHNi5rqHq3aJ3LIdZHWQ0HAkYsWrAhNpdzOJq4 1162
mypy/typeshed/stdlib/3/dbm/__init__.pyi sha256=3XJoWz6dQlI04-rFHKeWwHBijlUlDzPmZBOOg-BdKYM 272
mypy/typeshed/stdlib/3/dbm/dumb.pyi sha256=gBv0VqUbLPqusL7fkOaDrpsBgVYIdmcG3M5mGfmJ5bw 1116
mypy/typeshed/stdlib/3/dbm/gnu.pyi sha256=aIkN5L-ZAgrulXZNEzmGB11WSl-6iTCpsMRuxdxRmLI 1371
mypy/typeshed/stdlib/3/dbm/ndbm.pyi sha256=0h_ojQrlFSsSUwRIuzGW52euAbImP92U_JTlMB8L2f0 1245
mypy/typeshed/stdlib/3/email/__init__.pyi sha256=Xo_lp7ixhhAwFvtgnPEXPmIERZ3op3Ti0uof--_6oOY 789
mypy/typeshed/stdlib/3/email/charset.pyi sha256=7xr1qNw_tZCNKyXcqQUlI7pB4rPJBb_OmvNEpFcXSQc 1156
mypy/typeshed/stdlib/3/email/contentmanager.pyi sha256=M_3Fikh96bTv0zlSHxWBd4okSCHLBiC1tGWbIZ0vINQ 580
mypy/typeshed/stdlib/3/email/encoders.pyi sha256=H9sVxzOu1oJhhXXaJKeQ7xKLhdGhpLhpfGS5q9oYG9g 255
mypy/typeshed/stdlib/3/email/errors.pyi sha256=kIPe0D-yO5A1EVjti8VK1OWs-YQsYVGxSFI-S7cMqNU 863
mypy/typeshed/stdlib/3/email/feedparser.pyi sha256=Aawwaa0y2LWskLb5HVo8Y20V7HtOtuFwp9YkHnjniNw 572
mypy/typeshed/stdlib/3/email/generator.pyi sha256=8cWDdVOlgsCeEFXEugyfFhe0fcjjdKYt3yQMVgYrGOA 1126
mypy/typeshed/stdlib/3/email/header.pyi sha256=hhVBaR7C9X37lLczfVP_s92NRmyfS43RZi4vrmx6uWU 1143
mypy/typeshed/stdlib/3/email/headerregistry.pyi sha256=m0uAXcR22FBoB3u4WBnK5BUHTf4EIyOeUUwNY-kLpJY 2977
mypy/typeshed/stdlib/3/email/iterators.pyi sha256=lMAAWZXQdBXMcDNa491poQk8gr7RGK8xC-juMvSl93M 335
mypy/typeshed/stdlib/3/email/message.pyi sha256=eylsIb9ejdVYVxcSm101ntyLqDH4uIyKMdnhLNZ-J4w 5084
mypy/typeshed/stdlib/3/email/parser.pyi sha256=XfKs52r2VQm4rX00u-Xc_6EDGI27hDjsHvvMdqQTbus 1435
mypy/typeshed/stdlib/3/email/policy.pyi sha256=UKQ2m1qZGCREgJDqSgGtjW4zZOa29j3R-CoVKnreG3o 2316
mypy/typeshed/stdlib/3/email/utils.pyi sha256=IFnz0Y7AFu7d4OAjBs6z8sQKez1hpDtJv1c5ZLdxUIc 1630
mypy/typeshed/stdlib/3/email/mime/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/3/email/mime/application.pyi sha256=J4XyvXK8_zKIDFTA5Dl8IHj_O3OphltZeQwBONWnSPY 452
mypy/typeshed/stdlib/3/email/mime/audio.pyi sha256=ey8Du9BzSOxcSfXI2ABUc_iugsbfBDUsYFahycEpB8k 449
mypy/typeshed/stdlib/3/email/mime/base.pyi sha256=IAmThaMkKFKFt1ul8UF6FGi2FM9DreDWxtpggVr59Ko 317
mypy/typeshed/stdlib/3/email/mime/image.pyi sha256=sw4h052DgXrS2ZV3GU9XAy_CH7VHtRoLixrCAMkao6s 449
mypy/typeshed/stdlib/3/email/mime/message.pyi sha256=w39GccrS4m3noQyVqQbbS4Jk-r3GVXDw8wGc_Yc6X0g 242
mypy/typeshed/stdlib/3/email/mime/multipart.pyi sha256=3SJ2r5b3kquH1GQKBx_fjCNstBiW-n2yIUKVNs3LiS4 458
mypy/typeshed/stdlib/3/email/mime/nonmultipart.pyi sha256=mov35SsLNY80sOlSPdEne6qbL7ZXLMHIRYqd16hVJ_Q 126
mypy/typeshed/stdlib/3/email/mime/text.pyi sha256=psGAv0ij65Ok9oJGak23boIqAav6Yxhlqo3W5nEIjro 275
mypy/typeshed/stdlib/3/encodings/__init__.pyi sha256=Yw7sZPoNkgzrr5bUZJLvLr2QPdWSHiPXnMNaUaEljtA 75
mypy/typeshed/stdlib/3/encodings/utf_8.pyi sha256=tgCdNX8etJQWYWmOYAIZhK8lcYm_Kn67kylKJp0SgUo 573
mypy/typeshed/stdlib/3/html/__init__.pyi sha256=qKsbjN2OJn_AoUr9a4zdFC8juUG9ii6rqYp3EQTSG-Q 122
mypy/typeshed/stdlib/3/html/entities.pyi sha256=ap6jI6Fw355WC0vSd-WGc957p_KpAJDGONUeAlItYzI 136
mypy/typeshed/stdlib/3/html/parser.pyi sha256=TdQPkBuvp-Fh_Yy6iU8Urzh3HOD8vh6kZWit6ESBW-o 1036
mypy/typeshed/stdlib/3/http/__init__.pyi sha256=eRq1HygV9Cj41Bq1kp--v6dhq5OG6qCqqZ0V5kd6gkk 1767
mypy/typeshed/stdlib/3/http/client.pyi sha256=y3bK3ynTwvbMz0zYsRGtGgE7qGrv4mKlw1N8a1nGfps 6309
mypy/typeshed/stdlib/3/http/cookiejar.pyi sha256=i3aBSwndDm3qmSMR2YBEM-g3onqRqOlKgfK0H4FxaQ8 5176
mypy/typeshed/stdlib/3/http/cookies.pyi sha256=jVfZRuhvKgYTJXRUph2fhtvUtcXPGQ9HNSN0Mx7IlHI 1433
mypy/typeshed/stdlib/3/http/server.pyi sha256=YQ_x9fDE8mCUPBOf7ruIUSETgP_WbzQj8F6nQWO7BKI 3211
mypy/typeshed/stdlib/3/importlib/__init__.pyi sha256=pBPYg6Efnw7acEBh85gu8hHTewc65QfQeXPPPJhthL8 597
mypy/typeshed/stdlib/3/importlib/abc.pyi sha256=XCoHncv6qlrF2Egmw9--dstAwdu9gr9mBNrnq9OShlI 3522
mypy/typeshed/stdlib/3/importlib/machinery.pyi sha256=w65O5JaFi7GFVcUYucR_Yd4y6fYwylA7MvHl_GBgI8E 3936
mypy/typeshed/stdlib/3/importlib/metadata.pyi sha256=F0swDuTMqX6wC09-yaSEcwTka_0jt_j6XM-R0pxedAA 3767
mypy/typeshed/stdlib/3/importlib/resources.pyi sha256=i5PzvUdz_keDjFVGCv87VASWmPm5_tHPy1hx3xin3jQ 1009
mypy/typeshed/stdlib/3/importlib/util.pyi sha256=GIWsvb7GYbQCEQIOhyfW11vtKQyeGFIFDq-M-l1UL-s 1871
mypy/typeshed/stdlib/3/json/__init__.pyi sha256=9XKlq4tbPYCKl9wUrEubz7tNF9o1hKGzXTR3QE_rzQg 2259
mypy/typeshed/stdlib/3/json/decoder.pyi sha256=-plBprOxA3M6zU58UzEdJ6Qeu-7CwXX3MdeZ2ax3Tco 1634
mypy/typeshed/stdlib/3/json/encoder.pyi sha256=lSVKtZs1AZL_kmFMae-l35GEbeLxUCh07jr295nhuIA 1283
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/__init__.pyi sha256=wM5f7YoZTFPIYpSH8SbhrIo7VAOY1-8RhZtA7MDgfMM 4385
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/connection.pyi sha256=hcvgVjEwBdXWCy8oLjCszrju-NQqdwpRFKX9eoCMnBw 2093
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/context.pyi sha256=rq1_xqQv13KZXB2k6P_e3Kcgh_jj0R1C6Pctu5zsIr8 7163
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/managers.pyi sha256=4igjP9jqKPJTsEQnKwlpddzxBwyMQobS9g8g6cs4ojM 2905
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/pool.pyi sha256=Pn61xU1MG9Oh0nQ0kUH6iNE_23ygvYDGD4Pw8rHY_4g 3452
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/process.pyi sha256=xgr63P0b4blFVTbP7ykriwyobBorYk9Ityc-CEKMvTY 1142
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/queues.pyi sha256=52WIBRL6l01X-T1AwIwNXOkccN7EhfV2AVtCiWStXPw 1109
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/shared_memory.pyi sha256=fCHuNppwEErwyGziuVwur1MuwLMwizkmWOx4Pk9HvPQ 1121
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/spawn.pyi sha256=uy0-49duOwkv58ijeWCk1s36EgljQIuqvOdYlnnHHZ8 687
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/synchronize.pyi sha256=YOlndD_kan5uhROrJL0mpAO4Dt96VDazKVSIYmQstIg 2072
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/dummy/__init__.pyi sha256=p1cuOM_HB1QqijgTdT0hSfgR5CYc1MzBXmJ3nVs1Nik 1165
mypy/typeshed/stdlib/3/multiprocessing/dummy/connection.pyi sha256=QS9PgiQv0pJnI7nwIDdgyN62Ee_Ls3C7aVOQcjsN_RY 1097
mypy/typeshed/stdlib/3/os/__init__.pyi sha256=vma2vYokIm5jg3oThwqfwZ_AqqK6eFQpM4TtbSYqq7w 26998
mypy/typeshed/stdlib/3/os/path.pyi sha256=rNqj6od5awwC_pZfleS-EFL8B42dbU7yo3zJDAuabcg 6160
mypy/typeshed/stdlib/3/tkinter/__init__.pyi sha256=tXaAcPyfApVyg0qkBQ1Y1aFxsYCOEAJxxmBi1JlfIVU 25710
mypy/typeshed/stdlib/3/tkinter/commondialog.pyi sha256=GXUxL-Y2G2Y3DgfMNMNpCUzuRnZ746Iij-R56ZXCu6E 277
mypy/typeshed/stdlib/3/tkinter/constants.pyi sha256=nEpwKcTYIZWguP1vAzLXfcrUnG6IbCKrUdu3C08JWB8 880
mypy/typeshed/stdlib/3/tkinter/dialog.pyi sha256=nfHISRyWWZ1vA7sHLW1AjOPeTMq_H09SXOnf7ryWB14 291
mypy/typeshed/stdlib/3/tkinter/filedialog.pyi sha256=6_6Zuq-pC24IdnGatIyf1Kyu_bu6a5myFeTe_1h_a7U 2233
mypy/typeshed/stdlib/3/tkinter/messagebox.pyi sha256=Q0-rK5wXBbbzvx4Mpf92dITPgL7Lwjw8t4CLfpYV0hw 1150
mypy/typeshed/stdlib/3/tkinter/ttk.pyi sha256=AOZj8wd3NyxKg6t6raQbqWC-zSiz5mTJlWNOdBAXIy0 6355
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/__init__.pyi sha256=Q2I8iuTG1dCbBxGAjtV_xsfbB1de3NolMniKCvO3XZE 1057
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/async_case.pyi sha256=q_NoN53bOPfBS4wDcA6nwqXRQ8L-wjT9N4l5yPul7Js 371
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/case.pyi sha256=vuVSyqgnaRjocml9oFgtJnpccBS6gXtOfnyjQEk6Pv4 13078
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/loader.pyi sha256=VuSbtNEBaVKStX15-B3W5T9OelHno_DEudNC7AFNYVc 1222
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/mock.pyi sha256=OBoLzvrtkPrs9IxQtt_gBsw3akvmZ8-7CJN5uftwM48 5304
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/result.pyi sha256=sGOubAZ38sYmpFsONaY9WrRzi19Ovi37jIPKuzkJd_w 1711
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/runner.pyi sha256=s8MWlVfk6oJDDlYgFWAcwaiIXoR0FtwTKwZsCV1KGbk 1210
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/signals.pyi sha256=A3-SvVwavp_iZRc3Ibiegd6ZmvnfkpEigGIRkbdc07E 388
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/suite.pyi sha256=--mzq9jrdkyd_GIvh9-lxkUlpXuq-U0GtDYx77mRcP4 791
mypy/typeshed/stdlib/3/unittest/util.pyi sha256=Uq5zG5zmTjLxd9A9j3BKX5K08z28VtNVNMmPOoAKbyE 921
mypy/typeshed/stdlib/3/urllib/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/stdlib/3/urllib/error.pyi sha256=w9_xafGchG3KKvyc-SiPw5OGX9u7YWPInY35h0f_8wg 317
mypy/typeshed/stdlib/3/urllib/parse.pyi sha256=7ojYnfP4S_RXwyvsQf8MRBmZTXDC1m9hVvhJe_0RUSg 5267
mypy/typeshed/stdlib/3/urllib/request.pyi sha256=KG1lIo2eNTVXhurfV9q56hfIccBYd4hQbvhuHxz8E3Y 9926
mypy/typeshed/stdlib/3/urllib/response.pyi sha256=n2tffJxxDD2I84lj69TBozAnUCq5FhDO7gdibbZR5VU 1682
mypy/typeshed/stdlib/3/urllib/robotparser.pyi sha256=SPqL0fFUUXQg03pW-shC8QEaBdAcgsfXL-_f4pCg9Ek 792
mypy/typeshed/stdlib/3.6/secrets.pyi sha256=q-xshPkX_1lb3hmaf4PocheAhSPBFo39IaafSr46x1s 501
mypy/typeshed/stdlib/3.7/contextvars.pyi sha256=pB3s9rSQNfwqsPqxzsibNl7X0urHvfbXBuP5Cx-3614 1123
mypy/typeshed/stdlib/3.7/dataclasses.pyi sha256=5N4j3D5Z7nbUU1VdTOwyNPfgWp6WwWMOgdrELwAlkek 2379
mypy/typeshed/tests/check_consistent.py sha256=YwW2lhLyRFsWEvWUlpBy_IeqIlLj_Ulb-TxWu8XJMeI 2461
mypy/typeshed/tests/mypy_selftest.py sha256=12O7OptTZKmltMj_K5OhOl2iephDyPAaGTXPf1oyjFo 1196
mypy/typeshed/tests/mypy_test.py sha256=gxxY70AgLBsPwe6LMzAQq1CBLueKwftSZad29Tqs3Do 5814
mypy/typeshed/tests/pytype_test.py sha256=UBLScrno4YUN8kcVhSDgOqI9IV04DXcz11vKy7_UQ4g 7915
mypy/typeshed/tests/stubtest_test.py sha256=NNtghfJXxw7rHziTE4m2fp1RuAI3QJlyaO-V7SHY3u8 2513
mypy/typeshed/third_party/2/enum.pyi sha256=XfR_R8MKBIaJWSF_3yL5xvM_ALBsqaC_t0h2V307f3w 2890
mypy/typeshed/third_party/2/ipaddress.pyi sha256=4quo1X7N6PQG4NVgeR9Y-thbsBBtpfnpZOCTv5Pnoh4 5119
mypy/typeshed/third_party/2/pathlib2.pyi sha256=3SlbLMSCQxIRsWPYMMFJzEL70tVFzpzY-_1iTlIr-wQ 5813
mypy/typeshed/third_party/2/pymssql.pyi sha256=WhikYOS5kK7POYcelOOkDMaLZLEMQOLB2yZZtZ43xfw 1876
mypy/typeshed/third_party/2/OpenSSL/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2/OpenSSL/crypto.pyi sha256=ap-fqiGpCMjTyMMQQW9tKQ7QmTEK38_mr1urwX4T0Zs 7644
mypy/typeshed/third_party/2/concurrent/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2/concurrent/futures/__init__.pyi sha256=Mo63FTaJSSUTOoqI6QqPzSs-5Zsqu1IbpBqs-kPlsI8 108
mypy/typeshed/third_party/2/concurrent/futures/_base.pyi sha256=521_mk-Go1AaD1B3Ul1XDF_rAdqNPD2399dwMmzPCG8 3923
mypy/typeshed/third_party/2/concurrent/futures/process.pyi sha256=mm-XGMynAtkOmTTNMIpxZhrQQZGPlKTrb9jKZ-wkARc 699
mypy/typeshed/third_party/2/concurrent/futures/thread.pyi sha256=-9Rr7NHNi5rqHq3aJ3LIdZHWQ0HAkYsWrAhNpdzOJq4 1162
mypy/typeshed/third_party/2/fb303/FacebookService.pyi sha256=F2XAcOQaQfY25ZBQBzLUf9zbcKMZx4Tk2Guz3QeOOVg 8691
mypy/typeshed/third_party/2/fb303/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2/kazoo/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2/kazoo/client.pyi sha256=Y1V3wfUp0eiTP3zQ0B-pEahZas9lqUBODu9IYjlVtWM 3310
mypy/typeshed/third_party/2/kazoo/exceptions.pyi sha256=7DhQ3xMt63lVinoWQv0vwI6VmG2IfNPlMpLRGu_gq-s 2054
mypy/typeshed/third_party/2/kazoo/recipe/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2/kazoo/recipe/watchers.pyi sha256=Pxdwrx10R_orsLVINsoCsy-TL6a96EumRsENf2G11BE 551
mypy/typeshed/third_party/2/routes/__init__.pyi sha256=G9OldbNFqOLKbDGv0kLJQGDpmWkeXtacGmA5pT7lRpk 377
mypy/typeshed/third_party/2/routes/mapper.pyi sha256=YFVazTh_FfeitJBAncVwWzDN25Vj8i6U85r_rTL-8fE 2294
mypy/typeshed/third_party/2/routes/util.pyi sha256=U9AvEa_p8Q1eq1zmIMKpGMjYqFbd9YSvTbv7W1Ez49Y 576
mypy/typeshed/third_party/2/scribe/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2/scribe/scribe.pyi sha256=XWXeARcek8qxl0QIw0UcuFE3Tba-cr8bvruheKR_tpI 1215
mypy/typeshed/third_party/2/scribe/ttypes.pyi sha256=Ub8_sHFFbDuMouo-wUU4bkr-WhUpSOVLBJ6zb9amqBs 383
mypy/typeshed/third_party/2/six/__init__.pyi sha256=hNdSkpZ2EP70_9-tmJXY4Eep1bao2jWoPgN45pInx-4 4371
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/BaseHTTPServer.pyi sha256=tGipj5ccgHt3EnzbxpPyQGUVnvu7RltrUOqgqWNGwpw 29
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/CGIHTTPServer.pyi sha256=omAocPqXteLJkGtdobdZjdzXynzCtn0jCFwBBlc3LUc 28
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/SimpleHTTPServer.pyi sha256=nC0fjp9wrhSnJMI8N2QD7ovWp1CW-dJWLyaV4K_Ql54 31
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/__init__.pyi sha256=VCGQ9wX9M4r3KqOwBRwGJgC3Xs2MZr_Al32oZyepLdI 2383
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/_dummy_thread.pyi sha256=Va4LPdV5kK4luB-1NlkmycnVpXD4kKeYFD5QmmNqE8U 27
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/_thread.pyi sha256=9194lgQXs2W3sR00kP7Zn9gx9WWl0C49GEsbvzshDy0 21
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/cPickle.pyi sha256=hS7yIew9WYdHI_b6XwIlHAfRFRpUTKj7IokSZcpJ4PY 22
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/configparser.pyi sha256=r3G3JXE9Yo34AASn9AoNcielq9KuyQ3xrtElpnhRJYc 27
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/email_mime_base.pyi sha256=WcWEleCKHROrfdXpRuKABrT_Va1hx90NY_kxYeul3Sk 30
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/email_mime_multipart.pyi sha256=HRKWFU9qh95-mEE22_2NzEKL6lx7ynvhcfHjUcYWuZ8 35
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/email_mime_nonmultipart.pyi sha256=n5hD7R_rktJj3hiHYzEqr3CJCHSW4ikfObKHmUrXBw0 38
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/email_mime_text.pyi sha256=55VzBSQimrZf6UgotoXMiJDvqbKXly6-E_IXo6Ix22c 29
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/html_entities.pyi sha256=I0BI00vvC21L_BgnCbpjio-s1jqF4ARTt-qaol7mGig 29
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/html_parser.pyi sha256=hivJeBkqiAIZ6mvO1v4tOC9Mg6MzMR08P9tzsODdul4 25
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/http_client.pyi sha256=P8tgtt5Icp-ksHij6yPb_zuKk7ckcAHt_HM3aO0WrSM 22
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/http_cookiejar.pyi sha256=HUlF3MydQRX2Vv5G6KtN_Q6iCS48LBDggoDuPbEQUCc 24
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/http_cookies.pyi sha256=itzb5D5Mp66bx7hjyI3u-hri4h9jgqVzZyMfz4xNu2k 21
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/queue.pyi sha256=6Llng-UlZW_9HSWFgmIgW2q9YhaZ-Nzh2zJ8hkqoaZA 20
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/reprlib.pyi sha256=SWZYhGRU6moFAVBo5dUFUB9kyY6TO_kgrIqxzqDQ3C0 19
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/socketserver.pyi sha256=oeRnmecMYQfMmwRFVydatyCfs_HLrJYZvf5p7nm_ryE 27
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib_error.pyi sha256=7RTGNFpeUX5KEap9vyjA1Xc3Twfkut431Nu5290po1U 28
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib_parse.pyi sha256=Q3BVGITL1UwlTmBsFD9iLf2pggJgTE5bG32QANdkMvo 28
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib_request.pyi sha256=8WFe7ycArSuM6wJfgcXWLDRKNsymd0UlxWlflszb2yk 30
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib_response.pyi sha256=dokFMleMVEVFVxBgSkrcn4f4yM7RhR3zkk0iDQGOC_U 31
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib_robotparser.pyi sha256=8c26GW8MTI6cxDTD65N_18NRQcqWY4P9v8mrQm8c-oI 26
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/xmlrpc_client.pyi sha256=hL_FNiBles8aoJq0XQLbEHvWX1AedYbQopgRVQlbCEI 24
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib/__init__.pyi sha256=F_1V8NcR4jGkws85IUurYLi4JnGh7_HttdVHvj8cQZM 217
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib/error.pyi sha256=zssV6Test1CzUPpuq9yzsf9pndbhrb2eC1aqNSbY1_8 148
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib/parse.pyi sha256=FAlhSmh83GfQAKThmNAFCDYv_X5F9Az6uXToaAKAj3o 1102
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib/request.pyi sha256=EmFJ7eWBbRlgAsm7HaKSZxX55lpoo5ozOFVjEfI0Xos 1960
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib/response.pyi sha256=vlC9X8P4ry421TmzI06mdtx5vGDxEyFfbpXp3R6IblE 206
mypy/typeshed/third_party/2/six/moves/urllib/robotparser.pyi sha256=C8_E9lApZyMQpHflnHpYeyAgvQ_vFSuKon9Gl5DM3Q0 59
mypy/typeshed/third_party/2and3/backports_abc.pyi sha256=z8KwJUh51HVvBluyv29D8TM7-fSQNZf_WPXGvddzV3M 220
mypy/typeshed/third_party/2and3/certifi.pyi sha256=L-Idpv54Z5MALmou6rENZOu7F_jAFD5CPo1hb5amF2s 24
mypy/typeshed/third_party/2and3/croniter.pyi sha256=jKrZ6-ury0VrkHQf4dLkmcunDx7F5c8Kl6S5xQARd40 1920
mypy/typeshed/third_party/2and3/decorator.pyi sha256=EvtPa9joVMu-PgY0mttNy_1nzucjC1VE58_mEn792gc 2807
mypy/typeshed/third_party/2and3/emoji.pyi sha256=ETMKl8Nf8ruXmmeMddYW7AVKK6waF_NLV8lJnPQfbu4 395
mypy/typeshed/third_party/2and3/first.pyi sha256=pcPE8-5davQ3ElewRYJK8q2Cfpgv-yFwz2jfRQMeTQo 482
mypy/typeshed/third_party/2and3/gflags.pyi sha256=HC6AcYQ_gxX3XdC3UUSNBiBC_dUJiLXYyBFGIVVw9y8 11004
mypy/typeshed/third_party/2and3/itsdangerous.pyi sha256=BK1g6F3P4RAYHhE5W3581NGThesgBimW6urttOsZDXQ 8323
mypy/typeshed/third_party/2and3/mock.pyi sha256=OBoLzvrtkPrs9IxQtt_gBsw3akvmZ8-7CJN5uftwM48 5304
mypy/typeshed/third_party/2and3/mypy_extensions.pyi sha256=modr42Ashjc-c9uVQjBHED30CMq6LLRJqJ6UfwJRW1g 2051
mypy/typeshed/third_party/2and3/pycurl.pyi sha256=WpMP6cWHznIrSWdyxBWQAdbCzxzO0KCK02JI7ePMReA 13756
mypy/typeshed/third_party/2and3/pyre_extensions.pyi sha256=CJ0jUa1yruR4a_cVqcFRpORBpYGea9C5vQ5lwGfWUZI 267
mypy/typeshed/third_party/2and3/singledispatch.pyi sha256=Afo6MbRNe98wIsDONLYsaqNu62dgo-JvXGO4UFvxlJ8 636
mypy/typeshed/third_party/2and3/tabulate.pyi sha256=0xadduNLKRLBczuzd-yw28ataHy9CHknhYlGgtosUVQ 1455
mypy/typeshed/third_party/2and3/termcolor.pyi sha256=5SEyDxfbA3hHIeFi-2kadnFUFH4zEZF0V8yuHr7yvaE 452
mypy/typeshed/third_party/2and3/toml.pyi sha256=TcGqBh_wJul9FtFNlW7Noq_IY-58LCNTnK6SFOt1TfE 816
mypy/typeshed/third_party/2and3/typing_extensions.pyi sha256=gkJiwppdlXb2wKBoVEehE3MyRqXBALIjCoNRoYcYd_A 2729
mypy/typeshed/third_party/2and3/ujson.pyi sha256=pbov8VSejaAzkjPPTfUXO2zcDP50A7vCNImIQ5lIZB0 1046
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/__init__.pyi sha256=AELMqI9p1hqB-vQuNuSuGNIETs5FKgCpHT3wgaR3iwU 109
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/pct_warnings.pyi sha256=s8_64lsflPPLoiObVVicpf_zgc2yPs9BzQXXU_U624k 412
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/AES.pyi sha256=iCmveVmaj7qRIKsyuMnAcIy6JVHf9r8hv-AfkmGQ-EY 397
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/ARC2.pyi sha256=onALw-kGR8GP9Z-CCf_Df2ChYg_ootEoQD_ggkPxX44 397
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/ARC4.pyi sha256=4f_6BZx4pw37UoULNQTW9J0jAJFpq_26SEwReXffH6Y 368
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/Blowfish.pyi sha256=KPV9dZNuzV6sJlOS8f8JtdFyS-dnY7wkYj-soQDGKOk 407
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/CAST.pyi sha256=AD-EnUle8COT29lZSFeZJi4HcWc1JMM2pQhp55Jt2No 405
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/DES.pyi sha256=jBJ9fv4VdSPq8ZyhGHYa8FcrbyCweAC3uHUEXGl-vWA 397
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/DES3.pyi sha256=EjoZZuQu_KTKuXxCkGkgIiATngTGghGplkFty3Sww5s 400
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/PKCS1_OAEP.pyi sha256=0k9RQdPQpy--TwahoJ2iMpQcFOf8I5Qgr6jfWpakLuo 504
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/PKCS1_v1_5.pyi sha256=RTLnu5HRC5v4a9h_xy7pX_I4X2TkjNFJncIH3P3gv70 414
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/XOR.pyi sha256=4ywSjUWy1uMemS5ztupHYN12A9puX67jZBnmYMOyPhQ 412
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/__init__.pyi sha256=-RaU1eIo3IolWB3cbL9Q1O7uhGmjuoHT_oNr4D9quSY 142
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Cipher/blockalgo.pyi sha256=TlpV_iPQfHQFqXdyyrOxwQ0sq_YIf90n-whlIYvPO18 417
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/HMAC.pyi sha256=4aCDQk1kJfTyrj9byUHxYaxRD57XMtu6Pr36bOU_CVs 420
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/MD2.pyi sha256=fMf8AspycjggIfx8KzUxNHRgBNxErvfiabtUJfNKNSo 327
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/MD4.pyi sha256=nL0utx1iyvHNP0jMtZ0Bj6L8lKKQfpW6IB4QrnvfRGw 327
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/MD5.pyi sha256=N5g_skXab7nw-FreklwfCFFFNJryOBBU9AB0BFp6UBs 327
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/RIPEMD.pyi sha256=g1lpaNqudb16T6r9vgLBIj3muBUJo0537JrdiaMQUeQ 333
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/SHA.pyi sha256=ywEEh9h798xKrrQ3PTG1DJL2jBOVqAZ2CuM73kKBdqQ 328
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/SHA224.pyi sha256=qvBjdTc08JNR0W2t2VhoChf5SvZtRcBKjBT1BbB36DE 330
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/SHA256.pyi sha256=zoxaUBz3cuIOpZHeIfukDhLEAKVhZKktVRAG18tf1dg 330
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/SHA384.pyi sha256=WvhhOrsXPKcYmco74jBAjoQ8riJQdaCunBL8hrQWDP4 330
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/SHA512.pyi sha256=gQLOFMP3GZiFvhP4eSpeMjVvJp7pX_F1OCf9YyAjQSE 330
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/__init__.pyi sha256=ABwod6wAy2lE4nSyAQTSvDtiLmwPJYYA_Z1TVTg9nfE 135
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Hash/hashalgo.pyi sha256=tcMcipeK3Fwj3qrCBlYgfnDLqSJQqR7DoX6URfQjTj8 328
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Protocol/AllOrNothing.pyi sha256=B1R2GRvP3TwcTfM8ALMk0ndgrwBL89-tTuNU-Z-_GH4 262
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Protocol/Chaffing.pyi sha256=xkwQipSvTvHDwnJ_9au5rFpG7-7G4uoAe3I3ypghHbY 144
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Protocol/KDF.pyi sha256=mL1WnzCsLTGDHW-VobrN5dpgenQljsSVka6mW-gJnYY 271
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Protocol/__init__.pyi sha256=i_pjEe_DNHzNgnFn8t86rZsg-qHDjxKD4TD8mEU37VY 77
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/PublicKey/DSA.pyi sha256=U1G1lDDYHBE0bVfGyubQhhWcBpJlMbDwl1EJupPu1xQ 741
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/PublicKey/ElGamal.pyi sha256=RM1JyKY2fejhkunAoRFdH5Flj8XVm34-Z6SpujxmH_E 531
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/PublicKey/RSA.pyi sha256=0C2qT6H9srCsOzQsC68r9XeWVb2iV9UoWQikY6HBSJA 1092
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/PublicKey/__init__.pyi sha256=dt8H8yWS5t1mFC7GQySzf-Ku3OwVSAKuT3Fttkpkmd0 67
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/PublicKey/pubkey.pyi sha256=cyn-llQZXLeq-2eref9FWu5E_O4832tsMWcr5Ob4r3k 611
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/__init__.pyi sha256=ON3fV7wR4UJS49CtNlziDhIm_TWVISrDbYH0U3tv91I 133
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/random.pyi sha256=sOpvUcD79tcPbuy_KH8X7txcGKYoo9djAXIuWuJMnvk 825
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/Fortuna/FortunaAccumulator.pyi sha256=HD6M8QAwAlgyq17nPBK4biGZXKJpMeZCO-AOShJIpcw 570
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/Fortuna/FortunaGenerator.pyi sha256=toNF4nzDDnVvgxt9rdQ2B5N8z8j4pWmYzeABeraAuZY 357
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/Fortuna/SHAd256.pyi sha256=enLv6jIUo1b5i9pv0zOFh_4Bz7njdGK6JCMSS7Fx3LE 314
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/Fortuna/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/OSRNG/__init__.pyi sha256=jXXBXYvuIE2PDmo7uK-FmI5FFbZC_C9eQ8yzigobKhA 18
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/OSRNG/fallback.pyi sha256=N3XI3BqfcvDxFhUOHuhFBvCkNC6_9khXYEoicykQbNo 116
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/OSRNG/posix.pyi sha256=azk7olXSZObod2vgHmKjhn6ZN-coL0ElsIDBxFFwtHc 174
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Random/OSRNG/rng_base.pyi sha256=iPv13PRUzWPJMxVa-oh7dVH4LZ7ag6XiWNmp00lJv7Y 259
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Signature/PKCS1_PSS.pyi sha256=q_jiqBELyfBKFy_dPCBM0eNoKAVVRCu0UQdXTlBXDpg 286
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Signature/PKCS1_v1_5.pyi sha256=LaNUrDSbT9vtpFVwLMAyWSyejEaj-phuIfcIOFmW0uU 180
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Signature/__init__.pyi sha256=aMnJbvb3z5OYvKdLldQoi58Qiisd1UcSG3ksa29RXik 68
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Util/Counter.pyi sha256=AlnEpoHHdpsXWB0g7DnPK7_N2mBq6CcayqqFoXRA40Y 216
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Util/RFC1751.pyi sha256=i9GtVbf9gM8ZArAevQdIthPLuTI3T7bnzi2RBpd_qwQ 126
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Util/__init__.pyi sha256=fpqy46NnFyKmTDKWTbRYpqybU3mDR7FxhaQw7PA6rjE 95
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Util/asn1.pyi sha256=-q-Vn8ihp0Aomsp-NGaBJBctywykbZvk_JdnrMeHe3k 1412
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Util/number.pyi sha256=fCRXejxvofqCYSlbxaT5ExmJvnkxDQBtjH8Y56N86ek 801
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Util/randpool.pyi sha256=A5tkW9h3qmACTLGBq5hkym9Ha1f-YVJCK126DDC33rM 533
mypy/typeshed/third_party/2and3/Crypto/Util/strxor.pyi sha256=Ntpcyy0sjl27q5xj6aCZRv9SFaLC-OX7G4Ct7Rxjkgc 68
mypy/typeshed/third_party/2and3/atomicwrites/__init__.pyi sha256=ZoZEVbyUhotWePn3bwONNwLAQN22nhy8CzUCmlrVYQs 870
mypy/typeshed/third_party/2and3/attr/__init__.pyi sha256=OON4rNWdgL69frd_WdrxtuQe8CEczl3aFpgifFeESN8 7769
mypy/typeshed/third_party/2and3/attr/converters.pyi sha256=wAhCoOT1MFV8t323rpD87O7bxQ8CYLTPiBQd-29BieI 351
mypy/typeshed/third_party/2and3/attr/exceptions.pyi sha256=sq7TbBEGGSf81uFXScW9_aO62vd0v6LAvqz0a8Hrsxw 257
mypy/typeshed/third_party/2and3/attr/filters.pyi sha256=xDpmKQlFdssgxGa5tsl1ADh_3zwAwAT4vUhd8h-8-Tk 214
mypy/typeshed/third_party/2and3/attr/validators.pyi sha256=p2xr2ob8RaKW3PqlKDrQQVAyl8ZH4pNdlZzWXapGPjk 897
mypy/typeshed/third_party/2and3/backports/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/backports/ssl_match_hostname.pyi sha256=jAdLMMvdxdszZCIdVGxRZw7i5waIBqb4RqwketJqMr4 81
mypy/typeshed/third_party/2and3/bleach/__init__.pyi sha256=qmdri9dnecUBPOej9Rbk9I3fw8B3G-MLoIuPwRrjcjk 877
mypy/typeshed/third_party/2and3/bleach/callbacks.pyi sha256=YKn650zM3mOna2R5f0mgSJZUgqEz0eB_DN_NKGVSRdk 206
mypy/typeshed/third_party/2and3/bleach/linkifier.pyi sha256=vQleEwvJ8ucOi0oyBhRnOXj6dAGZe_2bHRHX8UqRFPA 978
mypy/typeshed/third_party/2and3/bleach/sanitizer.pyi sha256=mfqdfFhtly5zL2q12cCrWUYKW5IiArlul5-g_McX6VI 1154
mypy/typeshed/third_party/2and3/bleach/utils.pyi sha256=Ftxlir0EZOrnI3bon565egk--LDeL_UJmaLeDLdbyRM 286
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/__init__.pyi sha256=FHIXvPqRkO5OxvXaxxsuir5MulXg8RXwxj5udWr_iwk 6986
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/auth.pyi sha256=c-mkaHStcHPANLvKiEv7p3yeSs2mIfPe8tSSWu0o9PQ 4140
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/auth_handler.pyi sha256=3wvvgy2r7upUjbx-Pwqj9PPMpaDucUFL__sqb7QclFE 250
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/compat.pyi sha256=uLctdN0bqOGhkPdymU6H8ROBUaYaZIaminx_ju95yNU 313
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/connection.pyi sha256=6MjMVWW0N9LFJtZzN77IupzK5dhmXTUJLDBFWQ3fjYw 5230
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/exception.pyi sha256=Me21Rb4OUdrBuQ12Pv_sD_LrMHjA0on7PFw35YZKs3w 4568
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/plugin.pyi sha256=rquBCp_gv_wSNNcWYijFPURhXO48ELzf5XItCuPv7nI 235
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/regioninfo.pyi sha256=CGAoGanKLcJZw5dZNvWdNy944NgfjercUeDhHbTYiLI 654
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/utils.pyi sha256=IkAe4S88QhOzjQ8pCzfZ75mEtQ2-Q_OU1juZXvKLVEQ 6201
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/ec2/__init__.pyi sha256=gk4VYtcAwX7J8Wv3G1Ec3VkwKbUKCd-cZgqOCxRuJTo 170
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/elb/__init__.pyi sha256=HITLeUBB4LmfGQggnybJgfX9gkLFegAKvjYZ3BXODXk 2479
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/kms/__init__.pyi sha256=vP3EwRB7SB3wfJTb9tAW-pKOSEUaQnabY9wpDL15DUA 156
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/kms/exceptions.pyi sha256=WKhoeQKeApIczWPJz3vC5A7K03AmbNAM4bnBuVuNVCw 829
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/kms/layer1.pyi sha256=jUb_36aJon7wVJvbfMSSW7RDAj1A7ui403T7woZO1Tk 3629
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/__init__.pyi sha256=hzHCleNd-rhKff1HEuncGwpVwRAVJpuAkcY9MBRJotQ 495
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/acl.pyi sha256=6ygxWrnHtKy5t-yGmGu0sRFNq9rY_kHEdzfxb8BNd7Y 1622
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/bucket.pyi sha256=_UvS1PPCY4yL_bUrLjEF6d_Vrr3mbt90IT3rvPLyXVE 8030
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/bucketlistresultset.pyi sha256=bBiFHpk2u-8LOO0GBYt6BvpquwP7c61P7Z1pSYAP5z8 1803
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/bucketlogging.pyi sha256=3A-6a-73DgObYEzBbcUcknHJQyw4e3ihu0NDL4qRmGQ 400
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/connection.pyi sha256=pEV-wfmCJES1x61OyjFHuqIr_jnkgtPBLP-dxZCzCeU 4354
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/cors.pyi sha256=MWUrqlt-gXUPaEkRcBcnKnQnzyTAGkNA6_G5FO98pjY 962
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/deletemarker.pyi sha256=T6AWOwNnW391UjVpzJ8tfbaOtM_hSaNa2wyJV02f5wQ 366
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/key.pyi sha256=ZBqfaNilLMqcrorZQkc2HWEX5p9m4EDwTZ0HyVZN-xA 8309
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/keyfile.pyi sha256=EcfBooXpPExAghucYEM6sxPVsp32wueqK_-5Kk-66rI 684
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/lifecycle.pyi sha256=RyrE3lLleL-fghPbTPbgQEHS2Bhk7c56CF4hXNjlTUQ 1874
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/multidelete.pyi sha256=QeIn0Sf7WHGYl2PsqaMWk0-p2ZEub5-eOvnfaVr_FAg 1014
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/multipart.pyi sha256=uiV07VlvjmYkafuVbPOrdkitZNWcOT7itrC4mMPdqvc 1833
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/prefix.pyi sha256=UDLPJn1XiSFLXxd0RdeOMzUfzEyYUnCAiGPACntnkkI 324
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/tagging.pyi sha256=JgNFPHTLi7TR0HbeasYlSnbVA-GzNXzYJ9H6sBmLz0c 748
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/user.pyi sha256=nFbH3dOf5SfNoaTyNwkiu2q3ZR82iPYVr-LfXzUGzYg 362
mypy/typeshed/third_party/2and3/boto/s3/website.pyi sha256=9tQ2ckXvJcfcaT2NM_YN19mQwqHhYUWwKlqwoeI4ZJg 2492
mypy/typeshed/third_party/2and3/characteristic/__init__.pyi sha256=tTDLA5WcBLHvJdgbcNLqDBY9nnvlO22KSZY3gfWSBME 1323
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/__init__.pyi sha256=xO24zrwFPylRwnTrLlnnk6FZ1lP_fWUid_U-JVGKvWU 2872
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/_termui_impl.pyi sha256=pJZm5thjg6ANosLsXOu2JbVX1ugzptbzURePwDTazZE 476
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/core.pyi sha256=2J5evs9r1RDHkyQJSD3Edb2aouNb1Wp-u6IGoiJ3yz0 11944
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/decorators.pyi sha256=WUA8AAQFrDpHgmzZh8ShlXq7lS7iw2kkWXCt_LIys64 9256
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/exceptions.pyi sha256=b1pZ6QTM194-1Zu501TGCbWGfrH5WXLjdiJwYcbwwlk 2068
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/formatting.pyi sha256=R1n2vJVyjKTSg1NaBcFhsZ29pWX-KD53po-8wT97WQc 1615
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/globals.pyi sha256=Gzjjl8GqPGor-_qDGe7Fb2U792EsdzizOsE-Vhv-tmA 296
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/parser.pyi sha256=tHDYOkhrupvqvF-DLim09PNT1wZp43fL9uMb4jyRO5E 2141
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/termui.pyi sha256=OTFo2qtEhMclfmTCZnYbceFQaYGHEgKnz4tuxJ_mNSo 3501
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/testing.pyi sha256=lrConQvTuPK9Tx4X2hk67RuP1emxqi9RTCZnDHVw2Us 2207
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/types.pyi sha256=vc9TTLB-B31gMs7cS2n8gka25hUUcluh0dwoXntPtQc 5502
mypy/typeshed/third_party/2and3/click/utils.pyi sha256=-CrBHup5WqRgmk6X3FuLMjHje-W3_FgzmS4LVGhCvaU 1915
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/exceptions.pyi sha256=CpK5HtZvigk1U7yYLlqYcXGJaOzknyfhUUittXFuKiM 262
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/fernet.pyi sha256=I1gCYbtwE75WOBLuNqk8O7KWz5JEJbIdhPUnZx8yXDE 640
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/x509.pyi sha256=DO2WXJWvd_hru-WibpiuoPPWo9Gc7aYX4mrgp8W7ZcU 13382
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/__init__.pyi sha256=3fBxcSppJr6EOEcUojvflG3Eegg7lv2Qp0dNQQILrP4 63
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/backends/__init__.pyi sha256=OJXaSjZ9qxMsCgqtyXu15AN_a4wTqIiWKK-fwIVUWY0 58
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/backends/interfaces.pyi sha256=B6ll_f3g9smOyhOZR8hRLJcc891y2yr57KPSVQYb1PI 8238
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/bindings/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.pyi sha256=QHIbjl0Q39fxas4DabuLytXjjBZrfqNkft0H_nWwXr4 148
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/__init__.pyi sha256=3fBxcSppJr6EOEcUojvflG3Eegg7lv2Qp0dNQQILrP4 63
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/cmac.pyi sha256=sxR_sEWpez075f7f9QE_iJW7xrl6Jp8Yl_UpvJFJnbI 416
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.pyi sha256=47ogru9j6XG5mLMDsl2iGKxhZjsH_bKhWYBt4c1jQk0 46
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/hashes.pyi sha256=-DqcJeGNcqJPlwSICyy5Q7Y2XfSOenNr5058wIPt4ZI 1298
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/hmac.pyi sha256=YzFx7XKdaQhSIDjYyPalMHTCk_WwQfaVbMOEr1P3v2A 412
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.pyi sha256=zv8HE00Oa_2z__RjkJLOOfk3eNFXafum9XCRPafmi_M 518
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/padding.pyi sha256=RYc1U9k5Vw4NzpT-JXi_AwRiPXwzu7XLVyG6HtDy_gM 540
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.pyi sha256=PdifWqHODjsrzkqExOetFF5g529I0gF9SvNIoCcozZ4 504
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.pyi sha256=3fBxcSppJr6EOEcUojvflG3Eegg7lv2Qp0dNQQILrP4 63
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.pyi sha256=J1E0wvF1zKW0QWqC_O9jxecnRA7RLidzwLGYhz6Gbrk 2490
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.pyi sha256=mAZqxcJ_6i-_8dyJ26tyVxAZXriIx5tKT7DDJQ_AYo0 2911
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.pyi sha256=Z9eOu5VhvN-NiHeqSg1_Lbtsi9BCMmDiERJxbNKV5JE 7178
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.pyi sha256=OiE4CJcNDIaqd_VzdmQGn28WPdT5PBQ5jVKfq_ZRc3k 985
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.pyi sha256=Mw-p07GDyttBXKaNB5Su5hw01DQXZgjEZe5M1e7PlhE 973
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.pyi sha256=g1sB5wpH6yoi9LrLUSHOejKdt8xiLmkPvDdUn6Cm1UY 787
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.pyi sha256=ekOBYH33l7YM544w_cfxrCRCG5VL2KxoEZcRkvD2CtY 3204
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.pyi sha256=1rninb_zzf2gSZQ5NxJycvhl91H_nvCuFYN3V6murfg 178
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.pyi sha256=JHX8lIJN0j94AsHIS4jQWCrlcOgLdb3Ud2QznMRXOC0 919
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.pyi sha256=efSTvyRkpVAcxtAwzYymDbnOQPA-dJW7YAliRVA5_cc 905
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.pyi sha256=-xan17g8RAlduSmIveURYCyHfm0gJ6Ql2CyS0do-MeY 1336
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.pyi sha256=MhkfsUnaMVEi6oRrcfTgp6h1_1QCS8bvxtwoE6bqZS4 1065
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.pyi sha256=3E_RKvaTFCWdZFxtbLX2gVVzhwAMvDZ6K8Z5MzB3cew 2239
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.pyi sha256=3rIwa-kj4k0wj8YfZeesqX6jEJhHtUZth6-ivi76etE 3089
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.pyi sha256=fymJGVYF4JGsuO5IUacyuYb4Xunrps4mFrJ0XFEUdfU 261
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.pyi sha256=GpWU9N_dvQzFm9ce-Y9EUCPzAuRNYpHCmmGQpvVySeE 864
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.pyi sha256=F15ggnuIHFQE0062q6LG6n8Pli8mOjpb-jtEOvy5E18 829
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.pyi sha256=AGlbgHZXt9LMnylvlwAAWSJkjsvq8vaL95pKz5MB2ww 851
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.pyi sha256=VpadnXqKkWIgf4rDtQXDzanTlvKB3A5peRpUzgoEMDo 502
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.pyi sha256=imUgjixAkgL6HYvysmILAwvIbrSgRBwt8_y73gJ3gqQ 407
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.pyi sha256=M6zkKxW87Rj5-dNtJXjmscmAPQP5mrTwNoysHT8KbFU 515
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.pyi sha256=G1HBtYCQdgRLxBBffk6MiR_T3YaOOJoH_2F5dLMvDLY 1006
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.pyi sha256=5kXsc7TiX4tUB4zO_aqZuh5bE05KrIkog4_5Pkam6CI 113
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.pyi sha256=MV00ZbBi-FKgHi9PYY2ZS7tneV2rghu2eVi1KgxRZzs 35
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.pyi sha256=ibl6C1ISmQ5H6nmmT_axuSuhPmPUn7YBx7A4i5PoFbY 540
mypy/typeshed/third_party/2and3/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.pyi sha256=p2rGTlM-DzrBmqLnYQKklWHjJJbDwQ0yf_J1BfJqf8g 585
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/_common.pyi sha256=QLZOnmpLNlXPSgrW2LW7lqb50t8jaHqguHflcJjTrEg 345
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/easter.pyi sha256=ck2QU-ikLqs1HsaF9IhVFhUkk4xvRWyHCDTNxPiB_fg 297
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/parser.pyi sha256=1090xD1CdLm9K6AwthbmrTN3_SQNL25wH23ClhgrC34 1741
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/relativedelta.pyi sha256=RsR55UlJYF3y05p_j6H5UBIGtgKVh5VwKqAFDNiHS2M 3328
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/rrule.pyi sha256=MDhmPyD-85M9RuyZxtVPHDU_lSjL5cn0p2ZqfwKiELs 3360
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/utils.pyi sha256=lj3N8C7ivm_iFakRu1V7Crwl1VNuLS7O0uEmdNMtkSE 282
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/tz/__init__.pyi sha256=9jaCdzJu4Hb_z2vNz7LKV1J4qtQ_cZC4bJQ1flgQDzc 340
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/tz/_common.pyi sha256=-sVS4o6Pz2bBRViwyMEk3yZpDVWq9BGahTarrYdOCsA 818
mypy/typeshed/third_party/2and3/dateutil/tz/tz.pyi sha256=4uttciwPJfFzSqQ3T6ICiI1kSPn5XIsBw4xuk1IfP1U 3929
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/__init__.pyi sha256=t9Ow_Nw0zmpJDLytn4gFNR5Vw_x5k6-vHdJPwcXQLPg 2217
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/app.pyi sha256=HSBHjlDnaTxR6ewGFgLVmNT1Bul23wDLkIsVBNkPST0 8631
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/blueprints.pyi sha256=iUoVz6p6rMHkmf4XEVLseMQhB4Nduqzr-icQZN0Qw1g 3442
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/cli.pyi sha256=B0pE7XSG663dAGgiinR9uxauzsBkM_DRm4-ITNh_p3Y 2342
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/config.pyi sha256=SKOg0TWDw1gDFgH4IfrJIkNE8NuC_EE9N71XwEbcA0M 988
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/ctx.pyi sha256=EymBtSTL_orlB-hsjZyKcIZfWPPFdyZqm-WcMZ4Mf3g 1563
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/debughelpers.pyi sha256=BhBUhXBTMZGDRK_QUNwZ5cGm2vTqk5MhFcYlBYIuh0Y 727
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/globals.pyi sha256=nZbnEIGEdlpneOIPYkZyt8imn4m5Hb-XaPCNWFPhf1A 438
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/helpers.pyi sha256=ZpUoPYQ7KOC-GYJWIImmxWZyVvgze7tH0Kb1GfcbZiU 2106
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/logging.pyi sha256=i2Q5tH2evybUWFQiXnfRAuOudW7u5Cdt5BUwjsyrLN4 297
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/sessions.pyi sha256=uyr05P-fbLXSA5PtKnuhfBySRdlA0rjXx-vQoP3TOwo 2135
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/signals.pyi sha256=HfIh1SQ4ywJ7L8NUtv16yVje4RGb7HB3WX733j2c9ao 836
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/templating.pyi sha256=QzgLyAVY9wMPLZzRfuW7X1baGCJhl5UvxZpZ0aR3RBQ 853
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/testing.pyi sha256=A9f18OUVa7dK59isStKpfCsSEHlHJHBa0rAx-23dhpM 1500
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/views.pyi sha256=toPfnrVkyXOovaUNdlq1TsyHcjWLdKF2TbPVr8DyoB0 675
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/wrappers.pyi sha256=406hvfdyJbN7LHCOyegdvhR2fWm0z8OHnum9HaflgW4 1253
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/json/__init__.pyi sha256=eVf12af_0ORzPtYeURN7YWBzLLdRZ4KVOwpQQtW1daA 689
mypy/typeshed/third_party/2and3/flask/json/tag.pyi sha256=jauBEQjkrDDHX4kwhUsKufTI7pe--SC2V4MqvXNzcdE 2037
mypy/typeshed/third_party/2and3/geoip2/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/geoip2/database.pyi sha256=OyVxPg_2c0rNEvWKJj4XNgj8QeEWiCjIKYf0ieEahy8 1094
mypy/typeshed/third_party/2and3/geoip2/errors.pyi sha256=cLNX8vwSGpvguuJgpfn1ww5OSP4jIy-XK1hCa_EsYes 498
mypy/typeshed/third_party/2and3/geoip2/mixins.pyi sha256=ZpggdVI7qLOYVHt91mL8uPwWq4E07MxpN_UfAgoPcB8 120
mypy/typeshed/third_party/2and3/geoip2/models.pyi sha256=xB5Co15gOcoT76LTg6CC-is3b1B6iK9kV06eDLByG3c 1870
mypy/typeshed/third_party/2and3/geoip2/records.pyi sha256=3-gke4nBlwnk09iOiT8tRdusFPi6CewrJn9foXKvI_M 2071
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/__init__.pyi sha256=U54VfsG7-8DG_1f27w_Gmz8NunTjIR0iCWEXUCuKKVA 19
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/any_pb2.pyi sha256=BQ4N0a7Bo8tXC549k2Ya56ummWquea5vHZXPH08kTFA 311
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/any_test_pb2.pyi sha256=qUl8GPa_BUxtQueFEvH5aQlt1xGAUs7GP8VRMbalk00 557
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/api_pb2.pyi sha256=XydzdTUxzuoyjzedZ7IveUxGUF8a-cr4wRo7Y77ze1c 1814
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/descriptor.pyi sha256=Y6Q812FNTwN0iaA-8KQbdA57yytUVO6UQnb4_dS1-wg 7157
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/descriptor_pb2.pyi sha256=IpTksPGmIrIHouoTK0adFYN215JMgREq6H_AvVaCkog 18261
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/descriptor_pool.pyi sha256=dsqeewyqydUwYE9sNscI2qvYE1h5huXeZQ9igxjQD8I 744
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/duration_pb2.pyi sha256=nK4WXkRMXqpNRPenTkbh7RhBuAyXM1osM870i6L4VLY 306
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/empty_pb2.pyi sha256=4_bi63PpIZQ317OVOud88q9NiyKfpiYcGwd7y1tuitU 104
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/field_mask_pb2.pyi sha256=t2uM1ycxTLZmBGHFgc6nUFrCYuLHB6ZrmeSPlrYEBbU 396
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/json_format.pyi sha256=c4vQdlP5KGT-ofrdbX-0fzsunf2sMz3zDpQx6MKfJpU 913
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/map_proto2_unittest_pb2.pyi sha256=XULZXNlQUxdjsaECuEbQr1QAFTmirHgq0BGzpZRJrG0 8186
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/map_unittest_pb2.pyi sha256=KVeeaH4Y1iPk7ua9MUv6wXrsKcVeeA0O4O_3BqAJpTM 16465
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/message.pyi sha256=St75DGRtrRs0Ilx-7vPpkBQFTAxr5dWIkG5-DsuVAb8 2086
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/message_factory.pyi sha256=Obh5s9vE_rbWKoEAiMY7NgKKL5c_c0lPuz4TX0OPkv0 515
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/reflection.pyi sha256=VahfyfCz4LzllaCNcv6qXVMa6sWQZ9PEbM9yTKrC9d0 230
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/service.pyi sha256=khFSQ7jbdMgCZRnhTDDIXnaDvS_GsjhllVxiJpDu9yg 1371
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/source_context_pb2.pyi sha256=liRJY3zKYnRNHwN52JRpdpo_YU84hrJkWdRht7CDulM 198
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/struct_pb2.pyi sha256=Oa_R4PAVxxaxFxVezkLPX8cJpbO9cYgma8ejTnfQGv8 1820
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/symbol_database.pyi sha256=1ktBl9DdQkOMYYopafAwWmyzcKzAahFwCIRLjiQGqCg 648
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/test_messages_proto2_pb2.pyi sha256=NTHTXCbaGv-F_vH3a1B-L5s7Y4267cgH7iMm94gosKw 15413
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/test_messages_proto3_pb2.pyi sha256=FKxTNMikHXyxWFE4yMrW9c2IUEf9Jb8kOe1rNjt2cjk 19384
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/timestamp_pb2.pyi sha256=D6z490JXQA2Oxd1S8M7iNQQyTa8NOX8aTd8l_9ftgz4 308
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/type_pb2.pyi sha256=pUSYUIjWP1o8DzodUxCxWlaOedq7Lx9bAB5yxQ6whHE 4683
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_arena_pb2.pyi sha256=NGhIR6x_-zig4xSSp7P4NsmFwY4xR0_2uELoEHu6Tn4 835
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_custom_options_pb2.pyi sha256=oEgaVcI2w-BpkK6gyuvmM5mkm0TA7XSjjdvQf1JabRs 7704
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_import_pb2.pyi sha256=bYBmdBsohg0jT_q042cLfZMGyUiGNmanCqZk_4tl6P0 1050
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_import_public_pb2.pyi sha256=CIQ0EkEEaHmu6uFMrxrzSIaoK5AKGYQNYJS1d2BZyTs 180
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_mset_pb2.pyi sha256=-RdoQZXtojAoJZ-UoGF7rSXVQiVEZFAI86WHx9r4yxg 1027
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_mset_wire_format_pb2.pyi sha256=OMBHvrAOO1c4IBe0Y16U2b555ymhBp7uaz4p6l8iyas 336
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_no_arena_import_pb2.pyi sha256=OehFdc6cdhswv8SzJmRzAe_BySaxQbBQ3Wg7gYXPHLA 187
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_no_arena_pb2.pyi sha256=_nVolT2sQFjyTN3EsRfwXno9qnB2HTT034TZStb0TNg 9917
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_no_generic_services_pb2.pyi sha256=troHCyTDMbKENPmWLeXVkRokIjnP6GphAZm-nAyaQSU 544
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_pb2.pyi sha256=zLkZGwdscSiCrPkUQYk1BCNTuA2hsqsr_5p5fazbTyM 40921
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/unittest_proto3_arena_pb2.pyi sha256=Qw06SVjUSkDZTfYY4p2LGo18An2TRQevVxk_LQl8beo 11273
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/wrappers_pb2.pyi sha256=vDFeMzGD3hF7YXI-2HQ-yCIeY19M-cLxAW6t0KG95sE 1060
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/compiler/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/compiler/plugin_pb2.pyi sha256=U0puKUI8uP2h4XPWXWfdmTslwOgHBbqwAl2YQqZPog0 1593
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/internal/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/internal/containers.pyi sha256=AshIc8UDrBzqYv8hOoSM9oENO6dpx3oreIHx06hSKOw 2751
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/internal/decoder.pyi sha256=roJK89CkgjVKjRJbEnQ5ik1KdfXhwxymSyRIg7c5WW0 860
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/internal/encoder.pyi sha256=3rRgqC6ceJ7LtL7Qo5YiAK6CwE_HigHMsj9l-oa_5iE 1045
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/internal/enum_type_wrapper.pyi sha256=WW1OsCh5SAMCLplHHNQI9h4ZYYbznFVgQFtIjceGx9M 357
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/internal/message_listener.pyi sha256=EiRlRR-kzJlKV3NXoYtYrGhMS3lZ2oWwQdq77h1cY8E 148
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/internal/well_known_types.pyi sha256=OGh7Kg5Mo8TZFytfoZcCI8nm5VwmpdpSybFHz6e_ngo 3696
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/internal/wire_format.pyi sha256=ncrIlZeBjytfWeG9rQX8VdHO8YvS3EmqBJ4rIbaZVxw 1554
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/util/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/google/protobuf/util/json_format_proto3_pb2.pyi sha256=RZAGK5FdUKX0RfE9eGWH9mq1Luv3nYlnAVqZV01En0k 13487
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/__init__.pyi sha256=_U5yLFi5KkpYNHQLTGGclbBdgosMiHoA8w6Spq9um3c 1371
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/_compat.pyi sha256=VnnpKEB1OIUEmrMArkmfEc4P7KGhrlQEMhGaS1UTA2U 644
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/_stringdefs.pyi sha256=_gw2yhYfWIlqy06ve5t93z3SIVXX2j5Md3rz58LIKjE 360
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/bccache.pyi sha256=ypfXFrP5k-Phe6dJ3jLwn3yhRMzDSYPHTpsJT4Hx56M 1396
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/compiler.pyi sha256=JvszhGHn4u4CfrGplkLVGmXaW8ukjYAMTHgZswoDGLk 6362
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/constants.pyi sha256=seJNAMX1_sGZ8wi8SB5qbZtSUvYiQMelMpXMyxl-AR4 23
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/debug.pyi sha256=6XZeMpZjfFUP-Mh5tEof8P8UANNgJ7lsBq1RUbjL_M4 1018
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/defaults.pyi sha256=BK5FNrsIsq7ee26gK1xu5bY0T4KZ3i8cD5-Op-5QyPQ 515
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/environment.pyi sha256=im_r16kqO9UvYpAGBK1BDHXSiQuZEOWq9he5PUnLWeQ 8031
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/exceptions.pyi sha256=P52TnpizVoU2vAeayt4MZlTYMnhJYiMrWxiLMWP1LeQ 1050
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/ext.pyi sha256=_LmaAViWI_plPMqg0cvHea4QJbFCmkkGlQcD7ba6W1k 1621
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/filters.pyi sha256=OxR24skT1uz7n2J-h3voluptB-l21pQ9KTx0CQnGsVU 2425
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/lexer.pyi sha256=evBj10x_89jlfuVacpADTOynp2XF9n8d2vQf5lZg-pE 2764
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/loaders.pyi sha256=22nkWvTG2IKVWToZtsDXswtjXnsk9Nl_ar77rg5-JVs 2924
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/meta.pyi sha256=N37MkSqVyUYoXfktXzJgeQHUz8udiqUDGvt9wlBQHno 338
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/nodes.pyi sha256=-86WsO5Cbws9IqXBSZidnIVlKesGmV2VFdhIUMrK8Vs 5271
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/optimizer.pyi sha256=wfBoNO5HMlQci-CKbQoZzrfJSNSIdnEedbyTwz85fFA 660
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/parser.pyi sha256=e0iwmMMAzWjYb-NAyZwj3rY6fFS4eGz3MVGrEhX4OrA 2515
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/runtime.pyi sha256=sLNmF-6AK6ScAAshdloUJ2F9HZ1FCm65-h-Fv2SBZME 3449
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/sandbox.pyi sha256=lShECmYWOh54kmQdqyk-Cq27hBXHVeMjmDzHV3nWzjg 1145
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/tests.pyi sha256=dixzMe9BiHnvbL8KyR-KY9LLX-VD1-pgbWXC6Mwc4LA 561
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/utils.pyi sha256=NeyxqWfHu_iLsik8vMacNkWAcv2YPyP0HOCJNzJay9M 2027
mypy/typeshed/third_party/2and3/jinja2/visitor.pyi sha256=yeJ6g3RC5bitP3tG-btWLOZn954E_e9RxKPtgsiwcVc 306
mypy/typeshed/third_party/2and3/markupsafe/__init__.pyi sha256=NqkNgINf5Mm0Gm-U_2Uy9vg08zkrl8udryG_mrqQKEM 2825
mypy/typeshed/third_party/2and3/markupsafe/_compat.pyi sha256=Av8j9PxEoDMV9y8RC7NjMryo6PzwduQb6-qzjDk1wHM 440
mypy/typeshed/third_party/2and3/markupsafe/_constants.pyi sha256=rqhicI0bgAim40njcEhbGT6Njas1XNwFxB5bRTz3fjs 67
mypy/typeshed/third_party/2and3/markupsafe/_native.pyi sha256=E4ZKi3H5V--WDC6t5o8PmwH7iLJg9D0n4skTIYOsmDY 255
mypy/typeshed/third_party/2and3/markupsafe/_speedups.pyi sha256=E4ZKi3H5V--WDC6t5o8PmwH7iLJg9D0n4skTIYOsmDY 255
mypy/typeshed/third_party/2and3/maxminddb/__init__.pyi sha256=vbjT_Vx7eN_rVyGUwT4VLQikSVvYbW67whwfFcxjOGM 178
mypy/typeshed/third_party/2and3/maxminddb/compat.pyi sha256=Jo_mka6ORT9NnnmNb8TptvQrXPn23b6QNGLLT600LPs 242
mypy/typeshed/third_party/2and3/maxminddb/const.pyi sha256=c1LWH0XYtbcs9T0mJz5lyj6ZAVBwU2zZJdRk7Dd4Fc0 130
mypy/typeshed/third_party/2and3/maxminddb/decoder.pyi sha256=lZIOBE8OKJGu1fMmiH_n0b46qbmDxnXNsCq2Ed9oxzA 215
mypy/typeshed/third_party/2and3/maxminddb/errors.pyi sha256=ifm1u-yPLyPC5KPPF7F5vswnJ2X-TeGc5EgYXvWvn30 46
mypy/typeshed/third_party/2and3/maxminddb/extension.pyi sha256=k7yLS2l266OjFQfh4zmzOwO-46LpvnT3KM9FnvrZybU 1122
mypy/typeshed/third_party/2and3/maxminddb/reader.pyi sha256=meT6j-__y-R77hPoIOTGslhQwng24sCxYqTp12kzgzE 1231
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/__init__.pyi sha256=6dpZ8Et4c7z_-w_X2jbLMQNuZtMPn8MIPKo2_ebbzh4 1630
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/charset.pyi sha256=8pQ9uIfBVCKgQE42rgAV8Oc1RAUiR7c8k2z4w64zVso 327
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/connections.pyi sha256=THprXj0v33F1B92J_Brwh1Tg7IXZAf3snRiGXZu7nyE 4869
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/converters.pyi sha256=zLdUk6ZhznsuXvsKtNA-qTpzUsZFeKa_bQ3YgvSPrSs 1330
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/cursors.pyi sha256=PO91HO3k3gtUdnDk1M0V4OP9RjLP8XSjihXLeI_zUZM 1917
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/err.pyi sha256=UUCOmIGk6StSwRf9VvINDe-5_rKPK0s6oh0QSJUfBOw 571
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/times.pyi sha256=N3iYLkF3MEtwRa8muKj4ViRXS7ON8fcW5XANu2VMxXo 170
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/util.pyi sha256=fKG9sTGCjyLG5L-n5K8STqna8XVfKzQ2a-X46ozbk20 66
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/constants/CLIENT.pyi sha256=vnIE4D-CCZ2-TwRYvficDcBx-luonNhHmsuxq8M0V6U 308
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/constants/COMMAND.pyi sha256=SAol0UV6ttKwz1i9DUn_DydO1HByeSodgDC3Qyv1BTA 407
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/constants/ER.pyi sha256=0O0FmmEhzeeEUmlkmSNluHuZVhhlTOIEHq1Yc-hXLFY 11280
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/constants/FIELD_TYPE.pyi sha256=112f_ZZ3GXSiGv5q3fY04FLq-NMWWh8zDSsneoGKfzE 354
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/constants/FLAG.pyi sha256=LJ19iNTKdV_tqShn5GyJbTc3JtGr7IesoCQy058KPx0 226
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/constants/SERVER_STATUS.pyi sha256=uoVJx08QJpMZzBiyZXTG1Hr7zcSahGx2zR89eOtYxec 331
mypy/typeshed/third_party/2and3/pymysql/constants/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/__init__.pyi sha256=qp8cF6TlhBd5820jKiBRcrR-qumnONUUlUKCzf4rib0 17
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/attributes.pyi sha256=B4sA8pkgog-Ei258lHvXhZxHY4MiO6uPHBNFKp-zEdw 4194
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/constants.pyi sha256=2DxSY2CwYrKx_uT0QKHorzmekcf6bcKWxQ5lZp6PRco 3038
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/exceptions.pyi sha256=oN2x-x1qyp5WVRK-jF9rVjzQIHiUjNO5RAwfRTQSRdA 887
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/indexes.pyi sha256=mhokZF-5d0rhjRKYeBW-32YKGP__WEI6JH-EaIL04sA 982
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/models.pyi sha256=lBQYUpOzjMyeUE0iwvXAXU_cKSUivSOlD8RJavjIXfc 5315
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/settings.pyi sha256=nfytWdsaKGyoTVPsIi0B-15yecRvNQ61Y3L_sT0qpvo 145
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/throttle.pyi sha256=Xnxx2caEi3AgLinoHSCVZUkuEPV5XxwMw83tpUaUvRk 472
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/types.pyi sha256=BCI-zF5K_mOWPzGVixMvVXqISqSxWokGjR0aVosyvK0 57
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/connection/__init__.pyi sha256=tIcusRqjD5cbw9gURA6V6gJS3kotd6qBxua-WeuUSfg 135
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/connection/base.pyi sha256=sxYoLMeE_H8AnA4h5jg3wk10NTFhjwW26X-5sYAGh0A 5688
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/connection/table.pyi sha256=1x1g_cKw7jsLSyundv4lilx-J9cqbOSZHx5-BAG8ehI 3117
mypy/typeshed/third_party/2and3/pynamodb/connection/util.pyi sha256=VelfJ8xvQieSdjx4hkp5g0W73tyArG2qobRxY2xccWs 67
mypy/typeshed/third_party/2and3/pytz/__init__.pyi sha256=kmVXgRYG38uW2M6cYXejTeREJRtLefdLmepFmeRKBrM 1891
mypy/typeshed/third_party/2and3/redis/__init__.pyi sha256=cQcQyMinLIVsLOGskELjv_Agufbrs2L8MmALlSmIT-o 868
mypy/typeshed/third_party/2and3/redis/client.pyi sha256=1cXOigo4jD-BarbuZ2bgwkCiLaFhf1wUryyUKS7cFZY 15460
mypy/typeshed/third_party/2and3/redis/connection.pyi sha256=UP7WarBfiWN6599FjBIf2NV9q3s4BayxXceAlb3G33M 4153
mypy/typeshed/third_party/2and3/redis/exceptions.pyi sha256=d2fmJa9u5GrrAaST8JgdfpFsBxKupvKLb2iH9VgP7Wg 569
mypy/typeshed/third_party/2and3/redis/utils.pyi sha256=a5cyDCASB0E1ZuBKK33dZI7ZBcr2rISkiWU5alhjJbA 136
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/__init__.pyi sha256=TluZd0vnADycHLgZKam6Grc2tFA4e5dz-DQ_mVNaU1o 940
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/adapters.pyi sha256=si1mMQFxITVPc7mxlP1KLfpe8PCmmQo9hxYNl5gUZks 3163
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/api.pyi sha256=41gP52QREK0ycP7eHwCmIzOD967PEEsWHMMmVG9DEd8 1345
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/auth.pyi sha256=sk4UbsbZ8Wza_Dpe9oqV4Mjj3I2stPIYg6CtAz5N_pY 1223
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/compat.pyi sha256=G6ucuepQZdex0HVSb9sTjwtWX3zb8NqFyOWiPED5HNc 123
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/cookies.pyi sha256=MwbAWME5WUYBFuSG33q_LVqFTRQa3xl59ve1wnwFjVA 2084
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/exceptions.pyi sha256=YozRqkXsLqpB5UmK-NDcAAvy0_Pa4ZU14mjy8YOO1zc 1003
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/hooks.pyi sha256=nlXP0EjXm6kzDw2tNbpR7vMa9lhLJRzQI8ooUOwsjD4 156
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/models.pyi sha256=7kWuctaIuitDUUmW9pzH6pvoRwbvPi4-KBnS1fmb2IA 4885
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/sessions.pyi sha256=pL1ZL0r5LI5_SbKsuUv6K6oiXjpw0O5DAvAN5AhHpuI 5040
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/status_codes.pyi sha256=k4doi8u1F4oB1LklkAWib0etH3GU_iXHdaUT6HK8upk 70
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/structures.pyi sha256=CmGKEIE3d8rPuMxPFWdZqBTJpyWksz8Amdq0ZYzVZIw 968
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/utils.pyi sha256=c_6jLe2gxrc4luT5Op4IkLIE5IOwmmO_-4RsnvBXx20 1771
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/__init__.pyi sha256=cnNTJT8mNb7zJ8vT6jKdpiWxIYAZMw3Qz6frelGgzbs 158
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/__init__.pyi sha256=lP97SDuYECOVOETj3ds6o_mkJ3lm1qxeyDuRsHNsfts 914
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/_collections.pyi sha256=zZTO16DSyaA6eqcEThzClmGNF-64eyq13qW5HW0iRuM 1535
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/connection.pyi sha256=pwGiy0YSD6aS74mh0r1wWNzyzshH-qpiOBgus_krxAg 2056
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/connectionpool.pyi sha256=6uHs5h-j4ZbT4Mer3tW4VwtBXQrB3qxWq1-npazB2JA 2934
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/exceptions.pyi sha256=TxvMswYXJdgim9frBpmQbC5q_Cu8SM37vW2ZFrfvH20 1413
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/fields.pyi sha256=1SH-QByYVWYsk8qB4OE1Q69pEF4TNPkyFvQeLz1v9Yo 524
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/filepost.pyi sha256=1MxypGegFd4ivHA31bKHZ5w59LK1zOUkql9bSbzsZNM 327
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/poolmanager.pyi sha256=VW-eCOt6qlsNSSumYcyh8o3Dhevdl6bxvsd-Ko1o5ao 1308
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/request.pyi sha256=CLxsSA6nOdRfFUtMIPMNIKf08cGNG4tavx56ujogr6s 520
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/response.pyi sha256=jtWTDNoEUiBcXS1o7HJurIzYfdN3a3cxAydumNndRtE 1697
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/contrib/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/packages/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/packages/ssl_match_hostname/__init__.pyi sha256=8-WNQ8HsF7JWBeN1n0qoPU84HsAouCrHj4R5qrGKrVQ 88
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/packages/ssl_match_hostname/_implementation.pyi sha256=jAdLMMvdxdszZCIdVGxRZw7i5waIBqb4RqwketJqMr4 81
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/util/__init__.pyi sha256=gdALWU7cUUfHw66q9C1KuTgv0Zz7Pu18dVbxAt1yAPI 692
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/util/connection.pyi sha256=XaFYtI2YyZGnOVivtXsLW6jMSb6FKpfIh3aIQInJLR0 188
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/util/request.pyi sha256=FwrIbRsbuRdpckHVaQmhVJk_cIdVUw5_6B_PTdnM6Ys 220
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/util/response.pyi sha256=Q0CWgpQG5zMPxwc0LOr5eQOEfmOqglfpydPfBVxiStc 27
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/util/retry.pyi sha256=9sIauBI6frxfOykUlxZAMB2kleUEtwqVuoggz1NNoe8 1097
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/util/ssl_.pyi sha256=yLzaH5LRfBw1bUIxxUGib64ZYGRcjF2ExHs9p_iPEiA 671
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/util/timeout.pyi sha256=65GBiXGM86KUHgU_U1sA-zV2cDmU8B2K2Dn8oRCOGEI 498
mypy/typeshed/third_party/2and3/requests/packages/urllib3/util/url.pyi sha256=WEV3oz9Xl0fmcPfmRYC7U728W1KD8xOEfN23aN-Ul-4 491
mypy/typeshed/third_party/2and3/simplejson/__init__.pyi sha256=FEB2fWn0G_qYvOWJRgimTocRsxmUlyaTv0e6rDVioUw 539
mypy/typeshed/third_party/2and3/simplejson/decoder.pyi sha256=TU5Z2CC1DqO-CIm9ehGmxYl7rTNlnFG98uK2eJsX1yU 234
mypy/typeshed/third_party/2and3/simplejson/encoder.pyi sha256=wYlToo_rgl5vJIZTQBAlBvskSIP-g8JVWqtoNEV1nvE 268
mypy/typeshed/third_party/2and3/simplejson/scanner.pyi sha256=_AUT1GJRNYopQ98J8rRXtig5nCunjXLoiCf5gN9dpXo 262
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/concurrent.pyi sha256=THaUUH9XW_opc-G528IhDDrf-cOBVx9ZJAQKAgoqr34 1016
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/gen.pyi sha256=WPudybrtny-geS69g62Hkv-NApwTukIA8BrPCn5QzVg 2785
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/httpclient.pyi sha256=QDNt98_mJN_NAhoSMc8D1pwnWpetON45Uio1RGuchdM 3033
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/httpserver.pyi sha256=ysryZ2jqWX1DT5Q1KgdDH6o8AJRYHReYl3OHUaqG56Y 1535
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/httputil.pyi sha256=HrjRcOpg1auAB0fxEYnxIrzp8Oro-SQO27cQxJdmR2w 2681
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/ioloop.pyi sha256=0TA4AI6glp8s6iw66lu2IiEJjAn1_PzjkcEaMmynshM 2797
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/locks.pyi sha256=6LDrW8nuBZLsAe90h1UYs92k_41UjcxE8vpEhc_LBzM 1279
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/netutil.pyi sha256=yhT00BrDQgVukDfek6GB2JfOSfT0Gn8Xm45TKM2ut6I 1349
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/process.pyi sha256=NsnEzaGJtchXD3_1d5-cZ-C2q-h9ocucfLvT575cbrg 662
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/tcpserver.pyi sha256=1N0cm3HUZlN3dfsgzrdYTNMEN3nvGu7r2UsE7WuJQ9Y 556
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/testing.pyi sha256=EFFQ1ZzKA6dq2rfHes_bkkE8gBo3SyEGJvXST4boPlQ 1865
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/util.pyi sha256=8eT1IqgZQAG2ffDTCdkAufpPxgtarCEPwbDua2Nuuqg 1072
mypy/typeshed/third_party/2and3/tornado/web.pyi sha256=x35vtmK8OPNPwX2D1bBaLblgl5V2n_C3SPZeuPFyVRE 8791
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/__init__.pyi sha256=I9BN_q8i2pffnKnhd6Y6riiud3i84JcYaKFMgdJk4nE 5539
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/_compat.pyi sha256=Tn3bH2jOVtwItr1zELMKxSOumjLbGJkrCFwxBMfep-E 1139
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/_internal.pyi sha256=Xq4DnZz9K5VENC8SpioShEBkyRNovJ1fuvW7cokZjL0 598
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/_reloader.pyi sha256=QCQ4dGw3MM4rhwKmKntyLJ7JB-neMbnRuRrm2scpZgE 826
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/datastructures.pyi sha256=2poB8iPWctfuycqosbI2sH03CAckB2WOYQXyLegqSyw 15655
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/exceptions.pyi sha256=S42GoyHVRLLlIMi4IJ3z0EH_4EAHVOm1OaCK3CejWLg 4471
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/filesystem.pyi sha256=te3jyfyiDfsnFU0MEYw-wB5jBgWgw4VAbIpQzGAs9Vs 169
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/formparser.pyi sha256=cUYLp379rFe85GpYntbHkQ530s5PJ7H624ZmlvD0_B4 3645
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/http.pyi sha256=NE-9-1RtHCURH3GT6yVAwfA_yVBvr0LFh-AkxRv5y18 5403
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/local.pyi sha256=ZWdRsm--5mtPjtmAH_7-0JBQmvQUfAba_VbReVyAVIg 2315
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/posixemulation.pyi sha256=btuSFNg5J9BRiGFeYouO0aEhzYDknmVPvhG_jeLkPRY 198
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/routing.pyi sha256=Evphz-4zRBki86RSjQ3c4BMDvvnVllUb6OANhE5My-o 6549
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/script.pyi sha256=oYohDSwI8nN9OMby_fj490kvJzELXzdUu-bvGxt2b2M 759
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/security.pyi sha256=utyGUghv_u_Rsb4p48VUyXuDJuLo621MJZuafdW4Gd4 524
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/serving.pyi sha256=W2P0h6k-asBEe41ub-wSORym8YpsWD8Lrwmi3QcczA8 3706
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/test.pyi sha256=pSq4ptcQl1fWr1uZfZ4cwrFikHcNgGZT5TVZxlmcBDs 5957
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/testapp.pyi sha256=cscEIXiBYut8yb9dHOzJNsRXY8NqdWfhr4e3skmSVVI 225
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/urls.pyi sha256=O_8nH87_Um6aL9wY2wOrqcm-rCK-HAPK7h3F0mSknYI 2887
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/useragents.pyi sha256=StrHnvNpfRdxMousAfvxyIAvakN1U4f80KPCYHPmxlM 311
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/utils.pyi sha256=74f-taqm60Q8NNsJLY817NCWRfAfdjmlkUONT60esgQ 1942
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/wrappers.pyi sha256=S6IO0Qa57-WPTb6c6IpiEv3InRWiUAhGPpnIZ2p4J8o 9314
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/wsgi.pyi sha256=N6O9gsVz-6yBc0vUDkiGgTvjGFlLW8-RpkzYu8e_uQE 3082
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/atom.pyi sha256=LAPRofmeDhSpU418KTzoATp5cB2D9daWgcgP_A2YrDI 1136
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/cache.pyi sha256=qgcpW-CL-UYiRhzy4fjDOFCxsNI58V4CoTHIrdbL4MQ 3321
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/fixers.pyi sha256=o3bHN0CkC0PHKzXHhU4jADVLNgg7rCDKoYM5p8FC6Go 1660
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/iterio.pyi sha256=2yRg8voINYQF23YfRkpGPXaaaX4jpupooKthKwfX4kU 1202
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/jsrouting.pyi sha256=4s_tRK57Yu_n1O1Zk85Nty48UaBHu6AsgeHHxLTS0ko 325
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/limiter.pyi sha256=qLbYIPMTBsgaYe74m3NerbQ1AkW_57LKwY0iW_zaIXU 192
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/lint.pyi sha256=vnPiJs5jXekVZmugPlmkXITga2URy2gh6vngdxkn_Ls 32
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/profiler.pyi sha256=vxg-JniWQ1JqncYfCJgoIPTB_q5cDd_QDXBI7Do3wCs 449
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/securecookie.pyi sha256=iP2XeB1GU55Yy78HYQ01bGHx1KaoSYeytLp9AbUcQTk 1156
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/sessions.pyi sha256=bJGLH1m0c97ZE8lilpCLYpJRcf-yF0-hXk-FQx2NoWM 1974
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/testtools.pyi sha256=qkbfF22aou-S4L0zODpwyHgKAtzjBGRFNPCaWQVh8Ac 211
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/contrib/wrappers.pyi sha256=AdT0yvz1TaiY0mn6zlt_ET3DKsTywVVjkErC769c6L0 603
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/debug/__init__.pyi sha256=39SwOU3Sbt4KTclv3rvOMAy4YLuUA4YyCQQQDTrVPAw 1330
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/debug/console.pyi sha256=i6SUF4dZiIVncm8-LrP5zDqW9UrdsCHKaaE_apnGXdE 1207
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/debug/repr.pyi sha256=dqtVFNOfcjINAMzaJ-tHiW6SO37ZwVtVT1J7SS7yWh0 846
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/debug/tbtools.pyi sha256=tbrAcENEbWQEOxxSrEKr_5GA3i-OaKn7K5QPA4Sk6TU 1687
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/middleware/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/middleware/dispatcher.pyi sha256=LPPa3TX_-SAc1LT1fLZrPOKiab20UscrVyB4SEe6Q3w 455
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/middleware/http_proxy.pyi sha256=fOHPrA5Xd1fw4lhKzspqsQmu5Ut3WJyKXWBrIOVESsU 684
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/middleware/lint.pyi sha256=9htWl9zsn36wWsOuLdhxChhhF2erFNTP87D1MbyvJEQ 2418
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/middleware/profiler.pyi sha256=KQLdRGbOCpeCuKx5w8THQrCUrTbKOxqFL9kwgfstW7M 568
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/middleware/proxy_fix.pyi sha256=O9gG_aBKl2x_sdr3-pIlOAKt-bxLdjVOQYsSMYLWu9A 711
mypy/typeshed/third_party/2and3/werkzeug/middleware/shared_data.pyi sha256=_2cBW8iHxc0uLMIS-Pik84Ef-xdartbB1Ld2evJFFe8 1294
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/__init__.pyi sha256=WYD5xqt4LJrJks-fYVL54FvNKl6sesARehN7H4Ay1mI 5576
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/composer.pyi sha256=ctqdzrSyhbw96dgmXwwstva2sa2eYBwkM8YwgU0EbyQ 595
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/constructor.pyi sha256=P-ouT_6UPzT-82BTmxWlMa_tCoIfK5COvC5-Hx6-gdE 3654
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/cyaml.pyi sha256=Ab0qQBwsb_nkkacQdTsxcJ7gQU2fFVcJrOakwv0L4q4 2300
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/dumper.pyi sha256=ZMJrjJHEZXqit17aKmVJeEfOXiZKJxASIIk2XNTdCJc 1167
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/emitter.pyi sha256=9TyaKDoT6xQhrY1nldsCE4BAEGM5JMeMVXd6FPLghiw 3787
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/error.pyi sha256=kYhKOUoSrnEQLvgIvG_qmPKgMQ53ADqFHOPPDTlRTs4 535
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/events.pyi sha256=IXJuqeHbEQtHZ4mD36QQ1-CAQaLbKua8JEZ-qh7jPKg 1662
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/loader.pyi sha256=INimmEGx0nrelNWKadpItu9SGDya3bRjxu3f68XU4is 767
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/nodes.pyi sha256=HXEU6EM5Z7O0WqO8hCQbRXW_BCGYAzK68xKTZC5yDJs 685
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/parser.pyi sha256=IeuaYcjmpxrfmFJbGhaqNSZWT3znUhIgo1B7AfX-uCM 1663
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/reader.pyi sha256=mXEQfsWd2gLgND9OEHdjAIj34nATz5ZVpM46hotHzEc 831
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/representer.pyi sha256=KWGKjye3RYJcLq50SaBAqrBVy4ke0_XsUOioDLs8oMA 2047
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/resolver.pyi sha256=Do-jJBCJlZ0s0bQ3PVJhHomO37BSKhKirCiSWO3_D14 785
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/scanner.pyi sha256=C5zS3RgeC27q0jrqXoGdD-a2S3E6jbsYOJGS_bv-o2Q 3572
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/serializer.pyi sha256=W7c34cgxIFm2Sfu1FKlVlDx1z_7qhFsCyDgL-7xlBFM 665
mypy/typeshed/third_party/2and3/yaml/tokens.pyi sha256=lRuHaCHbPMRTOm3WEhanBssRRnJHUiGh1mjNmE4CND8 1792
mypy/typeshed/third_party/3/contextvars.pyi sha256=pB3s9rSQNfwqsPqxzsibNl7X0urHvfbXBuP5Cx-3614 1123
mypy/typeshed/third_party/3/dataclasses.pyi sha256=5N4j3D5Z7nbUU1VdTOwyNPfgWp6WwWMOgdrELwAlkek 2379
mypy/typeshed/third_party/3/orjson.pyi sha256=NKqZvGGFc6YqvDzTUVqdAHn66xn8bFMCq0kBN92Wngc 517
mypy/typeshed/third_party/3/docutils/__init__.pyi sha256=BQVUCzV8lCylnmLCtnN0Yz_ttlqyzcLc-BZx2KPXPzM 58
mypy/typeshed/third_party/3/docutils/examples.pyi sha256=RBIGH7W0f-yOurXh3ZpXGqhFduPpIVoocbIqpJZZWs4 75
mypy/typeshed/third_party/3/docutils/nodes.pyi sha256=pOUg3TzCxxJkcmJ-hsGH_KVreBYXb7Elac53v1zZEto 261
mypy/typeshed/third_party/3/docutils/parsers/__init__.pyi sha256=BQVUCzV8lCylnmLCtnN0Yz_ttlqyzcLc-BZx2KPXPzM 58
mypy/typeshed/third_party/3/docutils/parsers/rst/__init__.pyi sha256=BQVUCzV8lCylnmLCtnN0Yz_ttlqyzcLc-BZx2KPXPzM 58
mypy/typeshed/third_party/3/docutils/parsers/rst/nodes.pyi sha256=BQVUCzV8lCylnmLCtnN0Yz_ttlqyzcLc-BZx2KPXPzM 58
mypy/typeshed/third_party/3/docutils/parsers/rst/roles.pyi sha256=TdLW8iyQsN45UF7uCsAYrBGcGPULB6ryN8GnU0_DLaw 419
mypy/typeshed/third_party/3/docutils/parsers/rst/states.pyi sha256=RmwcJ4RredmyyFezVwZcD4EwFs6tMXN7XcA04ATDptg 132
mypy/typeshed/third_party/3/jwt/__init__.pyi sha256=Gv5iYc-jrWMZ1qCZkZYprHCn16KrFNM516j3rvBny_g 1731
mypy/typeshed/third_party/3/jwt/algorithms.pyi sha256=rUxR3pI7cQCMx7kIWxv413ttGxUHnlDTWEZjQrqgbds 2865
mypy/typeshed/third_party/3/jwt/contrib/__init__.pyi sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypy/typeshed/third_party/3/jwt/contrib/algorithms/__init__.pyi sha256=hsCmJQgbRtOrzfpJiSuaGHMOEESmc0gKKaBVMQ_D4Sk 38
mypy/typeshed/third_party/3/jwt/contrib/algorithms/py_ecdsa.pyi sha256=WrXDR-ZMe4rsKs8INAW4nvEcaQJWXvz1qk98NWDIh4s 239
mypy/typeshed/third_party/3/jwt/contrib/algorithms/pycrypto.pyi sha256=mXxjdkl2_nbD0h69rPF9Jr4qmNZdYcsjvJs4yfbZ0vo 240
mypy/typeshed/third_party/3/pkg_resources/__init__.pyi sha256=sLmG-cxl_dOjbc2zauMaedd3LxDrXab1zkPheBNBM6w 11937
mypy/typeshed/third_party/3/pkg_resources/py31compat.pyi sha256=7C0GC70rjSIh0YBWg7rwrflnvOSx_FYZ0YdA4ZKKd2g 91
mypy/typeshed/third_party/3/six/__init__.pyi sha256=ICP2eDswSr-rXomRHEin3_oe3G5EQK4_ppq-0-1clVk 4184
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/BaseHTTPServer.pyi sha256=vtBUJUabTrIVK97Cn0MhLUhHSlbmHB8QgQlWwadH-6w 26
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/CGIHTTPServer.pyi sha256=vtBUJUabTrIVK97Cn0MhLUhHSlbmHB8QgQlWwadH-6w 26
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/SimpleHTTPServer.pyi sha256=vtBUJUabTrIVK97Cn0MhLUhHSlbmHB8QgQlWwadH-6w 26
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/__init__.pyi sha256=Ny26MEEbEL3itX3L7pTrP10BVYG4axRCa_OvRpmgSbU 2302
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/_dummy_thread.pyi sha256=QcsaN0JxBr9ArwQnzhmN06G8dMTpqIuIbapJvWWr8IQ 28
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/_thread.pyi sha256=An3Es1KPMtE47GK-HKV_WnuG7kfoT5bh-bn_SfOQ5Pc 22
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/builtins.pyi sha256=VVjpGGLJ2CYwC3lYePGY6TLTEhwcdru3YV-nV2ZAzL8 23
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/cPickle.pyi sha256=pezOsQZrW9XS1R09Ote5u1Wtw9FHC0k8Kjp4g44_PgI 21
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/configparser.pyi sha256=Wp5Y7Z134PHLahfawLJDB7WyIBpdLooaGKLQmEr7veQ 27
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/email_mime_base.pyi sha256=WcWEleCKHROrfdXpRuKABrT_Va1hx90NY_kxYeul3Sk 30
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/email_mime_multipart.pyi sha256=HRKWFU9qh95-mEE22_2NzEKL6lx7ynvhcfHjUcYWuZ8 35
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/email_mime_nonmultipart.pyi sha256=n5hD7R_rktJj3hiHYzEqr3CJCHSW4ikfObKHmUrXBw0 38
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/email_mime_text.pyi sha256=M7mb9V3f5JUut8yf8UfL3rG4XPr-Lr692DGjk1OR9d4 30
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/html_entities.pyi sha256=YkFcpA-UjTm7ps8gp1Xs6Ye9eu-fRHUlSrZPc00LZuk 28
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/html_parser.pyi sha256=EhnBFGx0nBd-ZHMy53ihoemWud0xnNYYYzQDrqWZ7SM 26
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/http_client.pyi sha256=a-UAXTgUTrJNFFiQWThbgVvOsqCJXXiFTxjOG4QgbiE 26
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/http_cookiejar.pyi sha256=_qfFwqs5DnvAOqLWCAdCzWjnwVFi2tkRjypRcow1Kgw 29
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/http_cookies.pyi sha256=dKSPvohzW_QPkOUb0gxj3rsshfRDYb9krTqjID3wN68 27
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/queue.pyi sha256=_rNUYjj1lkl5pRaQP4GWCuWEHBSetCgHhvSnWjgBuhk 20
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/reprlib.pyi sha256=gzyGHWv3b10R17IbpgllskSTyulpq6RWGb7I5KAbSh0 22
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/socketserver.pyi sha256=GWp7BzDMpq3JNfA3H3Pn0iyENzAcy5ufcvuvlkEzmFg 27
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/tkinter.pyi sha256=R-kj-ZjyE6cnPhkAhJLQIA2zyggMRHyf4azpH_WtXNo 22
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/tkinter_commondialog.pyi sha256=piW_7DIKFPiFl8awGTKEBkW-toBwMu7ySfSgxT39Qsc 35
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/tkinter_constants.pyi sha256=sB-tEEYJXZlnQEvgUxsHYFp3yyp3F7NtblS3_hRFVFM 32
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/tkinter_dialog.pyi sha256=Lk_TOa4m8kLSRZRs2-zLtgFnpbtkGcs2eu1YgCjNzmM 29
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/tkinter_filedialog.pyi sha256=znHuWqubMwXiONWP1bhNRmAXUVcHdXn9B8AqoJu4EgY 33
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/tkinter_tkfiledialog.pyi sha256=znHuWqubMwXiONWP1bhNRmAXUVcHdXn9B8AqoJu4EgY 33
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/tkinter_ttk.pyi sha256=4JCeiL-sndFy8xykanaUTbW3-ESBr4w8Dd1gOMAvrag 26
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib_error.pyi sha256=ZLiDEtiqtoYYbNDYF4LjnxKRd_uFft6Yi5QQyNEkZm8 27
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib_parse.pyi sha256=PQR8avzMMvUSLV96WLv3J4leuJpKEUBoo7vDzP6M848 27
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib_request.pyi sha256=8WFe7ycArSuM6wJfgcXWLDRKNsymd0UlxWlflszb2yk 30
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib_response.pyi sha256=dokFMleMVEVFVxBgSkrcn4f4yM7RhR3zkk0iDQGOC_U 31
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib_robotparser.pyi sha256=BiNO0kuoX9quQRDQsnPLr04VZLHOj57CmrJJN5OuBn4 33
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib/__init__.pyi sha256=F_1V8NcR4jGkws85IUurYLi4JnGh7_HttdVHvj8cQZM 217
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib/error.pyi sha256=Z7qLiQr0btCqsOVy3cAgY_IupiTPQbC1l-5Wh4GEHY0 164
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib/parse.pyi sha256=aKLBKufXpDAcEVh2fjisQ2y7PxaYuAzJdfjNAIruQo0 1372
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib/request.pyi sha256=sWtUUa1c1wJ0fsqRNJfPMigUCzHwUi3MnWNmwqhtfrM 2356
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib/response.pyi sha256=MLuhuwcVdryiGU6pB2rkOWjdFnFcm7NsXJxqFt9-YlI 389
mypy/typeshed/third_party/3/six/moves/urllib/robotparser.pyi sha256=WK-Nrt7QFCWmAxfbrK0Mecw9NZur54H8AoYbslX6vSg 66
mypy/typeshed/third_party/3/typed_ast/__init__.pyi sha256=HrvIFkUnxFkfLUsfazOwsJcxX79YIiDsZGBb-DhTKhc 124
mypy/typeshed/third_party/3/typed_ast/ast27.pyi sha256=qxorPpe4C0c4AQBH0GDWl-9uI1AXn7qnRaEf9Bz6KOE 6985
mypy/typeshed/third_party/3/typed_ast/ast3.pyi sha256=ZTn_jD8kGkW_h8FFpCGWJhlManpAy1mEZM-h1qrl6_o 8014
mypy/typeshed/third_party/3/typed_ast/conversions.pyi sha256=9kma3lgrje8fPNOjOP-gIHf-rVuyfCdcwD8Jgh4LqWc 84
mypy/xml/mypy-html.css sha256=-e3IQLmSIuw_RVP8BzyIIsgGg-eOsefWawOg2b3H2KY 1409
mypy/xml/mypy-html.xslt sha256=19QUoO3-8HArENuzA1n5sgTiIuUHQEl1YuFy9pJCd3M 3824
mypy/xml/mypy-txt.xslt sha256=r94I7UBJQRb-QVytQdPlpRVi4R1AZ49vgf1HN-DPp4k 4686
mypy/xml/mypy.xsd sha256=RQw6a6mG9eTaXDT5p2xxLX8rRhfDUyCMCeyDrmLIhdE 2173
mypy-0.770.data/scripts/mypyc sha256=eZCCkwU8DbAtjnDQkhJj16emFSgvO5Lj3c9O6ktGgNk 1408
mypyc/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/analysis.py sha256=BU3LD6BO11tv2JRpx7K8T0a933XUh9RoTYvk4zWnuu4 16679
mypyc/build.py sha256=uOHo_ss35BbblVdyrowXLGVzll-Tux8cyori7XiI310 20846
mypyc/common.py sha256=Cen0cJKSAQJHlNG0OmZu3zlpprhA--5xwPQl2xXAO-s 1646
mypyc/crash.py sha256=3tjR8gkf3ZaefQZJuEz6-r6V5zpsMceRfFTPc5V05pU 935
mypyc/cstring.py sha256=hhvgxZuK_eb55MUmOgMPYSejbiGo_P5YAs2rJTFqj7E 1940
mypyc/emit.py sha256=wdUH86WlUXEDMYpLGe8wZ0dIhlxMZcUt05L5uWiXOmQ 32811
mypyc/emitclass.py sha256=gH9pgcWMrqAiLhs8rxlUwleenm0p9r87yMClwaAgDS0 35390
mypyc/emitfunc.py sha256=svdhkilrH6aCybhCL5saiym89HwiZghom-Sns4s3TNs 16281
mypyc/emitmodule.py sha256=ohmB-JFueqswm-bRw2eLmUemQrEjuO1oxL-ukye9W4E 43137
mypyc/emitwrapper.py sha256=e8DY8R7M9SoVIOcLidFv0Nb73vuhB-K2T_Sp4JMNbYs 13126
mypyc/errors.py sha256=o2bKiFMAnWDRba16pXXYy4yuQkmChaPsnIry7M5F7ak 719
mypyc/exceptions.py sha256=n5iSwzvj3uglEkt_8xdpimNUhMVAqGEzs2-2WyvtVmw 3485
mypyc/genclass.py sha256=3fm3KMKSzycZwrjK-wtuRVbMFf4mn4UR8zPxDZyMxzk 24134
mypyc/genexpr.py sha256=bEz_E0x3IIm9ftRXLgNe5c3HyIO6gdBO8DpiGlenjko 22201
mypyc/genfunc.py sha256=AtnK6_thNmNcdAsUynrJiuWq_Ff0-nekA5d65vDoGIk 63686
mypyc/genops.py sha256=D9Haqh4sL6_NGkjoS426ELyOsDr7I2-DrhuVrY6VCvI 52698
mypyc/genops_for.py sha256=0Y-3gb0zaI5TWuRRS4uS9f5FURXyih7uM4CQxquPiKc 14158
mypyc/genopscontext.py sha256=SoVS-AMCoNLzGsfZGSh029Q6nRS1OBzv3WZvn5mfmLE 6507
mypyc/genopsmain.py sha256=FMEdl7xlyqTi9Yijn-XzvXGCKrP0jV5ngPoyHjrD2Z0 2669
mypyc/genopsmapper.py sha256=B0RB-5zkOBjcNGejzwH-PG2MG2XV-NQkSKpSSr1OErc 6391
mypyc/genopsprepare.py sha256=daRrMsatjGZyi6KSsoDyDJO9ACwmAGjx6WiKUWBS-X0 12174
mypyc/genopsutil.py sha256=lwY7n7O22wibN5na2Qs9SguA68TsiOS2UdOvpd-gJUk 4476
mypyc/genopsvisitor.py sha256=xwfr_d6oeeXvnX3N_W9RWHqz_9QHGTpFopoXHlA2iU8 11801
mypyc/genopsvtable.py sha256=xSVRIoiluVw2rXhZJj-P4GYIt6SAWL7pS1fIOElPKps 4148
mypyc/genstatement.py sha256=nR5AycpP3FZbcERe6W_yoMMEujXYn708gKQxivBIoms 21510
mypyc/ir_builder.py sha256=j1BwygIhy7S4Lm5kAze5chGQFyVcZ-lJwVKQHG-lvI0 32134
mypyc/namegen.py sha256=Pr3o2YOUdGkaQ1zuLuryROwerZxXzV6zt8i-zTfw90M 4414
mypyc/nonlocalcontrol.py sha256=zrnttURMjEy1gv7Q-UN9DyB1FiIOVovV8KeEvkLy0j0 6904
mypyc/ops.py sha256=cOf-mxuNaYKnGKB40FeVAkGVco3IQpYEqw1s09-CAL8 77096
mypyc/ops_dict.py sha256=rMlMbHFtiY2vut8HdEsSdFzZOK7NoQ9fou7Ip-9piwA 3795
mypyc/ops_exc.py sha256=zgJRwOwh5bQAqnq_Apsqnx3orbQDVS2B3BraMo1IiTA 3589
mypyc/ops_int.py sha256=X03xb48kx33FnAT4Ne9rjJfJxXxUmmKpjzlvjGe1rLE 3647
mypyc/ops_list.py sha256=miQdK0hdjjwqqrMUN84b5a9IVQQi_rcoh6oKk7dmwQc 5424
mypyc/ops_misc.py sha256=H8u7eleIZlvzNjJOabjLJgclRR3tqdul7c3GD-7bRQo 15687
mypyc/ops_primitive.py sha256=ctPoZ6ifS6uvuwYNNyLuXvUBJabnuaV2bh_s1YiICEI 8465
mypyc/ops_set.py sha256=OOW2rNIYBzwEF2PoK97GyzedQzpu-QQQj1GgnXInWL8 2762
mypyc/ops_str.py sha256=pOIqvMkM2E24SR9VBjoSW90wmiKSk1qUON2LB-sS-P0 3076
mypyc/ops_tuple.py sha256=EvlD_pmFU_WsOpVNc2Z-xvVlpnved7DhNQDJmddDfu4 1742
mypyc/options.py sha256=s02nqa5f3Rj6A-FXhHxqXUjbzXu1rl1DDBHyThJz3jY 690
mypyc/prebuildvisitor.py sha256=Syx1HD4qsmNN0KYjjCXO4tdXDrTJMXr6HrzRWAv1bkE 5840
mypyc/refcount.py sha256=DkP6lPXu3gdrlMejFOa5R4HXFDVubrJR4E6of1PST6M 10134
mypyc/rt_subtype.py sha256=hjet19lHfLh92Px3mzijMKJy-I_pvGdlzC-5mZvB72U 1950
mypyc/sametype.py sha256=KSXYDXgWaaX39XVVO9gNEs3SfLrbp_T0CdKpfzc7Rd0 1990
mypyc/specialize.py sha256=rs6TbbhNlYcNTAzeGRAgYmTaKlcv-DA5HyNlUVLLUlA 9023
mypyc/subtype.py sha256=7HvWoaJVQt_bmnstxP7IYdwnH_2pl9D6EUARotidxEo 2093
mypyc/uninit.py sha256=_3CXNgEU88z5BELe9OSCFvO7sa66Mn9r1dnniN9Ycr8 2784
mypyc/lib-rt/CPy.c sha256=l4BchCCs_SLdx4Jsx7h_JEoTz5rWrJj3Iqje7ES0KAU 751
mypyc/lib-rt/CPy.h sha256=Bbna2pS0_EUtlL6USR-NCjQzOOyhw4gQqnANNmOjzpk 47585
mypyc/lib-rt/getargs.c sha256=DX_CDg69oVroYBlRiUwLqo3gvBed-g1GSVHl7oUhkBY 53147
mypyc/lib-rt/module_shim.tmpl sha256=jOXsy3GTuo7uA4hBCNWWAZrwSz03Gc6EHiJR--t7PkA 522
mypyc/lib-rt/mypyc_util.h sha256=2n7h-CeX0OqjVW60wbMqs-zQ-dEq3SWB8LD-efKJE1Y 1521
mypyc/lib-rt/pythonsupport.h sha256=Uo2TCTw9EE3OJ7ZGiIUYvdqZB9PSbrqEm-mOCY-4U2U 10725
mypyc/test/__init__.py sha256=47DEQpj8HBSa-_TImW-5JCeuQeRkm5NMpJWZG3hSuFU 0
mypyc/test/config.py sha256=3UpcwPUeyAQLgUlSYGTboB85GA0mvnaiAtX45HycELc 262
mypyc/test/test_analysis.py sha256=M7NQ5VrW5wmhQwgNR5Ypj06GIRf33oxChCD0PNjF4PI 3161
mypyc/test/test_commandline.py sha256=eW2iVxCCRx8JvgqbGW3xuOzHM5YAJt1W56nqX-ToSd0 2457
mypyc/test/test_emit.py sha256=BbjwOkXJv1E1fG9gVIxu_buBTQhDbM80rAyiH_mSwyU 1059
mypyc/test/test_emitfunc.py sha256=h7IaSfnWZHNJuEjeDjFuC5K9WvCfl8NefSeSUw-FTYA 12811
mypyc/test/test_emitwrapper.py sha256=pN80eZZjsGBBgyEXRJLP9TMKHTFB0iieQZQOGzYpCyU 2059
mypyc/test/test_exceptions.py sha256=8NP5XXAragn0QTWvC0zARN0-08ae6l4vnSKeJnYuswc 1805
mypyc/test/test_external.py sha256=N8eRo5YOoUIA9YYUDgi1KOcUPj0i7R8QDals3n6cd3Q 1893
mypyc/test/test_genops.py sha256=kfcIaRE5Hy8vBy-DZwnaFrGNEuUqXQqgPt50iGj9a_s 1940
mypyc/test/test_namegen.py sha256=FLGjyXUb49f0jQlZJWv6Ftir7M_LhP9Arrw-6-xTrQU 1873
mypyc/test/test_refcount.py sha256=r8lCwffMWfOkJqawG-7gJiQdj4Dfk4AO-fuJG4o4xQs 1661
mypyc/test/test_run.py sha256=YElz901ikO5bx61peZFtizWaFTJJoaTJDRgfgfvHWo0 11974
mypyc/test/test_serialization.py sha256=UtdXHDhtk_5Bg1ueCgtRoBKyiMmWEz-AfcJ_jj3zRqM 3842
mypyc/test/test_tuplename.py sha256=-psr4zQjtQkUWVxLdIdjmUL_ymxWM6icFftTFA5Ful8 943
mypyc/test/testutil.py sha256=sYYciYS_x26nMPtYMUBdxweiWsoLVpI62kafhSQH0_c 6835
mypy-0.770.dist-info/LICENSE sha256=M9JMU5TY-rc1UlB9CAXBVAPOKlCzPSmf-8wKq8CVb7Q 11305
mypy-0.770.dist-info/METADATA sha256=BKvGzszaE9ymqkNnwXl_qVo2SeG5oR_gW1KyTUZiR_A 1351
mypy-0.770.dist-info/WHEEL sha256=g4nMs7d-Xl9-xC9XovUrsDHGXt-FT0E17Yqo92DEfvY 92
mypy-0.770.dist-info/entry_points.txt sha256=tfxMlv7nvHvdqkvxKGD6ZfICxDBIAzrZkeJq3yj-UkI 152
mypy-0.770.dist-info/top_level.txt sha256=gdz5XLe8-vYL_KT_2ka2B7fsxk4bZs6swFIZsuuXEGk 11
mypy-0.770.dist-info/RECORD

top_level.txt

mypy
mypyc

entry_points.txt

dmypy = mypy.dmypy.client:console_entry
mypy = mypy.__main__:console_entry
stubgen = mypy.stubgen:main
stubtest = mypy.stubtest:main